Konsolidirani računovodski izkazi v formatu XBRL

Poročanje v enotni evropski elektronski obliki (ESEF)

Od 1. 1. 2020 so družbe, ki kotirajo na kapitalskih trgih EU in pripravljajo svoje konsolidirane računovodske izkaze v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU, dolžne poročati v formatu XBRL.

Leta 2017 je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (European Securities and Markets Authority - ESMA) oznanil enotno evropsko elektronsko obliko (European Single Electronic Format - ESEF) – načela, po katerih morajo biti pripravljeni konsolidirani računovodski izkazi družb, ki kotirajo na borzi, od leta 2020 naprej. Ta nova uradna zahteva v zvezi s pripravljanjem in razkrivanjem finančnih informacij je namenjena preprostejši analizi in primerljivosti poročanih podatkov. Vendar pa odgovornim za pripravljanje računovodskih izkazov nalaga prilagoditev procesov poročanja, usposabljanje osebja in vpeljavo vseh potrebnih tehnoloških rešitev. 

 

Finančne podatke bo treba prikazovati v skladu s strogimi shemami formata XBRL

Vse javne družbe morajo po novem letna poročila pripraviti v sintaksi jezika XHTML. Javne družbe, ki vključujejo konsolidirane računovodske izkaze, pa morajo letna poročila opremiti z uporabo oznak v razširljivem jeziku za poslovno poročanje - XBRL (eXtensible Business Reporting Language). XBRL je oblika, ki temelji na programskem jeziku XML (Extensible Markup Language), a z opredeljenimi standardnimi postavkami iz računovodskih izkazov (taksonomijami), s standardiziranimi časovnimi in valutnimi označbami. XBRL omogoča shranjevanje računovodskih izkazov v formatu, ki dopuščajo branje dokumenta v katerem koli spletnem brskalniku, ne da bi bila pri tem potrebna dodatna programska oprema.

V prihodnosti bodo poročila v XBRL formatu revidirana

Evropska komisija, ki načela ESEF smatra kot zakonske zahteve v okviru pomena revizijske direktive EU, je v zvezi z novimi podatki upoštevala vlogo revizorja. To nakazuje na to, da bodo revizorji sčasoma morali delati s podatki, poročanimi v skladu z zahtevami ESEF. Vendar pa je Komisija nakazala tudi, da bo treba storiti še več, preden se položaj v celoti razjasni. Predvsem je Odbor evropskih organov za nadzor revizorjev (Committee of European Auditing Oversight Bodies - CEAOB) dobil nalogo raziskati, kako bi bilo mogoče revizije v enotni evropski elektronski obliki izvajati v praksi in, če je primerno, zagotoviti zavezujoče smernice. 

Pripravite se na nove zahteve ESEF

Vpeljane zahteve družb ne silijo v ustvarjanje novih informacij, temveč se nanašajo le na spremembo formata poročanja. Bistveno je to, da bodo obstoječe informacije na voljo v obliki, ki bo razumljiva človeku in računalniku hkrati. Zato bi bilo smiselno prilagoditvene dejavnosti v družbah dojemati predvsem kot dejanja, katerih namen je zagotavljanje skladnosti s predpisi.

Priprava letnih poročil je že zdaj drag in zamuden proces. Nove zahteve predstavljajo dobro izhodišče za analizo obstoječih politik, identificiranje možnih prihrankov in optimizacijo procesov, povezanih s pripravo računovodskih izkazov.

Pred uvedbo kakršnih koli operativnih sprememb, vpeljav ali optimizacij v trenutni proces izdelave računovodskih izkazov, priporočamo razmislek predvsem o treh osnovnih vprašanjih:

  • Je taksonomija, ki jo je objavila ESMA, pregledna in razumljiva?
  • Ali je mogoče obstoječe oznake v taksonomiji dodeliti postavkam iz konsolidiranih računovodskih izkazov? Bodo potrebne prilagoditve oziroma razširitve v primerjavi z objavljeno taksonomijo?
  • So znotraj poročevalske ekipe sodelavci, ki imajo ustrezne veščine in dovolj časa, da se bo posameznim delom računovodskih izkazov ustrezno dodelilo oznake?

Kako vam lahko pomagamo?

V PwC v Sloveniji vam nudimo podporo v vseh fazah vpeljave XBRL:


Usposabljanje

PwC-jevi XBRL strokovnjaki bomo z udeleženci izobraževanj delili svoje znanje in izkušnje o pomenu in vplivu ESEF. Usposabljanje omogoča dobro razumevanje novih zahtev in ponuja možne rešitve za ključne izzive v zvezi z vpeljavo novega formata XBRL za poročanje v skladu z ESEF.


Načrtovanje in vpeljava procesov

Pregledali bomo trenutni proces priprave konsolidiranih računovodskih izkazov, pri čemer se bomo osredotočili na ključna področja novih ESEF zahtev, prepoznali pomanjkljivosti obstoječih procesov ter področja, ki bi jih lahko standardizirali in optimizirali. Pripravili bomo načrt in podprli vpeljavo korektivnih ukrepov in ustreznih notranjih kontrol za uspešno izpolnitev rokov za pripravo letnega poročila v novi elektronski obliki. 

Označevanje in razvrstitev postavk v konsolidiranih računovodskih izkazih

V procesu razvrščanja postavk bomo uskladili relevantne dele konsolidiranih računovodskih izkazov z novo taksonomijo ESEF v skladu z zahtevami, ki bodo veljale od 1. 1. 2020. Končni izdelek je načrt, ki povezuje razvrščene postavke iz konsolidiranih računovodskih izkazov z oznakami, kot jih zahtevajo nova ESEF pravila.
V sklopu procesa označevanja, bomo pripravili projekt označevanja v skladu z zahtevami ESEF za specifično družbo (pokrivamo družbe iz različnih sektorjev s specifično strukturo računovodskih izkazov).

Nudimo tudi preverjanje projekta označevanja, ki ste ga pripravili sami. V okviru procesa preverjanja bomo izvedli pregled zbranih podatkov z namenom odkrivanja morebitnih vrzeli. Lahko vam pripravimo tudi oceno kakovosti podatkov z vidika doslednosti, popolnosti in točnosti.


Vpeljava orodja – XBRL Reporter

XBRL Reporter je aplikacija, ki so jo pripravili naši strokovnjaki in ki omogoča pripravo poročila v formatu XBRL v skladu z zahtevami ESEF.
V sklopu procesa vpeljave bomo organizirali usposabljanje in delavnice za uporabnike in skrbnike orodja. Opravimo lahko tudi storitev označevanja z orodjem XBRL Reporter (ali orodjem, ki ga družba že ima v lasti) za posredovano poročilo z vaše strani.

Dodatno lahko pomagamo pri izbiri orodja za poročanje v skladu z XBRL tako, da pregledamo in primerjamo orodja, ki obstajajo na trgu. S primerjavo v obliki primerjalnega poročila pregledamo ključne specifične funkcije vsakega orodja in podamo oceno njegove ustreznosti za potrebe posamezne družbe glede na funkcionalnosti, ki jih posamezno orodje nudi.

XBRL Reporter omogoča pripravo poročila v formatu XBRL, skladno z zahtevami ESEF

XBRL Reporter je vtičnik (plug-in) za MS Word in omogoča označevanje posameznih postavk poročila z oznakami, opredeljenimi v taksonomiji MSRP.

Glavne funkcionalnosti:

  • Označevanje računovodskih postavk s taksonomskimi oznakami MSRP, podprto z navodili po posameznih korakih in z naprednim iskanjem oznak;
  • Možnost ustvarjanja razširitev taksonomije;
  • Potrjevanje oznak v poročilu skladno z zahtevami ESMA;
  • Uporaba opisov opomb in opozoril;
  • Izdelava načrta, ki povzema označene postavke poročila in oznake, ki so jim dodeljene, kar močno poenostavi proces preverjanja;
  • Izdelava in potrjevanje poročil v formatu XBRL;
  • Podpora taksonomiji v številnih jezikih.

Stopite v stik z nami

Primož Kovačič

Partner v oddelku revizije, Ljubljana, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Anja Gorenc

Direktorica v oddelku revizije, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Pridružite se nam na