Prijava neposredne tuje naložbe

Z dnem 30. junij 2023 se preneha uporabljati ukrep pregleda neposredne tuje naložbe, ki je bil sprejet na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 s spremembami in dopolnitvami), kar pa ne pomeni, da je prenehala tudi sama obveznost prijave tuje naložbe. Državni zbor je sprejel predlog novele Zakona o spodbujanju investicij, ki s 1.julijem 2023 nadaljuje z ukrepom pregleda neposredne tuje naložbe, a hkrati uvaja pomembne novosti. Sledi podroben pregled le-teh.

  • Spremenjena je definicija tujega investitorja, in sicer od 1. 7. 2023 velja, da so tuji investitorji le tisti investitorji, ki prihajajo iz tretjih držav (tj. držav, ki niso članice EU, pri tem pa se gleda lastništvo v celotni verigi lastnikov, ne samo pri neposrednem lastniku).
  • Priglasitev neposredne tuje naložbe je zahtevana za neposredno ali posredno pridobitev najmanj 10 % udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah ali od objave prevzemne ponudbe.
  • V zvezi z zahtevanimi informacijami in dokumenti je dodana zahteva po podrobnem opisu neposredne tuje naložbe, dodana je tudi zahteva po opredelitvi do vpliva tuje neposredne naložbe na varnosti ali javni red.
  • Več pomembnih novosti novela zakona uvaja tudi na področju odločanja, in sicer: prijava neposredne tuje naložbe je najprej pregledana v predhodnem postopku s strani posebne Komisije za priglasitve. Komisija za priglasitve opravi predhodni preizkus in o prijavi tuje investicije izda mnenje ali mnenje s predlogom uvedbe postopka. Na podlagi mnenja Komisije za priglasitve Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljevanju ministrstvo) izda odločbo ali nadaljuje s postopkom pregleda neposredne tuje naložbe. Pregled je postopek, v katerem ministrstvo odloča o tem, ali se neposredna tuja naložba odobri, omejeno odobri, tako da se določijo pogoji za njeno izvedbo, ali prepove, če lahko vpliva na varnost ali javni red Republike Slovenije. Zoper odločbo ministrstva glede prijave tuje neposredne investicije pritožba ni dovoljena, je pa dovoljen upravni spor.
  • Novela Zakona o spodbujanju investicij vsebuje tudi merila za odločanje vezana na definicijo javnega reda in miru ter z določitvijo pogojev, s katerimi lahko vpliv na javni red in mir omili ali prepreči. Pogoji za izvedbo se določijo za določen čas, ki ni daljši od deset let.
  • Na novo so uvedene sankcije za prekrške. Globe se za majhno družbo gibljejo med 100.000 do 250.000 evrov, za srednjo ali veliko gospodarsko družbo pa med 200.000 do 500.000 evrov, od 50.000 do 150.000 evrov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, za odgovorne osebe pa se globe gibljejo med 2.000 do 10.000 evrov.

Za prijavo tuje neposredne naložbe se še naprej ohranja rok; prijava je potrebna v roku 15 dni od sklenitve pravnega posla za pridobitev deleža v družbi s sedežem v Republiki Sloveniji.

Za vse podrobnosti smo vam v družbi PwC v Sloveniji z veseljem na voljo. Vabljeni, da pišete našim strokovnjakom!

mag. Sanja Savič

Direktorica oddelka za pravne storitve, Ljubljana, PwC Slovenia

Elektronski naslov

mag. Maja Malešević

Vodja projektov v oddelku pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Pridružite se nam na