PwC ieņēmumi sasniedz ieņēmumu rekordu 41,3 miljardus USD

02/10/18

Informācija masu medijiem

2018. gada 2. oktobrī

  • Notikusi spēcīga izaugsme visos galvenajos tirgos
  • Ieņēmumu izaugsme par 7% vietējā valūtā un par 10% ASV dolāros, pārprofilējot mūsu darbības virzienu portfeli un investējot mūsu darbiniekos nākotnes vajadzībām
  • Audzis globālā tīkla darbinieku skaits, pārsniedzot 250 000
  • Darbā pieņemti 27 016 augstskolu beidzēji
  • Veiktas vairāk nekā 1 miljardu USD investīcijas kvalitātē un PwC pārveidē par vienu no pasaules vadošajiem uzņēmumiem, kas izvēlas mākoņdatošanu.
  • Izvirzīti jauni mērķi, mazinot oglekļa dioksīda emisijas un galveno uzmanību pievēršot ietekmei uz sabiedrību

 

Londona, 2018. gada 2. oktobris Pārskata gadā, kas beidzās 2018. gada 30. jūnijā, PwC uzņēmumu kopējie bruto ieņēmumi visā pasaulē sasniedza 41,3 miljardus USD, pirmo reizi pārsniedzot 40 miljardu robežu un atzīmējot ieņēmumu izaugsmi 21 gadu pēc kārtas. Ieņēmumi vietējā valūtā palielinājās par 7% un ASV dolāros – par 10%.

PwC tīkla prezidents Bobs Morics saka:

Šīs iespaidīgās izaugsmes pamatā ir mūsu koncentrēšanās uz tirgu, kā arī mūsu 250 000 darbinieku cītīgais darbs, profesionālisms un aizrautība, turpinot attīstību un inovācijas, lai apmierinātu mūsu ieinteresēto pušu mainīgās vajadzības visā pasaulē. Turklāt visu mūsu darbību pamatā ir koncentrēšanās uz kvalitāti un mērķis veidot uzticību sabiedrībā un risināt svarīgas problēmas. Tehnoloģijas no jauna definē PwC, kā arī mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti un nozīmi tieši tāpat, kā tehnoloģijas pārveido biznesa pasauli. Mūsu uzņēmumu tīklā mēs pilnībā koncentrējamies uz labāko tehnoloģisko ideju ieviešanu mūsu ieinteresētajām pusēm. Līdz 2019. gadam mēs būsim investējuši vairāk nekā 1 miljardu USD, lai nodrošinātu mūsu darbību mākonī, palīdzot vairot mūsu pakalpojumu un risinājumu kvalitāti un ietekmi. Mēs lepojamies ar darbu, ko veicam mūsu ieinteresētajām pusēm, ar mūsu lomu kā viens no pasaules lielākajiem darba devējiem un finanšu speciālistu treneriem, kā arī ar mūsu ieguldījumu to valstu sabiedrībā, kurās mēs darbojamies. Taču neviens uzņēmums vai iestāde nav perfekta. Šogad mēs saņēmām kritiku, un tur, kur mēs bijām kļūdījušies, mēs uzņēmāmies atbildību par savu rīcību. Mēs vienmēr varam mācīties no savām kļūdām un censties uzlabot savu darbu. Mēs arī ļoti labi apzināmies pret mūsu profesiju vērsto kritiku un uztveram to ļoti nopietni. Mēs cītīgi strādājam, lai risinātu šo problēmu un labāk demonstrētu savu ieguldījumu kapitāla tirgos un sabiedrībā kopumā. Nekas man nav svarīgāks kā vadīt tādu PwC, kas joprojām ir uzticams, adekvāts un būtisks, lai apmierinātu visu mūsu ieinteresēto pušu vajadzības.

Lai dzirdētu citas Boba Morica atziņas sarunā ar žurnālisti Megiju Mareju, spiediet šeit.

Ietekme uz sabiedrību

Mūsuprāt, biznesam ir svarīga loma sabiedrības uzdevumu risināšanā līdzās citām ietekmes pusēm. Viens no veidiem, kā PwC īsteno šo lomu, ir sadarbība ar T20 (domnīcu tīkls, kas sniedz politikas rekomendācijas G20) un Global Solutions (vairāku ieinteresēto pušu iniciatīva). Kopā mēs uzsveram nepieciešamību no jauna panākt ekonomikas, biznesa un sabiedrības interešu lielāku saskaņotību. Mēs arī palīdzam īstenot Young Global Changers programmu, kas saved kopā 120 nākotnes līderus no apmēram 80 valstīm, lai veidotu savstarpēju cieņu un izpratni.

Mūsu investīcijas sabiedrībā ir mūsu darba svarīga sastāvdaļa. Daloties ar PwC lielāko vērtību – mūsu darbinieku prasmēm, zināšanām un talantiem – mēs koncentrējamies uz izglītošanu un veidojam nevalstisko organizāciju kapacitāti, kā arī atbalstām sociālos uzņēmumus un mikrouzņēmumus visā pasaulē.

2018. pārskata gadā mēs nospraudām jaunu ambiciozu globālo mērķi – līdz 2022. gadam investēt 15 miljonu cilvēku un nevalstisko organizāciju, kā arī sociālo uzņēmumu un mikrouzņēmumu nākotnē un izaugsmē, lai palīdzētu tiem vairot savu potenciālu.

Šogad vairāk nekā 60 500 PwC darbinieku ieguldīja vairāk nekā 850 000 stundas – 619 920 no tām tika patērētas, daloties ar savām profesionālajām prasmēm. Šī ieguldījuma rezultātā mēs sasniedzām vairāk nekā 3,2 miljonus cilvēku un nevalstisko organizāciju, kā arī sociālo uzņēmumu un mikrouzņēmumu – krietns solis pretī mūsu jaunajam 15 miljonu mērķim.

Mūsu galvenā ietekme uz apkārtējo vidi ir oglekļa dioksīda emisijas no mūsu biroju energoapgādes un avioceļojumiem. Šogad mēs izsludinām jaunu globālo apņemšanos. Uzlabojot efektivitāti, lai mazinātu mūsu absolūto oglekļa dioksīda ietekmi, ar 2019. pārskata gadu mēs apņemamies izlīdzināt avioceļojumu radītās emisijas un jau 2022. pārskata gadā savam elektroenerģijas patēriņam izmantot 100% atjaunojamos resursus un izlīdzināt atlikušās enerģijas izmantošanu.

Lai gan mūsu prioritāte ir samazināt mūsu absolūto oglekļa dioksīda ietekmi, mūsu stratēģijas svarīga sastāvdaļa ir emisiju izlīdzināšana, lai mazinātu mūsu neizbēgamo emisiju ietekmi.

 

Ilgtspējīga izaugsme

PwC ieņēmumi 12 mēnešos periodam, kas beidzās 2018. gada 30. jūnijā, bija 41,3 miljardi USD (7% pieaugums), investējot un pārprofilējot mūsu darbības virzienu portfeli, kā arī atzīmējot izaugsmi 21 gadu pēc kārtas. Ieņēmumi palielinājās visos PwC darbības virzienos, balstoties uz nepārtrauktām būtiskām investīcijām kvalitātē, jaunās tehnoloģijās, pakalpojumos un darbiniekos.

Amerikās ieņēmumi palielinājās par 4% ar sevišķi spēcīgiem rezultātiem ASV. Rietumeiropā izaugsme 2018. pārskata gadā bija spēcīgāka nekā iepriekšējā gadā, ieņēmumiem palielinoties par vairāk nekā 6%, ar noturīgu izaugsmi Centrālajā un Austrumeiropā, kur ieņēmumi palielinājās par 10%. Arī Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionā bija vērojama iespaidīga ieņēmumu izaugsme par 12%.

Austrālāzijas un Klusā okeāna reģiona ieņēmumu izaugsme bija 7%, lai gan visspēcīgākā PwC izaugsme bija Āzijā, kur ieņēmumi palielinājās par 15%.

PwC globālā viceprezidente Karola Sodaja saka:

Pieprasījums pēc mūsu pakalpojumiem turpina augt visos reģionos un nozarēs, kas apliecina mūsu darba kvalitāti un veiktās investīcijas, prognozējot mūsu ieinteresēto pušu mainīgās vajadzības, kā arī ieviešot jaunus un uzlabotus pakalpojumus. Mēs turpinām veikt stratēģiskus iegādes darījumus mūsu galvenajās izaugsmes jomās, īpaši blokķēdē un datu analīzē, kā arī investēt jaunās tehnoloģijās, tostarp mākslīgajā intelektā un robotikā, jo mēs strādājam, lai celtu efektivitāti mūsu pamatpakalpojumiem, piemēram, revīzijas (angl. audit) pakalpojumiem.

Revīzijas un apliecinājuma pakalpojumi (angl. assurance)

PwC revīzijas un apliecinājuma pakalpojumi ir turpinājuši augt – 4% pieaugums līdz 17,1 miljardiem USD ir ļoti iespaidīgs, ņemot vērā pasaules apliecinājuma pakalpojumu tirgus sīvo konkurenci.

Mūsu sniegto revīzijas pakalpojumu apjoms ir audzis visos mūsu galvenajos tirgos, arī tajos, ko ietekmē revīzijas uzņēmumu obligātā rotācija. Tirgus dalībnieki augstu vērtē mūsu revīzijas tehnoloģijas, kas ir vadošās tirgū.

Arvien lielāka biznesa sarežģītība, jaunu tehnoloģiju izstrāde, normatīvais regulējums un pieaugošā klientu interese nosaka pieprasījumu pēc mūsu plašākajiem apliecinājuma pakalpojumiem, īpaši tādās jomās kā kiberdrošība un privātums, detalizētā datu analītika, kā arī uzņēmējdarbības sistēmu risinājumi. Uzņēmumi vēlas saņemt plašākus digitālos risinājumus un izpratni, lai mazinātu riskus, kā arī nodrošinātu pārvaldību un atbilstību.

Ar 107 000 darbiniekiem PwC ir lielākais revīzijas un grāmatvedības tīkls pasaulē.

PwC globālo apliecinājuma pakalpojumu līderis Džeimss Čalmers saka:

Pārmaiņu pilnā pasaulē pieaug neskaidrības, kuras mums un mūsu ieinteresētajām pusēm ir jārisina – neprognozējamas politiskās situācijas, neskaidri tirgus apstākļi un mainīgs regulējums. Darbs, ko mēs veicam, lai prognozētu un mazinātu riskus – vai tie būtu vides riski, regulējuma riski vai kiberriski, ir PwC apliecinājuma pakalpojumu biznesa augoša daļa un pakalpojums, ko mūsu ieinteresētās puses pieprasa arvien lielākā skaitā. Apliecinājumu sniegšana ir mūsu darba būtība jau vairāk nekā 150 gadus. Tas ir pamatakmens, uz kura mēs esam uzbūvējuši savu zīmolu un reputāciju, un mēs lepojamies ar pakalpojumu, ko sniedzam mūsu ieinteresētajām pusēm un kapitāla tirgiem.

Koncentrēšanās uz kvalitāti un inovācijām

Mūsu globālo panākumu pamatā ir darba kvalitāte, kuras nepārtrauktā uzlabošanā mēs investējam ļoti būtiskus un arvien pieaugošus resursus visos darbības virzienos. Mēs apjomīgi investējam arī jaunās tehnoloģijās, lai nodrošinātu nepārtrauktus uzlabojumus mūsu revīzijas un visu pārējo pakalpojumu tehniskajās iespējās un efektivitātē.

Mūsu revīzijas pakalpojumu biznesā pagājušā gadā vien mūsu progresīvā informācijas testēšanas tehnoloģija Halo tika izmantota, lai pārbaudītu vairāk nekā 105 miljardus datu rindu. Nākamgad PwC tīklam būs pieejams mūsu godalgotais GL.ai mākslīgā intelekta rīks, kas izstrādāts, lai identificētu nobīdes no normas juridisko personu finanšu uzskaitē.

Lai demonstrētu savu apņemšanos nodrošināt kvalitāti un atklātību, mēs jau otro reizi publicējam PwC kvalitātes procesu detalizētu aprakstu un atklājam savu iekšējo kvalitātes pārbaužu rezultātus (www.pwc.com/annualreview).

Revīzijas kvalitātes uzlabošanā mēs turpinām investēt rekordlielas summas. Augot ieinteresēto pušu prasībām, 2017. gadā mēs pacēlām latiņu tam, kā mēs definējam pilnībā atbilstošu revīziju. Mēs esam gandarīti, ka mūsu pūles nes augļus, jo jaunākajos datos ir samazinājies to revīziju skaits, kas iekšējās un ārējās pārbaudēs ir novērtētas kā neatbilstošas, taču mēs esam apņēmušies veikt investīcijas un darbības, kas nepieciešamas, lai turpmāk uzlabotu kvalitāti.

Šo pārbaužu galvenā jēga ir sniegt mums labākos datus par mūsu veiktajām revīzijām, lai mēs varētu nepārtraukti mācīties un uzlabot savu darbu. Pagaidām mēs esam vienīgais lielais revīzijas uzņēmumu tīkls, kas ir atklājis savu iekšējo revīzijas kvalitātes pārbaužu rezultātus.

 

Darījumu un finanšu konsultācijas (Advisory)

PwC darījumu un finanšu konsultāciju pakalpojumi 2018. pārskata gadā palielinājās par 10% līdz 13,8 miljardiem USD – ļoti labs rezultāts, kas seko lielajam pieaugumam 2017. pārskata gadā. Sevišķi spēcīgu izaugsmi mēs novērojām mūsu darījumu pakalpojumos, kā arī mūsu stratēģijas, vadības un tehnoloģiju konsultācijās, kas apliecina mūsu sekmes, nodrošinot klientiem vērtību no stratēģijas līdz izpildei.

Balstoties uz mūsu tradicionālajām kompetencēm dažādās nozarēs un tehnoloģijās, pagājušā gadā darījumu un finanšu konsultāciju biznesā tika paātrināti digitālie pakalpojumi, koncentrējoties uz aizraujošas klientu pieredzes radīšanu, kas veicinātu inovatīvus risinājumus un rezultātus. Mēs šo jauno Business, eXperience & Technology (BXT) metodoloģiju ieviešam savā darījumu un finanšu konsultāciju biznesā, lai palīdzētu klientiem apmierināt rītdienas pircēju vajadzības. Un tirgus tam pievērš uzmanību. Advertising Age šobrīd atzīst PwC digitālos pakalpojumus par vienu no lielākajiem digitālajiem tīkliem pasaulē, turklāt analītiķu kopiena, kas vērtē profesionālos pakalpojumus, pagājušā gadā vien PwC darījumu un finanšu konsultāciju biznesam piešķīra 40 jaunus “Līdera” reitingus.

Lai gan PwC darbojas visās nozarēs, sevišķi lielu pieprasījumu pēc mūsu darījumu un finanšu konsultācijām izjutām finanšu pakalpojumu sektorā, patērētāju tirgos, biržā netirgoto kapitāla vērtspapīru (angl. private equity) sektorā, tehnoloģijās, medijos un telekomunikācijās.

 

Nodokļu un juridiskās konsultācijas (Tax & Legal)

PwC nodokļu un juridisko konsultāciju biznesa ieņēmumi palielinājās par 8% līdz 10,4 miljardiem USD, balstoties uz daudzās vietējās un starptautiskās nodokļu sistēmās veikto izmaiņu apjomu un sarežģītību, tostarp ASV nodokļu reformas ietekmi.

Šīs pārmaiņas un sarežģītība ir radījusi pieprasījumu pēc visiem mūsu pakalpojumiem – no konsultācijām par vietējām atbilstības prasībām līdz pat starptautisko nodokļu piemērošanai un transfertcenām. Sevišķi lielu pieprasījumu izjutām pēc konsultācijām par netiešajiem nodokļiem, piemēram, pievienotās vērtības nodokli un muitas nodokli, balstoties uz mūsu jauno progresīvo tehnoloģiju komplektu šajā jomā. Turklāt mūsu darījumu nodokļu bizness pieredzēja ļoti spēcīgu izaugsmi, balstoties uz mūsu vadošo tirgus pozīciju uzņēmumu apvienošanas un iegādes (angl. M&A) konsultāciju nozarē visā pasaulē.

Ieņēmumi no mūsu globālā juridisko pakalpojumu biznesa turpina augt, jo paplašinās mūsu pakalpojumu ģeogrāfija un iespējas šajā jomā. Šobrīd mums ir vairāk nekā 3 500 juristu, kas apkalpo klientus vairāk nekā 90 valstīs. Turklāt pēdējās nedēļās mēs paziņojām par aliansi ar vadošiem imigrācijas tiesību juristiem, kas vairos mūsu iespēju plašumu un dziļumu.

Tāpat visā pasaulē spēcīgi palielinājās pieprasījums pēc mūsu pakalpojumiem, kas saistīti ar personāla pārveidi un darbaspēka mobilitāti – mūsu darbinieku un organizāciju tīklā šobrīd strādā vairāk nekā 10 000 cilvēku.

Ar vairāk nekā 50 000 speciālistiem, kas lieto jaunākās tehnoloģijas, PwC ir lielākais nodokļu un juridisko pakalpojumu tīkls pasaulē, koncentrējoties uz klientu konsultēšanu saskaņā ar mūsu Globālo nodokļu ētikas kodeksu un veicinot dialogu par ļoti vajadzīgām nodokļu sistēmas izmaiņām gan vietējā, gan globālā mērogā.

 

Talantīgu darbinieku atrašana un attīstīšana

2018. pārskata gadā mūsu globālais darbinieku skaits palielinājās par 6% līdz vairāk nekā 250 000. Vislielāko darbinieku skaita pieaugumu mēs novērojām Āzijā (14%) un Centrālajā un Austrumeiropā (10%).

Visā pasaulē PwC uzņēmumiem pievienojās 64 776 darbinieki, tostarp 27 016 augstskolu absolventi un 32 924 pieredzējuši speciālisti. Gandrīz puse no visiem darbiniekiem, kas 2018. pārskata gadā pievienojās PwC, bija sievietes.

PwC uzņēmumi visā pasaulē uzņēma rekordlielu skaitu partneru (739). 30% no mūsu uzņēmumu jaunajiem partneriem 2018. pārskata gadā bija sievietes. Sieviešu pārstāvība PwC uzņēmumu partneru sastāvā ir pakāpeniski augusi no 13% 2006. gadā līdz 20% 2018. gadā.

PwC globālo personāla pakalpojumu līdere Agnese Hushera saka:

Mēs apzināmies, ka tad, kad mūsu darbinieki ir maksimāli laimīgi, viņi ir maksimāli ražīgi, maksimāli aizrautīgi un maksimāli radoši. Lai piesaistītu un noturētu spožākos un neparastākos prātus, mēs veidojam nepārtrauktas attīstības kultūru un mainām to, kā mēs attīstām savu darbinieku prasmes un līderības spējas. Atbalstot un investējot tehnoloģijās, mēs palīdzam celt savu darbinieku digitālo kvalifikāciju, lai gan viņus, gan PwC sagatavotu nākotnei. Mēs rodam jaunas attīstības idejas, lai dotu saviem darbiniekiem papildu piekļuvi mācību tehnoloģijām, un apmierinātu viņu zinātkāri ar nepārtrauktas izaugsmes iespējām. Mēs veicinām elastīgākus strādāšanas veidus, vairāk koncentrējamies uz labklājību un iesaistām dažādi domājošus cilvēkus. Lai gan dažādības jomā vēl ir daudz darāmā, mēs lepojamies ar to, ka arvien lielāks skaits sieviešu pievienojas PwC un kļūst par partneriem, kā arī par PwC ietvaros izveidotajiem 16 LGBT+ tīkliem, lai atbalstītu un iedrošinātu mūsu LGBT+ kolēģus visā pasaulē.

Piezīmes

Šajā preses relīzē visi ieņēmumu izaugsmes skaitļi (ja nav norādīts citādi) ir norādīti vietējā valūtā (vai konstants maiņas kurss). Tabulā ir norādīti izaugsmes skaitļi gan ASV dolāros (% izmaiņas), gan vietējā valūtā (% izmaiņas pēc konstanta maiņas kursa).

 

PwC kopējie ieņēmumi pa reģioniem (USD miljoni)

 

FY18 pēc FY18 maiņas kursa 

FY17 pēc FY17 maiņas kursa

% izmaiņas

% izmaiņas pēc konstanta maiņas kursa

Amerikas

17 454

16 800

3,9%

4,2%

Āzija

5 675

4 900

15,8%

15,1%

Austrālāzija un Klusais okeāns

1 810

1 650

9,7%

7,4%

Centrālā un Austrumeiropa

918

776

18,3%

10,3%

Rietumeiropa

13 864

12 192

13,7%

6,4%

Tuvie Austrumi un Āfrika

1 559

1 362

14,5%

12,0%

Bruto ieņēmumi

41 280

37 680

9,6%

6,9%


FY18 ieņēmumi ir visu PwC uzņēmumu kopējie ieņēmumi, kas norādīti ASV dolāros pēc vidējā FY18 maiņas kursa. FY17 kopējie ieņēmumi ir norādīti pēc vidējā FY17 maiņas kursa. Bruto ieņēmumos ietilpst klientu rēķinos iekļautie izdevumi. Pārskata gads beidzas 30. jūnijā.

 

PwC kopējie ieņēmumi pa nozarēm (USD miljoni)

 

FY18 pēc FY18 maiņas kursa

FY17 pēc FY17 maiņas kursa

% izmaiņas

% izmaiņas pēc konstanta maiņas kursa

Revīzijas un apliecinājuma pakalpojumi (Assurance)

17 056

15 965

6,8%

4,4%

Darījumu un finanšu konsultācijas (Advisory)

13 778

12 253

12,5%

9,6%

Nodokļu un juridiskās konsultācijas (Tax & Legal)

10 446

9 462

10,4%

7,5%

Bruto ieņēmumi

41 280

37 680

9,6%

6,9%

Izdevumi klientu projektos

(2 643)

(2 415)

9,5%

6,5%

Neto ieņēmumi

38 637

35 265

9,6%

6,9%

FY18 ieņēmumi ir visu PwC uzņēmumu kopējie ieņēmumi, kas norādīti ASV dolāros pēc vidējā FY18 maiņas kursa. FY17 kopējie ieņēmumi ir norādīti pēc vidējā FY17 maiņas kursa. Bruto ieņēmumos ietilpst klientu rēķinos iekļautie izdevumi. Pārskata gads beidzas 30. jūnijā.

 

Par PwC

Strādājot PwC, mūsu mērķis ir radīt uzticēšanos sabiedrībā un risināt svarīgas problēmas. Mūsu uzņēmumu tīklā 158 valstīs strādā vairāk nekā 250 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, kā arī biznesa un nodokļu konsultācijas. Uzziniet vairāk un pastāstiet mums par sev būtisko, apmeklējot mūs www.pwc.lv.

“PwC” apzīmē PwC uzņēmumu tīklu, kā arī vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas un neakarīgas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija atrodama www.pwc.com/structure.

©2018 PwC. Visas tiesības saglabātas.

Sazinieties ar mums

Kalvis Gavars

PwC mārketinga un komunikācijas vadītājs

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums