Toimepidevus ja kriisideks valmistumine

Respond, prepare, emerge stronger

Ühiselt tuleme kriisidest välja tugevamana

Iga kriis on erinev, spetsiifilise mõjuga ja see võib ajas kiiresti muunduda. Asutuse-põhised kriisid saavad juhtuda igal pool, igal ajal ja erinevatel põhjustel – olgu selleks korruptsiooniskandaal, mis paneb ettevõtte juhi tagasi astuma, andmetega seotud rikkumised, mis vähendavad klientide usaldust, või kvaliteediprobleemid, mis põhjustavad toote massilise tagasikutsumise. Ka COVID-19 pandeemia on näide ootamatust ülemaailmsest kriisist. Viimastel aastatel on tajutavate kriiside hulk suurenenud: üle-euroopaline energiakriis, tarneahela häired ja esmatarbekaupade puudus, aga ka sõda Euroopas. Ilmsiks on tulnud ka haavatavus ootamatutele kohaliku tasandi sündmustele, olgu tegu ikka ja jälle korduvate ekstreemsete kuumalainetega; lumetormiga Monika, mille tõttu olid autodes, veokides ja bussides lumevangis ligikaudu 600 inimest; või tormiga nagu Birgit, mis lennutas katuseid ja kasvuhooneid ning jättis tuhanded majapidamised ja ettevõtted elektrita. 

Kriisi mõju võib organisatsiooni jaoks kesta ka kuid ja aastaid pärast akuutse kriisi lõppu. Kriisi tagajärjed saavad olla väga katastroofilised, ent samas võib kriis esile tõsta ka organisatsiooni tugevuse, kvaliteedi ja vastupidavuse. Seetõttu on iga kriis ka võimalus. 

Organisatsioonid, kes on kriisideks hästi ette valmistunud,väljuvad kriisiolukorrast varasemast tugevamana. Toetame oma kliente kriisiolukordadeks valmistumisel.

CER-direktiiv

2023. aasta jaanuaris hakkas kehtima Euroopa Liidu elutähtsa teenuse osutajate toimepidevuse suurendamise direktiiv ehk CER-direktiiv, mille riiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg on 17. oktoober 2024. Vaadake lähemalt, kas direktiiv võib laieneda ka teie organisatsioonile ja mida tuleb juba praegu teha, et olla direktiiviga kooskõlas. 

PwC meeskond lõi kohalikele omavalitsusele riskijuhtimise ja kriisideks valmistumise tööriistakasti

­Turbulentsed olud, milles Eesti viimased aastad elanud on, juhivad üha enam tähelepanu kriisivalmiduse olulisusele kõikides eluvaldkondades. Seetõttu on kriisiplaanide ja teenuste toimepidevuse plaanide koostamine muutunud olulisemaks nii kohalikes omavalitsustes kui ka riigiasutustes. 

PwC meeskond töötas aastatel 2021–2023 koos Riigikantseleiga välja metoodika ja tööriistakasti, mis aitab kohalikel omavalitsustel lihtsustada kriisideks valmistumise protsessi. Oleme omavalitsustele loonud riski- ja kriisijuhtimise tööriistakasti, mis aitab neil paremini mõista oma riske ning riskisündmuste ja kohalike teenuste toimepidevuse vahelisi seoseid, lihtsamini hinnata oma vastupanuvõimet ja valmisolekut kriisideks ning tuvastada optimaalseimad riski- ja kriisijuhtimise tegevused.

Seetõttu on PwC-l unikaalne võimekus ja kogemustepagas, et toetada ka teie organisatsiooni kriisideks valmistumisel. Aitame teil tuvastada peamised riskid ja võimelüngad, koostame ühisloomena organisatsiooni vajadustele vastavaid plaane, koolitame töötajaid plaane kasutama ja viime läbi ka lauaõppusi.

Julge pealehakkamine ja hea ettevalmistus muudab kriisi võimaluseks

Kriis ei hüüa tulles

Kogu maailm sai COVID-19 pandeemia ajal tunda, kuidas ettenägematu sündmus eskaleerus massiliseks ülemaailmseks kriisiks. 

Kuigi järgmise kriisi olemus on teadmata, on organisatsioonil võimalus strateegiliselt valmistudes vältida kriisi kahjulikke tagajärgi. Kriis võib ohustada nii organisatsiooni strateegiat, töötajaid kui ka kliente, häirida tavapärast tegevust ning kaasa tuua pikaajalist mainekahju. Neid riske saab maandada kriisikindluse suurendamisega. PwC meeskond aitab teil mõista oma potentsiaalseid riske, analüüsida kriitilisi haavatavusi ja võimelünki ning koostada kriisijuhtimisplaani, mis teid toetab.

Välju kriisist tugevamana, varem ja vastupidavamana

Kriisist taastumisel on uute tegevusvõimaluse ja -suundade arendus viimane asi, millele juhtkond mõtlemas on. Samas, tuginedes kriisist saadud õppetundidele, pole paremat aega oma tugevate külgede arendamiseks, nõrkade külgede kõrvaldamiseks ja organisatsiooni vastupidavuse tõstmiseks. Kriisikogemus annab organisatsioonile parema positsiooni järgmisteks kriisideks ettevalmistamiseks ning kriisistrateegia uuendamiseks.

Kuidas saab PwC sind kriisijuhtimise osas aidata?

Kriisideks valmisoleku hindamine

Saame analüüsida teie organisatsiooni valmisolekut, tugevusi ja haavatavust nii enne konkreetse kriisi puhkemist kui ka juba ootamatute sündmuste keskel. Need teadmised aitavad parandada reageerimisvõimet ja tagada kriisi eduka üleelamise. Kriisideks valmisoleku hindamine annab üksikasjaliku ülevaate organisatsiooni praegusest kriisijuhtimisest, sealhulgas selge, mõõdetava küpsusastme hinnangu ning tegevuskava teie kriisjuhtimise protsesside täiustamiseks.

Toimepidevuse hindamine

Tõhusad toimepidevuse programmid tuginevad ühtsele raamistikule, kus on kaardistatud vajaminevad oskused, ressursid ja tegevused ning koordineeritud on ka sündmustele reageerimine. Toimepidevuse plaanid aitavad hoida organisatsiooni protsessid ja teenused toimivana ka muude kriisitegevuste taustal. Aitame hinnata organisatsiooni valmisolekut ning tuvastada toimepidevuse programmidest välja jäänud valdkondi ning anname rakendatavaid soovitusi toimepidevuse plaani parendamiseks. Toimepidevusplaani puudumisel saab PwC panustada ka selle väljatöötamisse.

Kriisijuhtimise protsessi disain ja kriisiplaanide väljatöötamine

PwC globaalse kriisiuuringu (2021) kohaselt on ettevõtted, kellel oli paigas kriisijuhtimisplaan, pärast oluliselt paremas olukorras kui need, kes pole kriisideks korralikult valmistunud. Integreeritud kriisijuhtimise protsess tagab enesekindluse kriisijuhtimises. Aitame teil koostada kogu ettevõtet või asutust hõlmava kriisijuhtimise plaani, mis sisaldab strateegiat riskide kaardistust ja prioritiseerimist, kriisijuhtimismeeskonna struktuure ja juhtimismudelit, tegevuskava ja rakendamise ajakava ning kriisiplaani uuendamiskava. PwC spetsialistid teevad koostööd kogu organisatsiooniga, arendades organisatsiooni arusaamist kriisijuhtimisest, mis aitab kriisiolukordadest kindlalt ja tugevamana väljuda. PwC aitab koostada kriisiplaane, millest igaüks on kohandatud organisatsiooni juhtide ootustele, vajadustele, tegevuskeskkonnale ja organisatsioonikultuurile.

Kriisiplaani ja stsenaariumide kavandamine

Väline vaade võimalike haavatavuste ja võimelünkade leidmiseks tugevdab teie kriisiplaani. PwC kriisistsenaariumide koostamise metoodika hõlmab agiilset koostööd teie organisatsiooniga. Stsenaariumi planeerimise eesmärgiks on püstitada hüpoteese kriiside ja nende võimalike tagajärgede kohta, töötada välja võimalusi mõjude vähendamiseks ja tagajärgede leevendamiseks ning seeläbi kasvatada meeskonna võimekust ja enesekindlust mistahes takistustele reageerimisel. Loodav raamistik võimaldab organisatsioonil reageerida kohestele vajadustele, aga võtta arvesse ka tulevikutrende ja -ohte, mis võivad takistada eesmärkide saavutamist.

Huvigruppide ja osapoolte kaardistamine

Vähem kui 30% globaalse kriisiuuringu (2021) vastanutest tõdes, et organisatsiooni toimimiseks olulised osapooled olid kogu COVID-19 kriisi vältel kaasatud infovahetusse ja vajalik teave edastati õigeaegselt. Huvigruppide ja osapoolte kaardistamisega luuakse raamistik oluliste osapoolte meeles pidamiseks, nende olulisuse hindamiseks ning töötatakse välja võimalusi partneritele info jagamiseks enne kriisi või kriisi ajal. Töö väljundiks on tulevikku suunatud ühtne lähenemine, millega muudetakse huvigrupid ja koostööpartnerid liitlasteks.

Kriisiks valmisoleku koolitus

Stressirohketes olukordades kipuvad inimesed oma tegevustes ja otsuste vastuvõtmises olema ebakindlamad. Sõltumata sellest, kui hea on kriisiplaan, võib plaan läbi kukkuda olukorras, kus meeskond pole oma rollides ja kohustustes kindel. Kriisiolukorrast tugevamana väljumise eelduseks on see, et organisatsioon on investeerinud oma meeskondade ettevalmistamisesse. PwC aitab igal kriisimeeskonna liikmel erinevates olukordades oma ülesandeid mõista. Selline lähenemine aitab ühtlustada ja kinnistada protsesse ning kasvatada meeskonna enesekindlust kriisijuhtimises.

Kriisijärgne hindamine

Kriisi läbi elanud organisatsioonid mõistavad, et hoolimata sellest, kui edukas oli kriisile reageerimine, saab alati paremini. Kriisijärgne hindamine on väärtustloov harjutus nii teie meeskonnale kui ka huvigruppidele, kes näevad teie pühendumust pidevale kogemustest õppimisele. Kriisijärgne hindamine annab ülevaate tehtud kriisilahendamise tegevustest ning võimaldab organisatsiooni meeskonnal tuvastada ja prioritiseerida kriisiplaani täiendusi. Olenevalt kriisi iseloomust võivad ka reaalajas tehtud ülevaated olla kasulikud, näiteks kui tegemist on pikaajalise kriisiolukorraga, mis nõuab lähenemise korrigeerimist.

Kriisi tagajärjed saavad olla väga katastroofilised, ent samas võib kriis esile tõsta ka organisatsiooni tugevuse, kvaliteedi ja vastupidavuse. Seetõttu on iga kriis ka võimalus.

Follow us

Contact us

Triin Toimetaja

Triin Toimetaja

Vanemkonsultant, PwC Estonia

Tel: +372 5389 7089

Erki Mägi

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Hide