รายงานผลสำรวจธุรกิจครอบครัวทั่วโลกประจำปี 2564 (ฉบับประเทศไทย)

จากความไว้วางใจสู่ผลกระทบทางธุรกิจ

ธุรกิจครอบครัวต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน เพื่อความมั่นคงทางธุรกิจ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สร้างความท้าทายครั้งใหญ่ให้ธุรกิจครอบครัว แม้ธุรกิจครอบครัวจะมีความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ แต่ความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้สร้างความตื่นตัวให้กับผู้นำธุรกิจในการขับเคลื่อนองค์กร และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รายงานผลสำรวจธุรกิจครอบครัวทั่วโลกประจำปี 2564 (ฉบับประเทศไทย) ได้สำรวจมุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้นำธุรกิจครอบครัวไทย โดยผลสำรวจระบุว่า การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์แบบเดิมไม่สามารถรับประกันได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจอีกต่อไป กุญแจสำคัญคือ การมีความคล่องตัวทางธุรกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายระยะสั้น รวมถึงการลงทุนด้านนวัตกรรม และการเพิ่มทักษะจำเป็นให้กับพนักงานจะเป็นแนวทางสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน

Download the report

“แม้โควิด 19 ทำให้ธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญกับความท้าทาย แต่ก็ถือเป็นโอกาสให้ผู้นำได้เตรียมแผนธุรกิจในอนาคต รวมถึงกำหนดและดำเนินการตามแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงให้กับธุรกิจครอบครัว เพื่อเป็นมรดกทางธุรกิจ ส่งมอบให้กับสมาชิกรุ่นต่อไปในอนาคต”

นิพันธ์ ศรีสุขุมบวรชัย
หัวหน้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจครอบครัว
หัวหน้าสายงาน Clients and Markets
หุ้นส่วนสายงานภาษีและกฎหมาย
บริษัท PwC ประเทศไทย

ผลการสำรวจที่น่าสนใจ

ผลกระทบของโควิด 19 ต่อธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของธุรกิจครอบครัวไทยในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา (ก่อนโควิด 19) มีความหลากหลายโดย 39% เติบโตทางธุรกิจ ในขณะที่ 31% มียอดขายลดลง ธุรกิจครอบครัวไทยได้รับผลกระทบมากกว่าธุรกิจครอบครัวทั่วโลก โดย 55% ของธุรกิจครอบครัวทั่วโลกเติบโต โดยมีเพียง 19% ที่ชะลอตัว

อ่านเพิ่มเติม

ผลกระทบของโควิด 19 ต่อธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย

ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด 19 ธุรกิจครอบครัวไทยเติบโตช้ากว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจครอบครัวทั่วโลก โดย 61% ของธุรกิจครอบครัวไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด 19 จะทำให้ยอดขายลดลงซึ่งสูงกว่าธุรกิจครอบครัวทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 46%

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจครอบครัวไทยมีแนวโน้มให้ความสำคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจ และการขยายตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่ มากกว่าธุรกิจครอบครัวทั่วโลก ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัล

ประเด็นที่ธุรกิจครอบครัวไทยให้ความสำคัญอันดับต้น ๆ คือ นวัตกรรมและการเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitalisation) รวมถึงการขยายธุรกิจ ในขณะที่ประเด็นความยั่งยืนอยู่ในลำดับท้าย ๆ นอกจากนี้ 56% ของธุรกิจครอบครัวไทย มุ่งเน้นเรื่องความอยู่รอดของธุรกิจและปกป้องธุรกิจหลักขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก ธุรกิจครอบครัวไทยให้ความสำคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระแสการเปลื่ยนแปลงของโลก/แนวคิดใหม่ เป็นอันดับต้น ๆ แต่ยังให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืนและชุมชนท้องถิ่นไม่มาก

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจครอบครัวไทยเพียง 11% เท่านั้น มีการเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการสืบทอดกิจการโดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสื่อสารอย่างชัดเจน เปรียบเทียบกับ 30% ของธุรกิจครอบครัวทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact us

นิพันธ์ ศรีสุขุมบวรชัย

หัวหน้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจครอบครัว <br>หุ้นส่วนสายงานภาษีและกฎหมาย, PwC Thailand

Tel: +66 (0) 2844 1000 ext. 4723