Zinātnisko darbu konkurss konkurences tiesībās

Informējam, ka konkursa organizatori ir vienojušies pagarināt pieteikšanās termiņu, līdz ar ko mainās konkursa nolikumā šādi datumi:

"5.1. Konkursa dalībnieki var sagatavotos darbus elektroniskā formā iesniegt laikā no Konkursa izziņošanas līdz 2024. gada 31. maijam (plkst. 23:59). Konkursa darbi ir iesniedzami, tos nosūtot uz
e-pasta adresi: maris.butans@pwc.com. Darbi, kas tiks iesniegti pēc termiņa, netiks pieņemti.
5.2. Komisija iesniegtos darbus izvērtēs un līdz 2024. gada 7. jūnijam ar e-pasta starpniecību informēs tos 5 (piecus) Konkursa dalībniekus (turpmāk tekstā – “Finālisti”), kuru darbi, atbilstoši nolikuma 4.1.punktam, saņēmuši augstākos Komisijas novērtējumus.
5.3. Finālisti tiks aicināti darbus prezentēt Komisijai uzaicinājumā norādītā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 14. jūnijam (turpmāk tekstā – “Prezentācijas”)."

Ar mērķi veicināt radošu juristu domāšanu un atbalstīt cītīgākos konkurences tiesību studētājus, zvērinātu advokātu birojs PwC Legal sadarbībā ar Konkurences padomi un Rīgas Juridisko augstskolu otro gadu pēc kārtas izsludina zinātnisko darbu konkursu konkurences tiesībās. Konkursa uzvarētājs saņems 1 500 eiro naudas balvu, ko piešķirs PwC Legal, kā arī iespēju praktizēties Konkurences padomē un citas veicināšanas balvas.

Konkursa dalībnieku uzdevums ir sagatavot un iesniegt zinātnisku darbu par konkurences tiesībām, darbā izklāstot argumentētu redzējumu par konkurences tiesību piemērošanu, balstot to juridiskos apsvērumos. Darbs var tikt sagatavots latviešu vai angļu valodā, kā arī tas var būt sagatavots tieši konkursam vai būt iepriekš publicēts vai sagatavots studiju programmas ietvaros.

 

 • Konkursā aicināti piedalīties akreditētās bakalaura, maģistra vai doktora līmeņa tiesību studiju programmās studējošie vai praktizējošie juristi, kas dzimuši pēc 1998. gada 1. janvāra. 
 • Lai pārliecinātos par atbilstību šiem nosacījumiem, var tik atsevišķi pieprasīta informācija.

 • Konkursa uzdevums ir sagatavot un iesniegt Rīkotājiem zinātnisku darbu par konkurences tiesībām. 
 • Sagatavotajā darbā Konkursa dalībniekam jāizklāsta tā argumentēts redzējums par konkurences tiesību piemērošanu, balstot to juridiskos apsvērumos. 
 • Darba apjomam ir jābūt robežās no 5’000 (pieci tūkstoši) līdz 15’000 (piecpadsmit tūkstoši) vārdu, neieskaitot atsauces.
 •  Darbam jābūt noformētam atbilstoši Nolikumam.
 • Darbs pēc Konkursa dalībnieka izvēles var tikt sagatavots latviešu vai angļu valodā.

 • Konkursa dalībnieki var sagatavotos darbus elektroniskā formā iesniegt laikā no Konkursa izziņošanas līdz 2024. gada 19. maijam (plkst. 23:59).
 •  Konkursa darbi ir iesniedzami, tos nosūtot uz e-pasta adresi: maris.butans@pwc.com.
 • Komisija iesniegtos darbus izvērtēs un līdz 2024. gada 27. maijam ar e-pasta starpniecību informēs tos 5 finālistus.
 • Finālisti tiks aicināti darbus prezentēt Komisijai uzaicinājumā norādītā laikā.
 • Prezentācijas laikā katrs no Finālistiem sniedz 10 - 15 minūšu ilgu darba mutvārdu prezentāciju, kurai seko 15 minūšu ilga jautājumu un atbilžu sadaļa.
 • Prezentāciju iespējams noturēt angļu vai latviešu valodā pēc Finālista ieskatiem. 
 • Prezentācijas noslēgumā no Finālistu vidus tiek apbalvots Konkursa uzvarētājs un pasniegtas balvas. 

 • Konkursa uzvarētājam pienākas EUR 1’500 (viens tūkstotis euro) naudas balva, ko piešķir ZAB PricewaterhouseCoopers Legal SIA. Naudas balvas apmērs ietver visus piemērojamos nodokļus, kurus izmaksātājs ieturēs pirms naudas balvas piešķiršanas. 
 • Finālisti no Konkursa rīkotājiem saņem pateicības rakstus par dalību konkursā un citas motivējošas balvas, ko Konkursa rīkotāji piešķir pēc sava ieskata.

Dita Dzērvniece

Vadošā vecākā juriste, Riga, PwC Legal

+371 67094400

E-pasts

Sekojiet mums