Εταιρικοί Mετασχηματισμοί και Φορολογία: Θεωρία και Πράξη

Έναρξη: 13 Μαΐου 2024
Διάρκεια: 18 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικών

 

Το σεμινάριο 

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει αναλυτικά και με χρήση παραδειγμάτων και περιπτώσεων:

Τα νομοθετήματα των φορολογικών κινήτρων (Ν.Δ. 1297/72. Ν. 2166/1993), Τους Διασυνοριακούς Μετασχηματισμούς, Τα άρθρα 52-55 του Ν. 4172/2013, Το νέο εταιρικό πλαίσιο των μετασχηματισμών με το Ν. 4601/2019 με τον οποίο ρυθμίζονται ζητήματα εταιρικού δικαίου των μετασχηματισμών και αναμορφώθηκε το σχετικό δίκαιο συστηματοποιώντας τις εταιρικές ρυθμίσεις του συνόλου αυτών σε ενιαίο νομοθετικό κείμενο και Ειδικά Φορολογικά Θέματα όπως είναι οι Αντικαταχρηστικοί κανόνες και μετασχηματισμοί (Άρθρο 38 ΚΦΔ, Άρθρο 56 ΚΦΕ - Άρθρο 27 παρ.5 ΚΦΕ).

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το περιεχόμενο των νέων διατάξεων του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τα ειδικότερα νομοθετήματα των φορολογικών κινήτρων και για την πρακτική αντιμετώπιση των φορολογικών θεμάτων που αφορούν τους εταιρικούς μετασχηματισμούς

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Οικονομικούς διευθυντές
  • Προϊστάμενους λογιστηρίων 
  • Δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται με θέματα εταιρικών μετασχηματισμών
  • Επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων

Περιεχόμενο

1η ημέρα 
Το νέο εταιρικό πλαίσιο των μετασχηματισμών – Επισκόπηση του Ν.4601/2019

Ν. 4601/2019: Το νέο πλαίσιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς – συνοπτική επισκόπηση, στόχοι, καινοτομίες
Το πεδίο εφαρμογής του Ν. 4601/2019
Η δομή του Ν. 4601/2019
Τα ρυθμιζόμενα είδη μετασχηματισμών – αναλυτική παρουσίαση των ρυθμίσεων για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή
Η διαδικασία συντέλεσης των μετασχηματισμών
Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων του Ν. 4601/2019 (το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης / διάσπασης – η έκθεση εμπειρογνωμόνων, απαρτίες – πλειοψηφίες, έλεγχος νομιμότητας, προστασία μετόχων/εταίρων, προστασία πιστωτών, ακύρωση του μετασχηματισμού, μηχανισμοί διάσωσης του κύρους του μετασχηματισμού, διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις)

2η ημέρα
Νομοθετήματα φορολογικών κινήτρων (Ν.Δ. 1297/1972)
- Πεδίο εφαρμογής, προϋποθέσεις υπαγωγής
- Φορολογικές απαλλαγές και προϋποθέσεις διατήρησής τους
- Υπολογισμός αποσβέσεων – λογιστική αναμόρφωση
- Φορολογική μεταχείριση αποθεματικών και ζημιών
- Διαδικαστικά θέματα: κρίσιμος χρόνος μετασχηματισμού – χρόνος υποβολής δηλώσεων
- Πρακτικά παραδείγματα

3η ημέρα 
Νομοθετήματα φορολογικών κινήτρων (Ν.2166/1993)
- Πεδίο εφαρμογής, προϋποθέσεις υπαγωγής
- Φορολογικές απαλλαγές και προϋποθέσεις διατήρησής τους
- Φορολογική μεταχείριση ζημιών, διαχρονικά
- Διαδικαστικά θέματα: Κρίσιμος χρόνος μετασχηματισμού – χρόνος υποβολής δηλώσεων πριν και μετά την έναρξη ισχύος του ΚΦΕ
- Πρακτικά παραδείγματα


4η ημέρα
Διασυνοριακοί μετασχηματισμοί - άρθρα 52 – 55 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
- Διασυνοριακοί μετασχηματισμοί (Οδηγία 2009/133/ΕΚ, Ν.2578/1998)
- Επισκόπηση των άρθρων 52-55 ΚΦΕ: Αντικειμενικό και υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής, φορολογικά ευεργετήματα στο εισόδημα και λοιπές φορολογίες, υπεραξία, μεταφορά ζημίας, φορολογικός χειρισμός αποθεματικών/ αποσβέσεων, υποβολή δηλώσεων
- Άρθρο 52 – Εισφορά ενεργητικού: παρουσίαση του πλαισίου - πρακτικά παραδείγματα
- Άρθρο 53 – Ανταλλαγή τίτλων: παρουσίαση του πλαισίου - πρακτικά παραδείγματα - Αλληλεπίδραση με 48Α ΚΦΕ
- Άρθρο 54 – Συγχωνεύσεις/Διασπάσεις: παρουσίαση του πλαισίου - πρακτικά παραδείγματα
- Άρθρο 55 - Μεταφορά έδρας (Έννοια SE/SCE, πεδίο εφαρμογής, πράξη μεταφοράς, φορολογικά ευεργετήματα)


5η μέρα
Ν. 4601/2019 και φορολογικές διατάξεις - Ειδικά θέματα και η αντιμετώπισή τους από τη Διοίκηση
Σχέση του Ν. 4601/2019 με φορολογικές διατάξεις
Ειδικότερα ζητήματα από την αλληλεπίδραση φορολογικών και εταιρικών διατάξεων
Η ερμηνεία της Διοίκησης μετά τον ν. 4601/2019
Ν. 4601/2019 και ΚΦΕ – ανάλυση των ρυθμίσεων
Μετασχηματισμοί ειδικών μορφών εταιρειών
Έννοια κλάδου – εισφορά κλάδου
Ερμηνεία Διοίκησης επί ειδικότερων θεμάτων
Διαδικαστικά ζητήματα: Προκαταβολή φόρου εισοδήματος – τρόπος υποβολής δηλώσεων
Μετασχηματισμοί με γενικές διατάξεις

6η ημέρα 
Αντικαταχρηστικοί κανόνες και μετασχηματισμοί
(ΑΡΘΡΟ 38 ΚΦΔ - ΑΡΘΡΟ 56 ΚΦΕ - ΑΡΘΡΟ 27 παρ.5 ΚΦΕ)
Η σχέση των κανόνων
Άρθρο 56 ΚΦΕ και άρθρο 8 ν.2578/1998
Παρουσίαση κοινοτικής νομολογίας – διεθνών βέλτιστων πρακτικών
Η ερμηνεία της Διοίκησης
Πρακτικά παραδείγματα

Εισηγήτρια

  • Φωτεινή Φανάρα, Στέλεχος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (τμήμα Νομικών Προσώπων) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

Κόστος

  • Κόστος: 550€ ανά συμμετοχή

 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: