Tehingute nõustamine

PwC tehingute nõustamise üksus omab Eestis ainulaadset pikaajalist kogemust – enamik meeskonnast on PwC-s töötanud enam kui kümme aastat. Meie teenuste valik on väga mitmekesine lähtuvalt klientide ärilistest vajadustest, kuid oma põhitugevusteks peame järgmisi valdkondi:

Due diligence

Kui kodu- või välismaisel investoril on kavas mõne ettevõtte omandamine või plaanitakse mõne ettevõtte müüki, tuleb tehingu kõiki tähtsamaid eeldusi ja kaasnevaid mõjusid kaaluda ning vajadusel kontrollida. Üheks levinud võimaluseks on läbi viia due diligence ehk äritegevuse analüüs, mille käigus koostame ülevaate omandatava või müüdava ettevõtte finants- ja äritegevust puudutavatest võtmeküsimustest ning anname oma klientidele neis valdkondades professionaalset nõu. Meie töö peamiseks lähtekohaks on ettevõtte tegelikud ja prognoositud finantsnäitajad, mida ettevõtte äritegevuse tulemuste ja väljavaadete valguses analüüsides kujundame seisukoha finantstulemuste jätkusuutlikkuse ning kavandatava tehingu muude oluliste finantsaspektide suhtes.

Väärtuste hindamine ja finantsmodelleerimine

Nõustame oma kliente erinevate varade, sealhulgas aktsiate, immateriaalsete ja materiaalsete põhivarade, aga ka tervete ettevõtete või nende struktuuriüksuste väärtuse hindamisel. Meie teenuste hulka kuuluvad ka finantsaruannete koostamiseks vajalikud õiglase väärtuse testid ning ostuanalüüsid. Tuginedes oma pikaajalistele kogemustele saame ettevõtteid aidata finantsmodelleerimisel erinevates situatsioonides ning selle kaudu toetada ettevõtteid pikema perioodi prognooside koostamisel ja väärtuspõhiste juhtimismehhanismide väljatöötamisel.

Majanduslike mõjude analüüs

Investoritel, finantseerijatel, toetuste pakkujatel, ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel tekib tihti vajadus teatud projektide või tegevuste otseste või kaudsete majanduslike mõjude tuvastamiseks. Põhjuseks võib olla vajadus otsustada investeeringute tasuvuse või teatud projektide põhjendatuse üle, tuvastada kehtivate või kavandavate regulatsioonide või toetusmeetmete mõjusid või võrdlevalt analüüsida erinevate osapoolte huvisid. Viime läbi analüüse ja koostame mudeleid, mille eesmärgiks on hinnata teatud investeeringute, projektide, äritegevuse või regulatsioonide majanduslikku mõju. Nõustame ettevõtteid, investoreid ja avaliku sektori asutusi ka sellelaadsete tegevuste laiema sotsiaalmajandusliku mõju analüüsimisel, keskendudes lisaks tavapärasele investeeringute tasuvusanalüüsile ka näiteks nende laiemale mõjule ühiskonnas või makromajanduses.

Era- ja avaliku sektori koostööprojektid

Viimastel aastatel avaliku sektori investeeringute kavandamisel üha enam kaalumist ja kasutamist leidva era- ja avaliku sektori koostööprojektide (private public partnerships, PPP) nõustamisel oleme vaieldamatult kogenuim finantskonsultant Eestis. Meie teenuste toel saavad avaliku sektori organisatsioonid ja asutused eraettevõtete kaasamisega finantseerida näiteks uute teede ja tänavate ehitust, elamute, haiglate ja haridusasutuste renoveerimist jne. Meie kogemused võimaldavad PPP raames ühildada poliitilisi ja ühiskondlikke vajadusi ärimaailma ootuste ning finantsarvestuse korrektsuse ja läbipaistvuse nõudmistega.

Majandusanalüüs vaidlusküsimustes ja erikontroll

Vaidlused ja pettusjuhtumid hõlmavad sageli aspekte, milles selgusele jõudmine nõuab professionaalsete majandusanalüütikute abi. Lisaks ilmneb vaidluste lahendamisel tihti vajadus erapooletu majanduseksperdi arvamuse järele või erikontrolli läbiviimiseks. PwC kogenud majandusanalüüsi ja -modelleerimise spetsialistid võivad olla teile abiks erinevate vaidluste lahendamise käigus, sealhulgas tekitatud kahju või saamata jäänud tulu hindamisel, vaidluse osapoolte või nende esindajate nõustamisel nii teoreetilistes kui praktilistes majandusküsimustes ning võimalike pettusjuhtumite analüüsimisel.

Ettevõtete restruktureerimine

Viime läbi majanduslikes raskustes ettevõtete tegevuse ja selle jätkamise väljavaadete analüüse ning pakume vastavaid nõuandeid, seda nii ettevõtete endi, nende omanike kui ka võlausaldajate huvides.

Ettevõtete omandamised ja ühinemised

Kui ettevõtte arendamine ei ole senistele omanikele enam piisavalt atraktiivne või soovitakse näiteks kõrvategevustest ja nendega seotud varadest vabaneda, saame nii meie kohapealsete kui rahvusvaheliste spetsialistide kaasabil aidata oma klientidel leida tee huvitatud investoriteni. Ka vastupidistes olukordades, mil näete vajadust oma tegevuse laiendamiseks, on teil PwC võrgustiku kaudu ligipääs uutele turgudele, huvitavatele investeerimisobjektidele ja finantseerimisallikatele.

Võta meiega ühendust

Teet Tender

Ärikonsultatsioonide osakonna juht

Tel: +372 6141 800

Follow us