Mõjude hindamine

Mõjude hindamine parandab otsustusprotsesside kvaliteeti ja läbipaistvust ning aitab tagada, et planeeritud tegevused viivad soovitud tulemusteni ilma oluliste negatiivsete kaasmõjudeta.
Mõjude hindamise käigus kogutakse informatsiooni ja tõendeid kavandavate ja juba tehtud otsuste eeliste ja puuduste kohta. Mõjude hindamise terviktsükkel koosneb mõjude eelhindamisest (ex-ante), mõjude hindamisest ja mõjude järelhindamisest (ex-post).
Mõjude hindamine on eriti oluline avaliku sektori poliitikavalikute tegemisel, mistõttu on välja töötanud ka riiklikud mõjude hindamise miinimumnõuded ja metoodika, mille kohaselt tuleb mõjude hindamine läbi viia alljärgnevates kategooriates:
-  Sotsiaalsed, sealhulgas demograafilised mõjud;
-  Mõju riigi julgeolekule ja välissuhetele;
-  Mõju majandusele;
-  Mõju loodus- ja elukeskkonnale;
-  Mõju regionaalarengule;
-  Mõju riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste korraldusele ning avaliku sektori kuludele ja tuludele.
Teie väljakutsed ja vajadused

Mõjude hindamise metoodikat rakendatakse õigustloovate aktide väljatöötamiseks täies mahus alates 2014. aastast, seetõttu ei pruugi valitsusasutuste poliitikakujundamisega seotud ametnike kogemused selle rakendamisel olla veel piisavad.

Mõjude hindamine on kohustuslik:

 • Seaduseelnõude, strateegiliste arengukavade ja Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel;

 • Eesti seisukohtade ettevalmistamisel Euroopa Liidu asjade kohta;

 • Ministri otsustatava või valitsusele esitatava muu olulise küsimuse väljatöötamisel.

Kuidas PwC saab aidata?

Pakume abi nii tervikliku mõjude hindamise (kaasa arvatud ex-ante ja ex-post hinnangud) läbiviimiseks, osalise mõjude hindamise teostamiseks, kui ka mõjude hindamise protsessi nõustamiseks, seda nii PwC kohapealse konsultantide meeskonna kui vajadusel ka rahvusvaheliste ekspertide poolt.

Vajadus osalise mõjude hindamise järele võib tekkida siis, kui mõjude hindajal puudub piisav teadmine ja/või kompetents mõnes kitsas piiritletud mõjuvaldkonnas või esineb täiendava abi vajadus konkreetse mõjude hindamise etapi juures, näiteks:

 • Probleemi kindlaksmääramine;
 • Eesmärkide püstitamine;
 • Eesmärgi saavutamise vahendite kujundamine;
 • Erinevate vahendite mõjude analüüs;
 • Erinevate vahendite võrdlemine;
 • Poliitika vahe- ja järelhindamiste planeerimine.
Milles seisneb Teie kasu?
 • PwC ekspertide kaasamine tagab kvaliteetse, eesmärgistatud, tõhusa ja mõjusa õigusloome kujundamine läbi struktureeritud mõjude hindamise protsessi;
 • Efektiivne inimressursi kasutus, kuna kaasatud nõustajatena aitame hinnata mõjusid valdkondades, kus Teie organisatsiooni kogemus ja võimekus on madalam: seega saate jääda enda põhilise tegevusvaldkonna juurde ning keskenduda tuumikvõimekustele.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Tarmo Meresmaa

Tarmo Meresmaa

Digitaalsete lahenduste ja Partnersuhete juht, Direktor, PwC Estonia

Tel: +372 5819 3443

Follow us