Isikuandmete kaitse põhimõtted

Need Põhimõtted kohalduvad isikuandmete töötlemistoimingutele, mida teostavad Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registreeritud Eesti Vabariigis registrikoodi 10142876 all, registrijärgne asukoht aadressil Tatari 1, 10116 Tallinn, Eesti Vabariik) ja AS PricewaterhouseCoopers Advisors (registreeritud Eesti Vabariigis registrikoodi 10325507 all, registrijärgne asukoht aadressil Tatari 1, 10116 Tallinn, Eesti Vabariik; edaspidi koos PwC, meie või me).

Sissejuhatus                                                      

Teie isikuandmete kaitse on meile väga oluline. Käesolevates Põhimõtetes kirjeldame, kuidas ja miks me isikandmeid kogume ja kasutame ning anname teavet üksikisikute õiguste kohta. Võime kasutada meile edastatud isikuandmeid käesolevates Põhimõtetes kirjeldatud otstarveteks või Teile isikuandmete kogumise ajal avaldatud otstarveteks.
Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. PwC töötleb isikuandmeid erinevatel otstarvetel ja nende kogumisviis, töötlemise õiguslik alus, kasutus, avaldamine ning säilitamisperiood võib olla iga otstarbe puhul erinev. 
Isikuandmete kogumisel ja kasutamisel on meie põhimõtteks olla läbipaistev isikuandmete töötlemise põhjuste ja viiside osas. 

Turvalisus

Suhtume tõsiselt kõigi enda valduses olevate andmete turvalisusesse. Järgime rahvusvaheliselt tunnustatud turvastandardeid ja meie klientide konfidentsiaalsete andmetega seotud infoturbe juhtimissüsteem on eraldi sertifitseeritud ning vastab ISO/IEC 27001: 2013 nõuetele. Selleks, et tagada andmete kaitse, konfidentsiaalsus ja turvalisus, on meil kasutusel vastav põhimõtete, protseduuride ja väljaõppe raamistik. Andmete turvalisuse tagamiseks võetavate meetmete asjakohasust hindame ja kontrollime korrapäraselt.

 

Töötlemise õiguslik alus

Iga töötlemistoimingu õiguslikud alused on määratletud alljärgnevalt vastavat toimingut puudutavas jaos. Kui töötleme sikuandmete õigustatud huvi alusel, võtame iga kord arvesse ja tasakaalustame kõikvõimalikke mõjusid andmesubjektile (nii positiivseid kui ka negatiivseid) ning andmesubjekti õigusi vastavalt andmekaitseseadusele. Meie õigustatud ärihuvid ei kaalu automaatselt üles andmesubjektide huve – me ei töötle isikuandmeid eesmärkidel, mille puhul on mõju andmesubjektile olulisem meie huvidest (v.a juhul, kui meil on vastavaks toiminguks andmesubjekti nõusolek või töötlemise alus tuleb seadusest).

Millal ja kuidas jagame isikuandmeid ja töötluskohti käsitlevat teavet

Jagame isikuandmeid kolmandate isikutega vaid siis, kui see on seadusega lubatud. Kolmandate isikutega andmete jagamisel rakendame lepingulisi kokkuleppeid ja turvamehhanisme, et kaitsta andmeid ja järgida meie andmekaitse-, konfidentsiaalsus- ja turvastandardeid.

Oleme osa ülemaailmsest ettevõtete võrgustikust ja sarnaselt teistele professionaalsete teenuste pakkujatele kasutame äri käigushoidmiseks muudes riikides paiknevate kolmandate isikute abi. Selle tulemusena võib aeg-ajalt olla vajalik isikuandmete edastamine teistesse riikidesse väljaspool meie ja klientide asukohariike.

Võttes arvesse, et isikuandmete töötlemist reguleerivad ELi õigusnormid, palun arvestage, et piiriülesed edastused võivad hõlmata riike väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja riike, kus ei kehti seadused, mis võimaldaksid isikuandmetele spetsiifilist kaitset. Oleme võtnud meetmeid, et tagada isikuandmete piisavalt turvalist edastamist ja veenduda, et kõik isikuandmete edastamised EMP-st väljapoole toimuksid õiguspäraselt. Kui edastame isikuandmeid EMP-st väljapoole riiki, mille puhul ei ole Euroopa Komisjon kindlaks määranud, et see pakub isikuandmetele piisavat kaitset, toimub edastus kokkuleppe alusel, mis hõlmab ELi nõudeid isikuandmete edastamiseks EMP-st väljapoole, näiteks Euroopa Komisjoni heaks kiidetud lepingu tüüptingimuste alusel. Euroopa Komisjoni heakskiidetud lepingu tüüptingimused on kättesaadavad siin.

Meie valduses olevaid isikuandmeid võidakse edastada järgmistele isikutele/ettevõtetele/asutustele.

  • Muud PwC võrgustikku kuuluvad firmad
    Üksikasjaliku teabe saamiseks PwC võrgustikku kuuluvate firmade asukohtade kohta klõpsake siin. Võime isikuandmeid vajadusel jagada teiste PwC võrgustikku kuuluvate firmadega halduseesmärkidel ja klientidele professionaalsete teenuste osutamiseks (nt kui osutame teenuseid, mis hõlmavad konsultatsioone erinevates piirkondades asuvate PwC võrgustikku kuuluvate firmadega). Meie ärikontaktid on nähtavad PwC kasutajatele muudest PwC võrgustikku kuuluvatest firmadest, et saada lisateavet neid huvitava kontakti, kliendi või kliendikäsundi kohta (seda tüüpi andmete töötlemise kohta lisateabe saamiseks vaata käesolevate Põhimõtete alajagu „Ärikontaktid“).
  • Kolmandast isikust organisatsioonid, kes pakuvad meile rakendusi/funktsioone, andmetöötlus- või IT-teenuseid.
  • Kasutame kolmandate isikute abi teenuste osutamisel ja meie ettevõttesiseste IT-süsteemide varustamiseks, töös hoidmiseks ja haldamiseks. Näiteks IT-, pilvepõhise tarkvara- identiteedihaldus-, majutus- ja haldus-, andmeanalüüsi-, andmevarunduse, infoturbe- ja säilitamisteenuste pakkujad. Pilvetaristut toitvad ja selle toimimist hõlbustavad serverid paiknevad turvalistes andmekeskustes üle kogu maailma ning isikuandmeid võidakse hoida ükskõik millises neist.
  • Kolmandast isikust organisatsioonid, kes muul viisil toetavad meid kaupade, teenuste või teabe tarnimisel.
  • Audiitorid ja muud professionaalsed nõustajad.
  • Õiguskaitse- või muud valitsusasutused ja järelevalve asutused või kolmandad isikud, kui see on seaduse või määruse alusel nõutav ja nendega kooskõlas.
  • Aeg-ajalt saame taotlusi kolmandatelt isikutelt, kellel on õigus isikuandmetega tutvuda, näiteks et kontrollida, kas järgime kohalduvaid seadusi ja määrusi, uurida väidetavat kuritegu või kehtestada, kasutada ja kaitsta juriidilisi õigusi. Edastame isikuandmeid vaid siis, kui see on lubatud kohalduva seaduse või määruse alusel.

Käesolevate Põhimõtete muudatused

Mõistame, et läbipaistvuse tagamine on pidev vastutus, mistõttu kontrollime, täiendame ja värskendame käesolevaid Põhimõtteid korrapäraselt.

Põhimõtteid uuendati viimati 22.05.2018.

Vastutav töötleja ja kontaktandmed

Vastutav töötleja on Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers või AS PricewaterhouseCoopers Advisors, kes on teenuste osutamise või kasutamisega seotud lepinguosaline või ettevõtja, kellega ühendust võtsite.
Kui teil on küsimusi käesolevate Põhimõtete või selle kohta, kuidas ja miks me isikuandmeid töötleme, võtke meiega ühendust aadressil:
Tatari 1, 10116 Tallinn, Eesti

E-post: ee_privacy@pwc.com

Üksikisikute õigused ja nende kasutamine

Üksikisikutel on oma isikuandmete suhtes teatud õigused ja vastutavatel töötlejatel on kohustus õiguste rakendamist võimaldada. Olukordades, kus meie otsustame kuidas ja miks isikuandmeid töödeldakse, oleme meie vastutav töötleja ja anname lisateavet üksikisikute õiguste ja nende kasutamise kohta allpool.

Ligipääs isikuandmetele

Teil on õigus ligi pääseda meie kui vastutava töötleja valduses olevatele isikuandmetele. Seda õigust saab kasutada, kui saadate meile e-kirja aadressil ee_privacy@pwc.com või kasutate spetsiaalset vormi, mille leiate siit ja siit.

Isikuandmete muutmine

Kui soovite meile edastatud isikuandmeid uuendada, võite saata meile e-kirja aadressil ee_privacy@pwc.com või võtta meiega vajadusel ühendust asjakohase veebilehe registreerimisvormi kaudu; või võite muuta isikuandmeid , mis on salvestatud registreerumiseks kasutatud asjakohastesse rakendustesse.

Kui meid on teavitatud sellest, et meie töödeldavad isikuandmed enam ei ole ajakohased ja nende muutmine on praktiliselt võimalik, teeme neisse vajadusel parandusi teie edastatud uuendatud teabe põhjal.

Nõusoleku tühistamine

Kui töötleme isikuandmeid nõusoleku alusel, on isikutel õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Me ei töötle isikuandmeid üldjuhul nõusoleku alusel (kuna tavaliselt toetume mõnele muule õiguslikule alusele). Kui soovite isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtta, saatke meile e-kiri aadressil ee_privacy@pwc.com. Kui te ei soovi enam PwC turunduslistist e-kirju saada, klõpsake tellimuse tühistamise lingil meilt saadud vastavas e-kirjas.

Õigus isikuandmete töötlemist piirata või sellele vastuväiteid esitada

Teil on õigus oma isikuandmete töötlemist igal ajal piirata või sellele vastuväiteid esitada, kui see on põhjendatud tulenevalt konkreetse olukorrast, v.a. juhul, kui õiguslik alus meiepoolseks töötlemiseks vastavas ulatuses tuleneb seadusest.

Sellisel juhul ei töötle me isikuandmeid edasi ega piira nende töötlemist, v. a. juhul, kui suudame tõestada, et töötlemiseks või õiguslike nõuete kehtestamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks on mõjuv õiguslik alus.

Muud andmesubjektiõigused

Käesolevad Põhimõtted on mõeldud teabe andmiseks selle kohta, milliseid isikuandmeid teie kohta kogume ja kuidas neid kasutame. Lisaks eespool mainitud ligipääsu-, muutmis- ja piiramisõigusele või töötlemisele vastuväidete esitamise õigusele võib üksikisikutel olla muid õigusi seoses meie valduses olevate isikuandmetega, näiteks kustutamisõigus või andmete ülekandmise õigus.   

Kui soovite nimetatud õigusi kasutada, saatke meile e-kiri aadressil: ee_privacy@pwc.com.

Kaebused

Loodame, et selleks ei ole vajadust, kuid kui soovite esitada meile kaebuse isikuandmete kasutamise kohta, saatke meile e-kiri täpsustatud kaebusega aadressil ee_privacy@pwc.com. Vaatame läbi kõik saadetud kaebused ja vastame neile.

Teil on lisaks õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtu poole.

Follow us