คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

วันที่ปรับปรุงล่าสุด: 1 พฤษภาคม 2565

บทนำ

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเรามีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ ‘PwC’ และ ‘เรา’ หมายถึง บริษัท PricewaterhouseCoopers ในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกของ PricewaterhouseCoopers (PwC) โดยบริษัทเครือข่ายแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.pwc.com/structure

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เป็นหลัก โดยในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ที่สามารถระบุตัวตนได้ และเมื่อใช้คำว่า ‘คุณ’ หรือ ‘ของคุณ’ ในที่นี้ เราหมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้อธิบายว่า เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง ตลอดจนสาเหตุและวิธีการของเราในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งยังระบุถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ ทั้งจากตัวบุคคลผู้นั้นเองหรือบุคคลอื่น

ลูกค้าของ PwC กลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้าของ PwC  
 • ลูกค้าบุคคล คือ ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา
 • ลูกค้าองค์กร คือ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เช่น กรรมการ ตัวแทนทางกฎหมาย หรือพนักงาน/เจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำการแทนบริษัท
 • บุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มลูกค้าของ PwC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
  • ผู้ขายและผู้รับเหมาช่วงของเราที่เป็นบุคคลธรรมดา
  • ผู้สมัครงาน
  • เครือข่ายพนักงานเก่าหรือพนักงานฝึกหัดของ PwC
  • พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา
  • ที่ปรึกษา ผู้ขาย ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า พนักงาน ของลูกค้าของเรา
  • บุคคลใดก็ตามที่มีอำนาจกระทำการหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าของเรา ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และสถานประกอบการของเรา
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานสัมมนา หรือการประชุมของเรา รวมถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
 

เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ หรือที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นขณะเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า ‘ใช้’) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บนฐานของความจำเป็น หรือฐานทางกฎหมายต่อไปนี้เท่านั้น

ฐานทางกฎหมาย ตัวอย่างคำอธิบายการใช้ฐานทางกฎหมาย  
1.1 ภาระผูกพันตามสัญญา
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเรา ไม่ว่าจะในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล ในการให้คำแนะนำ บริการ และงานส่งมอบสำหรับบริการด้านวิชาชีพที่หลากหลาย เช่น การตรวจสอบบัญชี ธุรกิจที่ปรึกษา บริการด้านภาษีและกฎหมาย ฯลฯ ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลบัญชีเงินเดือนเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบ หรือเพื่อให้บริการด้านภาษีและเงินบำนาญ
 • เพื่อดำเนินการวางบิลและเรียกเก็บเงิน ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงระหว่างเรากับคุณ
 
1.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่ง
ทางกฎหมาย
 • เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด PDPA
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ PwC เช่น กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายแรงงาน และคำสั่งที่บังคับใช้โดยรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล
 
1.3 ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรม
 • เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่จำเป็นสำหรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อมูลที่มอบให้คุณ และการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายในธุรกิจของเรา ตราบเท่าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของคุณตาม PDPA
 • เพื่อดึงดูดและได้มาซึ่งผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดเพื่อร่วมงานกับเรา
 • เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ บริการและข้อเสนอต่าง ๆ ของเรา รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และข้อเสนอของ PwC ตลอดจนดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • เพื่อดำเนินการบริหารด้านความเสี่ยงและคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการภายใน (เช่น การประเมินความเสี่ยงของลูกค้า การตรวจสอบภายใน ฯลฯ) รวมถึงการจัดการข้อร้องเรียน และการจัดการข้อพิพาทต่าง ๆ
 • เพื่อติดตามตรวจสอบและป้องกันอาชญากรรมและการประพฤติโดยมิชอบ เช่น การฉ้อโกง การฟอกเงิน การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน (insider trading) การทุจริตหรือการติดสินบน
 • เพื่อใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย
 • เพื่อบันทึกภาพและเสียงในทุกส่วนของกิจกรรม งานสัมมนา หรือการประชุม
 
1.4 ฐานประโยชน์ที่สำคัญต่อชีวิต
 • เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามฐานกฎหมาย เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณ หรือในกรณีที่คุณไม่สามารถให้ความยินยอมได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 
1.5 ความยินยอม
 • เพื่อนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคุณมาใช้ในการปรับปรุงบริการของเราที่มอบให้คุณ
 • เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการลงทะเบียนกิจกรรม งานสัมมนา และการประชุม ตลอดจนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
 • เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เราสามารถส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่คุณ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเรา และข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ จดหมายข่าว ข้อมูลอัปเดตและข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม หรือการสื่อสารใด ๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์บริการของเราและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างเรากับคุณ
 • เพื่อถ่ายโอน หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณข้ามพรมแดนไปยังบริษัทในเครือ บริษัทอื่น ๆ ในเครือข่ายของ PwC และบุคคลที่สามที่สนับสนุนการดำเนินงานและระบบการจัดการข้อมูลของเรา
 • เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดหรือบุตรหลานของคุณ และข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถ เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย รวมถึงการลงทะเบียนกิจกรรม งานสัมมนาและการประชุม ตลอดจนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ:

 • เมื่อไม่มีฐานทางกฎหมายอื่นใด เราจะยึดถือตามการอนุญาตที่คุณ ได้ให้ไว้ เพื่อให้เราสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างสอดคล้องกับ PDPA
 • PwC จะยอมรับความยินยอมโดยชัดแจ้ง ก็ต่อเมื่อคุณอนุญาตให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ
 • ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณอาจเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ
 

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมและนำมาใช้ แล้วแต่กรณี มีดังต่อไปนี้:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุตัวตนและการพิสูจน์ตัวตน

บัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ และลายเซ็น

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ สถานภาพสมรส ประเทศที่พำนักและสัญชาติ

 

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์

 

ข้อมูลทางการเงิน

เงินเดือน รายละเอียดบัญชีเงินเดือน รายได้อื่น ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับธนาคาร การลงทุน ผลประโยชน์ สถานะทางภาษี ผลประโยชน์ทางการเงินอื่น ๆ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

บทบาทหน้าที่ ระดับงาน ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน การศึกษา บุคคลอ้างอิง และรายละเอียดของสถานที่ทำงาน

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บันทึกวิดีโอ หรือภาพถ่าย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

ศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ผลการตรวจคัดกรองโรค โควิด-19 ข้อมูลชีวมิติ (biometric data) หรือประวัติอาชญากรรม

 

ข้อมูลอุปกรณ์และซอฟต์แวร์

ที่อยู่ IP และ ข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ (เช่น รุ่น และระบบปฏิบัติการ)

 

ข้อมูลอื่น ๆ

การแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการสื่อสารระหว่างคุณกับ PwC ในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับ PwC ผ่านช่องทางต่าง ๆ

 

3. วิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลด้านล่าง โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้

3.1   การให้บริการทางวิชาชีพ

3.2   ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ

3.3   กิจกรรมทางการตลาด

3.4   การสมัครงาน

3.5   ผู้ขาย/ผู้รับเหมาช่วง

3.6   การใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

3.7   บันทึกของผู้มาติดต่อ

3.8   ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

 

3.1   การให้บริการทางวิชาชีพ

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากลูกค้า บนฐานของความจำเป็น หรือฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการที่มอบให้กับลูกค้าเท่านั้น (ทั้งลูกค้าองค์กรและบุคคลทั่วไป) หรือที่ได้จากบุคคลที่สามเพื่อให้บริการภายใต้สัญญาหรือตามที่ลูกค้ากำหนด หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของการให้บริการ

นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าของเรา หรือจากบุคคลที่สาม ตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่อการให้บริการที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญาโดยตรงกับเรา เช่น พนักงานหรือผู้ใช้บริการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น ในการสอบทานการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการ (due diligence) สำหรับการได้มาซึ่งกิจการเป้าหมายในนามของลูกค้า เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้บริหารและพนักงานของกิจการเป้าหมาย หรือจากบุคคลที่สาม โดยเมื่อเราดำเนินการในส่วนนี้ เราได้ขอให้ลูกค้าของเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลดังกล่าวแก่เจ้าของข้อมูล

โดยแล้วแต่กรณี เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการทางวิชาชีพต่าง ๆ
 • เพื่อดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาธุรกิจและบริการของเรา เช่น การพัฒนาธุรกิจ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการระบบ IT
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังภัยคุกคาม การบริหารจัดการด้านความเสี่ยงและคุณภาพ เช่น ดำเนินการค้นหาข้อมูลสาธารณะเพื่อระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการบังคับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การตัดสินลงโทษทางอาญา หรือประเด็นด้านชื่อเสียง
 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือหน่วยงานวิชาชีพที่เราเป็นสมาชิก เช่น การเก็บบันทึกหรือเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการให้บริการของเรา ที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการของเรา เช่น การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงบริการ และพัฒนาเทคโนโลยีและข้อเสนอการบริการ และ
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเราและบริการต่าง ๆ แก่ลูกค้าของเราและกลุ่มลูกค้าที่คาดหวัง

เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึงข้อมูลชีวมิติ (biometric data) เชื้อชาติและชาติพันธุ์สำหรับขั้นตอนการรับลูกค้า (client acceptance) ของเรา การเฝ้าระวังภัยคุกคามด้าน IT การจัดฝึกอบรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นอิสระของเรา นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้บริการคนเข้าเมืองและภาษี หรือ การตรวจสอบองค์กรธุรกิจ

3.2   ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และใช้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งได้มาจากลูกค้าที่มีอยู่และลูกค้าที่คาดหวัง แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ) ข้อมูลติดต่อของฝ่ายสื่อ/สื่อสารมวลชนหรือผู้เข้าร่วมในกิจกรรม งานสัมมนา หรือการประชุมต่าง ๆ ของเรา ตลอดจนผู้รับเหมาและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ติดต่อทางธุรกิจโดยใช้ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (PwC CRM) โดยระบบ PwC CRM อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ของ PwC ผู้รับเหมา และบุคคลที่สาม จากอีเมลและปฏิทินของ PwC

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้น ได้แก่ ชื่อ ชื่อนายจ้าง ตำแหน่งงาน หรือรายละเอียดการติดต่อทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ฯลฯ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อ

 • จัดงานและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม งานสัมมนา หรือการประชุมต่าง ๆ
 • พัฒนาและปรับปรุงธุรกิจและบริการของเรา รวมถึงกิจกรรม งานสัมมนา หรือการประชุม
 • ดำเนินการวิเคราะห์ เช่น แผนที่ความสัมพันธ์ ระบบการขายอัจฉริยะ (sales intelligence) และการวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง PwC กับ ผู้ติดต่อ
 • ดูแลและจัดการระบบ IT เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน
 • บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้ติดต่อฝ่ายสื่อ หรือผู้เข้าร่วมในกิจกรรม งานสัมมนา หรือการประชุมต่าง ๆ ของเรา และ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ PwC และบริการของ PwC ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เช่น การให้บริการ การแบ่งปันข้อมูลอัปเดตและข้อมูลเชิงลึก และการเชิญเข้าร่วมกิจกรรม งานสัมมนา หรือการประชุมต่าง ๆ

ในระหว่างกิจกรรม งานสัมมนา หรือการประชุม เราอาจบันทึกภาพและเสียงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานในพื้นที่สาธารณะตามฐานทางกฎหมาย

3.3    กิจกรรมทางการตลาด

กิจกรรมทางการตลาด ประกอบไปด้วย การสื่อสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ PwC เช่น จดหมายข่าว หรือข้อมูลเชิงลึก รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม เช่น กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ฯลฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณตามที่กฎหมายกำหนด เราจะจัดส่งสื่อการตลาดไปยังคุณก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น

เราจะจัดเก็บข้อมูลการติดต่อ รวมทั้งชื่อและอีเมล ไว้ในรายชื่อผู้รับจดหมายของเรา จนกว่าบุคคลนั้น ๆ จะยกเลิกการสมัครรับจดหมายจากเรา หากคุณยกเลิกการสมัครดังกล่าว เราอาจจำกัดการเก็บข้อมูลไว้เพียงข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณซึ่งเพียงพอต่อการปฏิบัติตามคำขอในการเลือกที่จะไม่รับข่าวสารของคุณ ทั้งนี้ หากคุณต้องการยกเลิกการรับจดหมายข่าวจากเรา คุณสามารถทำตามคำแนะนำในเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ส่งถึงคุณ

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอให้เราหยุดส่งสื่อการตลาดเมื่อใดก็ได้ และหากคุณเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารบางประเภทจากเรา กรุณาระบุให้ชัดเจนในคำขอของคุณ

PwC จะไม่จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างไรก็ตาม เราอาจได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ ก็ต่อเมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล

3.4   การสมัครงาน

หัวข้อนี้อธิบายถึงสาเหตุและวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสรรหาบุคลากรของเรา โดยเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ผู้สมัครงาน ผู้ให้บริการจัดหางาน บริษัทจัดหางาน หรือเว็บไซต์สาธารณะที่มีข้อมูลของผู้สมัครงาน

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสรรหาบุคลากรของเรา ได้แก่

 • รายละเอียดการติดต่อ – ชื่อ บัตรประจำตัวประชาชน อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • การจ้างงานที่อยู่ในความสนใจ
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับแพลตฟอร์ม Workday ของ PwC เพื่อสมัครงาน
 • ข้อมูลเรซูเม่ ได้แก่ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการทำงาน การศึกษา รวมถึงวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ
 • ข้อมูลที่ได้ให้ไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์และการประเมิน รวมถึงการบันทึกการสัมภาษณ์และผลการสัมภาษณ์
 • ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากแบบทดสอบประเมินผลทางออนไลน์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินของคุณ และ
 • ข้อมูลจากและเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม เช่น บุคคลอ้างอิงที่คุณระบุชื่อไว้พร้อมข้อมูล และข้อมูลที่ได้รับจากนายจ้างคนก่อน ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยัน

หากคุณได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานแล้ว เราจะดำเนินการตรวจคัดกรองพนักงานก่อนจ้างงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดูแลและพัฒนาพนักงานใหม่ (onboarding) ของเรา โดยระหว่างการตรวจสอบดังกล่าว เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลการตรวจคัดกรองก่อนจ้างงาน เช่น ผลการตรวจสุขภาพ
 • รายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • ความสัมพันธ์ทางการเงินของครอบครัวที่ใกล้ชิด (immediate family) ของคุณ และ
 • ข้อมูลประวัติอาชญากรรมของคุณ โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ประวัติอาชญากรรมของคุณ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและภาระผูกพันตามสัญญา เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลนั้น ๆ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะทำงานร่วมกับเรา และตรวจสอบว่าผู้สมัครได้กระทำการที่ผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับความไม่ซื่อสัตย์ การทุจริตต่อหน้าที่ หรือพฤติกรรมรุนแรงที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ หรือไม่

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ

 • ประเมินความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
 • ประมวลผลและจัดการใบสมัครสำหรับตำแหน่งงานของ PwC ประเมินความสนใจและประสบการณ์ของคุณว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานใดที่เปิดรับสมัครทั่วทั้งเครือข่าย PwC จัดการโปรไฟล์ของคุณ ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลและประกาศอื่น ๆ ขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงโอกาสทางการตลาดและการโฆษณา หรือด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับการสมัครงานของคุณ
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าทำงานที่ PwC ซึ่งรวมถึงเมื่อมีการจัดเต รียม การจัดงาน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการตลาดและการโฆษณา และเมื่อมีการใช้ผู้ให้บริการจัดหางานเพื่อช่วยเราค้นหาผู้มีความสามารถ
 • ว่าจ้างและเตรียมความพร้อมให้กับผู้มีความสามารถ โดยยื่นข้อเสนอให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและดำเนินการตรวจ              คัดกรองพนักงานก่อนจ้างงาน
 • ดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ และจัดทำรายงาน
 • ดูแลและจัดการเว็บไซต์เกี่ยวกับการรับสมัครงานของเรา รวมทั้งสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการทำงานที่ PwC และ
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานสัมมนา หรือการประชุมต่าง ๆ ที่คุณอาจสนใจ

3.5    ผู้ขายหรือผู้รับเหมาช่วง

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขายหรือผู้รับเหมาช่วง ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ตามสัญญา หรือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่เราได้รับจากผู้ขายหรือผู้รับเหมาช่วง ดังนั้น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขายหรือผู้รับเหมาช่วงตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เรามีกับบุคคลเหล่านี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขายหรือผู้รับเหมาช่วงโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตอบรับ (acceptance process) ของผู้ขายหรือผู้รับเหมาช่วงของเรา ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบประวัติเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันอาชญากรรม และเพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่มอบให้เรา ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี้อาจรวมถึง ชื่อ บัตรประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่ง บทบาท หรือข้อมูลการชำระเงิน

3.6   การใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เราใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกภาพหรือการเคลื่อนไหวของผู้มาติดต่อหรือพนักงานในพื้นที่ส่วนกลางและสำนักงาน หรือพื้นที่ที่สำคัญอื่น ๆ ในสำนักงาน PwC โดยรวมถึงการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ โดยพิจารณาจากเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรม ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย และเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น เมื่อมีการตรวจสอบหรือสอบสวนเหตุการณ์ผิดปกติ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตามที่กฎหมายกำหนดและอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้

3.7   บันทึกผู้มาติดต่อ

เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อของเราเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัย อาทิ การเข้าอาคาร หรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานของเรา รวมถึงการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ได้แก่ ชื่อ บัตรประจำตัวประชาชน อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มาติดต่อ โดยเมื่อคุณได้เข้ามาติดต่อกับทางสำนักงานของเรา ภาพและการเคลื่อนไหวของคุณจะถูกบันทึกโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สำนักงาน ตามฐานกฎหมายและประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

3.8    ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือข้อมูลที่คุณลงทะเบียนหรือให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ของเรา บนฐานทางกฎหมายที่สอดคล้องกับ PDPA โดยเมื่อคุณใช้หรือเข้าถึง www.pwc.com/th แสดงว่า คุณยอมรับข้อกำหนดของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและข้อกำหนดการใช้งานของเรา แต่หากคุณไม่ยินยอม กรุณาหยุดการเข้าใช้ www.pwc.com/th ทั้งนี้ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว และการที่คุณยังคงใช้งาน www.pwc.com/th จะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3.8.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ PwC ได้ให้ไว้โดยเฉพาะเจาะจงและสมัครใจเท่านั้น อย่างไรก็ตาม PwC รับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างจำกัด เช่น ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่บริษัท อีเมล ที่อยู่ IP หมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์ ฯลฯ โดยปกติแล้วการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทนี้อาจเกิดขึ้น เมื่อผู้ใช้

 • ลงทะเบียนเข้าใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ เช่น การสมัครรับจดหมายข่าวหรือข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • ลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • เผยแพร่เอกสารอ้างอิงที่ร้องขอ และส่งเรซูเม่

ทั้งนี้ เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทางประชากร (demographic information) ได้แก่ เพศ และอาชีพ แต่ทั้งนี้อาจมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กรอกใบสมัครงานทางออนไลน์ เนื่องจาก PwC มีนโยบายที่จะจำกัดข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้น้อยที่สุดตามที่กฎหมายกำหนดและตามความจำเป็น เพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้เยี่ยมชม

และแม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ของ PwC ส่วนใหญ่จะเป็นแบบดาวน์โหลด แต่ผู้เยี่ยมชมสามารถสั่งซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวผ่านช่องทางอื่นได้ โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลคำสั่งซื้อและข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า อีเมล และที่อยู่ หากสามารถกระทำได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการชำระเงินและการจัดส่งสิ่งพิมพ์

ผู้เยี่ยมชมสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลผ่านทางเว็บไซต์ โดยข้อความที่ส่งจะต้องประกอบด้วย ชื่อหน้าจอและอีเมลของผู้ใช้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ และเนื่องจากเราใช้เว็บไซต์ของเราเป็นเครื่องมือในการสรรหาบุคลากร ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จึงสามารถส่งเรซูเม่ผ่านเว็บไซต์ ไปยังพนักงานของ PwC ได้

PwC ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน คือ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือที่คล้ายคลึงกัน การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน สุขภาพร่างกายหรือจิตใจ วิถีชีวิตทางเพศ รสนิยมทางเพศ หรือประวัติอาชญากรรม ฯลฯ ทั้งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนตามที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่เป็นข้อกำหนดสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนด้วยเหตุผลใดก็ตาม PwC จะยอมรับความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ หรือตามที่ระบุไว้ว่าคุณเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ

3.8.2 การใช้ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อาจเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ:

·   สั่งซื้อสิ่งพิมพ์

·   ส่งเรซูเม่ หรือข้อมูลประวัติการทำงาน

·   เข้าร่วมใน ‘join our mailing list’

·   มีส่วนร่วมในกระดานข่าว การอภิปราย หรือกระดานข้อความ

·   ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

·   ทำแบบสำรวจเร่งด่วน (quick surveys) แบบทดสอบ หรือแบบสำรวจเปรียบเทียบ

·   ลงทะเบียนกิจกรรม งานสัมมนา และการประชุม และ

·   ลงทะเบียนเพื่อรับบริการทางออนไลน์ระดับพรีเมียม

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ของข้อมูลต่าง ๆ ที่เราเก็บรวบรวม กรุณาดูที่หัวข้อการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านบน

ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ จะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่ระบุไว้ในช่วงเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น โดยข้อมูลนี้จะไม่ถูกแบ่งปันกับหน่วยงานอื่นในเครือข่ายเพื่อวัตถุประสงค์รอง (secondary purposes) หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในช่วงที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือตอบรับงาน (letter of engagement) หรือข้อกำหนดทางธุรกิจ (letter of engagement) หรือเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่อาจมีการแบ่งปันข้อมูล จะมีการขออนุญาตจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ล่วงหน้า

ยกเว้นจากที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.3 กิจกรรมทางการตลาดว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเลือกรับสื่อการตลาดของ PwC ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างชัดแจ้ง PwC จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเราเพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางการตลาดที่ไม่พึงประสงค์

3.8.3 คุกกี้และไฟล์บันทึกเหตุการณ์

เราอาจใช้คุกกี้ในบางหน้าของเว็บไซต์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และไฟล์บันทึกเหตุการณ์ กรุณาคลิกที่นี่

3.8.4 ทางเลือก

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของ PwC  และในอนาคตเมื่อคุณมีประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของ PwC เพิ่มขึ้น เราอาจกำหนดให้ผู้เยี่ยมชมลงทะเบียนเพื่อรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในบางกรณี ซึ่งจะเป็นการรักษาความปลอดภัยในการเข้าทำธุรกรรม หรือเข้าถึงข้อมูลธุรกิจบางอย่างที่เป็นความลับหรือข้อมูลบริการที่เป็นกรรมสิทธิ์บนเว็บไซต์ระดับพรีเมียม

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ PwC ผ่านทางเว็บไซต์โดยสมัครใจ ทั้งนี้ หากผู้เยี่ยมชมประสงค์ที่จะยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวหรือการลงทะเบียนใด ๆ ในภายหลัง เราจะให้คำแนะนำในการดำเนินการดังกล่าวในพื้นที่เว็บไซต์ที่เหมาะสม หรือเมื่อมีการสื่อสารกับผู้เยี่ยมชมของเรา ทั้งนี้ ผู้เยี่ยมชมสามารถติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่ th_dpo@pwc.com

3.8.5 การเข้าถึง

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกคน มีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาได้ส่งไปยัง PwC ผ่านทางเว็บไซต์

โดยผู้เยี่ยมชมสามารถอัปเดตข้อมูลของตนได้โดยย้อนกลับไปทำตามขั้นตอนการลงทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้เยี่ยมชมมีคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลระบุตัวตนที่เคยส่งไปยัง PwC ผ่านทางเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ หรือต้องการให้ลบข้อมูลที่ล้าสมัย ให้ติดต่อไปที่ th_dpo@pwc.com โดย PwC จะให้สิทธิการเข้าถึงตามสมควรและที่สามารถดำเนินการได้แก่ผู้เยี่ยมชม เพื่อให้สามารถระบุและแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA นอกจากนี้ หาก PwC ได้รับการร้องขอ และสามารถดำเนินการได้  PwC จะลบข้อมูลที่ระบุตัวตนออกจากระบบปฏิบัติการปัจจุบัน ตามที่ได้รับอนุญาตตาม PDPA

เมื่อมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล PwC จะรับผิดชอบในการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อผู้เยี่ยมชมได้ทำการส่งมอบและตรวจสอบยืนยันข้อมูลแล้ว อย่างไรก็ตาม PwC จะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ หาก PwC ได้รับแจ้งว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์นั้น ไม่ถูกต้องอีกต่อไป PwC จะทำการแก้ไขตามความเหมาะสมโดยยึดตามข้อมูลที่อัปเดตแล้ว ซึ่งผู้เยี่ยมชมที่ได้รับการยืนยันตัวตนได้ให้ไว้

3.8.6 เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

PwC มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามเมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ส่งคำขอมา ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ เราจะแสดงข้อมูลของบุคคลที่สามที่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

เว็บไซต์ของ PwC จะไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล เพื่อการเผยแพร่หรือจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์ทางการตลาดสำหรับผู้บริโภค หรือการโฮสต์อีเมลในนามของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเรา www.pwc.com/th อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการภายใต้หลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ PwC เมื่อคุณไปยังเว็บไซต์อื่น คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สามอาจมีผลบังคับใช้ เราจึงขอให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

PwC ได้นำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมาใช้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลาย โดยพนักงาน PwC ทุกคนจะปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่บังคับใช้ทั่วทั้งเครือข่าย และกำหนดให้เฉพาะพนักงาน PwC ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ โดยพนักงานเหล่านี้ได้ตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ PwC มีนโยบายในการใช้เทคโนโลยีชั้นซ็อกเก็ตที่ปลอดภัย (secure sockets layer) เพื่อปกป้องข้อมูลบัตรเครดิตที่ส่งผ่านแบบฟอร์มบนเว็บ

สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการเข้ารหัสและการรักษาความปลอดภัยรูปแบบอื่น ๆ อีกทั้งเรากำหนดให้พนักงานของเราและบุคคลที่สามที่ปฏิบัติงานในนามของเราปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงภาระหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้มาตรการที่เหมาะสมสำหรับการใช้และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

5. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล ตราบเท่าที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและสอดคล้องกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของ PwC และกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึง PDPA เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นเวลานานเกินกว่าฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการดำเนินการดังกล่าวตามข้อตกลง วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หรือตาม PDPA โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็น อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลนั้น จะสอดคล้องกับอายุความตามกฎหมายไทยที่บังคับใช้กับสถานการณ์ที่เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การบัญชี ภาษี แรงงาน อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งเรามีนโยบายที่กำหนดมาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูล                 ทั้งนี้ หากเราไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราจะลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ โดยให้เป็นไปตามที่ PDPA กำหนด

6. เด็ก

PwC เข้าใจถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางออนไลน์ โดยไซต์           ต่าง ๆ ของ PwC ที่อยู่ภายใต้คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ ไม่ได้ออกแบบมาโดยเจตนาเจาะจงหรือมุ่งเป้าไปที่เด็ก  และเราไม่ได้มีเจตนาเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ทั้งนี้ ในบางสถานการณ์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเพื่อดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย รวมถึงการลงทะเบียนกิจกรรม งานสัมมนาและการประชุม ตลอดจนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเราจะต้องได้รับความยินยอมตาม PDPA เพื่อให้สามารถทำเช่นนั้นได้

7. สิทธิทางกฎหมายของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น โดยคุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะ:

·   เพิกถอนความยินยอมของคุณในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายอนุญาต เมื่อใดก็ได้

·   เข้าถึงและร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด มีคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ในกรณีดังกล่าว เราอาจปฏิเสธคำขอของคุณ

·   ขอรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมและนำมาใช้ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบที่อ่านได้หรือใช้อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในการเปิดใช้งาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถร้องขอให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นได้ เว้นแต่ว่าจะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ในทางเทคนิค

·   คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายอนุญาต ที่ซึ่งเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรม (legitimate interest) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง เว้นแต่เราจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของคุณ

·   ขอให้เราลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นนิรนาม (anonymise) ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เราอาจปฏิเสธคำขอของคุณ หากเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย

·   จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที่กฎหมายอนุญาต เช่น เมื่อเราประเมินความเหมาะสมของคุณในฐานะลูกค้าของเรา และคุณประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

·   ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องของคุณ เช่น หากคุณเปลี่ยนที่อยู่ และต้องการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลสมบูรณ์ครบถ้วน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของ PDPA เมื่อเราได้รับข้อมูลเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ เราจะดำเนินการโดยไม่ชักช้าไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอ

8. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 การส่งผ่านข้อมูลข้ามพรมแดน

ในกรณีที่มีความจำเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ PwC เก็บรวบรวม อาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทอื่น ๆ ในเครือข่ายของ PwC ซึ่งมีอยู่ ทั่วโลก รวมถึงรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือหน่วยงานวิชาชีพที่เราเป็นสมาชิกอยู่ โดยเราจะถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

(1) ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่คุณได้นำส่งข้อมูล รวมถึงบริการที่จัดหาโดยบริษัทอื่น ๆ ในเครือข่ายของ PwC

(2) ให้ข้อมูล ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องและเป็นที่สนใจของคุณในภายหลัง โดยเราจะพิจารณาจากลักษณะและวัตถุประสงค์ของคำขอของคุณ

(3) รักษาไว้ซึ่งการดำเนินงานของเรา หรือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

(4) ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง

(5) สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด หรือ

(6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือหน่วยงานวิชาชีพที่เราเป็นสมาชิก

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งประมวลผลข้อมูลในนามของ PwC รวมถึงผู้ให้บริการด้าน IT ระบบการจัดการข้อมูลประจำตัว การโฮสต์และการจัดการเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรองข้อมูล และบริการรักษาความปลอดภัยและการจัดเก็บข้อมูล ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงอาจถูกถ่ายโอนออกนอกประเทศไทย

หากเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นหรือประเทศปลายทางที่ไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ เราจะดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอตามข้อกำหนดของ PDPA อีกทั้ง เราจะใช้มาตรการปกป้องข้อมูลกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามความจำเป็นและความเหมาะสม

แต่ละบริษัทในเครือข่าย PwC เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน สำหรับรายชื่อบริษัท PwC กรุณาดู

www.pwc.com/gx/en/about/corporate-governance/legal-entities.html

สำหรับประเทศและภูมิภาคที่บริษัทในเครือข่าย PwC ดำเนินกิจการ กรุณาดู www.pwc.com/gx/en/about/office-locations.html

8.2 การถ่ายโอนข้อมูลโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม

เราอาจถ่ายโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไปยังผู้รับเหมาที่เป็นบุคคลที่สาม ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ หากเรามีฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหรือ PDPA ทั้งนี้ บุคคลที่สาม ให้รวมถึง ผู้ให้บริการสนับสนุนเครือข่าย PwC ที่ช่วยจัดหา ดำเนินการ และจัดการระบบ IT รวมถึงผู้รับเหมาซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการข้อมูลประจำตัว การโฮสต์และการจัดการเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรองข้อมูล และบริการรักษาความปลอดภัยและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ โดยเซิร์ฟเวอร์ที่ขับเคลื่อนและอำนวยความสะดวกแก่โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของ

เรานั้น ตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัยทั่วโลก และข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลแห่งใดแห่งหนึ่งในที่ตั้งดังกล่าว

ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามอาจใช้ผู้รับเหมาช่วงที่เป็นบุคคลที่สามของตนซึ่งมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ประมวลผลช่วง) ทั้งนี้ เรามีนโยบายที่กำหนดให้ใช้เฉพาะผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามที่มีระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและรักษาความลับในระดับที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของ PwC เท่านั้น และผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องบังคับใช้ข้อกำหนดเดียวกันนี้ไปยังผู้ประมวลผลช่วงของตนด้วย

9. การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้:

·   เปิดเผยข้อมูลให้กับที่ปรึกษาหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการตามที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินงาน

·   เมื่อคุณร้องขอโดยชัดแจ้ง

·   เมื่อจำเป็นต้องจัดส่งสิ่งพิมพ์หรือเอกสารอ้างอิงตามที่คุณร้องขอ

·   เมื่อจำเป็นในการอำนวยความสะดวกในการประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดยบุคคลที่สาม หรือ

·   เปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ PwC อาจตรวจสอบและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อพิจารณาว่า การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตหรือไม่

10. การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2565

เราอาจทำการปรับแก้ไขคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ให้เป็นปัจจุบันเมื่อใดก็ได้ โดยจะเผยแพร่เวอร์ชันที่ได้รับการแก้ไขแล้วที่นี่ และเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต เราจะแสดงวันที่ที่มีการแก้ไขล่าสุดไว้ที่ด้านบนของเอกสารนี้ เมื่อใดก็ตามที่เราทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการแก้ไข ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นระยะ เพื่อรับแจ้งเกี่ยวกับวิธีการของเราในการปกป้องข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ไขคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา นอกจากนี้ เราอาจใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขปรับปรุงใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเราได้เห็นสมควร

ติดต่อเรา

คุณสามารถส่งคำขอเพื่อใช้สิทธิทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ทั้งนี้ การดำเนินการตามคำขออาจใช้เวลาถึง 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอ ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของข้อมูลจำเป็นที่เราร้องขอจากเจ้าของข้อมูล

โดยคุณสามารถติดต่อเราได้ที่

สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office)

อีเมล: th_dpo@pwc.com

ที่อยู่: PwC ประเทศไทย ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120