Koolitamise alused ja koolituskavad

Õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolitusasutuse pidaja on Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (edaspidi PwC).
PwC on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanute täienduskoolitusasutusena. Majandustegevusteate number on 172237.

Pärnu mnt 15 (4. korrus) 10141 Tallinn
Tel: +372 6141 800
E-post: ee_info@pwc.com
Registrikood 10142876
KMKR nr: EE100134766

Koolituste eesmärk

Konverentside ja koolituste peamiseks eesmärgiks nende läbiviimisel on teoreetiliste aluste ja praktilise tegevuse selge seostamine, mis tugevdavad ja täiendavad koolitustel osalejate seniaseid ametialaseid teadmisi ja oskuseid. 

Õppekeel ja õppevorm, õppemeetodid

Koolitused toimuvad enamasti eesti keeles, kuid kokkuleppel koolituse tellijaga võib koolitus toimuda ka vene või inglise keeles. Õppevormiks on päevane õpe ühe- või kahepäevase koolitusena. Õppemeetodideks loeng, arutelu, praktiline töö vastavalt koolituse teemale ning eesmärkidele.

Õpikeskkond

Kõik konverentsid ja koolitused toimuvad kaasaegsetes konverentsikeskustes. Kõik koolitusruumid on hästi valgustatud, ventileeritud ning varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega – dataprojektor, pabertahvel, arvuti, interneti kasutamise võimalus. Ruumides on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolitusmaterjalid, lõunasöök ja kohvipausid on osalejatele korraldatud PwC poolt. Asutusesisesed koolitused viiakse koolituse tellija soovi korral läbi tellija koolitusruumides. Igaks koolituseks on osalejatele ette valmistatud koolitusmaterjalid kas paberkandjal ja/või elektroonilisel kujul.

Vastuvõtmise, lõpetamise ja väljaarvamise kord

PwC kodulehel avaldatud konverentsidel ja koolitustel on võimalik osaleda kõigil huvitatud ning õppekeelt koolitusest arusaamiseks piisaval määral valdavatel juriidilistel ning eraisikutel. Koolitusele registreerumine toimub jooksvalt ja tellijale/osalejale sobiva aja jooksul enne koolitust. Koolitusgrupi suurus on erinev ning sõltub koolituse sisust.

PwC kodulehel avaldatud konverentsidele ja koolitustele on võimalik registreeruda järgnevalt:

 • täites kodulehel vastava koolituse registreerumisvormi;
 • saates registreerumissoovi meilile: ee_pwckoolitused@pwc.com;
 • helistades +372 6141 800.

Peale registreerumissoovi saamist saadab PwC registreerunule kirjaliku kinnituse registreerumise kohta. Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele, loetakse koolitusele vastuvõetud õppijaks. Õppijal on õigus saada jooksvalt täiendavat infot koolituse korralduse jt tingimuste kohta meili või telefoni teel või koolituspäeval koha peal.

Koolitustelt väljaarvamine toimub osavõtja soovil, millest on kirjalikult e-kirjaga teatatud aadressile ee_pwckoolitused@pwc.com.

Õpiväljundid

Iga konverentsi ja koolituse õpiväljundid tuuakse välja eraldi iga koolituse tutvustuse juures.

Koolituste toimumise aeg, kestvus ja läbiviimise koht

Iga konverentsi ja koolituse toimumise aeg, kestvus ja läbiviimise koht tuuakse välja eraldi iga koolituse tutvustuse juures. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppetasu maksmise tingimused ja kord

Iga konverensi ja koolituse osavõtutasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Peale registreerumissoovi saamist väljastab PwC registreerunule arve, mille edastab meili teel. Arve väljastatakse üldjuhul enne koolituse toimumist. Koolituse eest tasumine toimub ainult esitatud arve alusel ja pangaülekandega. Koolitusele registreerunu kohustub osavõtutasu maksma arvele märgitud tähtajaks (üldjuhul 14 kalendripäeva) või erandkorras kokkuleppeliseks tähtajaks.

Õppetasu tagastamise tingimused ja kord

Juhul kui osavõtja ei saa koolitusel osaleda, siis koolitusest loobumiseks tuleb saata teade aadressile ee_pwckoolitused@pwc.com, sest piisavalt varajane teavitus annab võimaluse järgmistel soovijatel koolitusest osa võtta.
Kui mitteosalemisest on teatatud vähemalt 15 päeva enne koolituse toimumist, siis tagastatakse osaleja poolt tasutud osalustasu täies ulatuses. Kui mitteosalemisest on teatatud vähemalt 7 päeva enne koolituse toimumist, siis tuleb osalejal hüvitada pool koolituse osalustasust. Juhul, kui osaleja teavitab PwC-d loobumisest hiljem kui nimetatud tähtajad, siis PwC on osalemisega arvestanud ning osalustasu ei kuulu tagastamisele.

Konverentside ja koolituste kohta tagasiside kogumise kord ja kvaliteedi tagamine

Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ja korralduse kohta nii suuliselt, kirjalikult elektroonilises küsitluskeskkonnas kui meili teel. Koolituste lõpus täidavad osalejad elektroonilise küsitluse, kus annavad hinnangu koolituse sisule, lektoritele ja koolituse korraldusele ning saavad teha ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks, samuti neid huvitavate koolitusteemade osas. Koolituse korraldaja ning koolitaja analüüsivad saadud tagasisidet ning teevad täiendusi koolituse sisus ja korralduses järgmiste koolituste tarbeks. Koolituste korraldamisel lähtutakse valdkondade aktuaalsetest murekohtadest, seadusandlikest muudatustest jms, mis tingib täiendõppe vajadused. PwC jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi­- ja töökogemuse kirjeldus

Koolitusi viivad läbi omas valdkonna tippspetsialistid, kellel on tugev teoreetiline ja praktiline erialane kompetents ning koolitamiskogemused. Koolitajate kvalifikatsiooni­, õpi­- või töökogemuse lühikirjeldus on märgitud vastava koolituse juures.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

PwC kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: koolitusel osaleja nimi, asutus/ettevõte, e-mail, kontakttelefon. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Vaidluste lahendamise kord

PwC ja koolitusel osaleja/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

 

Äriühingute finantsjuhtide ja raamatupidajate täiendkoolitused
 • PwC raamatupidamise ja maksukonverents – Eesti sisukaim raamatupidamis- ja maksuteemasid käsitlev konverents, mille käigus antakse põhjalik ülevaade antud valdkondades toimuvatest arengutest ja muudatustest;
 • Raamatupidamise aastaaruanne – praktilise koolituse jooksul antakse põhjalik ülevaade olulistest muudatustest EFS-des ja raamatupidamise seaduses, käiakse läbi igapäevatöös ettetulevad valukohad raamatupidamises;
 • Maksud – praktilise koolituse peamisteks teemadeks on olulised muudatused maksuseadustes, levinud riskikohad ja tähtsamad kaasused;
 • Finantssektori raamatupidamine - koolitusel käsitletakse finantssektoris tegutsevate ettevõtete peamisi probleemkohti nii raamatupidamises, maksunduses kui ka regulatiivses keskkonnas orienteerumisel;
 • IFRS üldkursus ja kontserniarvestus – praktilise koolituse käigus läbitakse kõik olulisemad IFRS-i poolt reguleeritud valdkonnad, alates baasteadmistest kuni keerukamate nüanssideni;
 • Siseaudit – koolitusel käsitletakse riskide juhtimist, siseauditi metoodikaid, rahvusvahelisi siseauditi standardeid ja nende viimaseid muudatusi, parimaid praktikaid reaalsest elust.

Õigusalased koolitused

 • Äri- ja tööõigus – koolitusel käsitletakse valdkonna peamisi seaduste muudatusi ja probleemkohti, antakse praktilisi näpunäiteid igapäevatööks.
   

Organisatsioonide ja juhtimisalased koolitused

 • Strateegiline juhtimine – koolitusel käsitletakse strateegiliste valikute teooriaid, metoodikat ning tuuakse praktilisi näiteid nii avaliku kui erasektori kogemustest;
 • Juhtimine – koolitusel käsitletakse erinevaid aspekte juhtide igapäevatööst, kompetentsimudeleid, võimekuste tõstmise teemasid. Võimalusel kaasatakse koolitustele ka juhte erinevatest valdkondadest oma kogemusi jagama.
 • Organisatsioonide disainimine – koolitusel käsitletakse organisatsioonide ümberdisainimise võimalusi nii kuluefektiivsuse kui ka eesmärkide täitmise vaatest.
   

Avaliku halduse koolitused

 • Avaliku sektori teenusepõhine kuluarvestus – koolitusel tutvustame Eesti avaliku sektori jaoks  välja töötatud metoodikat, ABC kuluarvestuse teoreetilist lähenemist (käiturite seadmine ja kulude suunamine), tööriistu (teenuste ja tegevuste kaardistamine) ja lähenemist.
 • Avaliku sektori teenuste delegeerimise mudel – koolitusel tutvustame välja töötatud metoodikat, delegeerimisvormi valikut (mh juriidiline vorm) ja toome ka praktilisi näiteid meetodi kasutamise võimalustest.

Võta meiega ühendust

PwC Tallinn

Tallinn

Tel: +372 6141 800

Follow us