Forenzične preiskave in spori

Spori

Gospodarski spori

Večina podjetij se na določeni točki sreča s spori – bodisi z dobaviteljem, stranko, regulatornim organom, oziroma s celo vrsto s tem povezanih zadev. Mi vam lahko nudimo pomoč skozi celoten proces, bodisi s strokovnim nasvetom, v pravdnem postopku, v okviru mediacije ali arbitraže. Strankam pomagamo na vseh stopnjah spora, med drugim z neodvisnim svetovanjem tožnikom, s preiskavo in analizo dokazov povezanih s sporom, zagotavljanjem izvedenskih poročil in svetovanjem glede razrešitve spora.

 

Mednarodna arbitraža

Naša izkušena ekipa za mednarodne arbitraže nudi storitve računovodskega, finančnega in ekonomskega svetovanja, pa tudi izvedenske storitve strankam v arbitražnem postopku v okviru zapletenih poslovnih sporov. Obema strankama in njunim pravnim svetovalcem lahko pomagamo preiskati in razumeti finančne, ekonomske in poslovne posledice spora, kamor spadajo tudi spori zaradi kršitev pogodb, prevzemov in zahtevkov v sklopu investicijskih sporazumov.

 

Storitve na področju reševanja zavarovalnih zahtevkov

Zavarovanja premoženja, izdelkov, zaposlenih in dobička so ključna sestavina obvladovanja poslovnih tveganj. PwC imetnikom zavarovalnih polic in zavarovalnicam nudi neodvisno svetovanje in pomoč pri upravljanju zahtevkov in obvladovanju zavarovalnih tveganj. Če potrebujete strokovnjaka za določanje odškodninskih zneskov, vam lahko pomagamo. V primeru večjega incidenta vam naša ekipa strokovnjakov lahko nudi podporo in pomaga zmanjšati motnje, ki vplivajo na vaše poslovanje, stranke in časa, ki ga za reševanje incidentov nameni vodstvo.

 

Transakcijski in delničarski spori ter preiskave

Naše storitve na področju transakcijskih in delničarskih sporov ter preiskav zajemajo naslednje:

  • Preiskovalni skrbni pregled pred zaključkom transakcije, ki zajema področja, kot so ključni zaposleni in poslovni partnerji, pregledi tveganja goljufij itd.
  • Pregled prodajnih pogodb pred njihovo sklenitvijo z namenom ugotavljanja šibkih točk, vključno s pomočjo pri pripravi ključnih računovodskih usmeritev z namenom izognitve zmanjševanju cene
  • Preverjanje zaključnih bilanc s ciljem polnega izkoristka določb prodajne pogodbe 
  • Pomoč v okviru sporov po zaključku transakcije
  • Zadeve v zvezi s sodnimi postopki in garancijami/zavezami

Preiskave

Naše storitve

Naša ekipa za preiskave je pripravljena strankam nuditi pomoč pri preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju in odpravljanju posledic goljufij, finančnega kriminala in drugih nepravilnosti, kamor med drugim spadajo protipravne prilastitve sredstev, podkupovanje in etične kršitve. Naši specialisti za finančne preiskave pri zaznavanju goljufij, odkrivanju dejanskih razsežnosti izgub, analizi pridobljenih dokazov in pripravi poročil, ki jih je mogoče po potrebi uporabiti kot dokaz, sodelujejo z našimi strokovnjaki za Forenzično tehnologijo. Pomagamo tudi strankam v postopku izterjave sredstev.

 

Regulatorne preiskave in pravni postopki v zvezi z vrednostnimi papirji v Združenih državah

V luči nekaterih opaznejših poslovnih škandalov v zadnjih letih neoporečnost finančnih izkazov doslej še nikoli bi bila deležna tako temeljitih preiskav in javne pozornosti. Evropska podjetja, ki kotirajo na ameriškem borznem trgu, nadzirata ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) in ministrstvo za pravosodje. Ta podjetja, njihovi direktorji in uradniki so v primeru napačnih računovodskih navedb ali nepravilnosti izpostavljeni tudi tveganju skupinskih tožb. Naša ekipa je specializirana za to, da s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami nudi pomoč podjetjem, ki so registrirana pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo, ter njihovim podružnicam pri obvladovanju in optimalnem zmanjševanju tveganj pravnih postopkov v zvezi z vrednostnimi papirji in skladnostjo s predpisi. Naši forenzični strokovnjaki vam lahko pomagajo v zvezi z vrsto s tem povezanih vprašanj, vključno s skladnostjo s 404. členom Sarbanes-Oxleyjevega zakona, Zakona o tujih koruptivnih praksah (FCPA) ali preiskavah v okviru člena 10A SEC.

 

Korporativna inteligenca

Podcenjevanje tveganj, povezanih s tretjimi osebami, lahko močno vpliva na ugled in finančni položaj podjetnikov in podjetij. Izvajamo skrbne preglede na področjih integritete in povezanosti, kjer strankam pomagamo pridobiti jasno sliko njihovih odnosov s tretjimi osebami, pomagamo pri razvijanju strategije in sprejemanju končnih odločitev.

Naši strokovnjaki za korporativno inteligenco najdejo, analizirajo in preverijo razpoložljive informacije in podatke iz javno dostopnih in plačljivih podatkovnih baz, da ocenijo potencialna tveganja v okviru poslovnih odnosov s tretjimi osebami, kot so dobavitelji in pogodbeni izvajalci, stranke, partnerji in potencialne prevzemne tarče.

 


Kapitalski projekti 

Noben gradbeni projekt ni imun na tveganja, kot so preseganje proračuna, zamude, slaba izvedbena kakovost, nerazumno visoke navedbe operativnih stroškov ali spori s pogodbenim izvajalcem ali projektnim partnerjem.

Naši strokovnjaki iz panoge nudijo nasvete in pomoč za zmanjševanje tveganj, razvoj ustreznih nabavnih strategij in strategij projektnega vodenja oziroma za obvladovanje sporov, če do teh pride. Dobro se znajdemo pri razumevanju in dokumentiranju tehničnih težav, ki se pojavljajo v sporih pri kapitalskih projektih, in pri utemeljevanju povezanih stroškov in škode.

V naši ekipi imamo strokovnjake, ki so izkušeni v svetovanju glede kapitalskih projektov ter na področju forenzičnega, pravnega in davčnega svetovanja. Naši partnerji delujejo kot strokovnjaki za posamezna področja v gradbenih sporih pred mednarodnimi arbitražnimi razsodišči.

 

 

Licenčno upravljanje

Storitve licenčnega upravljanja

Naša globalno povezana mreža strokovnjakov za področje licenc podjetjem pomaga optimizirati prihodke in izkoristiti ter zaščititi njihovo intelektualno lastnino. Opravili smo več kot sto pregledov licenčnin v imenu izdajateljev licenc v številnih panogah po svetu. V veliki večini pregledov, ki smo jih opravili za naše stranke, smo odkrili primere nezadostnega poročanja o licenčninah zaradi pisnih napak, računovodskih napak ali težav pri razlagi pogodb.

 

Spori glede intelektualne lastnine

Intelektualna lastnina, kot so patenti, avtorske pravice ali pravice iz modelov, so pogosto najdragocenejša sredstva podjetij. Kot neodvisni izvedenec lahko pomagamo organizacijam, ki so vpletene v spore glede intelektualne lastnine. To običajno zahteva oceno zneska odškodnine, ki izhaja iz kršitve pravic intelektualne lastnine.

 

Contact us

Pridružite se nam na