Μηνιαίες χρηματοοικονομικές αναφορές - Κατανόηση και κατάρτιση

Έναρξη: 26, 28 Μαρτίου & 2,4 & 5 Απριλίου 2024
Διάρκεια: 15 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:00
Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης

Το σεμινάριο 

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να επεξεργαστούν σε περιβάλλον excel τα ημερολόγια/ισοζύγια και να δημιουργήσουν μηνιαία κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, χρηματοοικονομικής θέσης και κατάστασης ταμειακών ροών, ενώ παράλληλα να κατανοήσουν τη σύνδεση των τριών καταστάσεων και να πραγματοποιούν σε μηνιαίο επίπεδο σύγκριση με τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση και επεξεργασία βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών και αναφορών.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Κατανόηση επεξεργασίας και χαρτογράφησης ημερολογίου/ισοζυγίου
 • Παρακολούθηση και αναγνώριση εσόδων/εξόδων
 • Εκμάθηση βασικών συναρτήσεων στο excel και δημιουργία μοντέλου μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και αναφορών
 • Ανάλυση της Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης – ερμηνεία βασικών πτυχών της αναγνώρισης εσόδων και εξόδων, διάκριση μεταξύ λειτουργικών και μη λειτουργικών στοιχείων της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Ανάλυση της Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης - κατανόηση των ιδαιτεροτήτων των κυκλοφορούντων και μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς και της αξιολόγησης της ρευστότητας και φερεγγυότητας μιας εταιρείας.
 • Ανάλυση της Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών (Financial Ratio Analysis)
 • Προετοιμασία χρηματοοικονομικών αναφορών για συγκεκριμένα είδη - το Απόθεμα, τα πάγια, τις μισθώσεις και άλλα σχετικά στοιχεία
 • Σύνδεση με προϋπολογισμό μέσω ανάλυσης δεικτών και κατανόηση αποκλίσεων

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε στελέχη λογιστηρίου που θέλουν να καταρτιστούν στη δημιουργία μοντέλου μηνιαίων οικονομικών αναφορών
 • Σε φοιτητές, σπουδαστές

 

Περιεχόμενο

 • Χαρτογράφηση ημερολογίου/ισοζυγίου
 • Αναγνώριση εσόδων/εξόδων
 • Συμφωνία ημερολογίου - ισοζυγίου
 • Δημιουργία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης & λογιστικές εγγραφές προπληρωμών/δεδουλευμένων με τη χρήση excel
 • Χρηματοοικονομική θέση – κατανόηση και δημιουργία
 • Κατάσταση ταμειακών ροών – κατανόηση μεθόδων και δημιουργία
 • Σύνδεση των τριών καταστάσεων
 • Ανάλυση οικονομικών δεικτών
 • Χρηματοοικονομική αναφορά για συγκεκριμένα είδη – Απόθεμα, Πάγια, μισθώσεις
 • Σύγκριση με προϋπολογισμό και ανίχνευση αποκλίσεων

Εισηγητές

 • Έλενα Τσιμαχίδου, Senior Financial Accounting Analyst

 

Κόστος

 • € 360

 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: