Konsultācijas dažādības vadībā, D&I (dažādības un iekļaušanas) un sociālās ilgtspējas jautājumos

Dažādība, līdztiesība un iekļaušana (Diversity, Equity, Inclusion - DEI) jeb iekļaujoša darba vide, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana un dažādības potenciāla izmantošana ir vitāli svarīga gan privātā, gan publiskā sektora organizācijām, kuras vēlas uzlabot savu izaugsmi, ilgtspēju, reputāciju, konkurētspēju un inovāciju potenciālu.

Mūsdienu korporatīvajā vidē dažādība ir būtisks resurss, taču tās potenciāla atraisīšanai un izmantošanai ir nepieciešamas atbilstošas vadības stratēģijas, sistēmas un kompetences. Katrai organizācijai ir sava specifika un tās vadībai ir jānosaka savi DEI mērķi un vispiemērotākā pieeja to integrēšanai savos biznesa procesos, pamatojoties uz organizācijas kontekstu.

Sekmīga dažādības vadība organizācijā ļauj indivīdiem, komandām un biznesam attīstīties, nodrošinot darbinieku iekļautību, labbūtību, produktivitāti, līdzdalību, efektīvu sadarbību, labāku klientu apkalpošanas kvalitāti, jaunu pakalpojumu un risinājumu izveidi, talantu piesaisti, efektīvāk pārvaldītus organizācijas resursus un citus ieguvumus.

Galvenie apsvērumi

 • Vai jūs izprotat DEI saikni ar ESG (Environment, Social, Governance) principiem?
 • Vai jūs apzināties dažādības potenciālu savā organizācijā?

 • Vai jūsu organizācijas vadībai un darbiniekiem ir pietiekama dažādības kompetence?

 • Vai jūs izjūtat pretestību pret dažādības veicināšanu savā organizācijā?

 • Vai jums ir dati par dažādības un iekļautības situāciju savā organizācijā un vai jūs iegūstat praktiski izmantojamas atziņas no šiem datiem, lai izstrādātu vai uzlabotu organizācijas dažādības vadības stratēģiju?

 • Vai jūsu dažādības un iekļautības stratēģija ir saskaņota ar organizācijas biznesa mērķiem, KPIs un labās prakses vadlīnijām?

 • Vai jūs izprotat, kā mērīt dažādības vadības efektivitāti uzņēmumā?

 • Vai nespējat rekrutēt labākos speciālistus?

 • Vai speciālistu kompetence nesniedz iecerēto rezultātu?
 • Vai dažādības un iekļautības pieeja attiecas arī uz Covid-19 skartajiem biznesa procesiem, piemēram, attālināto darbu un restrukturēšanu?

 • Vai augstākā līmeņa vadītāji saprot dažādības un iekļautības svarīgumu, un vai viņiem ir nepieciešamās prasmes, lai vadītu darbiniekus iekļaujošā veidā?

 • Vai jūs esat definējuši un veikuši pasākumus, lai mazinātu galvenos riskus saistībā ar dažādību un iekļautību, atalgojumu, mentālo veselību un labbūtību?

 • Vai jūs esat informēti par starptautiskajiem dažādības vadības standartiem un to pielietošanas nozīmi jūsu organizācijai?

Izmantojot PwC dažādības, iekļautības un kultūras pārmaiņu pieredzi, mūsu komanda atbalsta organizācijas, lai konstatētu un novērstu sekmīgas dažādības vadības šķēršļus un stiprinātu iekļaujošu līderību. Mēs to īstenojam, izstrādājot un ieviešot iedarbīgus, īpaši pielāgotus pasākumus, kas atspoguļo jūsu organizācijas galvenās biznesa prioritātes.

Sazinieties ar mums

Irēna Arbidāne

Irēna Arbidāne

Direktore, Personāla un organizāciju pārveides pakalpojumu vadītāja Baltijā, PwC Latvia

Agnese Cimdiņa

Agnese Cimdiņa

Dažādības un iekļaušanas prakses vadītāja, PwC Latvia

Viktorija Lavrova

Viktorija Lavrova

Projektu vadītāja, Nodokļu konsultāciju nodaļa, PwC Latvia

Sekojiet mums