Hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan

Gặp vấn đề khi kinh doanh tại Việt Nam? Chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách. Hãy thảo luận với chúng tôi!

我們在越南PwC 的大中華區及台灣業務服務團隊,係由中文流利的專業人士組成,在各個專業服務領域皆可在您的國家當地或是提供跨國境的服務。我們能夠協助以華語溝通的客戶與越南人士以及外國人士溝通,並且進一步協助與政府溝通。此外,我們也能夠以單一窗口的方式提供客戶審計、稅務、法律以及企管顧問諮詢的整體解決方案服務。

Hỗ trợ của chúng tôi

我們提供創新、高品質及具成本效益之服務,包括財務報表審計、財務報表覆核、顧客商業程序評估

IFRS及會計諮詢服務、網路安全規劃、風險確信評估、資本市場服務

我們的管理顧問諮詢服務透過有效地改善各項企業之關鍵構面,以協助客戶增進其績效,包括策略構面、

成本&績效管理構面、風險治理構面、商務調查(內部控制、無弊等)、營運&供應鏈管理構面。

我們協助從規劃到執行全方位完整的財務顧問服務,順理完成各項的購併、處份及組織重組,我們將致力協助您順利完成各項交易及專案。

我們的稅務服務提供客戶可靠及實用的稅務諮詢,並考量越南現有法規及實務。我們也能夠保持我們的客戶了解最新的越南稅務法規發展並提出最有效建議協助客戶在越南業務發展。我們的稅務服務包括:

稅務諮詢服務、企業稅務健檢服務、全球移轉訂價服務、個人稅務管理/員工誇國調派之相關務服務、薪資外包服務、移民服務、海關服務。

我們的越南和外國律師的專業知識提供客戶全面的法律服務。並與我們的稅務,審計和諮詢業務相互結合,提供多面相之建議以涵蓋所有業務相關之方案。

Ấn phẩm

越南經商手冊 2018年7月

進入越南市場參考手冊

越南 稅務手冊 (2019 版)

本手冊中提供的資訊基於現行稅收法規和實踐,包括截止 2018 年 12 月 31 日的某些立法提案。本手冊僅作為一般指南使用。如考量進行特殊交易,請尋 求進一步的建議。 

Liên hệ

Bee Han Theng

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Ting Hock Yee

Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1505

Lou Jingjing

Trưởng phòng cao cấp, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 3060

Sam Lin

Trưởng phòng, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1008

Hsu Tzu-Hsuan Dylan

Trưởng phòng, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 1511

Jason Liao

Trưởng phòng, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi