Σύγχρονη Κοστολόγηση Αποθεμάτων και Υπηρεσιών για Λήψη Αποφάσεων

Έναρξη: 12 Μαρτίου 2024

Διάρκεια: 30  ώρες

 


Το σεμινάριο

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γίνει κατανοητή η έννοια του κόστους και η διαδικασία της κοστολόγησης. 

Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές αφορούν επιχειρήσεις όλων των κλάδων που  εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014).

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Η σύγχρονη κοστολόγηση  για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων με την χρήση των Ε.Λ.Π. 

 • Κατανόηση της έννοιας  του κόστους  παραγωγής και πωλήσεων όλων των ειδών και υπηρεσιών μιας επιχείρησης. 

 • Τήρηση αρχείων για την  τεκμηρίωση  του κόστους  παραγωγής και πωλήσεων για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα ΕΛΠ. 

 • Αναλυτική παρουσίαση της   τήρησης λογιστικών αρχείων (Βιβλίο αποθήκης,  Ισοζύγιο αποθήκης , βιβλίο απογραφής, τεχνικών προδιαγραφών  παραγωγής κοστολογίου.  

 • Αναλυτικά παραδείγματα και εφαρμογές σε όλη την διάρκεια του σεμιναρίου. 

 • Χρήση της μεθόδου ABC.  

 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου και contribution margin.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Λογιστές και Βοηθούς  Λογιστών, 

 • Στελέχη Κοστολογικών τμημάτων επιχειρήσεων, 

 • Στελέχη οικονομικών  διευθύνσεων και εμπορικών τμημάτων  ( μάρκετινγκ – πωλήσεων),

 • Στελέχη Τραπεζών καθώς 

 • Επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες λογιστικών γραφείων

Περιεχόμενο

Εισαγωγή

Εισαγωγή - σκοπός του σεμιναρίου.  

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοστολόγησης.

Α. Διαχείριση αποθήκης 

 

 • Ορισμός και βασικές λειτουργίες βιβλίων (αρχείων)  αποθήκης, 
 • Καρτέλα - Ισοζύγιο αποθήκης, 
 • Αρχείο Ιδιόκτητων αποθεμάτων, 
 • Βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου. 

Β. Διαχείριση των  κινήσεων αποθεμάτων 

 • Έννοια του είδους αποθήκης, 
 • Καρτέλα αποθήκης, προϊόντος, πρώτης ύλης, εμπορεύματος, υπηρεσίας.
 • Έκδοση παραστατικών διακίνησης και πώλησης αποθεμάτων.
 • Καθημερινές  εργασίες για την ορθή απεικόνιση  εισαγωγών και εξαγωγών προϊόντων εμπορευμάτων - πρώτων και βοηθητικών υλών.

Γ. Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών. 

 

 • Αντιμετώπιση ασυνόδευτων αποθεμάτων, ελλειμμάτων –πλεονασμάτων κατά την παραλαβή.
 • Κόστος κτήσης εμπορευμάτων και α’ υλών. Αγορές- εκπτώσεις- επιστροφές αποθεμάτων.
 • Επιμερισμός δαπανών εισαγωγής στις  αγορές.
 • Παράδειγμα καταχώρησης τιμολογίου εκτελωνιστή.
 • Οι υποχρεώσεις  για ενημέρωση των αρχείων αποθήκης που  ορίζουν τα Ε.Λ.Π. | Παραστατικά που τεκμηριώνουν τις κινήσεις αποθηκών.
 • Κινήσεις αναλώσεων πρώτων υλών και παραγωγής σε εξέλιξη.
 • Ο χρόνος  που πρέπει να γίνεται η ενημέρωση των αρχείων   για τις ποσότητες και τις αξίες, αγορών, αναλώσεων, πωλήσεων και κόστους πωλήσεων.
 • Λοιπές εισαγωγές –  εξαγωγές αποθήκης . Σε ποιες περιπτώσεις  πρέπει να ενημερώνουμε και με αξίες τις λοιπές (εκτός αγορών, πωλήσεων αναλώσεων)  κινήσεις .
 • Συμφωνίες  της Γενικής Λογιστικής  με το Ισοζύγιο αποθήκης για το κόστος κτήσης, κόστος αναλώσεων υλικών, κόστος παραχθέντων, κόστος πωληθέντων, αξία πωλήσεων, κόστος μενόντων τέλους περιόδου.
 • Ποιες συμφωνίες  πρέπει να γίνονται σε ημερήσια, μηνιαία βάση και ετήσια βάση.

Δ.  Έννοια – Διαδικασία  Κοστολόγησης 

Κοστολόγηση Παραγωγικών επιχειρήσεων (Βιοτεχνικές - Βιομηχανικές)

 

 • Στοιχεία του κόστους παραγωγής
 • Κόστος πρώτων υλών. Γ.Β.Ε.
 • Κόστος μετατροπής
 • Κόστος παραχθέντων –κόστος πωληθέντων
 • Ενδιάμεσοι – Τελικοί  Φορείς κόστους.
 • Κόστος  ανά προορισμό.    Επιμερισμός λειτουργικών δαπανών.
 • Διάγραμμα επιμερισμού των γενικών εξόδων.
 • Η χρησιμότητα  των βοηθητικών κέντρων κόστους
 • Κόστος  εξατομικευμένων  αγαθών.
 • Κριτήρια Επιμερισμού. (Οδηγοί κόστους).
 • Παράδειγμα με φύλλο μερισμού  δαπανών,  κύριων και βοηθητικών κέντρων. Παράδειγμα   τη χρήση συντελεστή  δυσχέρειας
 • Ορισμός – έννοια –βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών.
 • Υπολογισμός των αναλώσεων, βάσει  των  τεχνικών προδιαγραφών. 
 • Αναλυτική εφαρμογή υπολογισμού αναλώσεων στο τέλος της χρήσης. 
 • Αντιμετώπιση φύρας παραγωγής - ελαττωματικών προϊόντων.
 • Κόστος Αδρανείας – παράδειγμα.
 • Κατά φάση κοστολόγηση
 • Αναλυτική εφαρμογή κοστολόγησης τέλους χρήσης βιομηχανικής εταιρείας.
 • Απεικόνιση όλων των δεδομένων της εφαρμογής στα Λογιστικά βιβλία  και στο βιβλίο αποθήκης. 

Κοστολόγηση εμπορικών επιχειρήσεων 

 • Κόστος κτήσης εμπορευμάτω
 • Αξία  αποτίμησης εμπορευμάτων. (πότε γίνεται στην εύλογη αξία).
 • Κόστος εμπορευμάτων τέλους- κόστος πωληθέντων.
 • Ορισμός του Gross margin και του mark-up.
 • Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων.
 • Εφαρμογή τέλους χρήσης, συμφωνία Βιβλίου αποθήκης –Λογιστικής
 • Συμπλήρωση πίνακα  Δ  του Ε3.

Ενημέρωση αρχείων αποθήκης στο τέλος χρήσης  

 • Ενημέρωση   βιβλίου αποθήκης με την φυσική απογραφή στο τέλος χρήσης.
 • Εξαιρέσεις – απαλλαγές ειδικές περιπτώσεις φυσικής απογραφής.
 • Αποτίμηση (επιμέτρηση) αξίας, εμπορευμάτων, α’ υλών, παραγωγής σε εξέλιξη και προϊόντων στο τέλος χρήσης.
 • Αποδεκτές από τα ΕΛΠ. μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων.
 • Ποιες κινήσεις της αποθήκης διαμορφώνουν την μέση τιμή των αποθεμάτων.
 • Έλεγχος για ενδεχόμενη απομείωση αξίας αποθεμάτων.
 • Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων και αποθεμάτων τρίτων.
 • Συμφωνίες τέλους χρήσης βιβλίων αποθεμάτων με την Γενική Λογιστική.
 • Διαφορές απογραφής και τακτοποίηση τους από την εταιρεία.
 • Εξέταση  διαφορών  απογραφής σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο από πλευράς εισοδήματος και ΦΠΑ.
 • Τεκμηρίωση  κόστους  σε έλεγχο, όταν δεν υπάρχει υποχρέωση απογραφής  των αποθεμάτων.

Κοστολόγηση Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

 • Κόστος παραγωγής παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Κοστολόγηση υπηρεσιών σε σχέση με την κοστολόγηση αποθεμάτων
 • Κοστολόγηση ανά δραστηριότητα (ABC ) (Activity Based Costing)
 • Εντοπισμός του άμεσου κόστους.
 • Ανάλυση και επιμερισμός κόστους προσωπικού σε υπηρεσίες-δραστηριότητες.
 • Παράδειγμα επιμερισμού κόστους προσωπικού σε  Λογιστικό γραφείο.
 • Επιμερισμός των δαπανών στις οντότητες παροχής υπηρεσιών.
 • Κόστος παροχής υπηρεσιών για τα ΕΛΠ.
 • Κόστος παροχής υπηρεσιών στον πίνακα  Δ του  Ε3.
 • Αναλυτική εφαρμογή  για τον υπολογισμό κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών  δικηγορικής εταιρείας. Συμπεράσματα –οικονομική ανάλυση.

Συμπεράσματα – Οικονομική ανάλυση- Λήψη αποφάσεων

 • Σταθερό –μεταβλητό κόστος 
 • Έμμεσο – άμεσο κόστος,
 • Διαφορικό κόστος
 • Βασικές αρχές για την λήψη μιας επιχειρηματικής απόφασης.
 • Συνήθη ζητήματα  που απαιτούν  την  λήψη μιας επιχειρηματικής απόφασης.
 • Λήψη απόφασης για εκτέλεση μιας παραγγελίας σε τιμές χαμηλότερες (από τις   κανονικές), Παραδείγματα.

 

 

 

Εισηγητής

 • Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Λογιστής Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα Κοστολόγησης

Κόστος

 • Εταιρίες & Ιδιώτες: €750,
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: