PwC Eesti STRATEEGILISE NÕUSTAMISE valdkonna 2022. aasta olulisemad saavutused

Jõudsime lõpusirgele Riigikantselei algatatud ning Euroopa Komisjoni struktuurireformi toetuse peadirektoraadi (DG Reform) finantseeritud enam kui aasta kestnud projektiga, mille keskmeks oli kolme olulise tegevussuuna arendamine Eestis. Lõime Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumide otsustusprotsessi andmepõhisemaks muutmise aluspõhimõtted, teekaardi ning kontseptsiooni prototüübi. Koostasime kohalikele omavalitsustele kriiside riskiteadlikkuse tõstmiseks ning valmisoleku parendamiseks põhjaliku metoodika ja töövahendid ning ühtsed alused Eestis erinevate kriisikahjude hindamiseks.


Keerulised julgeoleku- ning majanduskeskkonna tingimused on toonud organisatsioonide juhtide lauale palju uusi muresid. Operatiivselt reageerides lisasime oma riskijuhtimise teenuste portfelli kriisijuhtimise nõustamisteenuse ning aitasime erinevaid organisatsioone kriisijuhtimise põhimõtete loomisel, kriisideks valmisoleku hindamisel ning toimepidevusplaanide koostamisel.


Koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga alustasime suvel pikaajalist Euroopa Komisjoni struktuurireformi toetuse peadirektoraadi (DG Reform) poolt finantseeritud arendusprojekti Läänemeremaade reaalajamajanduse (Real Time Economy) ühise arenguvisiooni ja tegevuskavade väljatöötamiseks. Seitsme riigi ekspertidest kokku pandud meeskond loob töö raames lisaks visioonile ka uute reaalajamajanduse ideede valideerimismudelid, piiriülese e-kviitungi teenusmudeli ning lisaks kaardistab ja piloteerib ka tehisintellekti (Aritificial Intelligence) rakendusvõimalusi Eesti.ee ühtses ettevõtjate teenusväravas.


Alustasime koostööd Soome tuntud ja tunnustatud tarkvaraettevõttega Gofore ning osalesime edukalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) hankes, mille tulemusel sõlmis MKM raamlepingu seitsme partneriga, kelle ülesandeks on reaalajamajanduse (RTE), Euroopa Liidu ühtse digivärava ehk Single Digital Gateway (SDG), Eesti.ee ettevõtjate digivärava ja elusündmusteenuste valdkondades erinevate analüüside, uuringute, prototüüpide ja pilootprojektide loomine. Tellitavate tööde maht on järgneva nelja aasta jooksul kuni 12 miljonit eurot. Anname oma väärika panuse Eesti digitaalse eduloo jätkuvasse arengusse.


Analüüsisime mitmete projektide raames võimalusi tervishoiu valdkonna kvaliteedijuhtimise süsteemseks arendamiseks institutsionaalsel tasemel. Nõustasime Tervisekassat ravikvaliteedi arvestamise osas kindlustaja vaatest ning uurisime patsiendi raporteeritud tervisetulemite ja teenuskogemuse info kasutamise võimalusi tervishoiu kvaliteedi parendamiseks. Oodatavalt on tulevikus kvaliteediga seonduvad aspektid ravi rahastamise juures suurema tähelepanu all. Arvestades valdkonna väljakutsete teatavat universaalsust on olnud vastavates projektides oluline roll ka laiemalt PwC võrgustikul läbi PwC Austraalia, PwC Hollandi, PwC Šveitsi, PwC Hispaania ja PwC Taani kolleegide kaasamise.


Rahandusministeeriumi tellimusel analüüsisime prokuratuuri võimekusi organisatoorses vaates, sh tuvastasime varieeruvuse erinevate tööliinide ja piirkondade koormustes ning täpsustasime korralduse optimaalsuse nii töökorralduse, struktuuri kui ka paiknemise osas. Töö tulemusena tegime ettepanekuid nii prokuratuuri varade optimaalse ja efektiivse kasutamise suhtes kui ka töökoormuse, ametikohtade jaotuse, juhtimistasandite optimaalsuse ja struktuurimuudatuste vajaduse osas.


Toetasime oma siseauditi ja riskijuhtimise valdkonna finantssektori kliente möödunud aasta võtmeteemadega – üldise riskijuhtimise raamistiku ja poliitikate sobivus muutunud oludes, rahapesu tõkestamine, teenuste sisseostuga (outsourcing) kaasnevate riskide hindamine ja juhtimine, investeeringupiirangute järgimine ning toimepidevus.


Tippjuhtide uuringu kõrval otsustasime möödunud aastal uue initsiatiivina eraldi koguda ka finantsjuhtide arvamusi, et majanduses toimuvat regulaarsemalt ja eri vaatenurkade alt käsitleda. Viisime üheskoos Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega läbi finantsjuhtide uuringuCFO Insights 2022 Survey. Uuringus osales üle 300 finantsjuhi ning tulemuste ja trendide üle arutlesime paneeldiskussioonis PwC konverentsil “Kõik vajalikud teadmised finantsarvestusest, maksudest ja ESG-st”. Tulemustest järeldus, et finantsjuhte kohutab enim majanduslik ebakindlus, turukõikumine ja geopoliitiline olukord.


Andmete analüüs on meie tegevuse keskmes. Üheks väljakutseks on alati andmete kättesaadavus ja nende töötlemine, mis võtab aega ning on tihti kohmakas. Töötasime PwC pere jaoks välja kaks uut digilahendust, mis aitavad meie eri teenusliinide inimestel Eesti äriregistri dokumente automaatselt tellida ja ettevõtjate andmeid analüüsida. Alates 1. oktoobrist 2022 avaldab äriregister valdavalt kord päevas uuendatavaid andmekomplekte, mis võimaldas meil kärmelt arendada ja disainida analüüsiteenuse, mille abil saab hõlpsasti analüüsida ükiskettevõtete või mingi rühma ettevõtete majandustulemusi.  Taolised digilahendused aitavad meil keskenduda kliendiprojektides lisandväärtuse loomisele ning kulutada vähem aega andmekaevele.


Osana järjepidevast digitaliseerimisest ja innovatsiooni otsingutest võtsime eesmärgiks uurida ja avastada võimalusi ka metaversumis. Korraldasime sel aastal PwC Global Campus Metaverse nimetust kandvas virtuaalmaailmas oma esimesed tiimikoosolekud ning arutasime meeskonnaga, milliseid kogemusi ja elamusi see nähtus meile pakkus ja tulevikus tekitada võib. Olime julged ja näitasime metaversumi maailma ka meie klientidele PwC konverentsil “Kõik vajalikud teadmised finantsarvestusest, maksudest ja ESG-st”. Kui 2022. aastal saime seda kogemust jagada omavahel, siis 2023. aastal loodame kutsuda virtuaalmaailma võimalusi avastama ka meie kliendid ja partnerid.


Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Erki Mägi

Consulting Director, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Tarmo Meresmaa

Tarmo Meresmaa

Head of Digital Solutions and Alliances, Director, PwC Estonia

Tel: +372 5819 3443

Karmen Limmer

Karmen Limmer

Consulting Manager, PwC Estonia

Tel: +372 5698 7720

Follow us