Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc

Xem trang này bằng: English

Nhóm chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc của PwC Việt Nam có thể hỗ trợ quý khách hàng trong mọi phương diện của các giao dịch trong nước và quốc tế. Đặc biệt, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng người Hàn Quốc trong việc đàm phán với các đối tác kinh doanh người Việt Nam và nước ngoài, và trong quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước. 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng như dịch vụ kiểm toántư vấn thuếtư vấn pháp lý, tư vấn hoạt độngtư vấn thương vụ.

PwC베트남 한국인투자 Desk는 베트남에서 발생하는 다양한 국내외 거래를 지원할 수 있습니다. 특히, 페법인은 한국인 고객사들에게 대정부협상자문, 베트남 내국법인과의 협상자문 및 외국법인투자파트너사들과의 협상자문을 지원할 수 있습니다. 폐법인이 제공하는 다양한 서비스는 예컨대, 회계감사, 세무자문, 법률자문 및 각종 투자자문서비스입니다.