Muudatuste juhtimine

Statistika näitab, et ligi 75% kõigist organisatsioonides ette võetud ümberkorraldustest ei realiseeru ootustele vastava tulemuslikkusega. Enam kui 80% läbikukkunud muudatus-algatuste otseseks põhjuseks on inimfaktor ning tervelt 98% muudatuse efektiivse elluviimise kriitilistest eduteguritest on otseselt või kaudselt seotud just inimeste ning nende käitumisega. Seetõttu on iga projekti eduka elluviimise jaoks äärmiselt oluline ümberkorralduste süsteemne ning järjepidev juhtimine sh planeerimine, teostamine ning seire. Mida kaalukam on kavandatav muudatus, seda suurem on surve, et muudatuse juhtimisel arvestataks kõigi oluliste detailidega ning üleskerkivatele probleemidele ja uutele olukordadele reageeritaks kiiresti ja adekvaatselt.

Teie väljakutsed ja vajadused

Kaasaegses pidevalt arenevas ärikeskkonnas on ettevõtete konkurentsis püsimise eelduseks kiire kohanemisvõime, mistõttu on ümberkorralduste vältimine pea võimatu. Muudatuste juhtimise vajadus võib ilmneda, kui ettevõttel on soov:

 • Muuta struktuuri või töökorraldust;

 • Võtta kasutusele uus tehnoloogia;

 • Siseneda uutele turgudele;

 • Minna üle ühelt äriprotsessilt teisele.

  Mida suurem on kavandatava muudatuse mõju ettevõtte käibele ja kasumile ning mida tõsisemad nurjumisega kaasnevad riskid, seda enam soovite vältida ebaõnnestumist, mille võib põhjustada näiteks suutmatus kõigi oluliste asjaoludega arvestada, ebapiisavast sise- või väliskommunikatsioonist või muust sarnasest.

Kuidas PwC saab aidata?

Muudatuste juhtimine kätkeb endas suurt hulka tegureid, mis mõjutavad oluliselt ümberkorralduste teostumise ning jätkusuutlikkuse tõenäosust. Meie kogemus ja ekspertteadmised võimaldavad meil soovitud tulemuste tagamiseks aidata Teil süsteemselt juhtida järgmisi tegevusi:

 • Tulevikuvisiooni loomine;

 • Organisatsiooni juhtide toetuse pälvimine ning muudatuse elluviimise juhtrühma loomine;

 • Muudatuse valmisoleku hindamine ja vajadusel mõjutamine;

 • Oluliste huvirühmade õigeaegne kaasamine;

 • Kommunikatsiooniplaani koostamine ning täideviimine;

 • Organisatsiooni kultuurist tulenevate eripärade tuvastamine ja nende juhtimine;

 • Töötajate koolitamine ning tööks vajalike vahendite/infoga varustamine;

 • Töötajate motivatsioonifaktorite ühtlustamine uue süsteemiga.

  Lisaks eeltoodule on väga oluline kogu protsessi vältel koguda ja analüüsida tagasisidet, võimaldamaks tegevusplaani operatiivset korrigeerimist ning seeläbi muudatuse tulemuslikumat juhtimist.

Milles seisneb Teie kasu?
 • Süsteemne ja järjekindel muudatuste juhtimine maandab uutele algatustele vastutöötamise riski ning võimaldab saavutada kavandatud ja mõõdetava tulemuse: kulude kokkuhoid, protsesside tõhustamine, toodangu/teenuste paranenud kvaliteet vms;
 • Sujuv, efektiivselt juhitud ja tulemuslik ümberkorraldus loob töötajate jaoks positiivse kuvandi, mis lihtsustab järgmiste muudatuste elluviimist tulevikus.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Tarmo Meresmaa

Tarmo Meresmaa

Digitaalsete lahenduste ja Partnersuhete juht, Direktor, PwC Estonia

Tel: +372 5819 3443

Follow us