Tuleviku audit juba täna

Inimeste ja tehnoloogia täiuslik koostöö

Loome uut auditi kogemust

Meie tehnoloogial põhinevas auditis avaldub inimeste ja tehnoloogia täiuslik koostöö: pakume erakordset kvaliteeti ning põhjalikumat ülevaadet, mis kokkuvõttes hoiab kokku teie aega.

Viime muutused läbi koostöös teie ja teie meeskonnaga. Võtame aega, et juhtida teid läbi protsessi, mille käigus tuvastame valdkonnad, kus innovatsioonist on kasu ning tagame seejärel, et uuendustele üleminek kulgeks sujuvalt ja teile sobivas tempos. Koostöö tulemusel kohandame teie protsesse, kontrollimehhanisme, struktuure ja ettevõtte juhtimise süsteeme – nii on võimalik koguda, analüüsida ja õigesti kasutada tulemuslikuks auditiks vajalikke andmeid.

Antud video ei ole hetkel kättesaadav

Tomorrow's Audit, Today


Meie teenused

IFRS aruannete audit

IFRS aruandeid peavad koostama nii ettevõtted, kelle aktsiad või võlakirjad on noteeritud Tallinna Börsil kui ka kõik finantsasutused ja kindlustusseltsid. IFRS aruandeid võivad koostada kõik Eesti ettevõtted, kes soovivad esitada oma aruandlust rahvusvaheliselt võrreldavana ja anda läbipaistvama ülevaate ettevõttest.

Võrreldes Eesti finantsaruandluse standardiga on IFRS keerulisem ning nõuab rangemat kontrolli raamatupidamise ja juhtkonna tegevuste üle, samuti annab IFRS aruanne ettevõtte kohta palju rohkem informatsiooni, mille esitamine võib mõne ettevõtte jaoks olla suureks probleemiks.

IFRS aruanded erinevad Eesti finantsaruandluse standardi alusel koostatud aruannetest peamiselt avalikustatava informatsiooni hulga ning esitusviisi poolest. Näiteks kui keskmine Eesti finantsaruandluse standardi alusel koostatud aruanne mahub vähem kui 25 lehele, siis IFRS aruanne võtab enda alla üle 40 lehe. Kuna audiitor kinnitab kogu avalikustatud informatsiooni, tähendab aruande suurem maht ka suuremat auditi protseduuride mahtu ning vajadust mõelda läbi tunduvalt rohkem erinevaid valdkondi, mida võib-olla peaks kajastama aastaaruandes.

IFRS aruannete koostajatele oleme teinud IFRS aruande kontroll-lehe, mille abil on võimalik veenduda aruande täielikkuses. Kontroll-lehe kasutamine ei asenda siiski standardite tundmist.

Eesti finantsaruandluse standardi järgi koostatud aruannete audit

Kõik Eesti ettevõtted, kes ei ole valinud aruannete koostamise põhimõtteks IFRS-i, koostavad oma aruandeid Eesti finantsaruandluse standardi alusel. Eesti finantsaruandluse standard koosneb raamatupidamise aruande koostamist reguleerivatest seadustest ning Raamatupidamise Toimkonna Juhenditest (RTJ).

Audit nõuab meilt mitte ainult raamatupidamisjuhendite ja -tavade väga head tundmist, vaid ka põhjalikku arusaamist auditeeritava ettevõtte tegevusest. Meie auditimeeskonna kogenud liikmed on auditeeritava ettevõtte juhtkonna võrdväärsed partnerid mitte ainult raamatupidamisega seotud küsimustes, vaid ka äritegevuse tausta ning tulemuste mõistmisel ja tõlgendamisel. Muuseas, kas teadsite, et meie töötajad on osalenud kehtivate RTJ-de väljatöötamisel?

Abiks teie ettevõtte raamatupidajale oleme koostanud Eesti finantsaruandluse standardi alusel koostatud aruande kontroll-lehe ning näidisaruande, mida uuendame pidevalt, sõltuvalt muudatustest seadustes ja juhendites. Kontroll-lehe ja näidisaruande kasutamine ei asenda siiski raamatupidamise toimkonna juhendite tundmist.

Finantsaruandluse ülevaatus

Finantsaruandluse ülevaatus ei ole audit. Erinevalt auditist ei testi me finantsaruandluse ülevaatuse puhul põhjalikult raamatupidamises kajastatud andmeid ning finantsaruande koostamise kontrollprotseduure, vaid piirdume analüütiliste testide ja juhtkonna intervjueerimisega. Töö tulemusena esitame aruande, mis annab vähem kindlust kui auditi järeldusotsus, kuid valmib kiiremini ning väiksemate kuludega. Sageli piisab sellisest aruandest näiteks kontserni emaettevõttele esitatava sisemise (s.o. mitteavaliku) aruandluse kinnitamiseks.

Kokkuleppelised protseduurid

Kokkuleppelised protseduurid ei ole audit, sest nende käigus ei hinnata aruandeid kui tervikut, vaid tehakse üksnes töö tellijaga kokkulepitud toiminguid. Selliseid toiminguid võib läbi viia mõne bilansikirje, näiteks nõuete ja ettemaksete osas, või võib testida ka juhtkonna kontrolle teatud valdkonnas.

Sageli kasutatakse kokkuleppelisi protseduure selliste aruandlust või sisemist kontrollisüsteemi puudutavate toimingute puhul, milles ettevõtte enda spetsialistide teadmised ei ole ammendava ülevaate koostamiseks piisavad. 

Ekspertarvamused raamatupidamistehnilistes küsimustes

Nii nagu õigus- või arstiteadus, vajab ka raamatupidamisega tegelemine erialainimest, kes valdkonda põhjalikult tunneb. Sõltumatu eksperdi abi on vaja eelkõige keerulisemaid olukordi lahendades, näiteks juhendite ja standardite tõlgendamisel.

PwC juhtivaudiitorid on suurte kogemustega ning oma valdkonna tipud. Tänu laialdastele kogemustele on meil võimalik arvamust avaldades arvestada ka erinevate tööstusharude (näiteks metsa- ja puidutööstuse või kindlustusvaldkonna) raamatupidamisarvestuse eripäradega.

Vaata lisaks: 
Raamatupidamisvaldkonna nõustamisteenused


Digitaalse auditi 6 sammast – mida see tähendab?

Auditi ja digitaalse IQ kombinatsioon võimaldab pakkuda erakordset teenust

Kõrgeim kvaliteet, asjakohased auditiplaanid, sihtmärgistatud testimine

Auditi protsessi ülevaade reaalajas

Tõhusam andmete kogumise ja saatmise protsess säästab teie aega

Automatiseeritud lahendused igale auditile

Auditi tulemusena saate selgema ülevaate oma ettevõttest

< Back

< Back
[+] Read More

Tehnoloogiad – kuidas me seda teeme?

Aura – siin dokumenteerime kogu protsessi ja viime läbi põhilised audititegevused

Kasutame oma pilvel põhinevat auditi tarkvara Aura kõigis auditites üle maailma. Aura võimaldab luua sobivaima auditi plaani eri suurusega ettevõtete auditeerimiseks ning selle kasutamine tagab PwC auditi kvaliteedi ja järjepidevuse.

 

Connect – tööriist klientidega ning omavahel koostöö tegemiseks ja suhtlemiseks

Siin saavad meie kliendid olla meiega ühenduses 24/7. Uuendused on nähtavad reaalajas, ka telefonis. Üks koht kõigi auditiga seotud küsimuste jaoks, olenemata asukohast.

Connect pakub auditi reaalajas jälgimist ja toob tööprotsessi läbipaistvust.

Saa tulevikuauditi kogemus juba täna

Usaldus. Kvaliteet. Innovatsioon. 

Oleme veendunud nii meie tööd tõhusamaks muutvates tööriistades kui neid kasutavates inimestes, mistõttu astume digitaalsele murrangule julgelt vastu. Meie auditiprotsessid hõlmavad võrdses mahus nii automatiseerimist kui ka inimpanust. Kõik see kokku ongi usaldusväärne, kvaliteetne ja innovaatiline tulevikuaudit, mida pakume juba täna.


Võta meiega ühendust

Lauri Past

Lauri Past

PwC Eesti partner, auditiosakonna juht, juhtivaudiitor, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Follow us