PwC Eesti JUHTIMISNÕUSTAMISE valdkonna 2020. aasta olulisemad saavutused

View this page in English

KOOLITUSED TEGEVUSPÕHISE RIIGIEELARVE JUURUTAMISEL

Vabariigi Valitsus on seadnud eesmärgiks võtta kasutusele tegevuspõhine eelarve aastal 2020, mis on osa riigireformist. Rahandusministeerium usaldas meile selle eesmärgi saavutamiseks koolituste planeerimise ja läbiviimise riigiasutuste ja teenistujate seas. Töötasime välja 4 uut koolitust, viisime läbi 31 koolitust, milles osales kokku ligikaudu 200 inimest. Koolitustega seotud juhendmaterjalid on kõigile kättesaadavad ka Rahandusministeeriumi veebilehel

RIIGIVALITSEMISE DIGITALISEERIMINE

Tegevuspõhise juhtimisarvestuse juurutamise taustal on riik soetanud mitmeid kaasaegseid tehnoloogiaid edendamaks analüütilist tegevust. Meil on olnud au olla mitme põneva arenduse juures ning ühe silmapaistva saavutusena töötasime nii Terviseametile kui Keskkonnaametile välja transpordi analüüsilahenduse, mis võimaldab ametil jälgida eri liiki sõidukite kasutust ja kaasnevaid kulusid otsimaks lahendusi ressursside efektiivseks ja tulemuslikuks kasutamiseks. Lahenduse väljatöötamisel on andmete hankimine ja töötlemine automatiseeritud ning analüütika jaoks disainitud terviklik juhtimisaruanne.

JUHTIMISSÜSTEEMIDE ARENDAMINE

Toetasime Kultuuriministeeriumit tervikliku juhtimissüsteemi kontseptsiooni loomisel ja juurutamisel – alates protsesside ja rollide kaardistusest kuni tulemusjuhtimise töövahendite väljatöötamiseni. Oleme uhked, et avalikus sektoris rakendati agiilset lähenemist ning tulemused sündisid ja muudatused juhtimissüsteemis tegi ministeerium projekti käigus jooksvalt.

STRUKTUURIMUUDATUSED | EFEKTIIVSUS

Lennuliiklusteenindused ning laiemalt lennundus sattus tänavu kogu maailmas olukorda, kus drastiliselt vähenes töömaht ja seega ka ettevõtte tulubaas. Aitasime Lennuliiklusteeninduse ASil välja töötada struktuurimuudatused, mille eesmärk on leida uusi ärisuundi, muuta ettevõtte töökorraldus senisest efektiivsemaks, lihtsustada arusaama alluvussuhetest, vähendada dubleerivaid tegevusi ning kaasajastada organisatsiooni.

INNOVATSIOON JUHTIMISMUDELITES

Tõime innovatsiooni Eesti avaliku sektori juhtimismudelite valikusse ning andsime omapoolse panuse kohati silotornidena toimiva riigi juhtimisse uute lahenduste läbi – töötasime Rahandusministeeriumi tellimusel välja Eesti esimese ministeeriumite ülese juhtimissüsteemi põhimõtted (maa-, regionaal- ja planeeringute valdkonna ühendameti moodustamise näitel).

RAUDTEE KASUTUSTASUDE ARVESTUSMETOODIKA

Raudtee kasutustasud on viimasel ajal turuosalistes palju emotsiooni ja vaidlusi põhjustanud. Töötasime Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tellimusel välja varasemast lihtsama ning optimaalsema raudtee kasutustasude arvestusmetoodika. Olenemata kohati vastanduvatest huvidest suutsime luua turuosalistega koostöös kompromissmudeli, kus kõigi osapoolte huvid on tasakaalustatult kaitstud.

AGIILSED LAHENDUSED UUDSETELE PROBLEEMIDELE

Kiirete kohanejatena tõime ettevõtjateni hulga COVID-19 kriisist tekkinud probleemide lahendusi alates rahavoogude juhtimisinfo automatiseerimisest, kulude optimeerimisest, organisatsioonistruktuuri ümberkujundamisest kuni kaugtöö protsesside ja turvariskide haldamiseni.

PIIRE NIHUTAVATE LAHENDUSTE JUURUTAMINE

Nihutasime klassikalise nõustamisprojekti tavapäraseid piire ning liikusime paljudes projektides analüüsi faasist üha rohkem juurutamisse. Töötasime erinevatele klientidele välja tehnilisi lahendusi (andmete automaatsed liidestused, reaalajas juhtimisinfo aruandlusgeneraatorid jms) ning juurutasime juba projekti käigus organisatsioonisiseseid operatiivseid muudatusi (struktuuri ja protsesside ümberkorraldused, rollide/vastutuste ümberjagamised jms).

KLIIMASOOJENEMISE TÕKESTAMINE | ROHEPÖÖRE

2020. aasta oli murdepunktiks, mil kliima problemaatika ka globaalsete otsustajate teadvusse jõudis. Andsime omapoolse panuse kliimasoojenemise tõkestamiseks ja nõustasime Graanul Investi CO2 emissioonide tuvastamise, mõõtmise ja aruandluse protsesside parendamisel.

JÄTKUSUUTLIK MAJANDUS | SÜSINIKNEUTRAALSUS

Jätkasime pikaajalist koostöösuhet Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga jätkusuutlikumate ettevõtete ja organisatsioonide hindamisel Eestis. Püstitasime ka endale PwC’s ambitsioonika eesmärgi, et oma tegevustes saavutada süsinikuneutraalsus juba aastaks 2030.

SISEAUDIT | RISKIJUHTIMINE

Finantssektorit puudutavate regulatsioonide maht kasvab meeletu kiirusega ning uued tehnoloogiad avavad finantsmaailmas päris palju uusi (ja riskantseid) ärivõimalusi. Aitasime vastutava siseaudiitori rollis 10+ finantssektori ettevõttel paremini juhtida nii ärimudelist kui pidevalt muutuvatest regulatsioonidest tulenevaid riske.

SISEAUDIT | FORENSICS

Aeg-ajalt võib juhtuda, et varade juurde on koondunud varade väärkasutajaid. Aitasime oma forensic meeskonnaga mitmete ettevõtete omanikel tuvastada ning panna piir pikaajalisele juhtkonnapoolsele varade omastamisele.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Tarmo Meresmaa

Tarmo Meresmaa

Digitaalsete lahenduste ja Partnersuhete juht, Direktor, PwC Estonia

Tel: +372 5819 3443

Follow us