Fiziskas personas 2008. gada ienākumu deklarācija

Fiziskas personas 2008. gada ienākumu deklarācija

2009. gada 11. marts
Publicēts žurnālā "Saldo"
Autores: Aija Kļavinska, nodokļu konsultante
Viktorija Kristholde – Lūse, nodokļu konsultanta asistente

Periodā, kad iepriekšējā gada dati ir apkopoti un visi nepieciešamie dokumenti saņemti, aktuāla ir privātpersonu ienākumu deklarāciju aizpildīšana. Par to, kādēļ ir nepieciešams vai vēlams deklarāciju iesniegt, kā arī deklarācijas jaunajām formām, lasiet šajā rakstā.

Deklarācijas iesniegšanas nepieciešamība

Daudzos gadījumos deklarācija jāiesniedz obligāti – galvenokārt, ja gūts ienākums, kas apliekams izmaksas brīdī, bet tas nav izdarīts, kā arī gadījumos, kad persona guvusi neapliekamus ienākumus (dividendes, noguldījumu procentus, personīgā auto pārdošanas ienākums u.tml.), kas pārsniedz Ls 3,840.

Brīvprātīga deklarācijas iesniegšana ļauj atgūt pārmaksāto nodokli šādos gadījumos:

 • Persona nav pilnībā izmantojusi gada neapliekamā minimuma summu (Ls 960) vai nav pilnībā izmantojusi atvieglojumus par apgādājamiem (Ls 672 gadā par vienu apgādājamo);
 • Personai bijuši mācību izdevumi valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs vai apmaksāti ārstnieciskie izdevumi, t.sk. personas apmaksātie veselības apdrošināšanas polises izdevumi (jābūt čekiem un kvītīm, kuros norādīts personas kods) – nodokli atmaksā par izdevumiem līdz Ls 150 vienai personai;
 • Personai ir bijuši zobu ārstēšanas (protezēšanas) izdevumi vai plānoto operāciju izdevumi (šos izdevumus sedz bez ierobežojumiem);
 • Persona ir samaksājusi apdrošināšanas prēmijas saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājumu līgumu vai veiktas iemaksas privātos pensiju fondos ES/EEZ dalībvalstī reģistrētiem apdrošinātājiem vai privātiem pensiju fondiem, veikti ziedojumi vai personas īpašumā ir 2003. gadā un agrāk iegādātas ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (ES/EEZ valstīs). Atgūstamā nodokļa summa par visiem šajā rindkopā minētajiem izdevumiem nedrīkst pārsniegt 20% no personas gada apliekamo ienākumu summas.

Tiesības uz pārmaksāto nodokli ir tikai tad, ja personai bijuši apliekami ienākumi un ir samaksāts IIN, t.i. pārmaksāto nodokli par šiem izdevumiem nevar atgūt persona, kurai ir tikai neapliekami ienākumi (piemēram, dividendes un noguldījumu procenti).

2008. gada deklarācijas iesniegšanas termiņš VID ir 2009. gada 1. aprīlis (ieskaitot), ja tās iesniegšana ir obligāta, vai arī līdz 2009. gada beigām, ja to iesniedz, lai atgūtu pārmaksāto nodokli.

Deklarācijas forma

Deklarācija šobrīd sastāv no kopsavilkuma lapas D un jau sešiem pielikumiem:

 • D1 – visa veida Latvijā gūtie ienākumi;
 • D2 – ārvalstīs gūtie ienākumi;
 • D3 vai D31 – ienākumi no saimnieciskās darbības;
 • D4 – attaisnotie izdevumi par izglītību vai ārstniecību;
 • D5 – ienākumi no saimnieciskās darbības, ja maksā fiksēto nodokli;
 • D6 – aprēķins, ja gūti ienākumi, kam piemēro atšķirīgas nodokļa likmes.

Deklarācijas aizpildīšana

Vispirms jāaizpilda nepieciešamie deklarācijas pielikumi, pēc tam jāapvieno to informācija D formā. Tomēr ne vienmēr nepieciešams aizpildīt pilnu deklarācijas komplektu. Tā kā VID rīcībā ir liela daļa datu, atsevišķos gadījumos var aizpildīt tikai vienu pielikumu vai tikai dažas no deklarācijas rindām. Tas ir iespējams, piemēram, ja persona iesniedz deklarāciju vienīgi, lai saņemtu nodokļa atmaksu par attaisnotiem izglītības un medicīnas pakalpojumiem, vai arī par veiktiem ziedojumiem un iemaksām privātā pensiju fondā. Šādu atvieglotu aizpildīšanas kārtību gan var izmantot tikai personas, kas Latvijā guvušas vienīgi tādus ienākumus, no kuriem nodoklis jau ieturēts izmaksas brīdī (piemēram, vienīgi darba algu).

D1 veidlapa – taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi

Šajā deklarācijas pielikumā norāda Latvijā gūtos apliekamos un neapliekamos ienākumus, ieturētos nodokļus. Šo pielikumu aizpildot, parasti izmanto darba devēja paziņojumu par algas nodokli, vai arī cita izmaksātāja (juridiskās personas) izsniegtos paziņojumus par gūto ienākumu un ieturēto nodokli.

Jāņem vērā fakts, ka fiziskās personas, kas ir paziņojušas VID par nereģistrēšanos kā saimnieciskās darbības veicēji, savus ienākumus uzrāda deklarācijas D1 veidlapā attiecīgi norādot, ka tie ir ienākumi, kuri tiek aplikti pēc 15% likmes.

D2 veidlapa – fizisko personu (rezidentu) ārvalstīs gūtie ienākumi

Šajā deklarācijas pielikumā norāda ārvalstīs gūtos ienākumus. Ja par minētajiem ienākumiem ārvalstīs ir samaksāts ienākuma nodoklis un ja personai ir šo faktu apliecinoši dokumenti ar attiecīgās valsts VID apstiprinājumu, tad saskaņā ar Latvijas likumiem aprēķināto nodokli drīkst samazināt par ārvalstīs samaksātā nodokļa summu, bet ar noteikumu, ka samazinājums nav lielāks par summu, kuru aprēķina, reizinot ārvalstu ienākumu ar 25%.

D3 veidlapa – ienākumi no saimnieciskās darbības

Šis deklarācijas pielikums ir jāaizpilda tikai saimnieciskās darbības veicējiem, pamatojoties uz saimnieciskās darbības ienākumu - izdevumu žurnāla informāciju.

D4 veidlapa – attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem

Šo deklarācijas pielikumu aizpilda, ja personai gada laikā ir bijuši šādi izdevumi:

 • par medicīniskiem pakalpojumiem (pašas personas un tās ģimenes locekļiem: bērniem, vecākiem un vecvecākiem), t.sk. tādi, kuri ir pārnesti no iepriekšējiem gadiem;
 • par paša iegādātu veselības apdrošināšanas polisi;
 • par augstākās un profesionālās izglītības iegūšanu;
 • izdevumi par specialitātes (aroda, amata, profesijas) iegūšanu;
 • darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamo iemaņu iegūšanai, uzlabošanai, paplašināšanai izieto apmācību kursu izdevumi.

Attaisnoto izdevumu gada limits šogad joprojām ir 150 LVL gadā uz maksātāju un katru viņa ģimenes locekli (par katru papildus personu ir jāpilda atsevišķa D4 veidlapa un kopējā limitu summa jāsaskaita D veidlapā 06. un/vai 07. rindās).

Ar 2009. gadu šis limits palielināts līdz 300 latiem, un ar nākamo gadu attaisnotajos izglītības izdevumos varēs iekļaut arī izdevumus par specialitātes (profesijas, amata vai aroda) iegūšanu ES dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs.

Minētā iespēja attaisnotajos izdevumos iekļaut maksājumus par augstākās izglītības iegūšanu attiecas arī uz situācijām, kad persona ir saņēmusi studiju kredītu studiju maksas segšanai Latvijas (no 2009. gada arī ES un EEZ dalībvalstu) akreditētās augstskolās, t.i. banka veic maksājumus par konkrēto personu, neizsniedzot naudu pašam studentam. Gadā, kad persona sāk atmaksāt studiju kredītu, gada deklarācijā jāiekļauj kredīta pamatsummu pilnā apmērā (neņemot vērā kredīta atmaksas sākuma mēnesi). Piemēram, ja persona sāka atmaksu 2008. gada decembrī, tad pilna pamatsumma jāiekļauj 2008. gada deklarācijā, pie tam, neatkarīgi no gadā faktiski samaksātās pamatsummas.

D5 veidlapa – saimnieciskās darbības ienākumu deklarācija nodokļa maksātājiem, kas maksā fiksēto ienākuma nodokli

Saimnieciskās darbības veicēji, kas reģistrējušies VID kā fiksētā nodokļa maksātāji, aizpilda D5 pielikumu. Pielikuma 1. rindā uzrāda ienākumus, no kuriem aprēķina nodokli; 2. rindā atspoguļo 1. rindā uzrādītajiem ienākumiem atbilstošo nodokli saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pielikumā ietverto tabulu; savukārt, 3. rindā norādāms avansā iemaksātais nodoklis (parasti 25 lati).

D5 nepieciešams vienīgi reģistrētiem fiksētā nodokļa maksātājiem. Šīm personām nav jāpilda D6.

D6 veidlapa – nodokļa aprēķins ienākumiem, kuriem piemēro atšķirīgas nodokļa likmes

D6 ieviests, lai īstenotu IIN likuma 3. panta 2. daļas prasību par proporcijas aprēķināšanu, un skars tos, kas guvuši ar 25% nodokli apliekamus ienākumus un arī ienākumus, ko apliek ar 15% nodokli, t.sk. neveicot saimniecisko darbību (piemēram, saņemta autoratlīdzība par rakstu žurnālā). Kamēr ar 15% nodokli aplikto ienākumu apmērs nepārsniedz Ls 600 gadā, proporcijas aprēķināšana nav nepieciešama. Pārsniedzot šo slieksni, attaisnotos izdevumus, neapliekamo minimumu un nodokļu atvieglojumu summas samazina proporcionāli starp abu ienākumu veidiem (25% un 15% nodokļa likme).

D – gada ienākumu deklarācija

Pēc visu nepieciešamo pielikumu aizpildīšanas deklarācijas galvenajā lapā veido to apkopojumu, kā arī šādu informāciju:

 • Gada laikā gūtos ienākumus no D1, D2 un D3 pielikumiem;
 • Samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no D1 un D3 pielikumiem;
 • Mācību izdevumus valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs vai ārstnieciskos izdevumus, t.sk. personas apmaksātie veselības apdrošināšanas polises izdevumus no D4 pielikuma;
 • Apdrošināšanas prēmijas saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājumu līgumu vai veiktas iemaksas privātos pensiju fondos ES/EEZ dalībvalstī reģistrētiem apdrošinātājiem vai privātiem pensiju fondiem;
 • Ziedojumu un dāvinājumu summas;
 • Gada neapliekamo minimuma summu (Ls 960) vai/ un atvieglojumus par apgādājamiem (Ls 672 gadā par vienu apgādājamo).

Ja personai ir bijuši ienākumi, kuriem tika piemērotas dažādas nodokļu likmes, un persona ir pildījusi D6 veidlapu, tad deklarācijas D veidlapā 18. rinda (ienākumi, no kuriem aprēķina nodokli) ir jāatstāj tukša, bet 19. rindā uzrādāma nodokļu kopsumma. Savukārt, ja nav gūti ienākumi, kurus apliek ar 15%, tad 19. rindas summa atbilst 25% no 18. rindas summas.

Sazinieties ar mums

PwC Birojs
Kr. Valdemāra iela 21
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sazinieties ar mums

Evija Baula
Mārketinga un komunikācijas vadītāja
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums