Hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc

Cần giải đáp thắc mắc về kinh doanh tại Việt Nam? Gặp gỡ đội ngũ chuyên gia tại đây

급격하게 증가 하고 있는 한국 Client의 수요에 맞추어서 삼일회계법인에서 현지 베트남 PwC 로 파견된 2명의 한국회계사가 Korean Service Desk로 하노이 및 호치민 오피스에 상주하고 있습니다.

PwC Vietnam에서도 회계감사, 세무 자문, 경영컨설팅, 법무 자문 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 특히, 전문성 유지를 위하여 각국의 전문가와 현지 베트남 회계사 및 변호사가 한팀이 되어서, 현지의 Practice를 유지하면서도 선진사례를 점목시킨 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.

 

 

Hỗ trợ của chúng tôi

회계감사 관련 서비스
현지 회계감사 및 본사 IFRS 기준 회계감사이외에도 다양한 서비를 제공하고 있습니다.

 • Soát xét thông tin tài chính
 • Thủ tục hải quan cho doanh nghiệp
 • Chuyển đổi báo cáo theo IFRS và tư vấn kế toán
 • An ninh mạng
 • Tư vấn và quản lý rủi ro
 • Dịch vụ thị trường vốn

점점 강화되고 있는 베트남 과세당국의 Trend에 맞추어서 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 30여명의 변호사로 구성된 별도의 법무 전담 조직이 존재하며, 차별화된 법률 관련 서비스를 제공합니다.

 • Tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế và luật
 • Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế và luật
 • Dịch vụ giá chuyển giao
 • Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân / Dịch vụ di chuyển lao động quốc tế
 • Dịch vụ hải quan
 • Tư vấn mua bán và sáp nhập (M&A)

마켓 리서치 부터 전략 자문까지 다양한 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다.

 • Tư vấn chiến lược và nghiên cứu thị trường
 • Quản lý chi phí và hiệu suất
 • Quản lý rủi ro
 • Điều tra gian lận
 • Tư vấn hoạt động và quản lý chuỗi cung ứng
 • FDD/Định giá/Tư vấn mua bán và sáp nhập (M&A)

 

Ấn phẩm

Kinh doanh tại Việt Nam 2017

Trong ấn phẩm này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị góc nhìn về các khía cạnh mấu chốt trong kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi sẽ giái đáp các khúc mắc mà doanh nghiệp và doanh nhân nước ngoài đang mắc phải khi bước vào thị trường Việt Nam.

베트남 세법 안내 2017

당 세법정보는 2017년 3월  현재 유효한 세법 법령 및 실무에 근거하여 작성되었습니다. 

Liên hệ

Kim Hyung Joon
Giám đốc, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc
ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1016
Email

Man Jong Hong
Trưởng phòng cao cấp, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc
ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 1010
Email

Kết nối với chúng tôi