Απαραίτητες γνώσεις Λογιστικής

Περίοδος

1 Οκτωβρίου 2018

Διάρκεια

40 ώρες

Κόστος

650€

Σύντομη περιγραφή

Στην ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνονται χρήσιμα και πρακτικά θέματα για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις της Λογιστικής. 

Aπευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα το Λογιστικό κύκλωμα και τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, πίνακες αποτελεσμάτων χρήσης, αριθμοδείκτες κλπ).

Στόχος

 • Να παρουσιάσει με επάρκεια το λογιστικό κύκλωμα της επιχείρησης (Σύσταση επιχείρησης, αγορά και πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, έσοδα, έξοδα, προσδιορισμός αποτελέσματος, διάθεση κερδών, φορολογία).
 • Να αποκτήσουν ευχέρεια οι συμμετέχοντες στην ανάγνωση και μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών παρατηρήσεων των Ορκωτών Λογιστών από δημοσιευμένους Ισολογισμούς.

Διδακτέα ύλη

 • Βασικές αρχές και παραδοχές Λογιστικής
 • Έννοια της περιουσίας και του κεφαλαίου της επιχείρησης - Πηγές προέλευσης του κεφαλαίου της επιχείρησης - Μεταβολές κεφαλαίου
 • Οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης - Πίνακας Διάθεσης - Προσάρτημα - Γενική εκμετάλλευση)
 • Έννοια διπλογραφίας  - Λογιστική εγγραφή
 • Λογαριασμός - Λογιστικά βιβλία - Λογιστικά συστήματα - Λογιστικό γεγονός
 • Απογραφή - Έννοια, διαδικασία και η σημασία της
 • Πάγιο ενεργητικό και αποσβέσεις
 • Αποθέματα, διακίνηση και τιμολόγηση
 • Δημιουργία απαίτησης από πελάτες - Επισφαλείς πελάτες - Προβλέψεις επισφαλών πελατών
 • Λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
 • Έξοδα -  Έσοδα
 • Φορολογικές υποχρεώσεις (Δήλωση - Φόρος εισοδήματος - ΦΠΑ)
 • Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων χρήσης
 • Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων
 • Διανομή κερδών - Μεταφορά ζημιών (Λογιστικών και φορολογικών)
 • Μελέτη παρατηρήσεων Ορκωτών Λογιστών από δημοσιευμένους ισολογισμούς
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων - (Δείκτες για ρευστότητα, αποδοτικότητα, δραστηριότητα κλπ) 

Ώρες διεξαγωγής

18:00 – 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Χορήγηση πιστοποιητικών

Το Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 8114256
Email

Follow us on: