Νέο Έντυπο Φ2 – 31 Μαρτίου
 
 

Φορολογικά

Μεταχείριση Προβλέψεων για Απόσβεση Επισφαλών Απαιτήσεων

Ημερομηνία έναρξης: 01/04/2015
Διάρκεια: 3 ώρες
Κόστος: 180€
               


 

 

Παροχές σε είδος

e-learning

  • Παροχές σε είδος
  • Εξαιρέσεις της φορολόγησης παροχής σε είδος
  • Φορολογικός συντελεστής
  • Μείωση του φόρου εισοδήματος
  • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για παροχές μέχρι 31-12-2014 και από 1-1-2015
 

Ημερολόγιο