Nhìn lại hoạt động M&A tại Việt Nam - hoạt động mua bán vẫn gia tăng theo hướng tích cực cho dù tổng giá trị mua bán năm nay thấp hơn năm 2007

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 1 năm 2009 - Hai lần trong một năm, Công ty PricewaterhouseCoopers đưa ra một báo cáo chi tiết về hoạt động Sát nhập và Hợp nhất (M&A) tại Việt Nam. Báo cáo này xem xét dưới góc độ rộng về môi trường tác động lên giao dịch mua bán trong nước, xem xét một số giao dịch mua bán lớn, đáng chú ý và cung cấp cái nhìn tổng quan cho các tháng sắp đến

Tải về thông cáo báo chí này: Nhìn lại hoạt động M&A tại Việt Nam năm 2008 (PDF 354 KB)