Βιομηχανική Κοστολόγηση, σύμφωνα με ΕΛΠ

Έναρξη: 21 Μαΐου 2024

Ώρες: 18:00 - 21:00

Διάρκεια: 15 ώρες

Το σεμινάριο 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γίνει κατανοητή η έννοια του κόστους και η
διαδικασία της βιομηχανικής κοστολόγησης. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές αφορούν επιχειρήσεις όλων των κλάδων που  εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014).


Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Κατανόηση της έννοιας  του κόστους  παραγωγής και πωλήσεων όλων των βιομηχανικών ειδών
 • Τήρηση αρχείων για την  τεκμηρίωση  του κόστους  παραγωγής και πωλήσεων για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα ΕΛΠ. 
 • Αναλυτική παρουσίαση της   τήρησης λογιστικών αρχείων (Βιβλίο αποθήκης, Ισοζύγιο αποθήκης , βιβλίο απογραφής, τεχνικών προδιαγραφών  παραγωγής κοστολογίου.)
 • Αναλυτικά παραδείγματα και εφαρμογές σε όλη την διάρκεια του σεμιναρίου. 
 • Η βιομηχανική κοστολόγηση  για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων με την χρήση των Ε.Λ.Π.  
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου και contribution margin.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Λογιστές και Βοηθούς  Λογιστών, 
 • Στελέχη Κοστολογικών τμημάτων επιχειρήσεων, 
 • Στελέχη οικονομικών  διευθύνσεων
 • Στελέχη εμπορικών τμημάτων (μάρκετινγκ – πωλήσεων),
 • Στελέχη Τραπεζών καθώς 
 • Επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες λογιστικών γραφείων

Περιεχόμενο

Α. Διαχείριση αποθήκης 

 • Ορισμός και βασικές λειτουργίες βιβλίων (αρχείων)  αποθήκης, 
 • Καρτέλα - Ισοζύγιο αποθήκης, 
 • Αρχείο Ιδιόκτητων αποθεμάτων, 
 • Βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου. 

Β. Διαχείριση των  κινήσεων αποθεμάτων

 • Έννοια του είδους αποθήκης, 
 • Καρτέλα αποθήκης, προϊόντος, πρώτης ύλης, εμπορεύματος,υπηρεσίας.
 • Έκδοση παραστατικών διακίνησης και πώλησης αποθεμάτων.
 • Καθημερινές  εργασίες για την ορθή απεικόνιση  εισαγωγών και εξαγωγών προϊόντων εμπορευμάτων - πρώτων και βοηθητικών υλών.

Γ. Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών. 

 • Αντιμετώπιση ασυνόδευτων αποθεμάτων, ελλειμμάτων–πλεονασμάτων κατά την παραλαβή.
 • Κόστος κτήσης α’ υλών. Αγορές- εκπτώσεις- επιστροφές αποθεμάτων.
 • Επιμερισμός δαπανών εισαγωγής στις  αγορές.
 • Παράδειγμα καταχώρησης τιμολογίου εκτελωνιστή.
 • Οι υποχρεώσεις  για ενημέρωση των αρχείων αποθήκης που ορίζουν τα Ε.Λ.Π. | Παραστατικά που τεκμηριώνουν τις κινήσεις αποθηκών.
 • Κινήσεις αναλώσεων πρώτων υλών και παραγωγής σε εξέλιξη.
 •  Ο χρόνος  που πρέπει να γίνεται η ενημέρωση των αρχείων για τις ποσότητες και τις αξίες, αγορών, αναλώσεων, πωλήσεων και κόστους πωλήσεων.
 • Λοιπές εισαγωγές –  εξαγωγές αποθήκης . Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να ενημερώνουμε και με αξίες τις λοιπές (εκτός αγορών,πωλήσεων αναλώσεων) κινήσεις.
 • Συμφωνίες  της Γενικής Λογιστικής  με το Ισοζύγιο αποθήκης για το κόστος κτήσης, κόστος αναλώσεων υλικών, κόστος παραχθέντων, κόστος πωληθέντων, αξία πωλήσεων, κόστος μενόντων τέλους περιόδου 
 • Ποιες συμφωνίες  πρέπει να γίνονται σε ημερήσια, μηνιαία βάση και ετήσια βάση.

Δ.  Έννοια – Διαδικασία  Κοστολόγησης 

 • Κοστολόγηση Παραγωγικών επιχειρήσεων (Βιοτεχνικές - Βιομηχανικές)
 • Στοιχεία του κόστους παραγωγής
 • Κόστος πρώτων υλών. Γ.Β.Ε.
 • Κόστος μετατροπής
 • Κόστος παραχθέντων –κόστος πωληθέντων
 • Ενδιάμεσοι – Τελικοί  Φορείς κόστους.
 • Κόστος  ανά προορισμό.    Επιμερισμός λειτουργικών δαπανών.
 • Διάγραμμα επιμερισμού των γενικών εξόδων.
 • Η χρησιμότητα  των βοηθητικών κέντρων κόστους
 • Κόστος  εξατομικευμένων  αγαθών.
 • Κριτήρια Επιμερισμού. (Οδηγοί κόστους).
 • Παράδειγμα με φύλλο μερισμού  δαπανών,  κύριων και βοηθητικών κέντρων. Παράδειγμα   τη χρήση συντελεστή  δυσχέρειας
 • Ορισμός – έννοια –βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών.
 • Υπολογισμός των αναλώσεων, βάσει  των  τεχνικών προδιαγραφών. 
 • Αναλυτική εφαρμογή υπολογισμού αναλώσεων στο τέλος της χρήσης. 
 • Αντιμετώπιση φύρας παραγωγής - ελαττωματικών προϊόντων.
 • Κόστος Αδρανείας – παράδειγμα.
 • Κατά φάση κοστολόγηση
 • Αναλυτική εφαρμογή κοστολόγησης τέλους χρήσης βιομηχανικής εταιρείας.
 • Απεικόνιση όλων των δεδομένων της εφαρμογής στα Λογιστικά βιβλία και στο βιβλίο αποθήκης. 

E. Ενημέρωση αρχείων αποθήκης στο τέλος χρήσης  

 • Ενημέρωση   βιβλίου αποθήκης με την φυσική απογραφή στο τέλος χρήσης.
 • Εξαιρέσεις – απαλλαγές ειδικές περιπτώσεις φυσικής απογραφής.
 • Αποτίμηση (επιμέτρηση) αξίας, α’ υλών, παραγωγής σε εξέλιξη και προϊόντων στο τέλος χρήσης.
 • Αποδεκτές από τα ΕΛΠ. μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων.
 • Ποιες κινήσεις της αποθήκης διαμορφώνουν την μέση τιμή των αποθεμάτων.
 • Έλεγχος για ενδεχόμενη απομείωση αξίας αποθεμάτων.
 • Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων και αποθεμάτων τρίτων.
 • Συμφωνίες τέλους χρήσης βιβλίων αποθεμάτων με την Γενική Λογιστική.
 • Διαφορές απογραφής και τακτοποίηση τους από την εταιρεία.
 • Εξέταση  διαφορών  απογραφής σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο από πλευράς εισοδήματος και ΦΠΑ.
 • Τεκμηρίωση  κόστους  σε έλεγχο, όταν δεν υπάρχει υποχρέωσηαπογραφής  των αποθεμάτων.

Z. Συμπεράσματα – Οικονομική ανάλυση- Λήψη αποφάσεων

 • Σταθερό –μεταβλητό κόστος 
 • Έμμεσο – άμεσο κόστος,
 • Διαφορικό κόστος
 • Βασικές αρχές για την λήψη μιας επιχειρηματικής απόφασης.
 • Συνήθη ζητήματα  που απαιτούν  την  λήψη μιας επιχειρηματικής απόφασης.
 • Λήψη απόφασης για εκτέλεση μιας παραγγελίας σε τιμές χαμηλότερες (από τις κανονικές), Παραδείγματα
 • Υπολογισμός επιθυμητών ποσοτήτων παραγωγής με βάση το πλάνο πωλήσεων - Παράδειγμα

 

Εισηγητές

 • Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Οικονομολόγος, Σύμβουλος
  επιχειρήσεων, Λογιστής Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα
  Κοστολόγησης

 

Κόστος

 • Εταιρίες & Ιδιώτες: 360 €
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: