Λογιστική των Ομίλων

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις


Έναρξη: 20, 26, 27 και 28 Ιουνίου 2024

Διάρκεια: 12 ώρες 


Το σεμινάριο

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται τόσο η τεχνική της ενοποίησης στο πλαίσιο των ΔΠΧΑ όσο και το θεωρητικό υπόβαθρο των επιλογών που αναλύονται. Όπου υφίστανται αποκλίσεις των ΔΠΧΑ με τα ΕΛΠ στα θέματα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οι διαφορές αυτές επισημαίνονται.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Εκπαιδευτείτε στην τεχνική της ενοποίησης στο πλαίσιο των ΔΠΧΑ 
  • Αποκτήστε θεωρητικό υπόβαθρο των επιλογών που αναλύονται

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε υπεύθυνους οικονομικών υπηρεσιών,
  • Σε στελέχη και προϊσταμένους Λογιστηρίων,
  • Σε Ορκωτούς Λογιστές - Ελεγκτές 
  • Σε όσους ασχολούνται, ή πρόκειται να ασχοληθούν με την προετοιμασία και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

Περιεχόμενο

Το σεμινάριο στις πρώτες δύο ημέρες, εξετάζει με παραδείγματα κατανόησης και πρακτικές εφαρμογές τις βασικές έννοιες της Λογιστικής των Ομίλων, τη λογιστική της αναγνώρισης της πρώτης εξαγοράς καθώς και τις βασικές τεχνικές ενοποίησης θυγατρικών και συγγενών εταιρειών, στα πλαίσια των ΔΠΧΑ, ως εξής:
Βασικές τεχνικές ενοποίησης θυγατρικών
• Άμεσος & έμμεσος έλεγχος
• Απόκτηση θυγατρικής από ίδρυση και εξαγορά θυγατρικής
• Υπεραξία και κατανομή του τιμήματος (PPA)
• Αποτίμηση μη ελεγχουσών συμμετοχών
• Πρακτικά παραδείγματα προετοιμασίας του ισολογισμού της θυγατρικής για τη πρώτη ενοποίηση και για κάθε επόμενη ενοποίηση
• Απαλοιφές επενδύσεων, ενδο-ομιλικών εμπορικών συναλλαγών, παροχής υπηρεσιών, ενδο-ομιλικού δανεισμού, μερισμάτων, κ.λ.π.
Βασικές τεχνικές ενοποίησης συγγενών
• Ενοποίηση με τη Μέθοδο της καθαρής θέσης
• Απαλοιφές εμπορικών συναλλαγών, δανείων, μερισμάτων
• Πρώτη και επόμενες ενοποιήσεις μιας συγγενούς ενότητας

Στις επόμενες δύο ημέρες το σεμινάριο εστιάζει σε ειδικά θέματα ενοποίησης θυγατρικών και συγγενών, και συγκεκριμένα:
Ειδικά θέματα ενοποίησης θυγατρικών
• Ενοποίηση υπο-ομίλου
• Αναβαλλόμενος φόρος στην εξαγορά
• Αναβαλλόμενος φόρος στις απαλοιφές ενδο-ομιλικών συναλλαγών είτε διασυνοριακά είτε εντός της ίδιας χώρας
• Τμηματικές αποκτήσεις - επιπτώσεις στην ενοποίηση
• Απώλεια ελέγχου θυγατρικής με ή χωρίς πώληση μέρους της συμμετοχής
• Θυγατρική με αρνητικά ίδια κεφάλαια
• Αγορά ιδίων μετοχών, μετατρέψιμων δικαιωμάτων (options)
• Τίμημα εξαγοράς – παράλληλες συμφωνίες
• Επενδυτικά ακίνητα της θυγατρικής
• Θυγατρικές αποκτούμενες με πρόθεση επαναπώλησης
• Θυγατρικές υπό κοινό έλεγχο (group restructure)
• Ανάστροφες αποκτήσεις (reverse acquisitions)
• Ενοποίηση κατάστασης ταμειακών ροών
• Αλλοδαπή θυγατρική και χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών
• Απαλοιφές μεταξύ θυγατρικών με διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα, κ.λ.π.
Ειδικά θέματα ενοποίησης συγγενών
• Επιπτώσεις στην ενοποίηση όταν μια επένδυση γίνεται συγγενής,
• Ενοποίηση συγγενούς με αρνητικά ίδια κεφάλαια, κ.α.
Σε όλες τις ασκήσεις και τα παραδείγματα υπάρχουν παραπομπές στις αντίστοιχες παραγράφους των ΔΠΧΑ προκειμένου να μπορούν οι συμμετέχοντες να εντοπίσουν εύκολα το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο τεκμηριώνονται οι απαντήσεις

 

Εισηγητής

  • Άγγελος Αφράτης: Πιστοποιημένος ελεγκτής-λογιστής (FCCA) από το 2004, εκπαιδευτής στα ΔΠΧΑ και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Προϋπολογισμοί

Κόστος

  • 280€ Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: