PwC Eesti STRATEEGILISE NÕUSTAMISE valdkonna 2021. aasta olulisemad saavutused

EELARVESÜSTEEMIDE JUURUTAMINE

Jätkasime Vabariigi Valitsuse nõustamist riigireformi jätkuval elluviimisel ning toetasime Haridus- ja Noorteametit (HARNO), Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA), Transpordiametit (TRAM) ja Keskkonnaametit (KEA) nende eelarve ja kuluarvestuse süsteemide juurutamisel. Osana finantssüsteemi juurutamisest vaadati üle ka ühendasutuste avalike teenuste nimistud, äriprotsessid, vastutused, organisatsiooni struktuurid ning toetati finantsfunktsiooni avalike teenuste üle arvestuse pidamise korraldamisel.


RAUDTEETARISTU TULEVIKUVÕIMALUSED 

Analüüsisime Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel raudteetaristu halduse ja raudteetranspordi korralduse teiste transpordiliikidega ühendamise võimalusi ehk nelja institutsionaalset raudteetaristu halduse arengustsenaariumit nii majanduslikust kui ka õiguslikust vaatest ja tegime ettepanekud optimaalseima haldusstruktuuri osas. Hindasime AS Eesti Raudtee liitmise võimalusi Transpordiametiga, samuti eraldiseisva taristu liigist sõltumatu taristu aktsiaseltsi loomise otstarbekust, kontserni taasloomise stsenaariumit (AS Operail ja AS Eesti Raudtee ühendamine) ning tänast mudelit koos spetsiifiliste vastutuste ümberkorralduste võimalustega.


ELEKTRISÕIDUKID JA LAADIMISTARISTU

Analüüsisime Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ning Sihtasutus KredExi palvel elektriliste sõidukite ostutoetuse vajadust ning andsime ülevaate elektrisõidukite ja laadimistaristu turuolukorrast. Oodatavalt varasemaga samadel tingimustel ostutoetuse meedet ei jätkata ning uuring oli oluliseks sisendiks vähese heitega sõidukite ostutoetuse uue meetme väljatöötamisel.


UURING TIPPJUHTIDE ARVAMUSTEST

PwC koostab juba mitukümmend aastat järjest globaalset tippjuhtide uuringut, mille tulemusi esitletakse tavaliselt Davosi maailmamajanduse foorumil. Paralleelselt globaalse uuringuga on tippjuhtide seas küsitluse läbi viinud alati ka Eesti, Läti ja Leedu PwC-d ühiselt ning küsinud oma riikides tippjuhtidelt, kuidas nad hindavad majanduse käekäiku, väljakutseid tööjõuturul, peamisi äririske, valitsuse tööd jmt. Baltikumi uuringus osales möödunud aastal ligi 300 tippjuhti.


ALKOHOLIKAUPLUSTE PIIRANGUD

Tallinna Strateegiakeskuse tellimusel ja koostöös PwC Legaliga analüüsisime võimalikke jaemüügi piiranguid alkohoolsete jookide müügile spetsialiseerunud müügikohtades. Selgitasime välja, kas õiguslikult tohib kohalik omavalitsus piirata alkoholikauplustes muude kaupade müüki, et vähendada alaealiste kokkupuudet alkoholiga. Hindasime kavandatud meetmete majanduslikku mõju spetsialiseerunud müügikohtadele erinevate tootegruppide lõikes ning võimalikku mõju proportsionaalsust taotletava eesmärgiga võrreldes, samuti vastavust siseriiklikule õigusele ja Euroopa Liidu õigusele.


TASULISTE TEENUSTE KORRALDAMISE SÜSTEEM

Keskkonnaministeeriumi tellimusel analüüsisime ministeeriumi valitsemisala asutuste tasuliste teenuste korraldust, sh kvaliteedijuhtimise nõudeid ja teenuste osutamise mudelit, hinnastamise ja kuluarvestuse aluseid, turusituatsiooni ja konkurentsi olemasolu, õiguslikku raamistikku, teenuse saajaid ning teenuse kommunikeerimist. Töö tulemusena esitasime oma tähelepanekud ja ettepanekud tasuliste teenuste planeerimiseks ja tõhusamaks korraldamiseks, sealhulgas nõuanded ja juhised ühtsete põhimõtete kehtestamiseks asutuste üleselt.


ABI TERVISHOIUGA SEOTUD ASUTUSTELE

Panime omal moel õla alla tervishoiusektorile ning nõustasime aasta jooksul erinevates teemades nii Terviseametit, Tervisekassat, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskust, Sotsiaalministeeriumi, Põhja-Eesti Regionaalhaiglat, Tartu Ülikooli Kliinikumi kui ka Ida-Viru Keskhaiglat.


AVALIKU SEKTORI LAIAPÕHJALISED REFORMID

Alustasime PwC Eesti juhtimiskonsultatsioonide ajaloo suurima, enam kui miljoni eurose kogumahuga nõustamisprojekte Euroopa Komisjonile erinevate Eesti avaliku sektori reformide ning initsiatiivide elluviimiseks.


SISEAUDIT JA RISKIJUHTIMINE

Kinnistasime oma valdkondlikku juhtpositsiooni finantssektori siseauditi ja riskijuhtimise valdkonnas, viies edukalt läbi siseauditi projekte järgmistes valdkondades: riskide kaardistamine ja hindamine, üldine sisekontrolli süsteemi ülesehitus ja efektiivsus, vastutustundlik laenamine, rahapesu tõkestamine, laenutaotluste menetlus, kahjukäsitlus, investeerimispiirangute jälgimine, talituspidevus, PSD2 turvanõuded.


AUTOMATISEERIMINE JA DIGITALISEERIMINE

Jätkasime ja tõhustasime veelgi pikaajalist koostööd Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum MTÜ-ga aasta tippsündmuse – Vastustundliku Ettevõtluse Indeks – korraldamisel. Konkursiga selgitatakse välja vastutustundlikumad organisatsioonid ning tunnustatakse neid kvaliteedimärgisega. Investeerisime möödunud aastal oma inimeste aega, et automatiseerida indeksi andmetöötlus ning digitaliseerida vajalik aruandlus. Indeksis osalevad organisatsioonid saavad nüüd oma tulemusi analüüsida veebipõhiselt, kasutades osalejate poolt soojalt vastu võetud dünaamilist aruannet.


Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Erki Mägi

Consulting Director, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Tarmo Meresmaa

Tarmo Meresmaa

Head of Digital Solutions and Alliances, Director, PwC Estonia

Tel: +372 5819 3443

Karmen Limmer

Karmen Limmer

Consulting Manager, PwC Estonia

Tel: +372 5698 7720

Follow us