Πιστοποιητικό Φορολογίας

Μέχρι σήμερα το έχουν παρακολουθήσει πάνω από 800 στελέχη.


Έναρξη:
 18 Ιανουαρίου 2024
Διάρκεια: 244 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης


Το σεμινάριο 

Πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία. 

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν εκτός από την ισχύουσα νομοθεσία και οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί στις διδασκόμενες ενότητες μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (Ιούνιος 2024)

Στην ύλη περιλαμβάνονται όλες οι κύριες φορολογίες και παράλληλα παρουσιάζονται θεματολογίες που ήδη ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις, Φοροτεχνικούς και Δικηγόρους όπως:

 • Transfer Pricing (Ενδοομιλικές συναλλαγές)
 • Thin capitalization Rules (Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης)
 • Ενδοομιλικά Μερίσματα 
 • Deffered Taxation  (Αναβαλλόμενη Φορολογία)
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
 • Ενδικοφανής Προσφυγή
 • International Taxation (Διεθνής Φορολογία): Συγκριτική παρουσίαση των φορολογικών συστημάτων και άλλων χωρών 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των πολύπλοκων αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας
 • H δυνατότητα χάραξης κατάλληλου σχεδιασμού (tax planning) φυσικών και νομικών προσώπων
 • Η απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στα φορολογικά αντικείμενα 
 • Η κατάρτιση φοροτεχνικών (Στελεχών επιχειρήσεων, Οργανισμών, Επαγγελματιών και Δικηγόρων) που επιθυμούν να εξειδικευτούν στη Φορολογία  και είναι σε θέση να ερμηνεύουν τα πολύπλοκα και δυσχερή φορολογικά ζητήματα και προβλήματα

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε στελέχη
 • Σε ιδιώτες

Περιεχόμενο

 • Φορολογία Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 (Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Ανάλυση κατά κατηγορία εισοδήματος)
 • Δηλώσεις, έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 κ.λ.π.
 • Δηλώσεις Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ και Α.Ε. 
 • Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014)  
  - Λογιστικό σύστημα και Λογιστικά αρχεία
  - Θέματα Φορολογικών Στοιχείων
  - Θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
  - Λογιστικά Θέματα (Κανόνες Επιμέτρησης, Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων)
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013)
 • Φ.Π.Α. και Τελωνειακά θέματα – Ηλεκτρονικό Τελωνείο
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) και Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης
 • International Taxation
 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 
 • Στοιχεία Νομοθεσίας Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 
 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
 • Αναβαλλόμενη Φορολογία (Deffered Taxation)
 • Ενδικοφανής Προσφυγή
 • Φορολογία Χαρτοσήμου 
 • Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων  
 • Συγχωνεύσεις και Μετατροπές επιχειρήσεων 
 • Φορολογικός Έλεγχος 
 • Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης - Ο τρόπος ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων από νόμιμους ελεγκτές
 • Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ειδικά για τη συμμετοχή Δικηγόρων: Προβλέπονται πρόσθετες εισηγήσεις για βασικές γνώσεις Λογιστικής, προετοιμασίας, σύνταξης και ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων.

Εισηγητές

 

 • Ανώτερα στελέχη της PwC Ελλάδος
 • Εξειδικευμένοι συνεργάτες, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

 

Κόστος

 • Εταιρείες: 3.250€
 • Ιδιώτες: 2.700€

 

Δηλώσεις συμμετεχόντων προηγούμενης διοργάνωσης: 

Το πρόγραμμα "Πιστοποιητικό Φορολογίας" αποτελεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο για κάθε επαγγελματία αλλά και ανερχόμενο στέλεχος που επιθυμεί να εντρυφήσει στον τομέα αυτό.Θεωρώ πως το εύρος της θεματολογίας ήταν άκρως ικανοποιητικό και σε συνδυασμό με την αναλυτική και πρακτική εξέταση φορολογικών ζητημάτων, η συνεισφορά του προγράμματος στην επαγγελματική μου εξέλιξη είναι ήδη ορατή.

Μπρισμπέος Σταύρος

Το Πιστοποιητικό Φορολογίας της PwC’s Academy είναι ένα υψηλού επιπέδου -εύστοχο-άμεσο-οργανωμένο-επικαιροποιημένο πρόγραμμα. Τόσο οι θεματικές ενότητες καθώς και οι γνώσεις και η συνέπεια των εισηγητών με βοήθησαν στην επαγγελματική μου πρόοδο με θεωρία αλλά και πρακτικές εφαρμογές στον τομέα της φορολογίας και της λογιστικής

Στεργίου Βασιλική

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: