Πρακτική Εφαρμογή IFRS - Από το Ελληνικό Ισοζύγιο σε ΔΠΧΑ

Έναρξη: 8, 9, 10 Ιουλίου 2024

Διάρκεια: 9 ώρες

Το σεμινάριο

Πρακτική εξομοίωση, κατάρτισης ατομικών οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, ξεκινώντας από ισοζύγιο τηρούμενο βάσει της φορολογικής λογιστικής, με κωδικοποίηση λογαριασμών βάσει των ΕΓΛΣ και Ε.Λ.Π.

Οι σχετικές λογιστικές κινήσεις αποτυπώνονται με την βοήθεια αρχείων Excel, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τόσο οι συνήθεις προσαρμογές που απαιτούνται, όσο και ποιο σύνθετα θέματα που συχνά προβληματίζουν όσους προετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Η πρακτική εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα κάτωθι θέματα κατάρτισης ΔΠΧΑ οικονομικών καταστάσεων:

 • Πρώτη μετάβαση στα ΔΠΧΑ: Κατανόηση και πρακτική εφαρμογή στην πράξη, των λογιστικών χειρισμών που απαιτούνται κατά την μετάβαση, οι αναδρομικές αλλαγές στα ίδια κεφάλαια και τους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων,
 • Επόμενες λογιστικές περίοδοι: Ανάπτυξη των εγγραφών μετατροπής του εκάστοτε ισοζυγίου (τηρούμενο βάσει της φορολογικής λογιστικής, με κωδικοποίηση λογαριασμών βάσει των ΕΓΛΣ και Ε.Λ.Π) αρχικά σε ΔΠΧΑ ισοζύγιο και στην συνέχεια σε ΔΠΧΑ οικονομική κατάσταση, λαμβάνοντας πάντα υπ΄ όψιν τις εκ μεταφοράς εγγραφές των προηγούμενων περιόδων, καθώς και εκείνες της αρχικής μετάβασης,
 • Αναβαλλόμενος φόρος: Υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου βάσει της  ολοκληρωμένης ΔΠΧΑ οικονομικής κατάστασης σε αντιπαραβολή με τα νούμερα του ισοζυγίου, προσαρμοσμένα περεταίρω βάσει των απαιτήσεων του φορολογικού νόμου και την φορολογική αναμόρφωση (μόνιμες και προσωρινές διαφορές),
 • Προσάρτημα: Κατάρτιση βασικών πινάκων για σκοπούς παρουσίασης στις σημειώσεις (προσάρτημα) των ΔΠΧΑ οικονομικών καταστάσεων για τα κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων,
 • Excel: Περιγραφή και χρήση βασικών συναρτήσεων των υπολογιστικών φύλλων για σκοπούς:  α) ενημέρωσης των φορολογικών αριθμών του ισοζυγίου με τις απαιτούμενες κατά τα ΔΠΧΑ λογιστικές προσαρμογές (π.χ. VLOOKUP, SUMIF, κλπ.), αλλά και  β) σύγκρισης των ΔΠΧΑ αποτελεσμάτων με το προϋπολογισμό του έτους και το προσδιορισμό αποκλίσεων (π.χ. OFFSET, κλπ.),

Σκοπός του σεμιναρίου είναι, κατά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να χειριστούν στην πράξη ανάλογες μετατροπές και να προετοιμάσουν ΔΠΧΑ οικονομικές καταστάσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε στελέχη οικονομικών διευθύνσεων, λογιστές και λογιστικά γραφεία, που θα κληθούν να ετοιμάσουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ (ή και τα ΕΛΠ),
 •  Σε χρήστες οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πώς ακριβώς προκύπτουν τα ποσά αυτών,
 • Σε επαγγελματίες και ιδιώτες που γνωρίζουν τις αρχές των ΔΠΧΑ και ενδιαφέρονται για την πρακτική εφαρμογή τους, επιζητούν να επικαιροποιήσουν γνώσεις και τεχνικές, είτε επιθυμούν να πάρουν ιδέες για τρόπους κατάρτισης ευέλικτων αναφορών εκτός του μηχανογραφικού τους συστήματος με εργαλείο το Excel.

Περιεχόμενο

Μεθοδολογία 

 • Δίδονται στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων και δευτεροβάθμιο ισοζύγιο τριών διαδοχικών ετών καταρτισμένο βάσει της φορολογικής λογιστικής, με κωδικοποίηση λογαριασμών βάσει του ΕΓΛΣ,
 • Παρουσιάζονται γεγονότα και συναλλαγές που απαιτούν εγγραφές προσαρμογής κατά την κατάρτιση της ΔΠΧΑ οικονομικής κατάστασης,
 • Επεξηγούνται, εν συντομία, οι απαιτήσεις των προτύπων όσον αφορά στις παρουσιαζόμενες συναλλαγές,
 • Παρουσιάζεται η μεθοδολογία της εργασίας που απαιτείται και των υπολογισμών των αξιών που θα τροφοδοτήσουν τις εγγραφές προσαρμογής στο ισοζύγιο και τις οικονομικές καταστάσεις τόσο κατά τη μετάβαση, όσο και για δύο ακόμα χρήσεις,
 • Κατάρτιση των ΔΠΧΑ οικονομικών καταστάσεων (περιλαμβανομένης και της Κατάστασης Ταμειακών Ροών με την έμμεση μέθοδο)
 • Προετοιμασία πινάκων για βασικές γνωστοποιήσεις στις σημειώσεις (προσάρτημα)

ΔΠΧΑ που πραγματεύοντα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζει την κάτωθι μελέτη περίπτωσης (Case Study):

Ελληνική εμπορική εταιρεία πουλά εμπορεύματα και παρέχει υπηρεσίες, κατέχει ιδιόκτητα αλλά και μισθωμένα ακίνητα και αυτοκίνητα (λειτουργική και χρηματοδοτική μίσθωση), ενώ διατηρεί πελατεία εντός και εκτός ευρωζώνης και αποτιμά απαιτήσεις και υποχρεώσεις στο τέλος κάθε χρήσης.

Χρηματοδοτεί τη δραστηριότητα της με ίδια και δανειακά κεφάλαια, ενώ παρέχει στους εργαζόμενους της πλέον των απολαβών τους και ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα. Πραγματοποιεί συνήθη έξοδα, καταβάλει μερίσματα, τόκους, φόρους. 

Επίσης, καλείται να δημοσιοποιήσει οικονομικές καταστάσεις νωρίς (π.χ. 5η εργάσιμη μετά το τέλος της χρήσης) με εντατική χρήση μεταβατικών  λογαριασμών, παρότι υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος αρκετά αργότερα.

Κύρια θέματα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ που αντιμετωπίζονται

Ενεργητικό

 • Ενσώματα πάγια: Αποσβέσεις, επανεκτιμήσεις στο συντελεστή απόσβεσης (ΔΛΠ 16), Απομείωση παγίων (ΔΛΠ 36), Επιχορήγηση παγίων (ΔΛΠ 20) και Κόστος Αποκατάστασης (ΔΛΠ 37),
 • Επενδύσεις σε ακίνητα: Μετάβαση από ακίνητο ιδιοχρησιμοποιούμενο σε επενδυτικό σε εύλογη αξία (ΔΛΠ 40),
 • Αποθέματα: Αποτίμηση στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία (ΔΛΠ 2), Αποθέματα προς επιστροφή (ΔΠΧΑ 15),
 • Απαιτήσεις: Διενέργεια πρόβλεψης σε απαιτήσεις (ΔΠΧΑ 9), Αποτίμηση απαιτήσεων και προκαταβολών σε ξένο νόμισμα (ΔΛΠ 21),
 • Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία (contract assets) και υποχρεώσεις (contract liabilities) για επιστροφές εμπορευμάτων, Προκαταβολές πελατών (ΔΧΠΑ 15),
 • Μισθώσεις: Λειτουργική από την πλευρά του μισθωτή και του εκμισθωτή (ΔΛΠ 17), Χρηματοδοτική μίσθωση από την πλευρά του μισθωτή (ΔΛΠ 17), 
 • Μισθώσεις: Πρώτη εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» με πλήρη αναδρομικότητα, αντιμετώπιση μισθωτικών δαπανών παλαιών και νέων λειτουργικών μισθώσεων αυτοκινήτων και ακινήτων, έσοδο από μισθώσεις.

Ίδια Κεφάλαια & Παθητικό

 • Μετοχές: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΔΛΠ 32, ΔΠΧΑ 9),
 • Μέρισμα σε μετόχους της επιχείρησης (ΔΛΠ 32, ΔΠΧΑ 9),
 • Δάνεια: Μακροπρόθεσμο τοκοφόρο δάνειο με σημαντικά έξοδα κατά τη σύναψη, Βραχυπρόθεσμο τοκοφόρο δάνειο για κεφάλαιο κίνησης (ΔΛΠ 32, ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7),
 • Μισθωτική Υποχρέωση από λειτουργική μίσθωση και αναπροσαρμογή ύψους μισθώματος (ΔΠΧΑ 16),
 • Μακροχρόνια πρόβλεψη για ένδικες υποθέσεις, Πρόβλεψη για ζημιογόνες συμβάσεις, Πρόβλεψη για αναδιάρθρωση με εθελουσία αποχώρηση και τερματιζόμενα περιουσιακά στοιχεία (ΔΛΠ 17, ΔΠΧΑ 05).

Αποτελέσματα

 • Πωλήσεις: Εμπορευματικές συναλλαγές με δικαίωμα επιστροφής, Δικαίωμα έκπτωσης στον πελάτη βάσει τζίρου, Πωλήσεις υπό αίρεση, Μακροχρόνια παροχή υπηρεσίας και αναγνώριση σε βάθος χρόνου ή σε δεδομένη χρονική στιγμή (ΔΠΧΑ 15),
 • Δαπάνες μισθοδοσίας (ΔΛΠ 19) από ασφαλιστικά προγράμματα (αναλογιστική μελέτη τόσο για το κλασικό «Εφάπαξ ΕΦΚΑ», όσο και για «Ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα» εγγυημένων παροχών).

Λοιπές συναλλαγές / γεγονότα

 • Κατάρτιση «Κατάστασης ταμειακών ροών» (ΔΛΠ 7) με την έμμεση μέθοδο,
 • Υπολογισμός και εγγραφή της «Αναβαλλόμενης φορολογίας» καθώς και Συμφωνία φόρου / φορολογικού συντελεστή (ΔΛΠ 12),
 • Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού (ΔΛΠ 10),
 • Συναλλαγματικές διαφορές (ΔΛΠ 21)
 • Υπολογισμός δείκτη «Κερδών ανά Μετοχή» (ΔΛΠ 33) 

Εισηγητές

 • Άγγελος Αφράτης: Πιστοποιημένος ελεγκτής-λογιστής (FCCA) από το 2004, εκπαιδευτής στα ΔΠΧΑ και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Προϋπολογισμοί

 

Κόστος

 • Εταιρίες & Ιδιώτες: 300 €, Λογιστικά Γραφεία: 250 €
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: