ESG ir tvarumo konsultacijų paslaugos

Pasitikėjimas transformacija

Pasikliaukite partneriu, kuris padės Jums pasiekti Jūsų tvarumo tikslus visais ESG (angl. Environmental, social and governance) klausimais siekiant iš naujo apibrėžti Jūsų įmonės sėkmę.

Tvarumo principai: nuo idėjos iki realybės

Visai neseniai tvarumas buvo laikomas tik papildomu rinkodaros elementu, o šiandien tai - kertinė įmonių ilgalaikės finansinės strategijos ir verslo vystymo ašis, kuri keičia visų mūsų ateitį. Tvaraus veikimo, skaidrumo ir aiškios informacijos apie veiklą ir jos tvarumą vis dažniau reikalauja partneriai, darbuotojai ir klientai.

Šiandien įmonės privalo prisiimti atsakomybę ir įvertinti, kokią įtaką jos daro gamtinei aplinkai ir visuomenei ir kaip klimato kaita gali paveikti verslo vystymą. To reikalauja ne tik neišvengiami teisinio reguliavimo pokyčiai, bet ir pasikeitęs investuotojų požiūris į tvarią įmonių veiklą.

Pagal „PwC“ atliktą investuotojų apklausą, 4 iš 5 investuotojų ESG keliamas rizikas vertina kaip svarbų faktorių, priimant investicinį sprendimą. Tvarus ir atsakingas verslo valdymas gali padėti atitikti reguliacinius reikalavimus, išvengti reputacinių grėsmių ar tiesioginės klimato kaitos įtakos verslui ir kartu atverti ilgalaikes galimybes vystytis ir padėti įgyti konkurencinį pranašumą.

 

Mūsų teikiamos ESG paslaugos

ESG strategija ir jos įgyvendinimas


  • Mes padedame tvirtai žengti tvarios organizacijos, kuri savo veiklos strategiją grindžia ESG ir tvarumo principais, link. Tai leidžia atrasti naujas plėtros ir augimo galimybes, sukurti didesnę vertę visoms suinteresuotoms šalims ir atskleisti save kaip ateities įmonę. Teikiamos paslaugos: esamos situacijos ESG požiūriu vertinimas; ESG tikslų nustatymas (nulinė emisija, klimatui neutrali veikla, mokslu grįstų tikslų iniciatyva ar kt.); ESG rizikų ir galimybių įvertinimas; ESG strategijos ir veiksmų plano rengimas; konsultavimas ruošiantis įmonių ESG reitingų vertinimui (CDP, EcoVadis ir kt.).

ESG ataskaitų išorinio užtikrinimo paslauga


  • ESG ataskaitų išorinio užtikrinimo paslauga (tam tikra audito forma, taikoma tvarumo ataskaitoms) atliekama pagal ISAE 3000 standartą. Ši paslauga užtikrina, kad jūsų pateikti duomenys pagrįsti ir atitinka pasaulinius standartus, o įmonės suinteresuotoms šalims suteikia pasitikėjimo jūsų ESG ataskaitos duomenimis. Įsigaliojus Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyvai (angl. CSRD), išorinis vertinimas taps privalomas. Taip pat planuojama, kad ateityje išorinio auditoriaus atliekamas tvarumo ataskaitos patikrinimas turės suteikti aukštesnį užtikrinimo laipsnį, panašų į finansinio audito.

Tvarumo ataskaitos


  • Tvarumo ataskaitų teikimas – vis didesnio dėmesio sulaukianti sritis, kuri gali kelti iššūkių dėl duomenų surinkimo kompleksiškumo, tų duomenų patikimumo, vertės ir pilnumo. Tvarumo ataskaitų teikimą apsunkina ir vis besikeičiantis teisinis reguliavimas,nauji rinkos lūkesčiai organizacijoms ir didelė ataskaitų teikimo gairių ir standartų įvairovė. ,,PwC“ komanda gali lengvai perimti šiuos iššūkius ir užtikrinti įmonės tvarumo ataskaitos patikimumą ir aktualumą. Teikiamos paslaugos: ESG ataskaitų struktūros sudarymas, rodiklių/standartų atrinkimas (GRI, SASB, SDG ar kt.); ESG ataskaitų peržiūra ar rengimas; įmonės ESG duomenų valdymo proceso parengimas; teisinių ir kitų reikalavimų atitikties užtikrinimas.

ESG mokymai ir praktiniai užsiėmimai


  • Kiekvienas sektorius ar pramonės šaka susiduria su individualiais klausimais ir iššūkiais tvarumo ir ESG temose. Mūsų komanda rengia mokymus, praktinius užsiėmimus vadovams ir/ar personalui tvarumo ir ESG temomis, įskaitant ir tas, kurios atliepia konkrečius Jūsų įmonės poreikius ir situaciją.

Išsamus ESG patikrinimas (ESG due diligence)


  • Mūsų komanda teikia specializuotą ir individualiai pritaikytą išsamų ESG ir aplinkos apsaugos patikrinimą (angl. ESG due diligence ir Environmental due diligence), pvz., įsigyjant, parduodant įmones ar kitais atvejais.

ESG mokesčių ir teisinės paslaugos


  • Šiandieninis organizacijų teisinių ir mokesčių klausimų sprendimas neišvengiamai yra susietas ir su ESG bei tvarumo klausimais. Atsižvelgdami į juos dabar, būsite geriau pasiruošę valdyti rizikas ir pasinaudoti naujomis galimybėms bei pasirengsite reglamentavimo pokyčiams. „PwC“ profesionalų komanda gali padėti Jums atsakyti į ESG mokesčių ar teisinius klausimus, iškilusius besikeičiančioje reguliacinėje aplinkoje. Mes kiekvieną problemą vertiname kaip unikalią, kuriai pasiūlome sprendimą pasitelkdami savo pasaulinę patirtį. Teikiamos paslaugos: mokestinės ir teisinės aplinkos ESG srityje įvertinimas; ESG teisinio reguliavimo atitikties ir susijusios konsultacijos; aplinkos apsaugos mokesčiai; mokesčių strategijos tvarumo įvertinimas; ES ir valstybės parama, subsidijos bei paskatos; įmonės vidinių dokumentų skaitmenizavimas (angl. Paperless office).

Klimato kaita ir susijusios paslaugos


  • Kova su klimato kaita, siekis rasti būdų ją sušvelninti bei prie jos prisitaikyti, kelia vis daugiau iššūkių tiek įmonėms, tiek ir investuotojams, klientams, kitoms suinteresuotoms šalims. Kartu, tai sukuria aplinką naujoms verslo galimybėms atsirasti. ,,PwC“ komandos tarpdisciplininės žinios ir patirtis gali padėti spręsti pačius įvairiausius klausimus, susijusius su poveikio klimato kaitai mažinimu ir prisitaikymu prie jos - nuo atsinaujinančių energijos išteklių vystymo projektų,, investavimo į naujausias climate tech inovacijas ar siekio įsivertinti klimato kaitos rizikas. Teikiamos paslaugos: klimato kaitos rizikų vertinimas; emisijų mažinimo planas ir nulinės emisijos; anglies dioksido pėdsako nustatymas, naudojant ŠESD protokolo metodiką; tiekimo grandinės tvarumas.

Atitikimo ES Taksonomijai analizė


  • ES Taksonomijos reglamentas įtvirtina tvarių ekonominių veiklų klasifikacinę sistemą, kuri parodo, ar vykdomos veiklos yra tvarios ir suderinamos su nustatytais ES klimato kaitos ir aplinkosaugos tikslais. Taip pat, Taksonomijos reglamente aprašomi informacijos atskleidimo reikalavimai finansų rinkos dalyviams bei didelėms įmonėms, įpareigotoms teikti papildomą informaciją tvarumo ataskaitose, apimant Taksonomijos atitikties rodiklius pagal įmonės pajamų, CAPEX ir OPEX pjūvius. Visas Taksonomijos atitikties analizės paslaugas, susijusias su ES Taksonomijos reglamento reikalavimais, gali pasiūlyti ir ,,PwC“ komanda, kuri naudojasi savo globalia patirtimi ir pritaiko savo žinias individualiai kiekvienai organizacijai. Finansų įstaigoms ir kitoms įmonėms teikiamos paslaugos: atitikties Taksonomijos reglamentui analizė; su Taksonomijos reglamento įgyvendinimu susiję praktiniai seminarai/mokymai; kiti su Taksonomija susiję klausimai.

Ne tik lyderiai, bet ir mažesnės įmonės jau ėmė planuoti ir įgyvendinti veiksmus tvarumo srityje. Tad ateinantys metai aiškiau atskleis, kaip Lietuvos verslams praktiškai pavyksta įgyvendinti savo ESG tikslus, išnaudoti galimybes, tinkamai pasiruošiant teikti konkretesnę informaciją, atsižvelgiant į ES reglamentavimo pasikeitimus dėl ESG informacijos atskleidimo įpareigojimų įmonėms praplėtimo.

Ronaldas Kubilius

Direktorius, ESG, mokesčių ir teisės paslaugos, „PwC“ Lietuva

Kodėl verta rinktis „PwC“ sprendžiant ESG klausimus?

2022 m. „PwC“ pripažinta pasauline lydere tvarumo ir ESG verslo paslaugų srityje. „PwC“ yra pripažinta daugiau nei 150 pagrindinių analitikų ataskaitų, apimančių rizikos ir reguliavimo, skaitmenos ir technologijų, ESG, pasitikėjimo ir skaidrumo, ir kt. sritis, rengimo lyderė. Savo klientams padedame suprasti ESG riziką bei galimybes, teikdami konsultacijas, siūlydami strategiją, transformaciją ir ataskaitų teikimo sprendimus. 

„PwC“ tinklo Net Zero įsipareigojimas

„PwC“ firmų narių tinklas tęsia prisiimtą įsipareigojimą užtikrinti, kad iki 2030 m. grynasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamas kiekis būtų nulinis. Šis įsipareigojimas remiasi mūsų 2018 m. pasauliniu aplinkosaugos įsipareigojimu skatinti efektyvumą, 100 proc. pereiti prie iš atsinaujinančių išteklių gaminamos energijos ir likutinių energijos rūšių panaudojimo. 

Playback of this video is not currently available

2:35

Susisiekite su mumis

Ronaldas Kubilius

Ronaldas Kubilius

Direktorius, ESG, mokesčių ir teisės paslaugos, PwC Lietuva

Tel. +370 612 89450

Jonas Balsys

Jonas Balsys

Direktorius, Kapitalo rinkų ir apskaitos konsultacijų paslaugų grupės vadovas, PwC Lietuva

Tel. +370 682 71407

Teodoras  Steponavičius

Teodoras Steponavičius

Projektų vadovas, Advokatas, „PwC Legal“, PwC Lietuva

Greta Didžbalė

Greta Didžbalė

Projektų vadovė, Sandorių paslaugos, PwC Lietuva

Tel. +370 653 92002

Renata Rinkevičė

Renata Rinkevičė

Projektų vadovė, ESG, mokesčių ir teisės paslaugos, PwC Lietuva

Monika Tamošiūnaitė

Monika Tamošiūnaitė

Vyr. konsultantė, ESG paslaugos, PwC Lietuva

Sekite mūsų naujienas