Višja sila v pogodbenih razmerjih

V začetku leta 2020 je epidemija Covid-19 povzročila drastične spremembe, ki so močno vplivale na naše vsakdanje življenje in številna pogodbena razmerja. Zaradi epidemije je bila večina trgovin, restavracij, nastanitvenih objektov, športnih, wellness in drugih storitev skoraj čez noč zaprtih. Posledice omejevalnih ukrepov so sprožile številna pravna vprašanja, tudi na področju pogodbenega prava. Eno najpogostejših vprašanj v praksi je bilo, ali razglasitev epidemije in izvajanje omejevalnih ukrepov pogodbenim strankam omogoča uveljavljanje izjeme od načela pacta sunt servanda (»dolžnost zpolnitve pogodbenih obveznosti«) zaradi višje sile.

Obligacijski zakonik (v nadaljnjem besedilu: OZ) od pogodbenih strank zahteva izpolnjevanje prevzetih obveznosti, kot so dogovorjene v pogodbi, in predvideva le nekaj izjem od načela pacta sunt servanda. OZ neposredno ne uporablja izraza višja sila, vendar pa določa okoliščine, ki morajo biti izpolnjene, da je pogodbena stranka lahko oproščena odgovornosti za škodo, povzročeno drugi pogodbeni stranki. Škoda mora izvirati iz zunanjega vzroka, ki je zunaj nadzora in njegovega učinka ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. Predmetna določba je bila skozi sodno prakso vzpostavljena kot podlaga za sklicevanje na primere višje sile v pogodbenih razmerjih.

Zaradi odsotnosti podrobne ureditve višje sile v slovenski zakonodaji je priporočljivo, da pogodbeno določbo o višji sili podrobneje dogovorita in v pogodbi uredita stranki sami. Priporočljivo je, da se pogodbeni stranki sporazumeta o določbah, ki opredelijo dogodke višje sile (npr. določita, da nekateri nepričakovani ukrepi, kot so sankcije ali embargo na določeno državo, predstavljajo dogodek višje sile, itd.), in ki urejajo tudi pravice in obveznosti strank po nastanku takega dogodka. Na ta način lahko stranki omejita obseg različne interpretacije v primeru morebitnega sodnega spora, še posebej, če za pogodbo velja pravo, ki klavzule o višji sili ne ureja celovito.


V primeru že veljavno sklenjenih pogodb svetujemo, da stranki natančno analizirata določila pogodb in/ali morebitne splošne pogoje. Pri analizi klavzule o višji sili je pomembno upoštevati tudi določbe in načela prava, ki ureja pogodbo (lahko se uporabljajo tudi mednarodne konvencije, kot je CISG). Z drugimi besedami, sklicevanje na višjo silo bo odvisno bodisi od prava, ki sta ga izbrali stranki sami, bodisi od prava, ki ga določajo kolizijska pravila.


Pomembno je tudi, da vsaka posamezna stranka ravna vestno in v kolikor trenutna situacija otežuje ali (začasno ali trajno) onemogoča izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, o tem ustrezno obvesti drugo pogodbeno stranko in razloži okoliščine, ki ovirajo ali preprečujejo izpolnjevanje obveznosti v skladu s pogodbenimi pogoji. Upoštevati je potrebno, da se okoliščine vsakega dogodka višje sile presojajo za vsak primer posebej.


Za kakršna koli nadaljnja vprašanja ali pomoč se lahko obrnete na pravni oddelek pri PwC.
 

Pridružite se nam na