Digiriik

Digiriik muudab digitehnoloogiate abil avalikke teenuseid kasutajasõbralikumaks, läbipaistvamaks ja andmepõhisemaks.

Inimesed ootavad, et e-teenused oleks kiired, mugavad ja turvalised kasutada.

Erasektor on juba ammu seda mõistnud, sest neid mõjutab kliendi käitumine. Avalikud sektorid üle maailma on aga ses osas tihtipeale maha jäänud. Ikka veel järgivad avaliku sektori teenused põhimõtet „sina leia meie teenus ise üles“ või „sa pead ise teadma millise vormi pead ära täitma“. Kuid tänapäeval pole selleks enam mingit vajadust. Millised andmed on sul juba praegu olemas? Võib-olla sellest juba piisab, et pakkuda oma teenuseid proaktiivselt, niipea kui kasutaja seda vajab? Proaktiivselt ja elusündmuse toimudes teenuste pakkumine nõuab avalikult sektorilt palju samme. Sa pead teadma millised andmed sul juba olemas on ja kas need andmed on ka ajakohased. Andmeid peab hoidma ja kasutama turvaliselt. Eri asutused peavad tegema koostööd ja jagama infot selleks, et bürokraatia nö must töö toimuks ilma inimest ennast tülitamast.

Miks me kasutame termini „kodanik“ asemel terminit „inimesed“ või „kasutaja“? sest kui rääkida kodanikest, siis me vaatame seda, kuidas pakkuda avalikke teenuseid ainult oma riigi kodanikele. Kuid digitaalses maailmas sellest ei piisa. Aina olulisem on ligipääs teenustele ka piiriüleselt. Näiteks, kui turist vajab reisil olles osta retseptiravimit? Või logistikafirma, kes vajab ülevaadet kui ta transpordib Amazoni pakke üle mitme riigipiiri? Kui inimesed liiguvad üle riigipiiride, siis peavad ka teenused seda tegema. Ja kui me räägime siinkohal inimestest, siis mõtleme selle all ka ettevõtteid. Ka neid juhivad ju inimesed.

Mis väärtust me pakume?

PwC Eestil on pikaajaline partnerlus palju eri avaliku sektori asutustega nii Eestis kui välismaal toetades neid avalike teenuste parendamise teekonnal.

 • Me mõistame süvitsi kuidas kaardistada kasutajate vajadusi ja kuidas selle põhjal teenuseid üles ehitada.

 • Me saame kokku tuua teadmisi ja parimaid praktikaid teistest riikidest.


Tugev rahvusvaheline võrgustik

PwC-l on kogemus digiriigi projektidega kümnetes riikdes ja seega on meil kerge ligipääs talentidele ja ideedele üle maailma. Me saame need head kogemused kokku korjata, et luua parim lahendus Sinu jaoks.

Avaliku sektori süvitsi tundmine

Me mõistame avaliku sektori toimimise eripärasid ja vastutust, mis kaasneb avaliku sektori ressursikasutusega ning avalikkusele parimate teenuste loomisega.

Tugev võrgustik Eesti digieduloo võtmeisikutest

Meie meeskonna liikmed on kas ise mänginud olulist rolli eesti digieduloo ehitamisel või töötanud tihedalt koos inimestega era- ja avalikust sektorist, kes pidevalt arendavad välja Eesti jaoks uusi ja innovaatilisi lahendusi.

Erinevad majasisesed teenused

Mõnikord on vaja vaadata ka seadusandlikku raamistikku, mis mõjutab näiteks andmete kasutamist digiteenuste loomisel. Või on vaja analüüsida mitut eri avaliku sektori valdkonda korraga. Meil on eksperdid, kellel on kogemusi eri valdkondadest. Seega võid olla kindel, et oleme vaadanud su probleemi mitmest küljest ja pakkunud täieliku lahenduse.


Valik meie teenustest

Digiriigi strateegia nõustamine

Meie digiriigi konsultatsioonide meeskonnal on üle kümne aasta kogemusi avaliku sektori nõustamises innovatsiooni ja digiriigi strateegialoome osas. Meie meeskonnaliikmed on kas ise pikaajaliselt töötanud avalikus sektoris või teinud põhjalikku koostööd avaliku sektoriga strateegilisel tasemel, muuhulgas juhtinud Digiühiskonna arengukava 2030 loomise protsessi.

Digiriigi äriprotsesside analüüs ja disain

Meie protsessianalüüsi oskustega meeskonnaliikmed omavad põhjalikke teadmisi avaliku sektori äriprotsessidest ja oskusi, kuidas muuta iganenud eksisteerivad ärimudeleid tulevikukindlamateks olemaks innovaatilisem, digitaliseeritum ja efektiivsem. Me töötame koostöös teie ekspertidega kaardistamaks ja dokumenteerimaks olemasolevad protsessid vastavalt protsessijuhtimise ja protsessikaardistuse metoodika mudelile, mis on Eesti avalikus sektoris laialdaselt kasutuses olev lähenemine. Tihedas koostöös ja koosloomes teie meeskonnaga tuvastame protsesside digitaliseerimise võimalused ja mudeldame uudsed lahendused koos juhistega kuidas uuendatud protsesse ellu viia.

Digiriigi innovatsioon läbi teenusdisaini

Meie meeskond on valmis alustama koostööd kasutades erinevaid kaasavaid teenusdisaini meetodeid. Esiteks, meie meeskond mõistab miks ja kellele antud teenus oluline on. Seejärel räägime me kaustajaga mõistmaks nende vajadusi ja soove, kuid ka saamaks aru, kus peituvad teenuse kasutamises pudelikaelad. Meie meeskond kasutab kasutajate kogemust loomaks uue digiteenuse kontseptsiooni või uuendamaks olemasolevat kontseptsiooni pakkudes ka interaktiivset prototüüpi. Tänu kasutusteekonna testimisele, tagasiside korjele ja pidavale edasiarendusele, loome digiteenuse prototüübi, mis vastab paremini kasutajate vajadusele. Uus digiteenuste kontseptsioon on koos juhistega kuidas seda ellu viia ja rakendada.


Meie senised edulood

Kaasus: PwC Eesti - ettevõtte andmekaardi järelanalüüs eesti.ee veebilehel

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tellis:
 • Uuendada ja kujundada ümber e-teenus - ettevõtte andmekaart - riigi infoportaalis eesti.ee ettevõtjatele. E-teenuse minimaalne toimiv lahendus – ettevõtte andmekaart – tuli turule 2023. aasta alguses ja see vajas uuendamist.

 • Kaasata e-teenuste ümberkujundamise protsessi vähemalt 25 ettevõtjat ja 15 avaliku sektori asutust, et kasutada kasutajakeskset disaini lähenemist ja ehitada üles teenus, mis vastab ettevõtjate vajadustele ja arvestab andmetega, mida avaliku sektori asutused saavad liidestada eesti. ee veebilehega

 • Projekti eesmärk oli koondada võimalikult palju ettevõttega seotud andmeid erinevatest riigi infosüsteemidest ühte portaali - ettevõtjale mõeldud eesti.ee lehele. Seda selleks, et ettevõtja saaks ülevaate sellest, millised andmed on riigil ettevõte kohta – näiteks varade arv erinevates kategooriates, nagu materiaalsed varad (hooned, maa, autod), bioloogilised varad, intellektuaalomand, ettevõtte finantsvarade väärtus jne.

Lahendus

PwC töötas välja üksikasjaliku ja uuendatud e-teenuse lahenduse koos ettevõtja andmekaardi interaktiivse prototüübiga, mis meenutab eesti.ee veebilehte  (sh koostas edasiste IT arendusülesannete kirjelduse) ettevõtte andmekaardile, mis:

 • on mõeldud eesti.ee veebilehe (haldaja Eesti Vabariigi Infosüsteemi Amet) ettevõtjatele.

 • arvestab sihtrühma (st ettevõtjate) vajadusi, mis selgusid mitmete kasutajakeskse kaasamise töötubade käigus, kus kaardistati ettevõtjate andmetega seotud vajadused ja soovid loovmeetodite ning e-teenuse UX ja UI kujunduse abil. E-teenused valideeriti lisaks veel interaktiivse prototüübi kasutatavuse testimise käigus ettevõtjatega.

 • arvestab kaasatud riigiasutuste tehnoloogilisi võimalusi.

Tulemus:
 • Parem arusaam, millistele andmetele ettevõtjad eesti.ee-s juurde pääseda soovivad

 • Interaktiivne prototüüp, mis visualiseerib kasutaja teekonda ja uuendatud ettevõtte andmekaardi sisu.

 • Uuenenud ettevõtte andmekaardi e-teeninduse lahendus ettevõtjatele, mis on eesti.ee veebilehel kõigile Eesti ettevõtjatele kättesaadav 2024. aasta lõpuks, mil kõik sellega seotud ja vajalikud IT-arendused on tehtud.

Kaasus: PwC Eesti – Eesti e-teenuste efektiivsuse tõstmine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Meie roll

PwC kaardistas ja analüüsis 9 avaliku sektori asutuse 20 olemasoleva e-teenuse äriprotsessid. Niimoodi leiti võimalused e-teenuste parendamiseks ja võeti kasutusele uued e-teenused.

Olukord

99 protsenti Eesti avalikest teenustest on kättesaadavad internetis. Digiühiskond alustas IT-lahendustesse investeerimist 1997. aastal, pannes aluse e-riigile. Tänapäeval saavad kodanikud internetis hääletada, esitada maksud vaid 3-5 minutiga ning turvateenuste efektiivsus on tõusnud.

2014. aastal tõdes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium lünka nende teenustes. Kuna uute e-teenuste väljatöötamiseks ei olnud standardset protsessi, kogesid kodanikud erineva teenusekvaliteediga ja üleliigsete ja keerukate äriprotsessidega e-teenuseid.

Kuidas me aitasime

PwC ja partner Trinidad Consulting töötasid koos Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga välja prototüübi pilootprojekti. Projekt oli kaheosaline: tõsta olemasolevate teenuste äriprotsesside kvaliteeti ning kavandada tõhusaid ja kasutajasõbralikke uusi teenuseid. Ministeeriumi prioriteediks oli e-teenuste arenduse eest vastutavate ametnike koolitamine teenuste disaini ja IT analüüsi alal, aidates riigil saada paremaks planeerijaks, targemaks kliendiks ja usaldusväärseks partneriks konsultantidele ja IT arendajatele.

PwC kaardistas ja analüüsis „as-is“ analüüsi lähenemisviisi kasutades üheksa avaliku sektori asutuse 20 olemasoleva e-teenuse äriprotsessid. Digijuht Janek Rozov ütles selles etapis: "On selgeks saanud, et asutuste sees ei ole kindlat rolli, kes vastutaks teenuste info haldamise eest".

Tunnustades parenduskohti, võeti kasutusele uued e-teenused. Uute kasutajakesksete programmide juurutamisel keskenduti teenuseomanike koolitamisele e-teenuste hindamiseks, täiustamiseks ja tõhusamaks loomiseks. Osalejaid koolitati kaasaegsete ja vabavaraliste tööriistade ja metoodikate osas tulevaste teenuste kujundamiseks.

Nendele kogemustele tuginedes saab Eesti pakkuda nõu teistele valitsustele ja institutsioonidele. „Koordineeriv roll kasutajasõbralike teenuste arendamisel tuleb kehtestada tsentraalselt. Enne IT-arendust tuleb teha äriprotsesside ja teenuste analüüs hetkeolukorrast ja kuhu soovitakse jõuda. Seda toetav regulatsioon peab olema paigas,” ütles Rozov.

Mõju ja potentsiaal

Projektis rõhutati vajadust standardiseeritud protsesside järele, et tõsta efektiivsust. Selle tulemusena ühendati teenuseid ja muudeti sujuvamaks ettevõtete jaoks mõeldud protsesse. Näiteks enam kui 3000 ettevõtet saavad nüüd sisestada oma andmed oma ettevõtteportaali, selle asemel, et neid eraldi valitsuse infosüsteemi sisestada. Ja ehitusloa saab nüüd ühe protsessi läbimisega, erinevalt varasemast viiest teenusest.

Projekt tõstis teadlikkust sarnasustest kogu sektoris ning võimaldab rohkem koostööd ja vähendas üleliigseid samme. Eeldati, et enamik e-teenindusasutusi on teenuste kujundamise ja arendamise alal kogenud, kuid projekt tõestas vastupidist.

Sellest projektist said kasu nii kodanikud kui ka avalik sektor. Uued e-teenused säästavad aega, raha ja lihtsustavad protsessi.


Koostööpartnerid


Meie inimesed

Tarmo Meresmaa

Digitaalsete lahenduste ja Partnersuhete juht, Direktor, PwC Estonia

+372 5819 3443

E-post

Kaidi-Kerli Kärner

Digiriigi teenuste juht, Manager, PwC Estonia

+372 501 7892

E-post

Elis Raudkett

Reaalajamajanduse ja ärianalüütik, Manager, PwC Estonia

+372 5853 9914

E-post

Konstantin Jermoshin

Digilahenduste juhtivspetsialist, Vanemkonsultant, PwC Estonia

+372 614 1800

E-post

Eveli Glinjanski

Teenusedisainer ja äriprotsesside analüütik, Vanemkonsultant, PwC Estonia

E-post

Merilin Köörna

Ärianalüütik, Konsultant, PwC Estonia

+372 5354 1772

E-post

Follow us