Valdymo konsultacijų paslaugos

Individualizuoti sprendimai sėkmingam jūsų organizacijos augimui

„Pagrindinis mūsų tikslas – padėti jums tobulėti užtikrinant, kad kiekviena valanda, kurią praleidžiame dirbdami su jumis, būtų veiksminga, atliepianti reikiamus iššūkius ir prisidedanti prie kuo didesnės vertės kūrimo jūsų organizacijai.“

Greta Grigalevičiūtė-Lemešovė, Projektų vadovė, Konsultacijų paslaugos
Greta Grigalevičiūtė-Lemešovė

Paslaugas teikiame šiais principais:

Skiriame laiko tikslių jūsų poreikių nustatymui ir konsultacijas teikiame individualizuotai, atsižvelgdami į specifinius jūsų organizacijos tikslus ir siekiamus rezultatus.

Suburiame jūsų poreikius atitinkančią specialistų komandą. „PwC“ Lietuvoje yra globalaus „PwC“ tinklo dalis, todėl įtraukiame ir kitus mūsų globalaus tinklo ekspertus.

Dalijamės savo įgūdžiais ir žiniomis dirbdami drauge su jumis tam, kad padėtume jums drąsiai įveikti iššūkius ir pasiektume geriausią rezultatą jūsų organizacijos augimui.

Mūsų teikiamos valdymo konsultacijų paslaugos

Skaitykite plačiau >

Skaitykite plačiau >

Skaitykite plačiau >

Skaitykite plačiau >

< Back

< Back
[+] Read More

Skaitykite plačiau >

Skaitykite plačiau >

Skaitykite plačiau >

Skaitykite plačiau >

< Back

< Back
[+] Read More

Mūsų teikiamos technologijų konsultacijų paslaugos

Sėkmingai įgyvendinti projektai

Pagalba įgyvendinant iniciatyvą „Renovacijos banga“

Šį projektą inicijavo Europos Komisijos Struktūrinių reformų rėmimo generalinis direktoratas (DG Reform), siekiant spręsti su viešųjų pastatų renovacija susijusius Lietuvoje kylančius iššūkius ir tokiu būdu prisidėti prie šių pastatų renovacijos spartinimo.

Projektas buvo įgyvendintas bendradarbiaujant su penkiomis institucijomis: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos energetikos agentūra, Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA).

Projekto metu įgyvendinti pagrindiniai uždaviniai ir pasiekti rezultatai:

 • atlikta Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo 2014–2020 m. laikotarpyje analizė, kurios apimtyje buvo parengtos rekomendacijos ir priemonės, skirtos viešųjų pastatų renovacijos projektų sėkmingam įgyvendinimui; 

 • parengtos rekomendacijos tolesnei Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro plėtrai. Uždavinio apimtyje buvo išanalizuota dabartinė minėto kompetencijų centro bei užsienyje veikiančių centrų veikla ir numatytas „vieno langelio“ principu pagrįstas Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro vaidmuo teikiant metodinę pagalbą viešųjų pastatų renovacijos projektų vykdytojams;

 • parengtas veiksmų planas techninės pagalbos priemonės steigimui INVEGA sudėtyje. Uždavinio apimtyje buvo apibrėžtos galimos minėtos priemonės veiklos sritys, įskaitant priemonės įsteigimui ir nuolatinei veiklai reikalingus išteklius;

 • parengtos rekomendacijos ir veiksmų planas energijos vartojimo auditų sistemos tobulinimui. Uždavinio apimtyje buvo išanalizuota energijos vartojimo auditų sistema ir pasiūlytos rekomendacijos šios sistemos bei energijos vartojimo auditų parengimo metodikos tobulinimui. „PwC“ taip pat suorganizavo kvalifikacijos tobulinimo mokymus pastatuose energijos vartojimo auditus atliekantiems specialistams bei finansavimą administruojančių ir suinteresuotų institucijų atstovams;

 • parengtos rekomendacijos dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo vykdant viešųjų pastatų renovacijos viešuosius pirkimus. Šio uždavinio apimtyje taip pat buvo parengti keturi standartinių viešųjų pirkimų dokumentų rinkiniai, suorganizuoti ketveri mokymai viešųjų pirkimų specialistams bei parengtos rekomendacijos šių mokymų organizavimui ateityje ir parengtos gairės viešiesiems pirkimams, susijusiems su viešųjų pastatų renovacija. 

Tikimasi, kad šio projekto rezultatai padės užtikrinti pakankamą viešųjų pastatų renovacijos projektų srautą ir taip prisidės prie Lietuvos nacionalinių tikslų ir įsipareigojimų Europos Sąjungai pasiekimo energetikos ir klimato kaitos srityse.

Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir tolygaus pasiskirstymo šalyje strategijos rengimas

Šį projektą inicijavo Europos Komisijos Struktūrinių reformų rėmimo generalinis direktoratas (DG Reform), siekiant:

 • parengti sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos tobulinimo modelį, padedantį užtikrinti aukštą sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos ir žinių lygį bei pacientams teikiamų paslaugų kokybę;

 • padėti Lietuvos institucijoms spręsti esamo sveikatos priežiūros specialistų trūkumo problemą ir pagerinti bendrą sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymą bei sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą visoje šalyje. 

Projektas įgyvendintas kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.  Jo metu įgyvendinti pagrindiniai uždaviniai ir pasiekti rezultatai: 

 • atliktos esamų nuolatinio profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistemų Lietuvoje bei užsienyje analizės. Analizuojant minėtą sistemą Lietuvoje atlikti kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai – tikslinių grupių bei pusiau struktūruoti interviu, sveikatos priežiūros specialistų ir jų vadovų apklausos. Be to, surengtos tarptautinės dirbtuvės, kurių metu pristatytos užsienio valstybėse veikiančios profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistemos ir įvertintas šių sistemų aspektų pritaikomumas Lietuvoje;

 • parengtas sveikatos priežiūros specialistų įgūdžių nustatymo, stebėsenos ir valdymo planas bei šių specialistų nuolatinio profesinės kvalifikacijos tobulinimo modelis;

 • atlikta išsami 15 užsienio šalių analizė ir sudarytas ilgasis priemonių, kuriomis užsienio šalyse sprendžiama netolygaus sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymo problema, sąrašas, atlikta 4 prioritetinių priemonių galimybių studija, parengta sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo į sveikatos priežiūros įstaigas ir tolygaus pasiskirstymo strategija bei pasiūlytas veiksmų planas strategijos įgyvendinimui. Taip pat, siekiant patikrinti parengtos strategijos veiksmingumą prieš jos įgyvendinimą nacionaliniu mastu, buvo parengtas bandomojo projekto modelis ir jo įgyvendinimo planas.

Tikimasi, kad projekto rezultatai turės teigiamą poveikį sveikatos priežiūros sistemos kokybės, veiksmingumo ir atsparumo padidėjimui ir padės užtikrinti aukštesnės kokybės ir plačiau prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas visoje Lietuvoje.  

Paramos schemų elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių poreikio vertinimas

Šį projektą inicijavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Jo tikslas – įvertinti ir parengti pasiūlymus dėl paramos schemų ir palankių sąlygų atsinaujinančių energijos išteklių technologijų plėtros elektros energetikos sektoriuje poreikio. Projekto metu įgyvendinti pagrindiniai uždaviniai ir pasiekti rezultatai:

 • atlikta elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, istorinės raidos Lietuvoje apžvalga ir sudaryta ateities prognozė;

 • atlikta užsienio šalyse taikomų paramos schemų ir palankių sąlygų analizė;

 • nustatytos rekomenduotinos taikyti Lietuvoje papildomos paramos schemos (įskaitant atskiras skatinimo priemones) ir joms reikalingas finansavimas norint paspartinti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą; 

 • pateiktos rekomendacijos dėl valstybės vaidmens skatinant elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių;

 • atliktas taikytinoms paramos schemoms (įskaitant atskiras skatinimo priemones) reikalingo finansavimo modeliavimas.

Tikimasi, kad projekto rezultatai padės greičiau pasiekti vieną iš Lietuvos nacionalinių tikslų energetikos srityje – iki 2030 m. pasiekti 70 proc. (o iki 2050 m. – 100 proc.) iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintos elektros energijos dalį bendrame energijos suvartojime. 

Antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti pradinių žaliavų analizė ir vertinimas

Šį projektą inicijavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, siekiant pasirengti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją nuostatų, susijusių su skystųjų degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių tiekėjams, perkėlimui į nacionalinę teisinę bazę. Minėtoje direktyvoje nurodyti, palaipsniui didėjantys įpareigojimai ir įtvirtinamas reikalavimas dalį jų įgyvendinti tiekiant pažangiuosius biodegalus kelia poreikį identifikuoti antros kartos biodegalų gamybai tinkamas naudoti žaliavas. 

Projekto tikslas – identifikuoti žaliavas, kurios galėtų būti naudojamos antros kartos (įskaitant pažangiųjų) biodegalų gamyboje Lietuvoje, bei žaliavas, kurioms galėtų būti taikomas dvigubas energinės vertės skaičiavimas. Projekto metu įgyvendinti pagrindiniai uždaviniai ir pasiekti rezultatai:

 • išanalizuota Europos Sąjungos valstybių narių praktika biodegalų gamybos srityje ir sudarytas ilgasis žaliavų, naudojamų biodegalų gamybai, sąrašas, susidedantis iš daugiau nei 100 skirtingų žaliavų;

 • nustatyti žaliavų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės bei parengta metodika, pagal kurią kiekviena žaliava gali būti vertinama individualiai; 

 • pagal Europos Sąjungos direktyvose įtvirtintus principus bei „PwC“ identifikuotus kriterijus ir vertinimo metodus sudarytas trumpasis žaliavų, kurios galėtų būti naudojamos antros kartos biodegalų gamybai Lietuvoje, sąrašas.

Projekto rezultatai – vertinant atskiras žaliavų grupes identifikuotos konkrečios žaliavos, kurios galėtų būti naudojamos antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų gamyboje Lietuvoje – prisidėjo užtikrinant  (i) deramą žaliavų panaudojimo priežiūrą bei kontrolę ir (ii) didesnį rinkos dalyvių (skystųjų degalų tiekėjų) aiškumą dėl to, kokios žaliavos gali būti naudojamos alternatyvių degalų gamyboje. Taip pat, projekto rezultatai prisidėjo prie teisės aktų, reglamentuojančių alternatyviųjų degalų naudojimą, atnaujinimo, siekiant įgyvendinti valstybės transporto, energetikos ir klimato kaitos politikos strateginius tikslus.

Susisiekite su mumis

Rokas Bukauskas

Rokas Bukauskas

Partneris, „PwC Legal“ vadovas Lietuvoje, PwC Lietuva

Greta Grigalevičiūtė-Lemešovė

Greta Grigalevičiūtė-Lemešovė

Projektų vadovė, Konsultacijų paslaugos, PwC Lietuva

Audrius Tamulevičius

Audrius Tamulevičius

Projektų vadovas, „PwC Legal“, PwC Lietuva

Linas Stankevičius

Linas Stankevičius

Vyr. konsultantas, Konsultacijų paslaugos, PwC Lietuva

Dominykas Vidžiūnas

Dominykas Vidžiūnas

Konsultantas, Konsultacijų paslaugos, PwC Lietuva

Sekite mūsų naujienas