Απαραίτητες Γνώσεις Λογιστικής

Έναρξη: 01 Οκτωβρίου 2024
Ώρες: 18:00 - 21:00
Διάρκεια: 33 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης  

Το σεμινάριο 

Στην ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνονται χρήσιμα και πρακτικά θέματα για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις της Λογιστικής. 

Aπευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα το Λογιστικό κύκλωμα και τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, πίνακες αποτελεσμάτων χρήσης, αριθμοδείκτες κλπ).

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Κατανοήστε με επάρκεια το λογιστικό κύκλωμα της επιχείρησης (Σύσταση επιχείρησης, αγορά και πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, έσοδα, έξοδα, προσδιορισμός αποτελέσματος, διάθεση κερδών, φορολογία)
 • Αποκτήστε ευχέρεια στην ανάγνωση και μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών παρατηρήσεων των Ορκωτών Λογιστών από δημοσιευμένους Ισολογισμούς

Σε ποιους απευθύνεται

Όσους επιθυμούν να κατανοήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα το Λογιστικό κύκλωμα και τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, πίνακες αποτελεσμάτων χρήσης, αριθμοδείκτες κλπ)

Περιεχόμενο

 • Βασικές αρχές και παραδοχές Λογιστικής
 • Έννοια της περιουσίας και του κεφαλαίου της επιχείρησης - Πηγές προέλευσης του κεφαλαίου της επιχείρησης - Μεταβολές κεφαλαίου
 • Οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης - Πίνακας Διάθεσης - Προσάρτημα - Γενική εκμετάλλευση)
 • Έννοια διπλογραφίας  - Λογιστική εγγραφή
 • Λογαριασμός - Λογιστικά βιβλία - Λογιστικά συστήματα - Λογιστικό γεγονός
 • Απογραφή - Έννοια, διαδικασία και η σημασία της
 • Πάγιο ενεργητικό και αποσβέσεις
 • Αποθέματα, διακίνηση και τιμολόγηση
 • Δημιουργία απαίτησης από πελάτες - Επισφαλείς πελάτες - Προβλέψεις επισφαλών πελατών
 • Λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
 • Έξοδα -  Έσοδα
 • Φορολογικές υποχρεώσεις (Δήλωση - Φόρος εισοδήματος - ΦΠΑ)
 • Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων χρήσης
 • Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων
 • Διανομή κερδών - Μεταφορά ζημιών (Λογιστικών και φορολογικών)
 • Μελέτη παρατηρήσεων Ορκωτών Λογιστών από δημοσιευμένους ισολογισμούς
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων - (Δείκτες για ρευστότητα, αποδοτικότητα, δραστηριότητα κλπ) 

Εισηγητές

 • Ανώτερα στελέχη της PwC Ελλάδος, People Advisory Services και

 • Εξειδικευμένοι συνεργάτες, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

Κόστος

 • 350€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: