Προϋπολογισμός - Budgeting

Έναρξη: 14 Μαΐου 2024

Διάρκεια: 12 ώρεςΤο σεμινάριο 

Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερώσει και να περιγράψει τους στόχους της σύνταξης προϋπολογισμού και cash flow καθώς και για τις διαδικασίες προετοιμασίας και κατάρτισης. Επίσης να αναλύσει και να παρουσιάσει τα είδη προϋπολογισμών και την μέθοδο κατάρτισής τους και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην πράξη με πρακτικά παραδείγματα σύνταξης και προετοιμασίας προϋπολογισμών και cash flow.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Ενημερωθείτε για τους στόχους της σύνταξης προϋπολογισμού και cash flow καθώς και για τις διαδικασίες προετοιμασίας και κατάρτισης
 • Μάθετε τα είδη προϋπολογισμών και την μέθοδο κατάρτισής τους
 • Εκπαιδευτείτε στην πράξη με πρακτικά παραδείγματα σύνταξης και προετοιμασίας προϋπολογισμών και cash flow    

Σε ποιους απευθύνεται

 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Λογιστές
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων
 • Ελεύθερους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον προϋπολογισμό και το cash flow

Περιεχόμενο

 • Οι στόχοι της σύνταξης του προϋπολογισμού
 • Διαδικασία κατάρτισης Προϋπολογισμού
 • Καθοριστικός παράγοντας για σύνταξη προϋπολογισμού (Principal budget)
 • Προϋπολογισμός πωλήσεων
 • Προϋπολογισμός παραγωγής
 • Προϋπολογισμός πρώτων υλών
 • Προϋπολογισμός άμεσης εργασίας
 • Προϋπολογισμός Γ.Β.Ε.
 • Η σημασία του διαχωρισμού του κόστους σε σταθερό και μεταβλητό κατά την σύνταξη και την ανάλυση του προϋπολογισμού
 • Προϋπολογιστικός Ισολογισμός
 • Προϋπολογισμένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
 • Ταμειακός  Προϋπολογισμός (Cash budget)
 • Πολιτική στην κατάρτιση των προϋπολογισμών
 • Πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού
 • Είδη προϋπολογισμών:
 • Σταθερός προϋπολογισμός (fixed budget)
 • Αναπροσαρμοζόμενος προϋπολογισμός (rolling budget)
 • Ελαστικός προϋπολογισμός (flexible budget)
 • Προϋπολογισμός από μηδενική βάση (zero – based – budgeting)
 • Προϋπολογισμός με βάση το A.B.C.
 • Προϋπολογισμός επενδύσεων 
 • Προϋπολογιστικός έλεγχος (controlling budget)
 • Προϋπολογισμός και Νεκρό σημείο 
 • Αξιολόγηση Προϋπολογισμού με βάση το Balanced Scorecard
 • Αξιολόγηση προϋπολογισμού με βάση το benchmarking
 • Κατάσταση ταμειακών ροών με βάση την έμμεση και την άμεση μέθοδο (cash flow statement) 
 • Αξιολόγηση προϋπολογισμού με βάση τις ταμειακές ροές
 • Ανάλυση ευαισθησίας προϋπολογισμών (sensitivity analysis) 

Η παρουσίαση του σεμιναρίου θα συνοδεύεται με παραδείγματα σε όλες τις ενότητες.

Εισηγητές

 • Φωτεινή Σγαντζόνυχα, Business Planning & Modelling Analyst
 • Άγγελος Αφράτης: Πιστοποιημένος ελεγκτής-λογιστής (FCCA) από το 2004, εκπαιδευτής στα ΔΠΧΑ και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Προϋπολογισμοί

Κόστος

 • Εταιρίες & Ιδιώτες: 400 €
 • Λογιστικά Γραφεία: 350 €
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: