Mūsu pieredze

Valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas analīze

Klients

Latvijas republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

Situācijas apraksts

Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2020.-2023.gadam un Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam nosaka mērķus un snieguma rādītājus valsts un pašvaldību pakalpojumu vides pilnveidošanai. Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, nepieciešama vienota un efektīvi funkcionējoša publisko pakalpojumu nodrošināšanas sistēma. 

Kā būtisks pamatakmens šādas sistēmas veidošanā ir uzskatāma “vienas pieturas” principa iedzīvināšana valsts un pašvaldību pakalpojumu piegādē, kas paredz iespēju iedzīvotājiem vienuviet saņemt valsts un pašvaldību pakalpojumus. Būtiska loma “vienas pieturas” principa iedzīvināšanā ir Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveidei, ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar pašvaldībām uzsāka veidot 2015.gadā, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un pakalpojumu piegādes efektivitāti.

 

 

Izaicinājumi

  • Apzināt Latvijas situācijai piemērotākos risinājumus, kā iedzīvotājiem un komersantiem nodrošināt saprotamus un izmaksu ziņā efektīvus valsts pārvaldes pakalpojumus, pie kam pakalpojumu pieprasīšanu un saņemšanu organizējot pēc iespējas tuvāk dzīves vietai un maksimāli izmantojot IT.

  • Izstrādāt reālistisku VPVKAC tīkla paplašināšanas stratēģiju, salāgojot ambiciozo mērķi – paplašināt pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā – ar reālajām iespējām. 

 

Mūsu risinājums

Veiktā analīze sastāv no četriem posmiem - padziļinātas pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas darbības analīzes, kuras rezultātā sagatavots stratēģiskā redzējuma piedāvājums, finanšu-ekonomiskais pamatojums un aktivitāšu plāns labākās alternatīvas ieviešanai. Aktivitāšu plāns izstrādāts 2 gadu periodam (2021. un 2022.gadam), kuru laikā paredzēts veikt VPVKAC tīkla paplašināšanu.

 

 

Sagatavojot risinājumu veikta visaptveroša analīze divos līmeņos:

  • Pārresoru koordinācija - analizēta publisko pakalpojumu sistēmas koordinācija starpresoru līmenī, izstrādājot priekšlikumus Pakalpojumu pārresoru konsultatīvās padomes izveidei;

  • Pakalpojumu piegāde - analizēta valsts un pašvaldību pakalpojumu piegāde visos saziņas kanālos (klātienē, e-vidē un telefoniski) izstrādājot konceptuālo modeli VPVKAC un Vienotā publisko pakalpojumu palīdzības dienesta tīkla attīstībai pēc administratīvi teritoriālās reformas.

 

Darba uzdevuma veikšanā izmantotas kvantitatīvās un kvalitatīvās analīzes metodes:

  • Politikas plānošanas dokumentu un spēkā esošā normatīvā regulējuma analīze;

  • Līdzšinējo pētījumu rezultātu analīze;

  • Kvantitatīvo datu analīze, grupēšana un vizualizēšana;

  • Biznesa procesu kartēšana;

  • Alternatīvu izstrāde, izmantojot matemātisko analīzi un modelēšanu.

 

Rezultāts

Veikta valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas stratēģiskā un finanšu-ekonomiskā analīze un izstrādāts stratēģiskais piedāvājums valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmai pēc administratīvi teritoriālās reformas. Izstrādāti un modelēti divi alternatīvi scenāriji stratēģijas ieviešanai, salīdzinot visas valsts un pašvaldības izmaksas par viena pakalpojuma sniegšanu un noteikts piemērotākais scenārijs VPVKAC tīkla paplašināšanai.

 

 

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa un darījumu konsultāciju nodaļas direktors, PwC Latvija

Līga Vilkāja

Līga Vilkāja

Vecākā konsultante Konsultāciju nodaļā, PwC Latvija

Sazinieties ar mums

PwC Birojs

Kr. Valdemāra iela 21, PwC Latvia

Tel: +371 67094400