Audiitorkontroll

Ligi 60,000 PwC audiitorit üle maailma kasutavad ühtset ülemaailmset auditi metodoloogiat, mis on vastavuses Rahvusvaheliste Auditeerimise Standarditega ja kohandatud vastavalt riiklikele standarditele. Meie audit täidab 100%-liselt kõik standardite poolt seatud nõudmised audiitoritele finantsaruannete auditi läbiviimisel ning aruande väljastamisel. PwC auditi eeskirju täiustatakse vähemalt kord aastas, et nad kajastaksid muutunud standardeid ja vajalikke parandusi, mis tulenevad meie sisemisest kvaliteedi jälgimise protsessist.
Globaalselt ühtne lähenemine auditile tähendab seda, et PwC töötajad hoolimata asukohast saavad aru ja oskavad hinnata Teie ettevõtet, kasutades sama metodoloogiat. See tagab ühtselt kõrge kvaliteeditaseme kõigi meie auditite puhul. 

IFRS aruannete audit

IFRS aruandeid peavad koostama nii ettevõtted, kelle aktsiad või võlakirjad on noteeritud Tallinna Börsil kui ka kõik finantsasutused ja kindlustusseltsid. IFRS aruandeid võivad koostada kõik Eesti ettevõtted, kes soovivad esitada oma aruandlust rahvusvaheliselt võrreldavana ja anda läbipaistvama ülevaate ettevõttest.

Võrreldes Eesti finantsaruandluse standardiga on IFRS keerulisem ning nõuab rangemat kontrolli raamatupidamise ja juhtkonna tegevuste üle, samuti annab IFRS aruanne ettevõtte kohta palju rohkem informatsiooni, mille esitamine võib mõne ettevõtte jaoks olla suureks probleemiks.

IFRS aruanded erinevad Eesti finantsaruandluse standardi alusel koostatud aruannetest peamiselt avalikustatava informatsiooni hulga ning esitusviisi poolest. Näiteks kui keskmine Eesti finantsaruandluse standardi alusel koostatud aruanne mahub vähem kui 25 lehele, siis IFRS aruanne võtab enda alla üle 40 lehe. Kuna audiitor kinnitab kogu avalikustatud informatsiooni, tähendab aruande suurem maht ka suuremat auditi protseduuride mahtu ning vajadust mõelda läbi tunduvalt rohkem erinevaid valdkondi, mida võib-olla peaks kajastama aastaaruandes.

IFRS aruannete koostajatele oleme teinud IFRS aruande kontroll-lehe, mille abil on võimalik veenduda aruande täielikkuses. Kontroll-lehe kasutamine ei asenda siiski standardite tundmist.

Eesti finantsaruandluse standardi järgi koostatud aruannete audit

Kõik Eesti ettevõtted, kes ei ole valinud aruannete koostamise põhimõtteks IFRS-i, koostavad oma aruandeid Eesti finantsaruandluse standardi alusel. Eesti finantsaruandluse standard koosneb raamatupidamise aruande koostamist reguleerivatest seadustest ning Raamatupidamise Toimkonna Juhenditest (RTJ).

Audit nõuab meilt mitte ainult raamatupidamisjuhendite ja -tavade väga head tundmist, vaid ka põhjalikku arusaamist auditeeritava ettevõtte tegevusest. Meie auditimeeskonna kogenud liikmed on auditeeritava ettevõtte juhtkonna võrdväärsed partnerid mitte ainult raamatupidamisega seotud küsimustes, vaid ka äritegevuse tausta ning tulemuste mõistmisel ja tõlgendamisel. Muuseas, kas teadsite, et meie töötajad on osalenud kehtivate RTJ-de väljatöötamisel?

Abiks teie ettevõtte raamatupidajale oleme koostanud Eesti finantsaruandluse standardi alusel koostatud aruande kontroll-lehe ning näidisaruande, mida uuendame pidevalt, sõltuvalt muudatustest seadustes ja juhendites. Kontroll-lehe ja näidisaruande kasutamine ei asenda siiski raamatupidamise toimkonna juhendite tundmist.

Finantsaruandluse ülevaatus

Finantsaruandluse ülevaatus ei ole audit. Erinevalt auditist ei testi me finantsaruandluse ülevaatuse puhul põhjalikult raamatupidamises kajastatud andmeid ning finantsaruande koostamise kontrollprotseduure, vaid piirdume analüütiliste testide ja juhtkonna intervjueerimisega. Töö tulemusena esitame aruande, mis annab vähem kindlust kui auditi järeldusotsus, kuid valmib kiiremini ning väiksemate kuludega. Sageli piisab sellisest aruandest näiteks kontserni emaettevõttele esitatava sisemise (s.o. mitteavaliku) aruandluse kinnitamiseks.

Kokkuleppelised protseduurid

Kokkuleppelised protseduurid ei ole audit, sest nende käigus ei hinnata aruandeid kui tervikut, vaid tehakse üksnes töö tellijaga kokkulepitud toiminguid. Selliseid toiminguid võib läbi viia mõne bilansikirje, näiteks nõuete ja ettemaksete osas, või võib testida ka juhtkonna kontrolle teatud valdkonnas.

Sageli kasutatakse kokkuleppelisi protseduure selliste aruandlust või sisemist kontrollisüsteemi puudutavate toimingute puhul, milles ettevõtte enda spetsialistide teadmised ei ole piisavad, et koostada ammendavat ülevaadet.

Ekspertarvamused raamatupidamistehnilistes küsimustes

Raamatupidamisega, nagu juriidika või arstiteadusega, tegelemine vajab oma eriala ning sellega seotud valdkondade väga põhjalikku tundmist. Praktikas tuleb ette olukordi, kus keerulisemates küsimustes tekkinud vaidluste lahendamisel või juhendite ja standardite tõlgendamisel tuleb kasutada sõltumatu eksperdi abi. Meil töötavad juhtivaudiitorid on suurte kogemustega ning oma valdkonna eksperdid. Tänu kogemustele on meil võimalik arvamust avaldades arvestada ka erinevate tööstusharude (näiteks metsa- ja puidutööstuse või kindlustuse) raamatupidamisarvestuse eripäradega.

Võta meiega ühendust

Tiit Raimla

Tiit Raimla

PwC Eesti juhtivpartner, juhtivaudiitor

Tel: +372 6141 800

Lauri Past

Lauri Past

PwC Eesti partner, auditiosakonna juht, juhtivaudiitor

Tel: +372 6141 800

Follow us