Finantsfunktsiooni hindamine

Vastandlikud eesmärgid on ühildatavad: odavamalt ja paremini!
PwC aitab näha, kuidas juhtivate ettevõtete finants- ja raamatupidamisfunktsioonid suudavad oluliselt madalamate kuludega saavutada teistest paremaid tulemusi!

Teie väljakutsed ja vajadused

Tiheda konkurentsivõitluse ning pidevalt uuenevate tehnoloogiate ja muutuvate kliendivajaduste taustal peavad ettevõtted toimuvaid muutusi tunnetama ning vajadusel olema valmis kiiresti nendega kaasa minema. Ka finantsfunktsioonid peavad suutma kiiremini ja täpsemalt ennustada olulisi muutusi, tundma ära ärivõimalusi, et parimal moel juhtida tähelepanu äri mõjutada võivatele asjaoludele.

Tippklassi finantsfunktsiooni iseloomustab edukus kolme võrdselt olulise eesmärgi saavutamisel:
(1) äriotsusteks vajaliku info operatiivne edastamine, (2) raamatupidamise ja maksuarvestuse protsessi kuluefektiivsus; ning (3) piisavad kontrollisüsteemid (finants)riskide maandamiseks ja väline regulatiivnõuete täitmine (aruandlus, maksuarvestus).

Kuidas PwC saab aidata?

PwC on koostanud finantsfunktsiooni juhtimiseks vajalike võtmenäitajate nimekirja, mis hõlmab nii partnerlust äripoolega, tegevustõhusust kui vastavuse tagamist ning analüüsinud tuhandete ettevõtete vastavate näitajate baastasemed. Saadud andmestiku abil saame hinnata Teie organisatsiooni finantsfunktsiooni positsioneerumist teiste ettevõtete suhtes, aidates tuvastada võimalikud olulisemad arenguvajadused ning määratledes valdkonnad, kus ümberkorraldustest on kõige suurem otsene kasu.

Teame, et juhtivad finantstiimid panustavad suurema efektiivsuse saavutamise nimel enam tähelepanu koostöösse äripoolega, rohkem tööaega kulutatakse äri sisust arusaamisele ning juhtimisotsuste langetamise toetamisele. Organisatsioonisiseselt tegeletakse pidevalt protsesside juhtimisega, et kahandada ebaefektiivsust. Panustatakse tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtule ning keskendutakse eeskätt sisekliendi esmaklassilisele teenindamisele. Seejuures ei rahuldu oma valdkonna parimad status quo'ga ning pakuvad pidevalt proaktiivseid soovitusi, kuidas ärilisi suundi kujundada.

Milles seisneb Teie kasu?

Parimate praktikate eeskujul välja töötatud finantsfunktsiooni hindamise diagnostika tööriista (Finance Function Effectiveness Diagnostic Wheel) abil määratleme ettevõtte finantstiimi praeguse taseme ning anname soovitused parendusvõimalusteks. Hindamise tulemusel saate teada, kas ettevõtte finantstiimi tõhusus on optimaalne ning millised on võimalused loodava väärtuse suurendamiseks või kulude vähendamiseks – teadmine, mis aitab prioritiseerida edasisi tegevusi.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Tarmo Meresmaa

Digitaalsete lahenduste ja Partnersuhete juht, Direktor, PwC Estonia

Tel: +372 5819 3443

Follow us