Strategic Business Planning

Ημερομηνίες: 5, 7, 10, 12 & 14 Ιουνίου 2024

Διάρκεια: 15 ώρες

Χορήγηση πιστοποιητικών


Το σεμινάριο 

Business Plan - αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο σχεδιασμού, διοίκησης και αξιολόγησης της επιχειρηματικής δράσης, επικοινωνίας της εταιρείας με τρίτους (stakeholders) και προσέλκυσης νέων κεφαλαίων και επενδυτών. Στην ουσία του, καθορίζει το πλαίσιο και τον οδικό χάρτη για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να υποστηριχθεί και να υλοποιηθεί χωρίς την ύπαρξη Στρατηγικής. Η Στρατηγική, από την άλλη πλευρά, αποκτά μορφή, επεξεργάζεται και αξιολογείται μέσα από τη διαδικασία του Business Plan. Ένα μελετημένο, ποιοτικά και ποσοτικά τεκμηριωμένο Σχέδιο θα θέσει τις βάσεις για διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις όλων των επιπέδων με στόχο να εκπαιδεύσει τα στελέχη τους πως να διαμορφώνουν καλά αιτιολογημένα και ρεαλιστικά επιχειρησιακά σχέδια που παρέχουν στρατηγική κατεύθυνση και προσδιορίζουν βασικούς οργανωτικούς και οικονομικούς στόχους.

Οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν βήμα-βήμα στη μεθοδολογία, τεχνικές κατάρτισης, θεμελιώδεις έννοιες, χρηματοοικονομική ανάλυση και σημεία-κλειδιά ανά στάδιο σύνταξης του Business Plan μιας πραγματικής επιχείρησης (Case Study), δημιουργώντας έτσι το οικονομικό αποτύπωμα των βασικών επιχειρηματικών παραμέτρων της.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να:

 • εκπονούν ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο και να εξηγούν αποτελεσματικά σε τρίτους τα κύρια στοιχεία του
 • να αντιλαμβάνονται τα κρίσιμα σημεία για την επιτυχία του (success factors) και να κατανοούν τη στρατηγική πίσω από τις ενέργειες τους
 • μεταφράζουν τις διάφορες δράσεις/στόχους σε οικονομικά δεδομένα και λογαριασμούς
 • αξιολογούν τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών τους σχεδίων πριν ξεκινήσουν να τα υλοποιούν, επενδύοντας χρόνο και ενέργεια σε αυτά με τις υψηλότερες πιθανότητες επιτυχία

Σε ποιους απευθύνεται

 • Το πρόγραμμα προσελκύει διοικητικά στελέχη από διαφορετικούς κλάδους, ειδικότητες και βαθμίδες που λόγω θέσης εμπλέκονται στην προετοιμασία Επιχειρησιακών Σχεδίων. Επιπλέον, νέους επιχειρηματίες (Startuppers) και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που σκέφτονται να επεκτείνουν, να βελτιώσουν ή και να αναδιαρθρώσουν τις δραστηριότητές τους. Ιδιαίτερα χρήσιμο θα είναι και σε όσους, ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο, θέλουν να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την δημιουργία και υλοποίηση ενός Business Plan.

Περιεχόμενο

A. Το Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 
 • «Μέτρηση» του επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
 • Ανάλυση ελκυστικότητας «Ευκαιριών»
 • Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
 • Βασικοί Άξονες και Αρχές Επιχειρησιακού Σχεδίου
 
B. Διάρθρωση Business Plan
 • Business Plan Outline
 • Στάδια και σημεία-κλειδιά στην πορεία κατάρτισης
 • Executive Summary - Η σημασία της Επιτελικής Σύνοψης. Τι πρέπει να περιέχει
 • Επισκόπηση Επιχείρησης - Company Summary
 • Προϊόντα & Υπηρεσίες - Products Services
 • Ανάλυση Αγοράς & Στρατηγική Τοποθέτηση
 • Υλοποίηση Εμπορικής Στρατηγικής
 • Πρόταση Αξίας, Στρατηγική & Πλάνο Marketing
 • Στρατηγική & Πρόβλεψη Πωλήσεων
 • Σημεία Σταθμοί (Milestones)
 • Managemet Summary. Διοικητική Δομή, Προϋπολογισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ανάπτυξη Χρηματοοικονομικού Πλάνου - Financial Plan
 • Βασικές Οικονομικές Υποθέσεις & Παραδοχές
 • Ανάγκες Χρηματοδότησης, Ανάλυση Νεκρού Σημείου, Αποτελέσματα Χρήσης, Ταμιακές Ροές, Ισολογισμός, Ανάλυση οικονομικών Δεικτών
 • Παραρτήματα - Appendices

Εισηγητές

 • Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - CGMCA Business Advisor │Executive Coach │Corporate Trainer

Κόστος

 • 450€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Ioannis Oikonomidis

Senior Associate, Advisory, PwC Greece

Tel: +30 21 0687 4678, +30 695 180 2061

Follow us on: