Uuringud ja analüüsid

Eesti seadusloome hea tava ning avaliku halduse ja poliitikate kujundamise kultuur nõuab avalikult sektorilt sageli oma poliitikavalikute ja –otsuste sisu põhjendamist kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt analüüsitud andmete alusel. Lisaks avaliku võimu tegevuse õiguspärasusele garanteerib selline teguviis ka poliitiliste otsuste võimalikult suure tõhususe ja mõju. Avaliku sektori organisatsioonil ei pruugi spetsiifilise uuringu ja/või analüüsi läbiviimise kompetentsi olla, samuti võib avalikkus mõnikord omada ootust, et uuringu viiks läbi sõltumatu osapool.
Ka äriettevõtted ja mittetulundussektor võivad vajada struktureeritud ja põhjalikku analüüsi, millele tuginedes eesmärgipäraseid otsuseid teha, ehkki erasektori huvi uuringute ja analüüside läbiviimisel on valdavalt piiritletud ning praktilistele lahendustele suunatud, nagu näiteks tasuvusanalüüs, muutuva seadusandluse mõju ettevõtte tuludele ja kuludele vms.

Teie väljakutsed ja vajadused

Uuringu või analüüsi sisseostmise vajadus esineb reeglina juhul, kui:

  • Organisatsioonil endal puuduvad pädevused (teadmised ja oskused) antud spetsiifilise valdkonna analüüsiks (sh analüüsi metoodilise ülesehituse ning läbiviimise ebapiisav kogemus);

  • Organisatsioonil endal pole piisavalt inimressurssi uuringu või analüüsi läbiviimiseks;

  • Olukord nõuab, et uuringu või analüüsi teostaks neutraalne osapool.

Kuidas PwC saab aidata?

PwC omab pikaajalist kogemust nii avaliku sektori, erasektori kui kolmanda sektori tellitud uuringute läbiviimisel. Meie uuringute kõrge kvaliteet põhineb nii akadeemilistel teadmistel ja teooriatel, kui ka tugeval metoodikal ning meie töötajate mitmekesisel uuringute läbiviimise praktilisel kogemusel. PwC globaalne haare ja tõhusalt toimiv võrgustik annab meile unikaalse võimaluse vajaliku teadmuse kiireks kaasamiseks mujalt maailmast või Eesti valdkonnaekspertide hulgast. Meie peamine tugevus on seotud majandus- ja finantsvaldkonna uuringute ja analüüsidega, ent oleme juhtinud uuringute läbiviimist paljudes eri valdkondades ja teemadel. Kuna meie rahvusvaheline praktiline kogemus võimaldab suure tõenäosusega leida PwC globaalse võrgustiku poolt sarnasel teemal juba koostatud uuringu või analüüsi, mille metoodikale ja teostamispõhimõtetele saame uuringu läbiviimisel tugineda, on meie uuringud seetõttu ka kliendi jaoks kuluefektiivsemad. Väga olulise lisaväärtuse annab uuringutegevuste metoodiline ülesehitus ning tugev projektijuhtimine kogu uuringu vältel.

Pakume uuringute ja analüüside teostamisel nii terviklahendusi kui ka tuge erinevates etappides, näiteks valdkonna kaardistamine, küsitluste loomine, intervjuude läbiviimine, andmete kogumine, analüüs, lõppraportite kirjutamine, sh tulemuste, järelduste ja ettepanekute esitamine.

Milles seisneb Teie kasu?
  • Kvaliteetne ja sõltumatu uuring või analüüs annab õigusloome ja poliitikate kujundamiseks või toetamiseks põhjendatud aluse;
  • Organisatsiooni jaoks olulised tegevusvaldkonnad saavad analüütilise toe ning informatsiooni juhtimisotsuste tegemiseks;
  • PwC rahvusvaheline maine, ekspertiis ja sõltumatus tagavad uuringute ja/või analüüsi tulemuste objektiivsuse ning kõrge kvaliteedi.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Tarmo Meresmaa

Tarmo Meresmaa

Digitaalsete lahenduste ja Partnersuhete juht, Direktor, PwC Estonia

Tel: +372 5819 3443

Follow us