Koolitamise alused, koolituskavad ja koolitajad

Õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolitusasutuse pidaja on Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (edaspidi PwC).
PwC on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanute täienduskoolitusasutusena. Majandustegevusteate number on 172237.

Tatari 1 (7. korrus) 10116 Tallinn
Tel: +372 6141 800
E-post: ee_info@pwc.com
Registrikood 10142876
KMKR nr: EE100134766

Koolituste eesmärk

Konverentside ja koolituste peamiseks eesmärgiks nende läbiviimisel on teoreetiliste aluste ja praktilise tegevuse selge seostamine, mis tugevdavad ja täiendavad koolitustel osalejate seniaseid ametialaseid teadmisi ja oskuseid. 

Õppekeel ja õppevorm, õppemeetodid

Koolitused toimuvad enamasti eesti keeles, kuid kokkuleppel koolituse tellijaga võib koolitus toimuda ka vene või inglise keeles. Õppevormiks on päevane õpe ühe- või kahepäevase koolitusena. Õppemeetodideks loeng, arutelu, praktiline töö vastavalt koolituse teemale ning eesmärkidele.

Õpikeskkond

Kõik konverentsid ja koolitused toimuvad kaasaegsetes konverentsikeskustes. Kõik koolitusruumid on hästi valgustatud, ventileeritud ning varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega – dataprojektor, pabertahvel, arvuti, interneti kasutamise võimalus. Ruumides on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolitusmaterjalid, lõunasöök ja kohvipausid on osalejatele korraldatud PwC poolt. Asutusesisesed koolitused viiakse koolituse tellija soovi korral läbi tellija koolitusruumides. Igaks koolituseks on osalejatele ette valmistatud koolitusmaterjalid kas paberkandjal ja/või elektroonilisel kujul.

Vastuvõtmise, lõpetamise ja väljaarvamise kord

PwC kodulehel avaldatud konverentsidel ja koolitustel on võimalik osaleda kõigil huvitatud ning õppekeelt koolitusest arusaamiseks piisaval määral valdavatel juriidilistel ning eraisikutel. Koolitusele registreerumine toimub jooksvalt ja tellijale/osalejale sobiva aja jooksul enne koolitust. Koolitusgrupi suurus on erinev ning sõltub koolituse sisust.

PwC kodulehel avaldatud konverentsidele ja koolitustele on võimalik registreeruda järgnevalt:

 • täites kodulehel vastava koolituse registreerumisvormi;
 • saates registreerumissoovi meilile: ee_pwckoolitused@pwc.com;
 • helistades +372 6141 800.

Peale registreerumissoovi saamist saadab PwC registreerunule kirjaliku kinnituse registreerumise kohta. Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele, loetakse koolitusele vastuvõetud õppijaks. Õppijal on õigus saada jooksvalt täiendavat infot koolituse korralduse jt tingimuste kohta meili või telefoni teel või koolituspäeval koha peal.

Koolitustelt väljaarvamine toimub osavõtja soovil, millest on kirjalikult e-kirjaga teatatud aadressile ee_pwckoolitused@pwc.com.

Õpiväljundid

Iga konverentsi ja koolituse õpiväljundid tuuakse välja eraldi iga koolituse tutvustuse juures.

Koolituste toimumise aeg, kestvus ja läbiviimise koht

Iga konverentsi ja koolituse toimumise aeg, kestvus ja läbiviimise koht tuuakse välja eraldi iga koolituse tutvustuse juures. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppetasu maksmise tingimused ja kord

Iga konverensi ja koolituse osavõtutasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Peale registreerumissoovi saamist väljastab PwC registreerunule arve, mille edastab meili teel. Arve väljastatakse üldjuhul enne koolituse toimumist. Koolituse eest tasumine toimub ainult esitatud arve alusel ja pangaülekandega. Koolitusele registreerunu kohustub osavõtutasu maksma arvele märgitud tähtajaks (üldjuhul 14 kalendripäeva) või erandkorras kokkuleppeliseks tähtajaks.

Õppetasu tagastamise tingimused ja kord

Juhul kui osavõtja ei saa koolitusel osaleda, siis koolitusest loobumiseks tuleb saata teade aadressile ee_pwckoolitused@pwc.com, sest piisavalt varajane teavitus annab võimaluse järgmistel soovijatel koolitusest osa võtta.
Kui mitteosalemisest on teatatud vähemalt 15 päeva enne koolituse toimumist, siis tagastatakse osaleja poolt tasutud osalustasu täies ulatuses. Kui mitteosalemisest on teatatud vähemalt 7 päeva enne koolituse toimumist, siis tuleb osalejal hüvitada pool koolituse osalustasust. Juhul, kui osaleja teavitab PwC-d loobumisest hiljem kui nimetatud tähtajad, siis PwC on osalemisega arvestanud ning osalustasu ei kuulu tagastamisele.

Konverentside ja koolituste kohta tagasiside kogumise kord ja kvaliteedi tagamine

Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ja korralduse kohta nii suuliselt, kirjalikult elektroonilises küsitluskeskkonnas kui meili teel. Koolituste lõpus täidavad osalejad elektroonilise küsitluse, kus annavad hinnangu koolituse sisule, lektoritele ja koolituse korraldusele ning saavad teha ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks, samuti neid huvitavate koolitusteemade osas. Koolituse korraldaja ning koolitaja analüüsivad saadud tagasisidet ning teevad täiendusi koolituse sisus ja korralduses järgmiste koolituste tarbeks. Koolituste korraldamisel lähtutakse valdkondade aktuaalsetest murekohtadest, seadusandlikest muudatustest jms, mis tingib täiendõppe vajadused. PwC jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi­- ja töökogemuse kirjeldus

Koolitusi viivad läbi omas valdkonna tippspetsialistid, kellel on tugev teoreetiline ja praktiline erialane kompetents ning koolitamiskogemused. Koolitajate kvalifikatsiooni­, õpi­- või töökogemuse lühikirjeldus on märgitud vastava koolituse juures.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

PwC kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: koolitusel osaleja nimi, asutus/ettevõte, e-mail, kontakttelefon. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Vaidluste lahendamise kord

PwC ja koolitusel osaleja/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

 

Äriühingute finantsjuhtide ja raamatupidajate täiendkoolitused
 • PwC raamatupidamise ja maksukonverents – Eesti sisukaim raamatupidamis- ja maksuteemasid käsitlev konverents, mille käigus antakse põhjalik ülevaade antud valdkondades toimuvatest arengutest ja muudatustest;
 • Raamatupidamise aastaaruanne – praktilise koolituse jooksul antakse põhjalik ülevaade olulistest muudatustest EFS-des ja raamatupidamise seaduses, käiakse läbi igapäevatöös ettetulevad valukohad raamatupidamises;
 • Maksud – praktilise koolituse peamisteks teemadeks on olulised muudatused maksuseadustes, levinud riskikohad ja tähtsamad kaasused;
 • Finantssektori raamatupidamine - koolitusel käsitletakse finantssektoris tegutsevate ettevõtete peamisi probleemkohti nii raamatupidamises, maksunduses kui ka regulatiivses keskkonnas orienteerumisel;
 • IFRS üldkursus ja kontserniarvestus – praktilise koolituse käigus läbitakse kõik olulisemad IFRS-i poolt reguleeritud valdkonnad, alates baasteadmistest kuni keerukamate nüanssideni;
 • Siseaudit – koolitusel käsitletakse riskide juhtimist, siseauditi metoodikaid, rahvusvahelisi siseauditi standardeid ja nende viimaseid muudatusi, parimaid praktikaid reaalsest elust.

Õigusalased koolitused

 • Äri- ja tööõigus – koolitusel käsitletakse valdkonna peamisi seaduste muudatusi ja probleemkohti, antakse praktilisi näpunäiteid igapäevatööks.
   

Organisatsioonide ja juhtimisalased koolitused

 • Strateegiline juhtimine – koolitusel käsitletakse strateegiliste valikute teooriaid, metoodikat ning tuuakse praktilisi näiteid nii avaliku kui erasektori kogemustest;
 • Juhtimine – koolitusel käsitletakse erinevaid aspekte juhtide igapäevatööst, kompetentsimudeleid, võimekuste tõstmise teemasid. Võimalusel kaasatakse koolitustele ka juhte erinevatest valdkondadest oma kogemusi jagama.
 • Organisatsioonide disainimine – koolitusel käsitletakse organisatsioonide ümberdisainimise võimalusi nii kuluefektiivsuse kui ka eesmärkide täitmise vaatest.
   

Avaliku halduse koolitused

 • Avaliku sektori teenusepõhine kuluarvestus – koolitusel tutvustame Eesti avaliku sektori jaoks  välja töötatud metoodikat, ABC kuluarvestuse teoreetilist lähenemist (käiturite seadmine ja kulude suunamine), tööriistu (teenuste ja tegevuste kaardistamine) ja lähenemist.
 • Avaliku sektori teenuste delegeerimise mudel – koolitusel tutvustame välja töötatud metoodikat, delegeerimisvormi valikut (mh juriidiline vorm) ja toome ka praktilisi näiteid meetodi kasutamise võimalustest.
 • Ago Vilu - Ago on PwC juhtivpartner ning rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert IFRSi alal. Oma 25 aasta jooksul PwCs on ta lisaks Eestile töötanud nii Londonis kui Moskvas ning hetkel juhib ta enam kui 500 töötajaga PwC Ukraina kontorit. Ago on Raamatupidamise Toimkonna aseesimees, tema juhtimisel on välja töötatud nii raamatupidamise seadus kui enamik Raamatupidamise Toimkonna juhendeid. Ago esindab Eestit ka Euroopa Liidu Raamatupidamise Reguleerimise Komitees (Accounting Regulatory Committee), mille ülesandeks on IFRS standardite jõustamine Euroopa Liidus. Ta on esinenud arvukatel konverentsidel ja koolitustel nii Eestis kui välismaal.
 • Erki Fels - Vandeadvokaat Erki Fels on kohtuvaidleja, kes tegeleb peamiselt haldus- ja tsiviilasjadega. Erki on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste. Enne advokaadiks saamist töötas ta Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumis. Ta on nõustanud Eesti suurimaid hankijaid ja pakkujaid, omades kogemust ehitustööde, transpordi, IT, meedia, tervishoiu, energeetika ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangetes. Erki on aidanud koostada lepinguid ja hanke alusdokumente Eesti kalleimates ja mahukamates riigihangetes.
 • Erki Mägi - Erki ühines PwCga aastal 2002 ning keskendus kuni 2012. aastani finantsauditile. Alates 2012. aastast juhib Erki PwC Eesti haru juhtimiskonsultatsioonide allüksust ning tema peamiseks suunitluseks on erinevad nõustamisprojektid nii era- kui avalikus sektoris. Erki on Eesti Vabariigi vandeaudiitor aastast 2005 ja alates aastast 2006 omab rahvusvahelise siseaudiitorite ühingu (Institute of Internal Auditors) litsentseeritud siseaudiitori tunnistust (Certified Internal Auditor, CIA). Ta on viinud läbi palju avalikke ning ettevõttespetsiifilisi koolitusi nii riskijuhtimise, finantsjuhtimise, finantsauditi kui ka siseauditi teemadel.
 • Eva Jansen-Diener - Eva ühines PwC-ga 1998. aastal ning aastal 2001 omandas ta rahvusvahelise audiitoreid ning fi nantskonsultante ühendava Association of Chartered Certifi ed Accountants (ACCA) kvalifi katsiooni. Eesti Vabariigi vandeaudiitor on ta alates 2002. aastast ja 2007. aastast on Eval ka Certifi ed Internal Auditor (CIA) kvalifi katsioon. Eva esineb tihti lektorina PwC-sisestel ja klientidele korraldatud koolitustel, jagades oma 20-aastase auditikarjääri jooksul kogutud teadmisi ja kogemusi. Eva on audit partner nii Eestis kui Lätis. Lisaks auditite juhtimisele on Eva PwCs vastutanud ka värbamise ja sisekoolituse eest.
 • Hannes Lentsius - Hannes on PwC Eesti maksuteenuste juht ning PwC-s töötanud üle 19 aasta. Ta on peamiselt spetsialiseerunud siirdehindadealasele nõustamisele, kuid puutub igapäevaselt kokku ka klientide maksuarvestuse kontrollimisega ning praktiliste maksuküsimuste lahendamisega. Hannes on kogenud koolitaja ja regulaarne lektor PwC avalikel ja sisemistel koolitustel.
 • Indrek Ergma - Vandeadvokaat Indrek Ergma juhib PwC Legal Eesti ühinguõiguse ja tööõiguse valdkonda. Indrek on keskendunud peamiselt äriühingute restruktureerimistele ning osanike ning aktsionäride vaheliste suhete reguleerimisele. Samuti omab Indrek märkimisväärset kogemust tururegulatsioonide alases nõustamises.
 • Janno Hermanson - Janno ühines PwCga 2005. aasta augustis. Ta on Eesti Vabariigi vandeaudiitor ning väga kogenud avaliku sektori vandeaudiitor. Janno on ligi 15 aasta jooksul puutunud kokku sadade erinevate auditite ja nõustamisprojektidega ning omab seeläbi erinevatest raamatupidamislikest vaatenurkadest laialdast kogemustepagasit, mida hea meelega jagab nii PwC sisestel kui välistel koolitustel. Janno on PwC raamatupidamisvaldkonna nõustamisteenuse juht ning tema poole olete oodatud pöörduma kui vajate abi lihtsa või hoopis keerulisema raamatupidamisalase väljakutse lahendamisega. PwC konverentsi peakorraldajana on Janno tänulik ka kõigi soovituste eest, mis aitavad meil Teie konverentsikogemusi tulevikus veelgi paremaks muuta.
 • Jüri Koltsov - Jüri on omandanud hariduse Tallinna Tehnikaülikoolis ärinduse erialal ning töötab PwC auditi osakonnas alates 2007. aastast, lisaks on Jüri omandanud rahvusvahelise kogemuse töötades PwC USA's. Alates 2013. aastast omab Jüri Eesti Vabariigi vandeaudiitori kutset ning vastutab mitme Eesti suurimate hulka kuuluvate ettevõtete auditite eest.
 • Lauri Past - Lauri ühines PwC-ga 2005. aastal ning on PwC Eesti partner ja auditi valdkonna juht. Ta on juhtinud mitmete rahvusvaheliste ja kohalike kontsernide auditeid ning kogenud koolitajana on ta PwC avalike koolituste korraldusmeeskonna juht ning regulaarne lektor PwC avalikel ning sisemistel koolitustel.
 • Martin Lehtis - Martin töötas PwCs kaheksa aastat spetsialiseerudes siirdehindadele. Alates 2016. aastast juhtis ta tulumaksu audititega tegelevat töögruppi Maksu- ja Tolliametis. Sellel aastal taasliitus Martin PwCga, kus tegeleb peamiselt tulumaksu küsimustega.
 • Oksana Popova - Oksana ühines PwCga 2009. aastal. Tal on ACCA kutsetunnistus aastast 2013 ja ta on Eesti Vabariigi vandeaudiitor aastast 2014. Oksanal on põhjalik kogemus mitmete rahvusvaheliste ja kodumaiste suurte ettevõtete auditeerimisel ning ta on kogenud koolitaja nii PwC sisestel kui avalikel koolitustel.
 • Priit Lätt - Vandeadvokaat Priit Lätt on PwC Legal Eesti intellektuaalomandi/IT, maksuvaidluste ja riigihangete valdkondade eest vastutav partner. Priit on kõrgelt tunnustatud spetsialist intellektuaalomandi, IT (sh asjade internet ja krüptovaluutad), maksuvaidluste ja riigihangete alal, esindades ja nõustades nendes küsimustes Eesti ja rahvusvahelisi ettevõtjaid ning avaliku sektori asutusi.
 • Rando Rand - Rando on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ärijuhtimise erialal 2006. aastal ning omandanud ärirahanduse magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis 2010. aastal. Rando ühines PwC-ga 2007. aastal ning on Eesti Vabariigi vandeaudiitor. Rando on olnud koolitajaks mitmetel PwC poolt korraldatud kliendikoolitustel. Ühtlasi on Rando tunnustatud kinnisvaraekspert PwC vandeaudiitorite seas.
 • Tarmo Meresmaa - Tarmo liitus PwC-ga 2008. aastal ning on spetsialiseerunud strateegilise planeerimise ja juhtimisarvestuse teemadele. Koolitaja ja juhtivkonsultandina on Tarmo toetanud Vabariigi Valitsust tegevuspõhise juhtimisarvestuse ettevalmistamisel ja juurutamisel, mille käigus on aastatel 2017-2020 loodud enam kui 100-le riigiasutusele eelarve- ja kulumudelid, andmetöötluse projektid ning juhtimisaruanded. Tarmo on koolitanud tänaseks enam kui 1000 finantsfunktsiooni juhti ja analüütikut, mille tulemusel on paranenud inimeste digioskused andmeid tõhusalt koguda, töödelda, mudeldada, raporteerida ning analüüsida. Tarmol on kasutajakogemus levinumate tarkvara lahendustega, mis lihtsustavad ning kiirendavad juhtimisarvestuse korraldamist.
 • Teet Tender - Teet liitus PwC-ga 1998. aastal. Ta on partner PwC Ida- ja Kesk-Euroopa regioonis ning Baltikumi ärikonsultatsioonide valdkonna juht. Teet vastutab PwC ärikonsultatsioonide valdkonna juhtimise, äri arenduse ja tulemuste eest. Enne PwC-ga liitumist töötas Teet neli aastat Eesti Erastamisagentuuris müües riigile kuuluvaid ettevõtteid. Arvestades Teedu rohkem kui 20 aastast ärikonsultatsioonide kogemust nii avaliku kui erasektori klientidega, on Teedu kompetentside valdkond väga lai hõlmates endas näiteks äri-, strateegiliste- ja tegevusplaanide väljatöötamist; teostatavus-, tasuvus- ja arenguplaanide väljatöötamist; avaliku- ja erasektori projektide finantseerimise mudelite väljatöötamist, protsesside juhtimise- ja muutmise valdkonda, projektijuhtimist jpm. Igapäevaselt tegeleb Teet peamiselt klientide nõustamisega erinevate tehingute juures. Teet on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna 1996. aastal ning omandanud 2004. aastal samas ärijuhtimise magistrikraadi.

Võta meiega ühendust

PwC Tallinn

Tallinn, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Follow us