Dimitrios  Sakipis

Dimitrios Sakipis

Director, ESG Sustainability & Climate Change, Advisory, PwC Greece

Follow us