Nõustamine kõigis IT elutsükli etappides

IT-lahenduste kasutamine ettevõtte äriprotsesside toetamisel võimaldab ärilisi eesmärke paremini saavutada. IT-elutsükkel jaguneb laias laastus kolmeks omavahel seotud faasiks – IT-lahenduste planeerimine, IT-lahenduste disain ja IT-lahenduste tööshoidmine. Kogu IT-organisatsiooni, sh nimetatud etappide järjepidev ja süsteemne haldamine aitab tagada, et kasutatavad IT-lahendused toetavad äriliste eesmärkide saavutamist parimal moel.

IT-lahenduste planeerimine

Selles faasis analüüsitakse ettevõtte ärilisi vajadusi ning tuvastatakse, milliste IT-lahenduste kasutuselevõtt aitab kõige paremini kaasa ettevõtte eesmärkide saavutamisele. Analüüsi tulemusena selgub näiteks:

 • Kas IT strateegia ja sellest lähtuv tegevuskava on kooskõlas ettevõtte äristrateegiaga;
 • Millistesse IT-projektidesse on mõistlik investeerida;
 • Millised nõuded tuleks IT-teenustaseme kokkuleppes (service level agreement, SLA) sätestada, et ettevõtte eesmärke paremini saavutada.

IT-lahenduste disain

Selle etapi eesmärk on tagada, et loodavate/kasutatavate IT-lahenduste disain vastaks ettevõtte ärivajadustele ja IT-strateegias püstitatud eesmärkidele. Tähelepanu pööratakse ka IT-lahenduste korrektsele juurutamisele. Tulemusena selgub näiteks:

 • Millistele konkreetsetele ärivajadustele peab IT-lahendus vastama;
 • Kas loodud IT-lahendus rahuldab ärivajadusi parimal võimalikul viisil.

IT-lahenduste tööshoidmine

Selles faasis jälgitakse, et olemasolevaid IT-lahendusi hooldatakse ning toetatakse vastavalt ärivajadustele ja ettevõtte ootustele ning nende võimalusi kasutatakse maksimaalselt. Tulemusena selgub näiteks:

 • Millised nõuded tuleks IT-käitamise leppes (operating level agreement, OLA) sätestada, et tagada IT-lahendustele piisav tugi;
 • Milliseid täiendusi peaks tegema IT-lahendustesse ja/või tehnoloogilistesse komponentidesse, et need kaasaegsena hoida. 

IT-organisatsiooni haldamine

IT-organisatsiooni haldamine on kogu IT elutsükli baasiks. Selle raames määratletakse peamised tööpõhimõtted ning parimad praktikad, millest IT-haldamise käigus lähtuda – see aitab saavutada vastuvõetavat riskitaset ning tagada, et IT investeeringud loovad ootuspärast väärtust.  IT-haldamise käigus analüüsitakse näiteks:

 • Kas IT-eeskirjad ja -kontrollid aitavad saavutada ettevõttele vastuvõetavat riskitaset;
 • Milliseid muudatusi tuleks IT-eeskirjadesse ja -kontrollidesse sisse viia;
 • Kes on organisatsioonis IT-protsesside eest vastutavad isikud;
 • Kas IT-protsessid on efektiivselt üles ehitatud.

Teie väljakutsed ja vajadused

Infotehnoloogia valdkond on pidevas muutumises. Selleks, et IT-lahendused toetaksid Teie äri eesmärke parimal viisil, on ümberkorraldused IT-elutsükli jooksul vältimatud. PwC saab teid aidata, kui seisate silmitsi järgmiste väljakutsete ja vajadustega:

IT-lahenduste planeerimine: IT-lahenduste disain:
 • Vajadus luua organisatsiooni strateegiast lähtuv IT strateegia;
 • Soovite saada ülevaadet IT riskidest;
 • Tahate saada kindlustunnet IT jätkusuutlikkuse osas;
 • Soovite mõista, kas IT-teenustaseme kokkulepe toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist;
 • Te ei ole kindel, kas tasub protsessi muutmisse ja/või
 • IT-lahendusse investeerida;
 • Olete valimas sobivaimat IT-investeeringut alternatiivide seast.
 • Vajate abi tarkvara hankedokumentide ettevalmistamisel;
 • Vajate pakkumuste hindamiseks organisatsiooni prioriteetidest lähtuvat objektiivset metoodikat;
 • Soovite veenduda, et loodud IT-lahendus rahuldab ärivajadusi sobilikul viisil;
 • Arendusprojekti tulemid ei vasta ootustele ja/või tähtajad venivad;
 • Puudub ülevaade arendusprojekti riskidest;
 • Arendusprojekte ei ole piisavalt testitud või ei ole lähtutud testija sõltumatuse nõudest;
 • Vajate IT-arenduste projektijuhti ja/või järelevalvet.
IT-lahenduste tööshoidmine: IT-organisatsiooni haldamine:
 • Soovite saada kindlust, et kasutusele võetud IT-lahendusi toetatakse vastavalt ärivajadustele;
 • Lepinguliste sanktsioonide rakendamine ja/või IT-käitamise lepe ei aita saavutada projekti ootuspärast tulemust;
 • Projekti ressursid (aeg, raha) on kulutatud, kuid tulemust ei ole saavutatud;
 • Te ei ole kindel, milliseid täiendusi peaks tegema IT-lahendustesse ja/või tehnoloogilistesse komponentidesse, et need kaasaegsena hoida;
 • Vajate IT-muudatuste projektijuhti ja/või järelevalvet.
 • Kas IT-halduse praktikad vastavad tegelikele vajadustele ja toetavad eesmärkide saavutamist;
 • Soovite saada ülevaadet IT-halduse efektiivsusest ja riskidest;
 • Te ei ole kindel, kuidas tagada, et IT-eeskirjad ja kontrollid aitaksid saavutada vastuvõetavat riskitaset;
 • Soovite mõista, kas IT-ga seotud vastutusalad on organisatsioonis mõistlikult  jaotatud;
 • Te ei ole kindel, kas IT-investeering tõi kaasa lisandväärtuse kasvu.
Kuidas PwC saab aidata?
IT-lahenduste planeerimine: IT-lahenduste disain:
 • Koostame Teie ettevõtte vajaduste täitmiseks IT strateegia koos rakenduskavaga;
 • Käsitleme IT valdkonna finantsilist poolt kasutades CAPEX ja OPEX meetodit ning määratleme soovitused ja mõõdikud IT-kulude ja –investeeringute hindamiseks;
 • Analüüsime, kas IT-teenustaseme kokkulepe toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist;
 • Viime läbi investeeringu tasuvusanalüüsi ja tuvastame, milliseid investeeringuid on mõttekas teostada, töötades selle tarvis välja spetsiaalselt Teie ettevõtte konteksti sobiva mudeli.
 • Aitame Teil kaardistada vajadused, sõnastada tarkvarale esitatavad nõuded ja seada prioriteedid, mille alusel hanke käigus pakkumisi koguda ja võrrelda;
 • Abistame pakkumiste analüüsimisel ja läbirääkimistel pakkujatega;
 • Osutame arendusprojektide omanikujärelevalve teenust, mille käigus hoolitseme, et projekti tulem on teostatud vastavalt nõuetele (sh dokumentatsioon, koolitused, kasutusjuhendid jmt) ning lahendust on piisvalt testitud;
 • Analüüsime arendusprojekti käigus tehtud tööd ja tuvastame kõrvalekalded kokkulepetes ning määratleme tegevuste ulatuse, vastutuse ja kohustused projekti lõpule viimiseks.
IT-lahenduste tööshoidmine: IT-organisatsiooni haldamine:
 • Viime läbi analüüsi, mille käigus hindame, kas kasutusele võetud IT-lahendusi toetatakse vastavalt ärivajadustele;
 • Analüüsime, kas juurutatud IT-lahenduste võimalusi kasutatakse maksimaalselt;
 • Hindame, kas IT-käitamise lepe toetab projekti ootuspäraste tulemuste saavutamist;
 • Aitame tuvastada, milliseid täiendusi peaks tegema IT-lahendustesse ja/või tehnoloogilistesse komponentidesse, et tagada nende jätkusuutlikkus;
 • Pakume IT-muudatuste projektijuhi ja/või järelevalve teenust.
 • Analüüsime IT-halduse hetkeolukorda ning toome välja, millised aspektid vajaksid riskide maandamise ja/või suurema efektiivsuse saavutamiseks täiendavat tähelepanu;
 • Hindame olemasolevaid IT-eeskirju ja -kontrolle ning anname soovitusi täiendusteks või aitame IT-eeskirju ja -kontrolle luua ning juurutada;
 • Aitame tuvastada, millised vastutusalad on ettevõttes katmata;
 • Teostame IT-investeeringu järelkontrolli hindamaks, kas investeeringuga on saavutatud soovitud lisandväärtuse kasv.
Milles seisneb Teie kasu?

Ettevõttes kasutavate IT-lahenduste kujundamine lähtuvalt ärivajadustest ja nende jätkusuutlik juhtimine kogu IT elutsükli vältel aitab tagada äriliste eesmärkide saavutamise ja efektiivsemad tööprotsessid. Seeläbi toob IT võimaluste rakendamine ettevõttele suurimat kasu.

Võta meiega ühendust

Mihkel Lauk

Mihkel Lauk

PwC Advisors IT valdkonna juhtivkonsultant, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Märten Padu

PwC IT- ja äririskide valdkonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Janar Linros

Janar Linros

IT ja tehnoloogia valdkonna juhtivkonsultant, PwC Estonia

Tel: +372 506 0390

Follow us