Izjava o varovanju zasebnosti

Uvod

Naša družba (»PwC«, »mi«, ali »naše«) je trdno zavezana varstvu osebnih podatkov. To obvestilo o preglednosti opisuje, zakaj in kako zbiramo osebne podatke, in obvešča o pravicah posameznikov. Osebne podatke, ki jih prejmemo, lahko uporabimo za katerega koli od namenov, opisanih v tem obvestilu o preglednosti, ali kakor koli drugače, če je tako navedeno na točki zbiranja.
Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo živo osebo. Družba PwC obdeluje osebne podatke za številne namene, pri čemer se lahko sredstva zbiranja, zakonske podlage za obdelavo, uporabo, razkritje in obdobja hrambe razlikujejo glede na posamezen namen.

Naša politika zbiranja in uporabe osebnih podatkov je usmerjena v zagotavljanje preglednosti razlogov in načinov obdelave osebnih podatkov.


Varnost

Varnost vseh podatkov, ki jih hranimo, jemljemo zelo resno. Spoštujemo mednarodno sprejete varnostne standarde, naš sistem upravljanja varnosti informacij, ki se nanaša na zaupne podatke o strankah, pa je prejel neodvisni certifikat, ki potrjuje, da izpolnjuje zahteve standarda ISO/IEC 27001: 2013.
Vzpostavili smo okvir politik, postopkov in usposabljanj glede varstva, zaupnosti in varnosti podatkov in hkrati izvajamo redne preglede ustreznosti ukrepov, ki smo jih uvedli za zagotavljanje varnosti podatkov v hrambi.

 


Dejavnosti obdelave

Za več informacij preberite tiste razdelke v tej izjavi, ki ustrezajo vašemu specifičnemu položaju.

Poslovni stiki

Zbiranje osebnih podatkov

Družba PwC obdeluje osebne podatke o stikih (obstoječe in potencialne stranke družbe PwC in/ali z njimi povezani posamezniki) s sistemi za upravljanje odnosov s strankami (»PwC CRM«).

Zbiranje osebnih podatkov o stikih in dodajanje takih osebnih podatkov v sistem PwC CRM se začne izvajati na pobudo uporabnika iz družbe PwC in vključuje ime, ime delodajalca, naziv stika, telefonsko številko, elektronski naslov in druge podatke o poslovnem stiku.  Sistem PwC CRM lahko zbira podatke tudi prek sistemov elektronske pošte družbe PwC (ime pošiljatelja, ime prejemnika, datum in ura) in koledarja (ime organizatorja, ime udeleženca, datum in ura dogodka), ki izhajajo iz komunikacije med uporabniki družbe PwC in stiki ali tretjimi osebami.

Uporaba osebnih podatkov

Uporabniki iz družbe PwC imajo vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo na poslovne stike, in jih lahko uporabijo, da se bolje seznanijo z odprtim naročilom, stranko ali priložnostjo, ki jih zanima, in sicer za naslednje namene:

 • razvoj našega poslovanja in storitev,
 • pošiljanje obvestil o naši družbi in naboru storitev,
 • omogočanje vpogleda v osebne podatke zaposlenim družbe PwC za izvajanje storitev in ponujanje novih storitev,
 • prepoznavanje strank s podobnimi potrebami,
 • izvajanje analiz glede trendov na trgu, izrisovanje odnosov ali prodajnih priložnosti.

Poleg tega sistem PwC CRM uporablja algoritem, ki ocenjuje trdnost komunikacije med uporabnikom iz družbe PwC in stikom. Razvrstitev temelji predvsem na pogostosti komunikacije, trajanju, nedavnosti in odzivnem času.  

Pravna podlaga za obdelovanje

Osebne podatke svojih poslovnih stikov bomo obdelovali na podlagi svojih zakonitih poslovnih interesov ali soglasja, če je bil posameznik, na katerega se nanašajo podatki, pozvan, da ga poda. Naš interes je trženje svojih storitev ali pošiljanje sporočil, za katere menimo, da bi bila zanimiva za prejemnike.

Hramba podatkov

Osebne podatke bomo hranili v sistemu PwC CRM, dokler je to potrebno za zgoraj navedene namene (npr. dokler vodimo ali moramo voditi evidenco odnosov s poslovnim stikom).

Posamezniki, povezani z našimi poslovnimi strankami

Zbiranje osebnih podatkov

Naša politika nam narekuje zbiranje samo tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za opredeljene namene, pri tem pa svoje stranke prosimo za osebne podatke samo, če je to nujno potrebno za tovrstne namene.
Kadar moramo obdelati osebne podatke za izvajanje strokovnih storitev, stranke prosimo, da posameznikom, na katere se podatki nanašajo, zagotovijo potrebne informacije o njihovi uporabi. 

Naše stranke lahko uporabljajo ustrezne razdelke te izjave o varstvu podatkov oziroma napotijo posameznike, na katere se podatki nanašajo, na to izjavo o varstvu podatkov, če se jim zdi to primerno.

V splošnem zbiramo osebne podatke od svojih strank ali tretjih oseb, ki delujejo na podlagi navodil ustrezne stranke.

Osebni podatki lahko zajemajo ime, ime delodajalca, naziv stika, telefonsko številko, elektronski naslov in druge poslovne podatke stika.

Uporaba osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo za naslednje namene:

Izvajanje strokovnih storitev

Opravljamo širok nabor strokovnih storitev.

Nekatere storitve zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, na podlagi katerih oblikujemo nasvete in pripravimo izsledke. Tako bomo na primer v okviru revizije pregledali podatke o plači, osebne podatke pa pogosto potrebujemo tudi za izvajanje storitev globalne mobilnosti in storitve v zvezi z upokojitvami.

Upravljanje, vodenje in razvijanje našega poslovanja in storitev

Osebne podatke obdelujemo v okviru poslovanja podjetja, kar vključuje:

 • obvladovanje odnosov s strankami,
 • razvijanje poslovanja in storitev (kot je prepoznavanje potreb strank in vpeljava izboljšav v izvajanje storitev),
 • vzdrževanje in uporabo informacijskih sistemov,
 • prirejanje ali pomoč pri prirejanju dogodkov, in
 • upravljanje in vodenje naše spletne strani oz. sistemov in aplikacij.
Dejavnosti za zagotavljanje varnosti, kakovosti in obvladovanje tveganj

Vzpostavljene imamo varnostne ukrepe za zaščito informacij o naši družbi in naših strankah (vključno z osebnimi podatki), kar obsega zaznavanje, preučevanje in razreševanje varnostnih groženj. Osebne podatke lahko obdelujemo v sklopu varnostnega nadzora, ki ga izvajamo, med drugim na primer v obliki samodejnega skeniranja za prepoznavanje škodljivih elektronskih sporočil. Z namenom zagotavljanja kakovosti nadzorujemo storitve, ki jih opravljamo za stranke, kar lahko vključuje obdelavo osebnih podatkov, ki so shranjeni v ustreznih datotekah strank. Vzpostavljene imamo politike in postopke za nadzorovanje kakovosti svojih storitev in obvladovanje tveganj, povezanih s sodelovanjem strank. Osebne podatke zbiramo in hranimo v sklopu postopkov sklenitve poslov s strankami in sprejema strank.

Izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev, predpisov ali zahtev strokovnih organov, v katere smo včlanjeni

Kot vsak ponudnik strokovnih storitev smo zavezani k upoštevanju zakonskih, regulativnih in strokovnih obveznosti. Za izkazovanje skladnosti naših storitev z navedenimi obveznostmi moramo voditi določene evidence, ki lahko vsebujejo osebne podatke.

Izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev, predpisov ali zahtev strokovnih organov, v katere smo včlanjeni
Kot vsak ponudnik strokovnih storitev smo zavezani k upoštevanju zakonskih, regulativnih in strokovnih obveznosti. Za izkazovanje skladnosti naših storitev z navedenimi obveznostmi moramo voditi določene evidence, ki lahko vsebujejo osebne podatke.
 
Pravna podlaga za obdelovanje

V primeru, da nas zavezuje zakonska obveznost, ki zahteva obdelovanje osebnih podatkov, kot je izpolnjevanje davčnih obveznosti ali izkazovanje oziroma dokumentiranje opravljenih strokovnih storitev, temelji obdelovanje osebnih podatkov posameznikov, povezanih z našimi poslovnimi strankami, na zakonski obveznosti (pravna podlaga).

Prav tako lahko obdelujemo osebne podatke posameznikov, povezanih z našimi poslovnimi strankami, na podlagi svojega zakonitega poslovnega interesa (kot je opravljanje storitev za delodajalca posameznika, na katerega se nanašajo podatki), ali na podlagi soglasja, če je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, bil pozvan, da ga poda.

Hramba podatkov

Osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo, kakor dolgo menimo, da je to potrebno za namene, za katere so bili zbrani (vključno kot to določa veljavna zakonodaja ali predpis). 

Če ni posebnih pravnih, regulativnih ali pogodbenih zahtev, izhodiščno obdobje hrambe evidenc in drugih dokumentarnih dokazil, ki so bila ustvarjena med izvajanjem storitev, ne sme presegati 10 let.

Zasebne stranke

Zbiranje osebnih podatkov

Naša politika nam narekuje zbiranje samo tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za opredeljene namene, pri tem pa svoje stranke prosimo za osebne podatke samo, če je to nujno potrebno za tovrstne namene.

Kadar moramo obdelati osebne podatke za izvajanje svojih storitev, stranke prosimo, da potrebne informacije o njihovi uporabi zagotovijo ostalim vpletenim posameznikom, na katere se podatki nanašajo (npr. družinski člani).

Glede na  raznolik nabor storitev, ki jih ponujamo zasebnim strankam, obdelujemo številne vrste osebnih podatkov, kar vključuje naslednje, če je primerno za storitve, ki jih izvajamo:

 • podatki o stiku,
 • poslovna dejavnost,
 • informacije o družini,
 • prihodek, obdavčitev in drugi finančni podatki, in
 • naložbe in drugi finančni interesi.

Za določene storitve ali dejavnosti in če tako zahteva zakon ali na podlagi soglasja posameznika lahko zbiramo tudi posebne vrste osebnih podatkov. 

V splošnem zbiramo osebne podatke od svojih strank ali od tretje osebe, ki deluje na podlagi navodil ustrezne stranke.

Uporaba osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo za naslednje namene:

Izvajanje strokovnih storitev

Opravljamo širok nabor strokovnih storitev. Nekatere storitve zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, na podlagi katerih oblikujemo nasvete in pripravimo izsledke. Osebne podatke tako na primer potrebujemo, da posamezniku zagotovimo davčne nasvete, nasvete glede socialne varnosti ali priseljevanja.

Upravljanje, vodenje in razvijanje našega poslovanja in storitev

Osebne podatke obdelujemo v okviru poslovanja podjetja, kar vključuje:

 • obvladovanje odnosov s strankami,
 • razvijanje poslovanja in storitev (kot je prepoznavanje potreb strank in vpeljava izboljšav v izvajanje storitev),
 • vzdrževanje in uporabo informacijskih sistemov,
 • prirejanje ali pomoč pri prirejanju dogodkov, in
 • upravljanje in vodenje naše spletne strani oz. sistemov in aplikacij.
Dejavnosti za zagotavljanje varnosti, kakovosti in obvladovanje tveganj

Vzpostavljene imamo varnostne ukrepe za zaščito informacij o naši družbi in naših strankah (vključno z osebnimi podatki), kar obsega zaznavanje, preučevanje in razreševanje varnostnih groženj.  Osebne podatke lahko obdelujemo v sklopu varnostnega nadzora, ki ga izvajamo, med drugim na primer v obliki samodejnega skeniranja za prepoznavanje škodljivih elektronskih sporočil. Z namenom zagotavljanja kakovosti nadzorujemo storitve, ki jih opravljamo za stranke, kar lahko vključuje obdelavo osebnih podatkov, ki so shranjeni v ustreznih datotekah strank. Vzpostavljene imamo politike in postopke za nadzorovanje kakovosti svojih storitev in obvladovanje tveganj, povezanih s sodelovanjem strank. Osebne podatke zbiramo in hranimo v sklopu postopkov sklenitve poslov s strankami in sprejema strank.

Strankam pošiljamo informacije o naši družbi in naboru storitev

V skladu z veljavno zakonodajo uporabljamo kontaktne podatke strank, da jim pošiljamo informacije o nas in naših storitvah, za katere menimo, da bi bile zanimive zanje. V tem smislu jih obveščamo o novostih iz panoge in najnovejših ugotovitvah, drugih relevantnih storitvah in objavljamo vabila na dogodke.  

Izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev, predpisov ali zahtev strokovnih organov, v katere smo včlanjeni

Kot vsak ponudnik strokovnih storitev smo zavezani k upoštevanju zakonskih, regulativnih in strokovnih obveznosti. Za izkazovanje skladnosti naših storitev z navedenimi obveznostmi moramo voditi določene evidence, ki lahko vsebujejo osebne podatke.

Pravna podlaga za obdelovanje

Če je obdelovanje osebnih podatkov, navedenih v tem razdelku, potrebno za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, kot na primer, kadar so procesi obdelovanja potrebni za dobavo storitev, potem obdelovanje temelji na pogodbeni pravni podlagi.

Če je obdelovanje podatkov nujno za izpolnjevanje zakonske obveznosti, kot je izpolnjevanje obveznosti iz davčne zakonodaje ali nujnost izkazovanja in dokumentiranja opravljenih strokovnih storitev, obdelovanje temelji na zakonski obveznosti. Če se osebni podatki obdelujejo za druge zgoraj navedene namene, bomo za podlago vzeli zakoniti interes ali soglasje, če smo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, pozvali, da ga poda.

Hramba podatkov

Osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo, kakor dolgo menimo, da je to potrebno za namene, za katere so bili zbrani (vključno kot to določa veljavna zakonodaja ali predpis). 

Če ni posebnih pravnih, regulativnih ali pogodbenih zahtev, izhodiščno obdobje hrambe evidenc in drugih dokumentarnih dokazil, ki so bila ustvarjena med izvajanjem storitev, ne sme presegati 10 let.

Posamezniki, ki uporabljajo naše aplikacije

Zunanjim uporabnikom omogočamo dostop do različnih aplikacij, ki jih upravljamo. Tovrstne aplikacije vsebujejo lastne izjave o varstvu podatkov, ki obravnavajo razloge in načine zbiranja in obdelave osebnih podatkov v ustreznih aplikacijah.

Posameznike, ki uporabljajo naše aplikacije, napotujemo na izjave o varstvu podatkov, ki so na voljo na teh aplikacijah.

 

Posamezniki, katerih osebne podatke smo pridobili v zvezi z opravljanjem storitev za svoje stranke

Zbiranje osebnih podatkov

Naša politika nam narekuje zbiranje samo tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za opredeljene namene, pri tem pa svoje stranke prosimo za osebne podatke samo, če je to nujno potrebno za tovrstne namene.

Kadar moramo obdelati osebne podatke za izvajanje svojih storitev, stranke prosimo, da potrebne informacije o njihovi uporabi zagotovijo vpletenim posameznikom, na katere se podatki nanašajo.

Za svoje stranke zbiramo in uporabljamo podatke o stikih z namenom vodenja in ohranjanja odnosov s temi posamezniki. Preberite razdelek Poslovni stiki te izjave o varstvu osebnih podatkov in izvedite več o obdelovanju tovrstnih podatkov.

Glede na  raznolik nabor storitev , ki jih ponujamo strankam, obdelujemo številne vrste osebnih podatkov:

 • podatki o stiku,
 • poslovna dejavnost,
 • informacije o vodstvu družbe in zaposlenih,
 • podatki o plači in drugi finančni podatki, in
 • naložbe in drugi finančni interesi.

V splošnem zbiramo osebne podatke od svojih strank ali od tretje osebe, ki deluje na podlagi navodil ustrezne stranke. Za nekatere naše storitve lahko na primer v okviru skrbnega pregleda podjetja, ki je tarča prevzema, v imenu stranke pridobimo osebne podatke od vodstva navedenega podjetja, ki je tarča prevzema, in zaposlenih ali od tretjih oseb, ki delujejo po navodilih podjetja, ki je tarča prevzema.

Uporaba osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo za naslednje namene:

Opravljanje strokovnih storitev

Opravljamo širok nabor strokovnih storitev. Nekatere storitve zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, na podlagi katerih oblikujemo nasvete in pripravimo izsledke. Tako bomo na primer v okviru revizije pregledali podatke o plači, osebne podatke pa pogosto potrebujemo tudi za izvajanje storitev globalne mobilnosti in storitve v zvezi z upokojitvami.

Upravljanje, vodenje in razvijanje našega poslovanja in storitev

Osebne podatke obdelujemo v okviru poslovanja podjetja, kar vključuje:

 • obvladovanje odnosov s strankami,
 • razvijanje poslovanja in storitev (kot je prepoznavanje potreb strank in vpeljava izboljšav v izvajanje storitev),
 • vzdrževanje in uporabo informacijskih sistemov,
 • prirejanje ali pomoč pri prirejanju dogodkov, in
 • upravljanje in vodenje naše spletne strani oz. sistemov in aplikacij.
Dejavnosti za zagotavljanje varnosti, kakovosti in obvladovanje tveganj

Vzpostavljene imamo varnostne ukrepe za zaščito informacij o naši družbi in naših strankah (vključno z osebnimi podatki), kar obsega zaznavanje, preučevanje in razreševanje varnostnih groženj.  Osebne podatke lahko obdelujemo v sklopu varnostnega nadzora, ki ga izvajamo, med drugim na primer v obliki samodejnega skeniranja za prepoznavanje škodljivih elektronskih sporočil.

Z namenom zagotavljanja kakovosti nadzorujemo storitve, ki jih opravljamo za stranke, kar lahko vključuje obdelavo osebnih podatkov, ki so shranjeni v ustreznih datotekah strank. Vzpostavljene imamo politike in postopke za nadzorovanje kakovosti svojih storitev in obvladovanje tveganj, povezanih s sodelovanjem strank.  

Izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev, predpisov ali zahtev strokovnih organov, v katere smo včlanjeni

Kot vsak ponudnik strokovnih storitev smo zavezani k upoštevanju zakonskih, regulativnih in strokovnih obveznosti. Za izkazovanje skladnosti naših storitev z navedenimi obveznostmi moramo voditi določene evidence, ki lahko vsebujejo osebne podatke.

Pravna podlaga za obdelovanje

Če je obdelovanje podatkov, ki jih pridobimo v zvezi z opravljanjem storitev za svoje stranke, nujno za izpolnjevanje zakonske obveznosti, na primer skladnost z davčno zakonodajo, ali nujno za izkazovanje in dokumentiranje opravljenih strokovnih storitev, obdelovanje temelji na zakonski obveznosti. Če se zgoraj navedeni osebni podatki obdelujejo za druge namene, navedene v tem razdelku, bomo za podlago vzeli zakoniti interes (npr. opravljanje naših storitev) oziroma soglasje, če smo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, pozvali, da ga poda.

Hramba podatkov

Osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo, kakor dolgo menimo, da je to potrebno za namene, za katere so bili zbrani (vključno kot to določa veljavna zakonodaja ali predpis). 

Če ni posebnih pravnih, regulativnih ali pogodbenih zahtev, izhodiščno obdobje hrambe evidenc in drugih dokumentarnih dokazil, ki so bila ustvarjena med izvajanjem storitev, ne sme presegati 10 let.

Druge osebe

ki navežejo stik z nami

Osebne podatke zbiramo, če se na nas obrne posameznik z vprašanjem, pritožbo, komentarjem ali povratno informacijo (ime, podatki za stik in vsebina komunikacije). V takih primerih ima posameznik nadzor nad osebnimi podatki, ki jih deli z nami, mi pa bomo podatke uporabili samo za to, da se odzovemo na komunikacijo in zadevo ustrezno obravnavamo. Osebni podatki, ki so omenjeni zgoraj, lahko zajemajo ime, ime delodajalca, naziv stika, telefonsko številko, elektronski naslov in druge podatke poslovnega stika.  

Pravna podlaga za obdelovanje

Če se osebni podatki obdelujejo za druge zgoraj navedene namene, bomo za podlago vzeli zakoniti interes ali soglasje, če smo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, pozvali, da ga poda.

Hramba podatkov

Osebne podatke, navedene v tem razdelku, hranimo, kakor dolgo menimo, da je potrebno za namene, za katere so bili zbrani.  

Kandidati za zaposlitev

Uvod

Naša družba (»PwC«, »mi«, ali »naše«) je trdno zavezana varstvu osebnih podatkov. To obvestilo o preglednosti (i) opisuje zakaj in kako zbiramo osebne podatke v postopku zaposlovanja in (ii) podaja informacije o pravicah kandidatov za zaposlitev pri PwC.

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo živo osebo.

Naša politika zbiranja in uporabe osebnih podatkov je usmerjena v zagotavljanje preglednosti razlogov in načinov obdelave osebnih podatkov.

Varnost

Varnost vseh podatkov, ki jih hranimo, jemljemo zelo resno. Spoštujemo mednarodno sprejete varnostne standarde, naš sistem upravljanja varnosti informacij, ki se nanaša na zaupne podatke o strankah, pa je prejel neodvisni certifikat, ki potrjuje, da izpolnjuje zahteve standarda ISO/IEC 27001: 2013.

Vzpostavili smo okvir politik, postopkov in usposabljanj glede varstva, zaupnosti in varnosti podatkov in hkrati izvajamo redne preglede ustreznosti ukrepov, ki smo jih uvedli za zagotavljanje varnosti podatkov v hrambi.

Zbiranje osebnih podatkov

V sklopu našega procesa zaposlovanja zbiramo osebne podatke kandidatov za zaposlitev. Osebne podatke lahko družbi PwC zagotovi kandidat sam, ali pa jih pridobimo preko tretje osebe, t.j. agencije za zaposlovanje, odvisno od zadevnega zaposlitvenega procesa.

Podatki, ki jih obdelujemo, zajemajo standardne podatke o vaši izobrazbi, zaposlitveni zgodovini, druge podatke v zvezi z delom ter vsakršne druge podatke, ki jih pridobimo na podlagi vašega življenjepisa ali prijave oziroma kakršnih koli drugih zaposlitvenih obrazcev, ki jih morate izpolniti v okviru zaposlitvenega procesa.

Prosimo, da nam ne posredujete nobenih t.i. posebnih vrst osebnih podatkov, kar vključuje podatke o rasi, etničnem poreklu, političnem mnenju, verskem prepričanju, članstvu v sindikatu, genetske in biometrične podatke (kjer se ti uporabljajo v identifikacijske namene), zdravstvene podatke in podatke o spolnem življenju oziroma spolni usmerjenosti.

Uporaba osebnih podatkov

Podatke, ki jih hranimo o vas, uporabljamo v naslednje namene:

 • da lahko sodelujete v zaposlitvenem procesu za določeno delovno mesto,
 • da vas obveščamo o ustreznih zaposlitvenih priložnostih v družbi PwC, če podate svoje soglasje,
 • da vas obveščamo o dogodkih, povezanih z delom, ki jih organizira ali pomaga organizirati družba PwC, v primerih, ko ste podali soglasje, da lahko stopimo v stik z vami v take namene.

Pravna podlaga za obdelavo

PwC hrani in obdeluje vaše podatke na pravni podlagi, t.j. na podlagi določil delovno pravne zakonodaje, če se prijavite za delovno mesto v okviru zaposlitvene pogodbe pri družbi PwC, in na pogodbeni podlagi, če se prijavite za delovno mesto v sklopu civilne pogodbe. Nekatere vaše podatke utegnemo obdelovati tudi z namenom izpolnjevanja naših zakonitih interesov pri zaposlovanju vas kot kandidata. V primerih, ko podate svoje soglasje, da vaše podatke uporabimo za specifične namene, bomo podatke obdelovali na podlagi vašega soglasja.

V primeru neuspešnega zaposlitvenega procesa bomo vaše podatke hranili v skladu z vašim soglasjem.

Hramba podatkov

V primeru uspešne prijave bodo vaši podatki shranjeni z namenom izpolnitve vašega zaposlitvenega oziroma pogodbenega razmerja v skladu z zakonskimi predpisi. Prijavne dokumente neuspešnih kandidatov izbrišemo najkasneje v šestih mesecih po zaključku zaposlitvenega procesa. Preden vaše prijavne dokumente za dlje časa zadržimo v bazi kandidatov, zaprosimo za vaše soglasje.

Kdaj in kako delimo osebne podatke in lokacije, kjer se obdelujejo

Osebne podatke bomo z drugimi delili samo, če nam to dovoljuje zakon. V okviru deljenja podatkov z drugimi imamo vzpostavljene pogodbene dogovore in varnostne mehanizme, s katerimi zaščitimo podatke in izpolnjujemo standarde glede varstva podatkov, zaupnosti in varnosti.

Smo del globalne mreže družb in tako kot drugi ponudniki strokovnih storitev uporabljamo tretje osebe iz drugih držav, da nam pomagajo pri poslovanju. To pomeni, da lahko osebne podatke prenesemo iz držav, v katerih se nahaja naša družba in naše stranke.

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih ureja zakonodaja EU, upoštevajte naslednje: čezmejni prenosi lahko vključujejo države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in prenos v države, ki nimajo zakonov za zagotavljanje posebnega varstva osebnih podatkov.  Z ustreznimi ukrepi smo poskrbeli, da so vsi osebni podatki zadostno varovani in da so vsi prenosi osebnih podatkov iz EGP izvedeni zakonito. Če osebne podatke prenašamo v državo, ki ni v EGP, za katero Evropska komisija meni, da ne zagotavlja ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, bodo prenosi izvedeni na podlagi sporazuma, ki določa zahteve EU za prenos osebnih podatkov iz EGP, kakršne so standardne pogodbene klavzule, ki jih je potrdila Evropska komisija. Standardne pogodbene klavzule, ki jih je potrdila Evropska komisija, so v angleškem jeziku na voljo tukaj.

Osebne podatke, ki jih imamo, lahko prenesemo na:

 • Druge družbe v sklopu PwC
  Za več podatkov o lokacijah drugih družb v sklopu PwC  kliknite tukaj.
  Osebne podatke lahko izmenjavamo z drugimi družbami v sklopu PwC, če je to potrebno za upravne namene.
 • Zunanje organizacije, ki nam ponujajo aplikacije/funkcije, obdelovanje podatkov ali informacijske storitve.
 • Naša družba uporablja tretje osebe za pomoč pri izvajanju naših storitev in za zagotavljanje, delovanje in vodenje notranjih informacijskih sistemov. To na primer vključuje ponudnike informacijske tehnologije, ponudnike programske opreme kot storitev v oblaku, ponudnike vodenja identitet, gostovanja in upravljanja spletnih strani, analize podatkov, varnostnega kopiranja podatkov, storitve za zagotavljanje varnosti in za hrambo podatkov. Strežniki, ki poganjajo in omogočajo to infrastrukturo v oblaku, so nameščeni v varnih podatkovnih centrih po svetu, osebne podatke pa lahko hranimo v katerem koli izmed njih.
 • Zunanje organizacije, ki nam drugače pomagajo pri zagotavljanju blaga, storitev ali informacij.
 • Revizorje in druge strokovne svetovalce.
 • Organe pregona ali druge vladne in regulativne agencije ali druge tretje osebe, kot zahteva veljavna zakonodaja ali predpisi oz. v skladu z veljavno zakonodajo ali predpisi.
 • Občasno bomo morda prejeli zahteve tretjih oseb s pooblastilom za razkritje osebnih podatkov, na primer za preverjanje, ali delujemo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, za preiskavo domnevnega kaznivega dejanja oz. za vzpostavitev, uveljavitev ali obrambo svojih zakonskih pravic. Zahtevam glede osebnih podatkov bomo ustregli samo, če nam to dovoljuje veljavna zakonodaja ali predpis.

Spremembe te izjave o varstvu podatkov

Zavedamo se, da je preglednost stalna odgovornost, zato bomo to izjavo o varstvu podatkov redno pregledovali.

Ta izjava o varstvu podatkov je bila nazadnje posodobljena 10. 5. 2018.

Upravljavec podatkov in podatki o stiku

Upravljavec podatkov je družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. ali družba v sklopu PwC, navedena na tej povezavi, ki je pogodbena stranka za namene ponujanja ali prejemanja storitev, ali subjekt, s katerim ste navezali stik.

Kakršna koli vprašanja v zvezi s to izjavo o varstvu podatkov ali kako in zakaj obdelujemo osebne podatke, pošljite na:

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Cesta v Kleče 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
E-pošta: si_privacy@pwc.com
Telefonska št.: +386 1 583 6000

Pravice posameznikov in njihovo uveljavljanje

Posamezniki imajo določene pravice glede svojih osebnih podatkov in upravljavci podatkov so te pravice dolžni izpolnjevati. V primerih, ko odločamo o načinu in razlogu obdelave osebnih podatkov, smo upravljavec podatkov. Spodaj podajamo nadaljnje informacije o pravicah, ki jih imajo posamezniki, in o njihovem uveljavljanju.

Dostop do osebnih podatkov

Pravico imate dostopati do osebnih podatkov, ki jih imamo kot upravljavec podatkov. To pravico lahko uveljavljate z dopisom na si_privacy@pwc.com.

Spreminjanje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, lahko posodobite z elektronskim sporočilom na si_privacy@pwc.com ali, če ustreza, navežete stik z nami prek ustrezne strani za registracijo na našem spletišču ali s spremembo osebnih podatkov, ki jih hranimo na ustreznih aplikacijah, s katerimi ste se registrirali.

Po seznanitvi, da kateri koli osebni podatki, ki jih obdelujemo, niso več točni, jih bomo popravili (če ustreza) v skladu z vašimi posodobljenimi informacijami, v kolikor je to praktično izvedljivo.

Preklic soglasja

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo na podlagi soglasja, imajo posamezniki pravico, da kadar koli prekličejo soglasje. Osebnih podatkov praviloma ne obdelujemo na podlagi soglasja (saj se lahko običajno sklicujemo na drugo pravno podlago). Soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko prekličete po elektronski pošti na naslov si_privacy@pwc.com.
Če želite prenehati prejemati elektronske novice z marketinškega seznama družbe PwC, kliknite na povezavo za odjavo v elektronskih sporočilih, ki jih prejemate od nas.

Pravica do omejitve obdelave ali ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico do omejitve obdelave ali ugovora zoper obdelavo svojih osebnih podatkov na podlagi utemeljenih razlogov, ki se nanašajo na vaš poseben položaj, razen če obdelavo določa zakon.

V takem primeru ne bomo več obdelovali ali omejevali obdelovanja osebnih podatkov, razen če lahko dokažemo obstoj zakonitih in nujnih razlogov za obdelavo ali za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo zakonite pravice.

Druge pravice posameznika, na katerega se nanašajo podatki

To obvestilo o preglednosti je namenjeno obveščanju o tem, katere osebne podatke zbiramo o vas in kako jih uporabljamo.  Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo, poleg pravice do dostopa, spremembe in omejitve obdelave ali ugovora, ki so navedene zgoraj, tudi druge pravice, kot na primer pravica do izbrisa in do prenosljivosti podatkov. 

Za uresničevanje katere koli od teh pravic nam pišite na:  si_privacy@pwc.com.  

Pritožbe

Čeprav upamo, da tega ukrepa ne boste potrebovali, vas obveščamo, da lahko vse morebitne pritožbe v zvezi z našo uporabo osebnih podatkov pošljete na elektronski naslov si_privacy@pwc.com.

Obravnavali in odzvali se bomo na vsako prejeto pritožbo.

Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri slovenskem informacijskem pooblaščencu. Več informacij o vaših pravicah in načinih pritožbe pri slovenskem informacijskem pooblaščencu najdete na povezavi www.ip-rs.si.

Pri spletni prijavi na delovno mesto pri družbi PwC prek kariernega spletnega mesta družbe PwC se morajo kandidati seznaniti z informacijami, ki so jim bile zagotovljene pri prijavi na delovno mesto, in s podrobnostmi glede razlogov in načinov zbiranja in obdelave osebnih podatkov.

Postopek zaposlovanja je podrobneje opisan na naši karierni strani.

Dobavitelji

(vključno s podizvajalci in posamezniki, povezanimi z našimi dobavitelji in podizvajalci)

Zbiranje osebnih podatkov

Naša družba zbira in obdeluje osebne podatke o svojih dobaviteljih (vključno s podizvajalci in posamezniki, povezanimi z našimi dobavitelji in podizvajalci) s ciljem upravljanja odnosa z njimi, upravljanja pogodbe, prejemanja storitev od naših dobaviteljev in, če ustreza, za zagotavljanje strokovnih storitev svojim strankam.

Uporaba osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo za naslednje namene:

Prejemanje storitev

V zvezi s svojimi dobavitelji in njihovim osebjem obdelujemo osebne podatke, kot je to potrebno za prejemanje storitev. Če denimo dobavitelj za nas upravlja objekt ali opravlja druge zunanje storitve, bomo obdelali osebne podatke tistih posameznikov, ki za nas opravljajo storitve.

Zagotavljanje strokovnih storitev strankam

Če nam dobavitelj pomaga pri opravljanju strokovnih storitev za naše stranke, bomo obdelali osebne podatke tistih posameznikov, ki sodelujejo pri zagotavljanju storitev, s čimer bomo lahko upravljali in vodili svoj odnos z dobaviteljem in ustreznimi posamezniki in tovrstne storitve zagotovili svojim strankam (na primer, če naš dobavitelj zagotavlja osebe za delo z nami v okviru tima PwC, ki zagotavlja strokovne storitve našim strankam).

Upravljanje, vodenje in razvijanje našega poslovanja in storitev

Osebne podatke obdelujemo v okviru vodenja podjetja, kar vključuje:

 • obvladovanje odnosov z dobavitelji,
 • razvijanje poslovanja in storitev (kot je prepoznavanje potreb strank in vpeljava izboljšav v izvajanje storitev),
 • vzdrževanje in uporabo informacijskih sistemov,
 • prirejanje ali pomoč pri prirejanju dogodkov, in
 • upravljanje in vodenje naše spletne strani in sistemov in aplikacij.
Dejavnosti za zagotavljanje varnosti, kakovosti in obvladovanje tveganj

Vzpostavljene imamo varnostne ukrepe za zaščito informacij o naši družbi in naših strankah (vključno z osebnimi podatki), kar obsega zaznavanje, preučevanje in razreševanje varnostnih groženj. Osebne podatke lahko obdelujemo v sklopu varnostnega nadzora, ki ga izvajamo, med drugim na primer v obliki samodejnega skeniranja za prepoznavanje škodljivih elektronskih sporočil. Vzpostavljene imamo politike in postopke za nadzorovanje kakovosti svojih storitev in obvladovanje tveganj, povezanih s svojimi dobavitelji. Osebne podatke zbiramo in hranimo v sklopu postopkov sklepanja pogodb z našimi dobavitelji. Opravljene storitve nadzorujemo za namene zagotavljanja kakovosti, to pa lahko vključuje tudi obdelavo osebnih podatkov.

Pošiljanje obvestil o naši družbi in naboru storitev

Podatke poslovnih stikov bomo uporabili za pošiljanje informacij o naši družbi in naših storitvah, za katere menimo, da bi bile zanimive zanje, razen če smo pozvani, da to opustimo. V tem smislu jih obveščamo o novostih iz panoge in najnovejših ugotovitvah, drugih relevantnih storitvah in objavljamo vabila na dogodke.

Izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev, predpisov ali zahtev strokovnih organov, v katere smo včlanjeni

Kot vsak ponudnik strokovnih storitev smo zavezani k upoštevanju zakonskih, regulativnih in strokovnih obveznosti. Za izkazovanje skladnosti naših storitev z navedenimi obveznostmi moramo voditi določene evidence, ki lahko vsebujejo osebne podatke.

Pravna podlaga za obdelovanje

Če je obdelovanje osebnih podatkov, navedenih v tem razdelku, potrebno za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, kot na primer, kadar so procesi obdelovanja potrebni za prejemnika storitev, potem obdelovanje temelji na pogodbeni pravni podlagi. Če je obdelovanje podatkov nujno za izpolnjevanje zakonske obveznosti, kot je izpolnjevanje obveznosti iz davčne zakonodaje ali nujnost izkazovanja in dokumentiranja prejetih strokovnih storitev, obdelovanje temelji na pravni podlagi. Če se osebni podatki obdelujejo za druge zgoraj navedene namene, bomo za podlago vzeli zakoniti interes (na primer prejemanje storitev, zagotavljanje storitev, upravljanje, vodenje in razvijanje svojega poslovanja, dejavnosti za zagotavljanje varnosti, kakovosti in obvladovanje tveganj) oziroma soglasje, če smo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, pozvali, da ga poda.

Hramba podatkov

Osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo, kakor dolgo menimo, da je to potrebno za namene, za katere so bili zbrani (vključno kot to določa veljavna zakonodaja ali predpis). 

Osebne podatke lahko hranimo dlje časa, če so daljša obdobja hrambe predvidena z zakonom ali s predpisi in če je to potrebno za vzpostavitev, uveljavitev ali obrambo naše zakonske pravice.

Obiskovalci v poslovnih prostorih družbe

V poslovnih prostorih imamo vzpostavljene varnostne ukrepe, med drugim videonadzor in nadzor za dostop do stavbe.

V poslovnih prostorih imamo znake, ki obveščajo o delovanju videonadzora. Zajeti posnetki so varno shranjeni in na voljo samo osebju, ki jih mora poznati (npr. za obravnavo incidenta). Videoposnetki z nadzornih kamer se običajno čez nekaj časa prepišejo, razen če je bila odkrita težava, ki jo je treba preiskati (npr. tatvina).

Obiskovalci poslovnih prostorv naše družbe se morajo na recepciji podpisati zaradi vodenja evidence obiskovalcev, ki jo hranimo krajši čas. Evidenca obiskovalcev je varno shranjena in na voljo samo osebju, ki jo mora poznati (npr. za obravnavo incidenta). Za podlago bomo vzeli zakoniti interes (zagotavljanje varnosti poslovnih prostorov).

Obiskovalci spletne strain

Zbiranje osebnih podatkov

Obiskovalci spletne strani imajo v splošnem nadzor nad osebnimi podatki, ki jih delijo z nami. Z uporabo piškotkov na naši spletni strani se bodo mogoče v omejenem obsegu samodejno zajeli osebni podatki. Več o tem v razdelku Piškotki, ki sledi v nadaljevanju.

Od obiskovalcev spletne strani prejmemo osebne podatke, kot so ime, naziv, naslov podjetja, e-pošta, telefonska številka in številka faksa (denimo, ko se posameznik prijavi za prejemanje novosti).

Obiskovalci lahko prek naše spletne strani pošiljajo tudi elektronska sporočila. Njihova sporočila vsebujejo spletni vzdevek uporabnika in elektronski naslov ter morebitne dodatne informacije, ki jih želi uporabnik vključiti v sporočilo. 

Prosimo, da nam pri uporabi naše spletne strani ne posredujete občutljivih informacij (npr. rasa ali etnična pripadnost, politična prepričanja, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatih, fizično ali mentalno zdravje, genetski podatki, biometrični podatki, spolno življenje ali spolna usmerjenost in kazenska evidenca). Če se iz kakršnega koli razloga odločite, da nam boste posredovali občutljive informacije, vaše tovrstno ravnanje predstavlja izrecno soglasje, da lahko naša družba zbira in uporablja te informacije na načine, opisane v tej izjavi o varstvu podatkov, ali kot so opisani na točki, kjer ste se odločili, da nam razkrijete te informacije.

Piškotki

Majhne besedilne datoteke oz. »piškotki«, ki se prenesejo na vaš trdi disk, nam pomagajo personalizirati in obogatiti vašo izkušnjo spletnega brskanja, tako da prikazujemo vsebine, ki so za vas bolj relevantne in zanimive.  Uporaba piškotkov je ustaljeni postopek pri večini spletnih strani. Če pa ne želite uporabljati piškotkov, večina brskalnikov zdaj ponuja možnost, da njihovo nameščanje zavrnete. Za registracijo na naši spletni strani morate sprejeti piškotke. Določene funkcije spletne strani bodo morda okrnjene, če onemogočite piškotke. Po koncu ogleda naše spletne strani lahko piškotke po želji zbrišete s svojega sistema.

Več podatkov o naši uporabi piškotkov najdete na strani Piškotki.

Uporaba osebnih podatkov

Osebne podatke, ki nam jih posreduje obiskovalec, bomo uporabili za namene, za katere so nam bili posredovani, kot so navedeni na točki zbiranja (ali kot izhaja iz konteksta zbiranja). Praviloma se osebni podatki zbirajo za:

 • registracijo na določenih delih strani,
 • prijavo za prejemanje novosti,
 • pridobivanje dodatnih informacij,
 • razširjanje zahtevanega referenčnega gradiva,
 • pošiljanje življenjepisov,
 • nadzor in zagotavljanje skladnosti z določili in pogoji uporabe našega spletnega mesta,
 • upravljanje in vodenje naše spletne strani, kar vključuje potrjevanje in avtentikacijo identitete in preprečevanje nepooblaščenega dostopa do omejenih delov, posebne vsebine in drugih storitev, ki so rezervirane samo za registrirane uporabnike, in
 • skupne podatke za analitiko spletne strani in izboljšave.

Vaše podatke lahko uporabimo tudi za to, da vas obveščamo o poslovanju družbe PwC, storitvah in dogodkih in pošiljamo druge informacije, ki bi vas utegnile zanimati, razen če smo pozvani, da to opustimo. Obiskovalcem, ki se pozneje odločijo za odjavo s seznama prejemnikov sporočil ali odjavo registracije, bomo na ustrezni spletni strani oz. v individualni komunikaciji s posameznikom zagotovili navodila za odjavo, posameznik pa nam lahko v zvezi s tem piše tudi na naslov si_privacy@pwc.com.

Naša spletna mesta ne zbirajo ali združujejo osebnih podatkov za razširjanje ali prodajo zunanjim strankam z namenom potrošniškega trženja niti ne gostujejo dopisnih seznamov v imenu tretjih oseb. V primeru, da je take informacije dovoljeno deliti s pogodbeno stranko, ki ni družba v sklopu PwC, bomo obiskovalca predhodno prosili za soglasje.

Pravna podlaga za obdelovanje

Osebne podatke obiskovalcev svojega spletnega mesta bomo obdelovali na podlagi svojih zakonitih poslovnih interesov ali soglasja, če je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, bil pozvan, da ga poda. V našem interesu je na primer poskrbeti, da so marketinški ukrepi relevantni za opredeljene posameznike, zato da lahko z obdelavo osebnih podatkov pošiljamo marketinško gradivo, ki je prilagojeno interesom posameznika, na katerega se nanašajo podatki.

Hramba podatkov

Osebne podatke, zbrane prek našega spletnega mesta, bomo hranili, dokler je to potrebno (npr. dokler imamo odnos z ustreznim posameznikom).

Pravna podlaga za obdelovanje

Pravne podlage za vsako dejavnost obdelovanja so opredeljene v ustreznih razdelkih zgoraj. Pri obdelavi osebnih informacij na podlagi lastnega zakonitega interesa upoštevamo in poskušamo izravnati morebiten vpliv na posameznika, na katerega se nanašajo podatki (bodisi pozitiven bodisi negativen), in upoštevamo pravice posameznika, na katerega se nanašajo podatki, v okviru zakonodaje o varstvu podatkov. Naši zakoniti poslovni interesi ne prevladajo samodejno nad interesi posameznikov, na katere se nanašajo podatki – osebnih podatkov ne bomo obdelovali za dejavnosti, kjer vpliv na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (razen če smo pridobili soglasje ali nam to kako drugače narekuje ali dovoljuje zakonodaja), prevlada nad našimi interesi.


Kdaj in kako delimo osebne podatke in lokacije, kjer se obdelujejo

Osebne podatke bomo z drugimi delili samo, če nam to dovoljuje zakon. V okviru deljenja podatkov z drugimi imamo vzpostavljene pogodbene dogovore in varnostne mehanizme, s katerimi zaščitimo podatke in izpolnjujemo standarde glede varstva podatkov, zaupnosti in varnosti.

Smo del globalne mreže družb in tako kot drugi ponudniki strokovnih storitev uporabljamo tretje osebe iz drugih držav, da nam pomagajo pri poslovanju. To pomeni, da lahko osebne podatke prenesemo iz držav, v katerih se nahaja naša družba in naše stranke.

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih ureja zakonodaja EU, upoštevajte naslednje: čezmejni prenosi lahko vključujejo države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in prenos v države, ki nimajo zakonov za zagotavljanje posebnega varstva osebnih podatkov.  Z ustreznimi ukrepi smo poskrbeli, da so vsi osebni podatki zadostno varovani in da so vsi prenosi osebnih podatkov iz EGP izvedeni zakonito. Če osebne podatke prenašamo v državo, ki ni v EGP, za katero Evropska komisija meni, da ne zagotavlja ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, bodo prenosi izvedeni na podlagi sporazuma, ki določa zahteve EU za prenos osebnih podatkov iz EGP, kakršne so standardne pogodbene klavzule, ki jih je potrdila Evropska komisija. Standardne pogodbene klavzule, ki jih je potrdila Evropska komisija, so v angleškem jeziku na voljo tukaj.

Osebne podatke, ki jih imamo, lahko prenesemo na:

 • Druge družbe v sklopu PwC
  Za več podatkov o lokacijah drugih družb v sklopu PwC  kliknite tukaj. Osebne podatke lahko izmenjavamo z drugimi družbami v sklopu PwC, če je to potrebno za upravne namene in izvajanje strokovnih storitev za naše stranke (npr. izvajanje storitev, pri katerih je potrebno svetovanje družb v sklopu PwC iz drugih ozemelj). Uporabniki iz drugih družb v sklopu PwC imajo vpogled v naše poslovne stike in jih lahko uporabljajo za to, da izvedo več o stiku, stranki ali priložnosti, ki jih zanima (napotujemo na razdelek Poslovni stiki te izjave o varstvu osebnih podatkov za več informacij o obdelovanju tovrstnih podatkov).
 • Zunanje organizacije, ki nam ponujajo aplikacije/funkcije, obdelovanje podatkov ali informacijske storitve.
 • Naša družba uporablja tretje osebe za pomoč pri izvajanju naših storitev in za zagotavljanje, delovanje in vodenje notranjih informacijskih sistemov. To na primer vključuje ponudnike informacijske tehnologije, ponudnike programske opreme kot storitev v oblaku, ponudnike vodenja identitet, gostovanja in upravljanja spletnih strani, analize podatkov, varnostnega kopiranja podatkov, storitve za zagotavljanje varnosti in za hrambo podatkov. Strežniki, ki poganjajo in omogočajo to infrastrukturo v oblaku, so nameščeni v varnih podatkovnih centrih po svetu, osebne podatke pa lahko hranimo v katerem koli izmed njih. Seznam ključnih podobdelovalcev je na voljo tukaj.
 • Zunanje organizacije, ki nam drugače pomagajo pri zagotavljanju blaga, storitev ali informacij
 • Revizorje in druge strokovne svetovalce.
 • Organe pregona ali druge vladne in regulativne agencije ali druge tretje osebe, kot zahteva veljavna zakonodaja ali predpisi oz. v skladu z veljavno zakonodajo ali predpisi.
 • Občasno bomo morda prejeli zahteve tretjih oseb s pooblastilom za razkritje osebnih podatkov, na primer za preverjanje, ali delujemo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, za preiskavo domnevnega kaznivega dejanja oz. za vzpostavitev, uveljavitev ali obrambo svojih zakonskih pravic. Zahtevam glede osebnih podatkov bomo ustregli samo, če nam to dovoljuje veljavna zakonodaja ali predpis.

Spremembe te izjave o varstvu podatkov

Zavedamo se, da je preglednost stalna odgovornost, zato bomo to izjavo o varstvu podatkov redno pregledovali.

Ta izjava o varstvu podatkov je bila nazadnje posodobljena 10. 3. 2023.


Upravljavec podatkov in podatki o stiku

Upravljavec podatkov je družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. ali družba v sklopu PwC, navedena na tej povezavi, ki je pogodbena stranka za namene ponujanja ali prejemanja storitev, ali subjekt, s katerim ste navezali stik.

Kakršna koli vprašanja v zvezi s to izjavo o varstvu podatkov ali kako in zakaj obdelujemo osebne podatke, pošljite na:

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Cesta v Kleče 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
E-pošta: si_privacy@pwc.com
Telefonska št.: +386 1 583 6000


Pravice posameznikov in njihovo uveljavljanje

Posamezniki imajo določene pravice glede svojih osebnih podatkov in upravljavci podatkov so te pravice dolžni izpolnjevati. V primerih, ko odločamo o načinu in razlogu obdelave osebnih podatkov, smo upravljavec podatkov. Spodaj podajamo nadaljnje informacije o pravicah, ki jih imajo posamezniki, in o njihovem uveljavljanju.


Dostop do osebnih podatkov

Pravico imate dostopati do osebnih podatkov, ki jih imamo kot upravljavec podatkov. To pravico lahko uveljavljate z dopisom na si_privacy@pwc.com.


Spreminjanje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, lahko posodobite z elektronskim sporočilom na si_privacy@pwc.com ali, če ustreza, navežete stik z nami prek ustrezne strani za registracijo na našem spletišču ali s spremembo osebnih podatkov, ki jih hranimo na ustreznih aplikacijah, s katerimi ste se registrirali.

Po seznanitvi, da kateri koli osebni podatki, ki jih obdelujemo, niso več točni, jih bomo popravili (če ustreza) v skladu z vašimi posodobljenimi informacijami, v kolikor je to praktično izvedljivo.


Preklic soglasja

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo na podlagi soglasja, imajo posamezniki pravico, da kadar koli prekličejo soglasje. Osebnih podatkov praviloma ne obdelujemo na podlagi soglasja (saj se lahko običajno sklicujemo na drugo pravno podlago). Soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko prekličete po elektronski pošti na naslov si_privacy@pwc.com.

Če želite prenehati prejemati elektronske novice z marketinškega seznama družbe PwC, kliknite na povezavo za odjavo v elektronskih sporočilih, ki jih prejemate od nas.


Pravica do omejitve obdelave ali ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico do omejitve obdelave ali ugovora zoper obdelavo svojih osebnih podatkov na podlagi utemeljenih razlogov, ki se nanašajo na vaš poseben položaj, razen če obdelavo določa zakon.

V takem primeru ne bomo več obdelovali ali omejevali obdelovanja osebnih podatkov, razen če lahko dokažemo obstoj zakonitih in nujnih razlogov za obdelavo ali za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo zakonite pravice.


Druge pravice posameznika, na katerega se nanašajo podatki

To obvestilo o preglednosti je namenjeno obveščanju o tem, katere osebne podatke zbiramo o vas in kako jih uporabljamo.  Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo, poleg pravice do dostopa, spremembe in omejitve obdelave ali ugovora, ki so navedene zgoraj, tudi druge pravice, kot na primer pravica do izbrisa in do prenosljivosti podatkov. 

Za uresničevanje katere koli od teh pravic nam pišite na si_privacy@pwc.com.  


Pritožbe

Čeprav upamo, da tega ukrepa ne boste potrebovali, vas obveščamo, da lahko vse morebitne pritožbe v zvezi z našo uporabo osebnih podatkov pošljete na elektronski naslov si_privacy@pwc.com.

Obravnavali in odzvali se bomo na vsako prejeto pritožbo.

Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri slovenskem informacijskem pooblaščencu. Več informacij o vaših pravicah in načinih pritožbe pri slovenskem informacijskem pooblaščencu najdete na povezavi www.ip-rs.si.

Pridružite se nam na