Davek od dohodkov pravnih oseb

PwC v Sloveniji nudi celoten spekter davčnih storitev s področja obdavčitve pravnih oseb. Naši strokovnjaki se posvetijo vašim individualnim potrebam in ciljem ter vas redno obveščajo o relevantnih spremembah v davčni zakonodaji. S tem ustvarjamo dodano vrednost ter pomagamo pri optimizaciji vaše stroškovne učinkovitosti in zagotavljanju skladnosti z zakonodajo.

Skladnost Ddpo

Skladnost z DDPO

Poleg priprave najkompleksnejših davčnih in pravnih mnenj vam naši strokovnjaki pomagajo pri pripravi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb s prilogami ali opravijo njegov pregled. Obseg pregleda obračuna davka od dohodkov pravnih oseb vedno prilagodimo vašim individualnim potrebam in željam.

PwC v Sloveniji ponuja naslednje storitve s področja davka od dohodkov pravnih oseb:

 • svetovanje, priprava davčnih mnenj ter interpretacija lokalne in mednarodne davčne zakonodaje;
 • pregled in priprava obračuna davka od dohodkov pravnih oseb;
 • davčno strukturiranje.

Svetovanje

Naši izkušeni davčni strokovnjaki vam bodo pomagali pri identifikaciji morebitne davčne izpostavljenosti ter vam svetovali glede optimizacije davčnega položaja v skladu z veljavno zakonodajo, sodno prakso ter pojasnili FURS-a oz. Ministrstva za finance.

V primeru morebitnih dvomov ter odprtih vprašanj s področja davka od dohodkov pravnih oseb nikar ne odlašajte in se obrnite na nas. Z veseljem vam bomo svetovali. 

Pregled obračuna davka od dohodkov pravnih oseb

Pregled obračuna davka od dohodkov pravnih oseb zajema:

 • pregled izkazovanja prihodkov in odhodkov glede na določila veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov;
 • pregled ter oceno ustreznosti dokumentacije in verodostojnost knjigovodskih listin pri izkazovanju izbranih poslovnih dogodkov v povezavi z davčnim obračunom;
 • preverjanje pravilnosti uporabljenih računovodskih usmeritev v poslovnih bilancah in njihov vpliv na obračun davka od dohodkov pravnih oseb;
 • pregled obdavčitve mednarodnih dohodkov pri viru in njihov vpliv na obdavčenje v Sloveniji;
 • kritično presojo davčno nepriznanih odhodkov in stroškov;
 • preverjanje in oceno optimalnosti koriščenja davčnih olajšav in drugih zmanjšanj davčne osnove ter njihove skladnosti z veljavno davčno zakonodajo;
 • svetovanje in pripravo priporočil glede na ugotovitve davčnega pregleda;
 • svetovanje in pomoč v primeru morebitnih davčnih (inšpekcijskih) nadzorov davčnega organa.
Skladnost Ddpo

Transferne cene

Transferne cene bistveno vplivajo na celotno verigo poslovanja podjetij: od raziskav in razvoja, proizvodnje in marketinga do distribucije ter prodajnih in poprodajnih aktivnosti. Praviloma se vsa mednarodna podjetja redno soočajo z izzivi, ki jih predstavlja kompleksno in hitro razvijajoče se področje transfernih cen.

V družbi PwC v Sloveniji se zavedamo pomena transfernih cen za vašo družbo. Kot mednarodna družba vam nudimo kombinacijo mednarodnih in lokalnih izkušenj, s katerimi lahko pomembno prispevamo k uspešnosti vašega poslovanja. Naši strokovnjaki vam svetujejo pri določitvi in oblikovanju strategije na področju transfernih cen ter pripravi dokumentacije o transfernih cenah, skladne s slovensko zakonodajo.

Dokumentacija o transfernih cenah

Slovenska davčna zakonodaja je na področju transfernih cen usklajena s smernicami OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave. Trenutno veljavna zakonodaja tudi določa, katero dokumentacijo o transfernih cenah mora hraniti davčni zavezanec in jo v primeru davčnega pregleda predložiti davčnemu organu.

Namen priprave dokumentacije je zagovarjanje skladnosti transfernih cen z neodvisnim tržnim načelom. Neodvisnost tržno načelo pomeni, da so cene med povezanimi osebami enake, kot bi sicer v enakih pogojih bile v transakcijah med nepovezanimi osebami. Dokumentacijo o transfernih cenah je torej potrebno oblikovati tako, da bo v primeru davčne inšpekcije skladnost z neodvisnim tržnim načelom ustrezno predstavljena in utemeljena.

Izkušeni svetovalci PwC v Sloveniji s področja transfernih cen vam lahko pomagajo pri oblikovanju dokumentacije s področja transfernih cen, s čimer se zmanjša tveganje nepredvidenih dodatnih davčnih obveznosti iz naslova transfernih cen.

Izvedite več

Izogibanje in reševanje sporov povezanih s transfernimi cenami

PwC v Sloveniji vam lahko pomaga tudi pri uveljavljanju drugih možnosti pri izogibanju in razreševanju sporov, povezanih s transfernimi cenami, tj. pri oblikovanju vnaprejšnjega cenovnega sporazuma (Advance Pricing Arrangements – APA) z davčnimi organi kot preventivnega ukrepa. Takšen dogovor za vnaprej določeno fiksno obdobje zmanjša tveganje nepredvidljivih davčnih inšpekcij.

Z našo pomočjo:

 • se lahko izognete porabi dragocenega časa za pripravo dokumentacije s področja transfernih cen;
 • lahko zmanjšate tveganje nepredvidenih dodatnih davčnih obveznosti iz naslova transfernih cen;
 • se izognete kazni zaradi pomanjkljive oziroma neustrezne dokumentacije o transfernih cenah;
 • lahko zmanjšate celotno davčno obveznost;
 • lahko zmanjšate tveganje dvojne obdavčitve.

V primeru, da davčni zavezanec ne predloži zahtevane dokumentacije davčnemu organu, se družbo lahko kaznuje z denarno kaznijo do 30.000 EUR. Poleg tega pa lahko davčni organ ob ugotovitvi morebitnih nepravilnosti prilagodi (poveča) davčno osnovo zavezanca ter mu naloži tudi druge kazni.

Navedeno priča o pomembnosti učinkovitega dokumentiranja in uskladitve politike transfernih cen za družbe, ki se želijo zaščititi pred pregledom davčnih organov in morebitnimi finančnimi posledicami.

Dejstva o transfernih cenah

Mednarodne raziskave s področja transfernih cen iz leta 2019 so pokazale, da za večino anketiranih družb transferne cene predstavljajo najpomembnejše davčno vprašanje. To potrjujejo naslednji izsledki raziskave:

 • 68 % družb, ki so sodelovale v raziskavi, meni, da bodo transferne cene predstavljaje najpomembnejše davčno vprašanje za njihovo družbo v naslednjih dveh letih;
 • 86 % matičnih družb in 93 % odvisnih družb je identificiralo transferne cene kot najpomembnejše mednarodno davčno vprašanje;
 • 38 % družb, ki so sodelovale v raziskavi in ki so bile predmet davčnega nadzora s področja transfernih cen, je pregledalo in posledično izboljšalo dokumentacijo za zagovarjanje transfernih cen;
 • 42 % vseh sodelujočih v raziskavi meni, da bodo v naslednjih dveh letih predmet davčnega nadzora;
 • davčni organi po svetu so vedno bolj pozorni na davčno obravnavo storitev in neopredmetenih sredstev.

Dokumentacija za zagovarjanje transfernih cen

Pristop k oblikovanju dokumentacije

 V družbi PwC v Sloveniji strankam vedno skušamo nuditi najkvalitetnejše storitve. Za to uporabljamo svoje znanje in izkušnje na lokalni in mednarodni ravni, s čimer strankam zagotavljamo večjo učinkovitost pri pripravi podporne dokumentacije o transfernih cenah ter poenostavitev procesa dokumentiranja v skladu z veljavnimi predpisi.

Mnoge države imajo posebne zahteve za oblikovanje dokumentacije o transfernih cenah, kar pomeni, da morajo mednarodne družbe pripraviti dokumentacijo o transfernih cenah za vsako državo, v kateri poslujejo, posebej. Ena takih držav je tudi Slovenija, kjer veljajo še posebej natančna in zapletena pravila, določena v 382. členu ZDavP-2. V družbi PwC v Sloveniji vam lahko pomagamo premostiti te ovire s:

 • pridobivanjem informacij o razvoju lokalnih in mednarodnih predpisov;
 • zmanjšanjem visokih administrativnih stroškov;
 • pripravo dosledne dokumentacije za vse vrste transakcij med povezanimi osebami skladno z lokalnimi zahtevami, kar vključuje pripravo analize tveganj posameznih držav in zahtev po dokumentaciji za vsako državo posebej.
Kaj je Global Coordinated Documentation®?

Pristop Global Coordinated Documentation® predvsem mednarodnim družbam omogoča pripravo dokumentacije za zagovarjanje transfernih cen za lokalne potrebe na podlagi globalnih podatkov in informacij.

Za pripravo Global Coordinated Documentation® PwC v Sloveniji uporablja razvejano mrežo pisarn, ki razvija in deli znanja med referenčnimi pisarnami po vsem svetu. Tako ima tudi slovenska pisarna dostop do najboljših strokovnjakov s področja transfernih cen, zato lahko pri pripravi dokumentacije popolnoma upoštevamo želje in zahteve naših strank.

Prvi korak pri pripravi dokumentacije o transfernih cenah je opredelitev, analiza in priprava osnovne dokumentacije. Sestavljajo jo podatki o skupini, ki so značilni za vse države, v katerih skupina posluje (master file).

V drugem koraku strokovnjaki v posameznih državah osnovno dokumentacijo pregledajo in preverijo skladnost z lokalno zakonodajo z izvedbo lokalne analize ter oblikujejo poročilo o lokalnih posebnostih (local file). Razlikovanje med osnovno dokumentacijo (core documentation) in lokalno dokumentacijo (local documentation) je dinamični proces, ki je popolnoma odvisen od želja in zahtev stranke. V tem pogledu dokumentacija odseva tako poslovni kot tudi davčni vidik.

1. Korak 2. Korak 3. Korak

Oblikovanje skupne globalne in lokalne ekipe

Analiza transakcij med povezanimi osebami

Preverjanje na lokalni ravni

Ocena tveganj in priložnosti

Analiza globalnega in lokalnega poslovanja, financiranja in pravne strukture

Poročilo o lokalnih posebnostih

Določitev obsega storitev in dela (države, regije)

Določitev skupne osnove za transakcije med povezanimi osebami

Zagotovitev skladnosti dokumentacije med različnimi državami

Planiranje faz projekta in določitev časovnega okvira

 

 

Optimizirajte vaše poslovanje

Preoblikovanje verige dodane vrednosti

PwC v Sloveniji vam lahko pomaga pri oblikovanju davčno učinkovitega poslovnega modela na mednarodni ravni. Ta model oblikujemo na podlagi poglobljene analize verige dodane vrednosti, trga in kupcev ter povezav z dobavitelji.

Učinkovito obvladovanje neopredmetenih sredstev

PwC v Sloveniji vam lahko z davčnega vidika pomaga pri učinkovitem obvladovanju neopredmetenih sredstev, saj vam omogoči pregled in nadzor nad uspešnostjo koriščenja neopredmetenih sredstev ter pomaga pri oblikovanju učinkovite politike transfernih cen na področju neopredmetenih sredstev. Davčni organi lahko v procesu davčne inšpekcije zahtevajo podporno dokumentacijo, s katero morajo davčni zavezanci upravičiti davčno priznane odhodke. Najpogostejša tveganja izhajajo iz:

 • plačil za izvajanje upravljalskih storitev (management fee), ki nimajo zadostne podlage v podporni dokumentaciji;
 • odobravanja brezobrestnih posojil med povezanimi osebami;
 • obravnavanja različnih marž za različne povezane osebe;
 • nedoslednih politik poslovanja med različnimi povezanimi osebami.
Ustvarite vrednost

V družbi PwC v Sloveniji se zavezujemo h kakovosti storitev, ki ustreza vašim pričakovanjem in našim visokim standardom. Naše tehnike vam omogočajo pripravo lokalne ali osnovne globalne dokumentacije na kar najbolj učinkovit način, pri čemer je zagotovljena:

 • zaščita vašega poslovanja pred morebitnimi kaznimi in dvojnim obdavčenjem;
 • konsolidacija politike transfernih cen na ravni skupine, ki ustreza vašim poslovnim ciljem in strategijam;
 • oblikovanje transparentne politike transfernih cen, iz katere bodo jasno razvidne uporabljene metode in primerljive družbe;
 • prilagoditev politike transfernih cen posameznim lokalnim zahtevam, ki bo omogočala prilagajanje na spreminjajoče se poslovno okolje in cilje;
 • prihranek zaradi izogibanja podvajanju dokumentacije.
Skladnost Ddpo

Prevzemi in združitve ter mednarodno davčno strukturiranje

Davčne storitve v zvezi s prevzemi in združitvami (M&A) ter mednarodnim davčnim strukturiranjem 

Ne glede na velikost vašega podjetja ali dejavnost, v kateri poslujete, je vzpostavitev primerne lastniške strukture bistvena za zniževanje operativnih stroškov ter davčnih odhodkov. Podjetja lahko rastejo organsko ali pa se širijo s prevzemi ter združitvami. Da bi dosegli zadovoljivo stopnjo rasti podjetja, je potrebna precejšnja stopnja previdnosti ter znanja.

Iz tega razloga je PwC v Sloveniji kot del mreže davčnih svetovalcev vzpostavil interdisciplinarno skupino svetovalcev, ki vam lahko pomagajo pri rešitvah davčnega strukturiranja ter storitev M&A na področju davčnega in gospodarskega prava ter financ. Pomagajo vam lahko z nasveti v zvezi z davčno učinkovito implementacijo prevzemov in združitev, s primernimi tehnikami davčnega strukturiranja in planiranja pa lahko znižate celotno davčno obremenjenost vašega podjetja.

Kaj pridobite z našimi storitvami?

Naši strokovnjaki s področja združitev in prevzemov vam lahko pomagajo pri prestrukturiranju obstoječe strukture podjetja v strukturo, ki bolj ustreza vašim ciljem, obenem pa tudi skušamo znižati davčno obremenjenost podjetij v skupini. Nadalje vam lahko pomagamo pri pripravi potrebnih pogodb in ostalih davčnih zahtev, s čimer boste poskrbeli, da bo davčna učinkovitost sestavni del vašega poslovanja.

Davčno strukturiranje, prevzemi in združitve zahtevajo interdisciplinaren pristop s področij davčnega in korporacijskega prava, financ in računovodstva. Enotna ter homogena skupina strokovnjakov vam bo pomagala najti ustrezne rešitve na teh področjih pri transakcijah znotraj Slovenije ali pri mednarodnih transakcijah. S pomočjo naše ekipe strokovnjakov boste tako lahko izkoristili ves potencial svojega podjetja in zaposlenih.

PwC v Sloveniji vam pri tem pomaga, da:

 • z učinkovitim obvladovanjem neopredmetenih sredstev izkoristite neprepoznana ter neizkoriščena neopredmetena sredstva;
 • znižate davčno izpostavljenost skupine z optimiziranjem razlik v davčnih stopnjah med posameznimi državami;
 • z odpravo davčnih neučinkovitosti znižate stroške poslovanja;
 • uskladite poslovno in davčno politiko družbe.

Glavne storitve

 • razvoj prevzemnih strategij ter izvedba finančnih in davčnih skrbnih pregledov tarčnih podjetij;
 • svetovanje na področju davčno učinkovitih tehnik prestrukturiranja, kot so na primer prevzemi, združitve in delitve ter prenosi premoženja;
 • pomoč pri pridobitvi dovoljenj s strani davčnih organov za pridobitev upravičenj iz naslova direktive o davčno nevtralnem prenosu premoženja v domačih in mednarodnih transakcijah;
 • pomoč pri iskanju davčno učinkovite lastniške strukture skupine;
 • svetovanje na področju mednarodnega davčnega načrtovanja ter strukturiranja pri distribuciji ustvarjenih presežkov z minimizacijo finančnih izgub zaradi neoptimalnega davčnega strukturiranja;
 • pomoč pri davčnih in računovodskih vplivih novih standardov SRS 2016 in MSRP na poslovne kombinacije;
 • svetovanje pri vlogah in uporabi mednarodnih sporazumov o dvojnem obdavčevanju;
 • svetovanje o učinkovitih davčnih strategijah za licenciranje, programsko opremo in ostalo intelektualno lastnino;
 • pomoč pri sestavljanju pogodb in davčne dokumentacije;
 • razmislek glede t. i. izhodnih strategij (exit strategies).
Skladnost Ddpo

Davčno svetovanje v sektorju nepremičnin

Storitve z dodano vrednostjo

Naše storitve obsegajo preprostejše, kot tudi kompleksnejše rešitve na področju nakupa, upravljanja ter prodaje nepremičnin, kot so:

 • davek na promet nepremičnin;
 • davčna vprašanja s področja DDV;
 • kapitalski dobički;
 • računovodska vprašanja s področja SRS 2016 ter MSRP;
 • davčnopravne posledice obremenitev nepremičnin;
 • nakupi oz. prodaje sredstev ali deležev itn.

Zahtevnejša vprašanja največkrat zahtevajo interdisciplinaren pristop strokovnjakov s področja nepremičnin, stvarnega in gospodarskega prava, davkov ter financ. Te storitve so največkrat naslednje:

 • lokalno ter mednarodno davčno (pre)strukturiranje, ki vključuje rešitve, kot so:
  • izbira najugodnejše lokacije lastništva nepremičnin;
  • vzpostavitev podjetniških lastniških struktur;
  • tehnike financiranja ter distribucije denarnih presežkov;
  • davčna vprašanja pri razvoju nepremičnin;
  • tehnike prodaje sredstev ali naložbe;
 • prevzemi, združitve in delitve ter poprodajno strukturiranje, vključno z davčnimi, pravnimi ter finančnimi skrbnimi pregledi na nakupni ter prodajni strani;
 • ustanovitev nepremičninskih skladov v različnih davčnih jurisdikcijah skozi globalno mrežo podjetij PwC;
 • optimizacije davka na dodano vrednost ter davka na promet nepremičnin;
 • uporaba davčnih olajšav iz naslova investicij ter optimizacija kapitalskih dobičkov;
 • svetovanje pri poteku transakcije z nepremičninami na nabavni ter prodajni strani.

Naš pristop

Pri vsakem projektu eden od naših vodilnih strokovnjakov s področja združitev in prevzemov bdi nad celotnim prodajnim/nakupnim procesom, pri tem pa ga podpira še skupina strokovnjakov. Zagotavljamo vam:

 • interdisciplinaren pristop (vključitev strokovnjakov s področja nepremičnin, financ, davkov ter stvarnega in gospodarskega prava);
 • tesno sodelovanje in podpora davčnih svetovalcev s področja EU;
 • pristop, usmerjen v najboljše rešitve za stranke;
 • transparentno ter učinkovito vodenje projektov;
 • visoko fleksibilnost ter specializirane skupine strokovnjakov.

Obseg davčnih svetovalnih storitev pri podpori nakupne transakcije

 • predprodajno strukturiranje

 • začetno strukturiranje:
  • holding,
  • finance,
  • distribucija presežkov,
  • izhod oz. prodaje;
 • prodaje sredstev ali deležev.

 • finančno modeliranje/poslovne strategije/strategije prodaje ter davčne posledice;
 • strukturiranje transakcij;
 • skrbni pregled – due diligence.

 • priprava kupoprodajnih pogodb (npr. plačilni pogoji, zavarovanje);
 • pogajalske strategije;
 • časovno planiranje transakcije;
 • tehnika financiranja.

 • korigiranje strukture po transakciji.

Obseg davčnih storitev pri podpori podajne transakcije

 • opredelitev izhodišč za prodajo;
 • opredelitev obsega in namena prodaje (npr. prodaja tujemu kupcu, prodaja znotraj skupine, ustanovitev REIT, sale & leaseback, itn.);
 • strategija cene, vrednotenje;
 • finančne, davčne in računovodske posledice;
 • prodajne strategije;
 • planiranje distribucije dobička.

 • analiza kupca;
 • modifikacije trenutne lastniške strukture pred prodajo;
 • skrbni pregled – due diligence;
 • refinanciranje.

 • Skrbni pregled (podatkovna soba, predstavitve upravi, sestanki Q&A itn.);
 • priprava kupoprodajnih pogodb.

 • kontrola davčnih posledic;
 • poprodajne storitve.

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku davčno-pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na