Πιστοποίηση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IFRS από το ICAEW

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/ΔΛΠ/IFRS) σε συνεργασία με το ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), στα ελληνικά

Έναρξη

1 Φεβρουαρίου 2024

Λήξη

15 Ιουνίου 2024

Σημείωση: Κάντε τώρα την εγγραφή σας.

1.530€ (Η τιμή περιλαμβάνει δίδακτρα, βιβλία, σημειώσεις και εξέταστρα) για εγγραφές εως 26/01/2024.

Στόχος:

  • Κατανόηση και εφαρμογή των αρχών και των εννοιών των IFRS για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων
  • Εκτίμηση της επίδρασης που έχουν τα IFRS για έναν οργανισμό
  • Δυνατότητα ανάλυσης και ερμηνείας οικονομικών καταστάσεων και πληροφοριών
  • Χρήση της κατάρτισης για σκοπούς λήψης οικονομικών αποφάσεων ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η εκπαίδευση οδηγεί στις εξετάσεις για την απόκτηση της διεθνώς έγκυρης πιστοποίησης για τα IFRS του ICAEW, οι οποίες διενεργούνται γραπτώς στην ελληνική γλώσσα, είναι διάρκειας δύο ωρών και διενεργούνται με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ελεύθερη χρήση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων.

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: