Dịch vụ Tư vấn Nguồn nhân lực và Tổ chức - PwC Việt Nam

View this page in: English

Dịch vụ Tư vấn Nguồn nhân lực và Tổ chức của chúng tôi hỗ trợ các khách hàng đạt được thành công bền vững thông qua nguồn lực quý giá nhất – đó là con người.

Quý vị đang nỗ lực mở rộng và tham gia vào các thị trường mới, mong muốn giảm chi phí hoạt động, áp dụng công nghệ mới hay chuyển đổi toàn diện văn hóa và cách thức hoạt động của tổ chức – Quý vị sẽ cần nguồn nhân lực của mình chấp nhận, thực hiện và duy trì những thay đổi đó để mang lại các lợi ích lâu dài.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn Việt Nam và nước ngoài của chúng tôi có thể hỗ trợ Quý vị giải quyết các vấn đề về nguồn nhân lực và tổ chức mà Quý vị có thể đang gặp phải. Các dịch vụ chính của chúng tôi có thể chia thành các lĩnh vực như sau:

Dịch vụ của chúng tôi

Quản lý và gắn kết nhân tài

Quý vị cần nhanh chóng phát triển đội ngũ nhân sự, giải quyết tỷ lệ nghỉ việc cao hoặc cần xác định và phát triển các nhà lãnh đạo tương lai, dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ Quý vị. Chúng tôi có thể hỗ trợ thu hút, phát triển, duy trì và bố trí đúng người vào đúng vị trí công việc trong tổ chức của Quý vị. Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

 • Quản lý hiệu quả công việc (xây dựng và phân bổ KPI, chuyển giao kiến thức về xây dựng KPI)
 • Khung quản lý nhân tài
  1. Chương trình xác định và phát triển nhân tài tiềm năng
  2. Đánh giá và phát triển Lãnh đạo/Nhân viên (phản hồi 360 độ, đánh giá năng lực, quy hoạch kế cận, xây dựng lộ trình nghề nghiệp, kế hoạch phát triển cá nhân)
  3. Quản lý đào tạo và phát triển (phân tích nhu cầu đào tạo, chiến lược đào tạo, giải pháp đào tạo, kế hoạch đào tạo, tổ chức đào tạo và phân tích tỷ lệ lợi nhuận từ đầu tư cho đào tạo)
  4. Văn hóa doanh nghiệp (gia tăng mức độ gắn kết của nhân viên để tạo ra giá trị cho tổ chức thông qua các hoạt động liên quan tới thương hiệu nhà tuyển dụng – BEE (quản lý khảo sát nhân viên và lập kế hoạch BEE)

Cơ cấu tổ chức một cách hiệu quả

Chúng tôi có thể giúp Quý vị có đội ngũ nhân sự phù hợp với cơ cấu tổ chức và quá trình chuyển đổi nhằm tối ưu hóa hiệu quả về tổ chức. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ Quý vị chuyển đổi cơ cấu bộ phận Nhân sự, hệ thống hóa và hoàn thiện báo cáo nhằm gia tăng giá trị cho tổ chức của Quý vị. Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

 • Tái cơ cấu tổ chức
 • Thiết kế cơ cấu tổ chức
 • Chuyển đổi chức năng Nhân sự- chuyển đổi từ vai trò hỗ trợ sang vai trò chiến lược (xác định cơ cấu chức năng Nhân sự, xây dựng chiến lược, thiết kế công việc, thiết lập mục tiêu, đánh giá năng lực, xây dựng các quy trình, chính sách Nhân sự và xác định các sáng kiến cho tổ chức)
 • Xây dựng bản mô tả công việc
 • Hoạch định và tối ưu hóa nguồn nhân lực– sử dụng mô hình chuẩn hóa số lượng nhân viên để quản lý nguồn lực và chi phí nhân công một cách hiệu quả, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động
 • Phân tích nguồn lực– sử dụng các dữ liệu về nhân sự và tài chính để dự đoán xu hướng hiện tại và tương lai gắn với hiệu quả kinh doanh
 • Hệ thống thông tin nhân sự (HRIS)– Tư vấn, hỗ trợ triển khai phần mềm PeopleSoft và SAP
 • Văn phòng Quản lý dự án

Lương và các Chế độ đãi ngộ

Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thiết kế cấu trúc lương và các chế độ đãi ngộ chiến lược nhằm đảm bảo việc chi trả lương và các chương trình đãi ngộ khác của Quý vị được hoạch định theo ngân sách, đồng thời hướng đến các hành vi và hiệu quả công việc mà Quý vị mong muốn tại tổ chức của mình. Lương và các chế độ đãi ngộ hiệu quả không chỉ đơn thuần là việc tăng lương mà còn là việc tìm kiếm các chương trình đãi ngộ thích hợp, giúp doanh nghiệp thu được lợi nhuận từ sự đầu tư của họ. Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

 • Đánh giá giá trị công việc và xây dựng cấu trúc ngạch
 • So sánh lương với thị trường
 • Chiến lược khen thưởng và chi trả
 • Thiết kế các gói đãi ngộ mang tính đột phá (thưởng doanh số, thưởng dịch vụ, thưởng năng suất, thưởng hành vi)

Quản lý thay đổi

Chúng tôi có thể giúp Quý vị quản lý bất kỳ sự thay đổi nào diễn ra trong tổ chức của Quý vị một cách hiệu quả hơn, đảm bảo các cấp quản lý và đội ngũ nhân viên của quý vị đều hiểu, chấp nhận và cùng hướng đến sự thay đổi đó, nhằm mang lại những lợi ích lâu dài cho tổ chức. Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

 • Xác định triết lý thay đổi
 • Lập kế hoạch chiến lược và triển khai thay đổi
 • Công cụ quản lý thay đổi (đánh giá mức độ sẵn sàng cho thay đổi, xác định vai trò các bên liên quan, đánh giá tác động của sự thay đổi)
 • Quản lý và gắn kết các bên liên quan
 • Mua bán sáp nhập(hỗ trợ thực hiện vai trò của chức năng nhân sự trước, trong và sau quá trình mua bán sáp nhập để tối đa hóa giá trị mang lại cho tổ chức)

Về đầu trang