Λογιστική των Ακινήτων

Ημερομηνία: 22 Απριλίου 2024

Διάρκεια: 6 ώρες

Ώρες: 18:00-21:00

Το σεμινάριο

Αναπτύσσει τη λογιστική των ακινήτων τόσο στην απόκτηση ή την κατασκευή τους, όσο και κατά την διάρκεια της ιδιόχρησης ή της εκμετάλλευσης τους. Εστιάζει στους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όσον αφορά στην επιμέτρηση του αρχικού κόστους κτήσης αλλά και στην μεταγενέστερη επιμέτρηση αναλόγως του λογιστικού μοντέλου το οποίο η επιχείρηση επέλεξε να ακολουθήσει (αποτίμηση σε κόστος ή σε εύλογες αξίες).

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Σκοπός είναι ο συμμετέχον να αντιληφθεί την λογιστική των ακινήτων κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όσο και ενδεικτικές διαφορές που υφίστανται στη λογιστική των ακινήτων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εταιρειών που:

 • διαθέτουν μια βασική αντίληψη της λογιστικής των ακινήτων (π.χ.
  αποσβέσεις) χωρίς να είναι ειδικοί στο θέμα αυτό,
 • εμπλέκονται και δραστηριοποιούνται στην λογιστική παρακολούθηση
  αγοραζόμενων ή ιδιοπαραγώμενων ακινήτων,
 • ενδιαφέρονται να καταλάβουν πως οι επιλογές λογιστικών πολιτικών που η επιχείρηση κάνει, αλλά και ο τρόπος χρήσης και άρα κατάταξης του ακινήτου, θα επηρεάσει τα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της εταιρείας στην οποία εργάζονται.

Περιεχόμενο

Α. Η κατάταξη των ακινήτων κατά ΔΠΧΑ:

 • Κριτήρια επιλογής του προτύπου βάσει του οποίου θα κατατάξουμε και θα επιμετρήσουμε το ιδιόκτητο ακίνητο (ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 40, ΔΛΠ 2,
  ΔΠΧΑ 5), καθώς και η ανάλογη παρουσίαση στην οικονομική
  κατάσταση.
 • Ο χειρισμός του μισθωμένου ακινήτου (δικαίωμα χρήσης) όπως αυτό εμφανίζεται στο ενεργητικό της επιχείρησης (ΔΠΧΑ 16).

Β. Αρχική επιμέτρηση στο κόστος κτήσης

 • Άμεσες δαπάνες στο αγοραζόμενο και στο ιδιοπαραγώμενο ακίνητο.
 • Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου για το κτίριο και το οικόπεδο (ΔΛΠ
  23).
 • Επιχορήγηση ακινήτου και λογιστική της επιχορήγησης (ΔΛΠ 20).
 • Δαπάνες αποκατάστασης χώρου στο τέλος της εκμετάλλευσης ή
  δαπάνες επαναφοράς του μισθωμένου ακινήτου στην «προτέρα
  κατάσταση» (ΔΛΠ 37).

Γ. Μεταγενέστερη επιμέτρηση στο κόστος κτήσης:

 • Προσαρμογή αξίας λόγω απόσβεσης, οι διαθέσιμες μέθοδοι
  απόσβεσης, η αποσβέσιμη αξία, η ωφέλιμη ζωή (ΔΛΠ 16). Η
  απόσβεση όταν το ακίνητο είναι μισθωμένο (ΔΠΧΑ 16).
 • Προσαρμογή αξίας λόγω απομείωσης, μεθοδολογία και υπολογισμός απομείωσης, αναστροφή απομείωσης (ΔΛΠ 36).
 • Βασικές διαφορές λογιστικών / φορολογικών αποσβέσεων και
  απομειώσεων και η επίπτωση στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος (ΔΛΠ 12).

Δ. Μεταγενέστερη επιμέτρηση σε εύλογες αξίες:

 • Η έννοια της εύλογης αξίας του ακινήτου (ΔΠΧΑ 13)
 • Η λογιστική της αναγνώρισης της εύλογης αξίας ανάλογα αν το ακίνητο θεωρείται ιδιοχρησιμοποιούμενο (ΔΛΠ 16) ή επενδυτικό (ΔΛΠ 40).
 • Μεταφορά ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου προς, αλλά και από, τα
  επενδυτικά ακίνητα.
 • Διαφορές στην επιμέτρηση και την παρουσίαση όταν το ακίνητο
  θεωρείται «διακρατούμενο προς πώληση» (ΔΠΧΑ 5)
 • Βασικές διαφορές της λογιστικής και της φορολογικής αντιμετώπισης και η επίπτωση στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος (ΔΛΠ 12).

Εισηγητής

 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC
 • Άγγελος Αφράτης: Πιστοποιημένος ελεγκτής-λογιστής (FCCA) από το 2004, εκπαιδευτής στα ΔΠΧΑ και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Προϋπολογισμοί

Κόστος

 • € 180

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: