Vastutustundliku ettevõtluse alane nõustamine

Ratsionaalse ettevõtja jaoks võib jätkusuutlik ettevõtlus (CSR – Corporate Social Responsibility) näida väheolulise teema ja mööduva trendina. Täna võib siiski kindlalt öelda, et majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme vabatahtlik integreerimine ettevõtte juhtimisse ja tegevusse, arvestades erinevate huvipooltega ning luues lisaväärtust kõigile asjaosalistele, on tulnud, et jääda. Nähtavas tulevikus jääb organisatsiooni vastutustundlikkuse määr oluliselt mõjutama organisatsiooni kuvandit, eriti suhetes noorema generatsiooni töötajaskonna ning rahvusvaheliste äripartneritega.

Teie väljakutsed ja vajadused

Kui Teie majandustegevus on rahvusvaheline ja/või kui Teie jaoks on oluline parimate töötajate leidmine tööturult, tuleb Teil arvestada, et mittenähtav või ebaveenev korporatiivse vastutustundlikkuse agenda võib anda märkimisväärse tagasilöögi Teie konkurentsivõimele. Kui muud näitajad on võrdsed, võib just Teie puuduv või nõrk CSR-tegevustik olla kaalukeeleks, mis paneb haritud noore spetsialisti või välismaise korporatsiooni eelistama mõnd Teie konkurenti. Kui tegutsete märkimisväärse keskkonnamõjuga ärivaldkonnas, peate ka arvestama teravdatud ühiskondliku tähelepanuga selles vallas. Lisaks võib jätkusuutliku ettevõtlusalase nõustamise vajadusele viidata ka erinevate huvirühmade (omanikud, investorid, juhtkond, kliendid, tarnijad, partnerid, töötajad, avalikkus jt) erinevad ootused ning nende vajaduste juhtimise keerukus. Lisaks eelnevale on Eestis peatselt jõustumas kohustus 

Kuidas PwC saab aidata?

Meie spetsialistid on Teile abiks muutuste elluviimisel alljärgnevates valdkondades:

  • Jätkusuutlikku ettevõtluse põhimõtete integreerimine ettevõtte strateegiasse ja nende seostamine ettevõtte eesmärkide ning tegevustega, sh jätkusuutliku ettevõtluse alaste eesmärkide seadmine, mõõdikute väljatöötamine ning tööprotsesside ülesseadmine;

  • Huvigruppide vajaduste ja ootuste kaardistamine ja hindamine;

  • Jätkusuutliku aruandluse koostamine ja/või hindamine, lähtudes GRI (Global Reporting Initiative) juhendist;

  • Sotsiaalmajandusliku, sh keskkonnahoidliku mõjuanalüüsi läbiviimine vastavalt TIMM (Total Impact Measurement and Management) meetodile;

  • Vastutustundlike investeerimis- ja juhtimisotsuste toetamine.

Spetsiifiliste juhtumite puhul saame probleemide lahendamisse kiirelt ja tõhusalt kaasata ka PwC rahvusvahelised eksperdid ning meie globaalse oskusteabe.

Milles seisneb Teie kasu?
  • Positiivne kuvand ning suurem usaldusväärsus klientide, koostööpartnerite ja avalikkuse silmis;
  • Organisatsiooni-siseselt töötajate jaoks loodav lisaväärtus tundest, et lisaks igapäevatööle ollakse osa ka millestki olulisest (panus puhtama elukeskkonna säilitamisse ja ühiskondlike kitsaskohtade lahendamisse vms);
  • Võimalus saavutada nähtavust edulugude ning äritegevusega otseselt mitteseonduvate tegevuste kaudu.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Tarmo Meresmaa

Tarmo Meresmaa

Digitaalsete lahenduste ja Partnersuhete juht, Direktor, PwC Estonia

Tel: +372 5819 3443

Follow us