„PwC” skelbia naujosios strategijos – The New Equation – pradžią

  • VRE regione veikiančios „PwC” firmos narės pranešė apie investicijas į paslaugų teikimo pajėgumų ir gebėjimų stiprinimą bei koncentravimąsi į aukštą paslaugų kokybę. Tai apima 6 mln. JAV dolerių investiciją į pajėgumų ir gebėjimų vystymą aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos (angl. ESG) srityje bei regioninį Kompetencijų centro steigimą, kuris padės konsultuoti klientus ESG strategijos kūrimo, transformacijos ir ataskaitų teikimo klausimais.
  • Papildomi įsipareigojimai apima darbuotojams skirtą ambicingą skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programą, kvalifikuotą savanorišką veiklą, kuria siekiama padėti palankių sąlygų neturinčioms bendruomenėms tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius, taip pat „PwC“ įsipareigojimą pasauliniu mastu užtikrinti, kad iki 2030 m. grynasis išmetamas anglies dioksido kiekis būtų nulinis.
  • Strategijoje pagrindinis dėmesys skiriamas pagalbai klientams, kuriant pasitikėjimą ir siekiant tvarių verslo rezultatų.

Playback of this video is not currently available

2:12

The New Equation strategija VRE regione

„PwC“ naujosios strategijos – The New Equation – pradžia regione buvo paskelbta rugsėjo 23 d. kasmetiniame „PwC“ VRE regiono partnerių susitikime, kuriame dalyvavo 312 partnerių iš daugiau nei 20 šalių.

Strategija atliepia esminius pasaulyje vykstančius pokyčius, įskaitant klimato kaitą, pokyčius technologijų srityje, įtemptą geopolitinę situaciją ir tebesitęsiančius COVID-19 pandemijos padarinius. The New Equation strategija yra parengta remiantis pasaulinių tendencijų ir tūkstančių pokalbių su klientais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis analize. Ji pagrįsta daugiau nei dešimtmetį išsilaikiusiu pajamų augimu ir tęstinėmis investicijomis. 

The New Equation strategijoje pagrindinis dėmesys skiriamas dviem tarpusavyje susijusiems poreikiams, su kuriais klientai susidurs ateinančiais metais. 

Pirmasis poreikis – stiprinti pasitikėjimą – dar niekada nebuvo toks svarbus ir taip sudėtingai įgyvendinamas. Organizacijoms vis dažniau iškyla poreikis pelnyti pasitikėjimą įvairiose srityse, kurios yra svarbios jų suinteresuotosioms šalims. Sėkmingi rezultatai priklauso nuo fundamentalių pokyčių vadovų mąstysenoje, organizacinėje kultūroje, sistemose ir užsibrėžtų tikslų siekime.   

Antrasis poreikis – siekti tvarių rezultatų aplinkoje, kurioje kaip niekada anksčiau suintensyvėjo konkurencija, o visuomenės lūkesčiai stipriai išaugo. Įmonėms tenka greičiau ir kruopščiau įgyvendinti pokyčius, kad galėtų pritraukti kapitalą, talentus ir klientus. Deja dažnai įvyksta taip, kad per siaurai įsisąmonintos transformacijos iniciatyvos neatneša tokių rezultatų, kokių buvo tikėtasi. Taigi, reikalingas naujas požiūris. 

Nick Kós, „PwC“ VRE regiono generalinis direktorius, teigė: 

“Norint pasiekti sėkmingų rezultatų dabartiniame pasaulyje, įmonėms reikia pelnyti suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą ir užtikrinti tvarius rezultatus. Pasitelkę savo unikalius gebėjimus „PwC” VRE regione, kartu su išmaniomis investicijomis ir klientų bei suinteresuotųjų šalių įsitraukimu, galime padėti sustiprinti pasitikėjimą visuomenėje ir kurti ilgalaikius sprendimus iššūkiams, su kuriais susiduriame.”

Prisiimti įsipareigojimai „PwC“ Vidurio ir Rytų Europos regione

Kaip neatskiriamą The New Equation strategijos dalį „PwC” VRE regionas pristatė savo planus, atliepiančius specifinius klientų ir jų suinteresuotųjų šalių poreikius, pagrindinį dėmesį skiriant ESG, įgūdžių tobulinimo, darbuotojų ir nulinės anglies dioksido emisijos iniciatyvomis. 

VRE regione „PwC” įsipareigos:

  • vykdyti tęstines investicijas, skirtas sustiprinti verslą ir vystyti „PwC” pajėgumus bei gebėjimus, leisiančius padėti klientams visame regione spręsti svarbiausius iššūkius. Tai apima platesnės apimties audito paslaugas, skaitmeninę transformaciją, kovos su finansiniais nusikaltimais valdymo paslaugas, debesų kompiuteriją, robotiką ir automatizavimą.
  • per ateinančius dvejus metus visame regione investuoti 6 mln. JAV dol., siekiant sustiprinti investicijas į klientams siūlomų ESG paslaugų plėtrą. Tai apima ESG Kompetencijų centro steigimą regione, kuris padės konsultuoti klientus ESG transformacijos, strategijos formavimo ir ataskaitų teikimo klausimais.
  • iki 2022 finansinių metų pabaigos įgyvendinti skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programas, skirtas visiems 12 000 „PwC” darbuotojų VRE regione. Tai apima šiuo metu tęsiamą Skaitmenizacijos VRE regione programą (angl. Digitise CEE programme), kurioje per praėjusius finansinius metus įvairiuose skaitmeninių įgūdžių tobulinimo kursuose dalyvavo 9 000 „PwC” darbuotojų, tam skyrusių virš 131 000 mokymosi valandų. 
  • plėsti neatlygintos savanoriškos veiklos programas visame regione, siekiant padėti vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms bendruomenėms tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius. Penkiose iš VRE regiono tinklo šalių (Čekijoje, Kazachstane, Lenkijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje) jau pradėjome Kibernetinio saugumo švietimo programą (angl. Cyber Security Education programme) ir ateinančiais metais planuojame ją išplėsti ir įgyvendinti kitose VRE regiono tinklo šalyse.
  • parengti vidinę „PwC” VRE regiono Nulinės anglies dioksido emisijos programą (angl.  Net Zero implementation programme), kurios tikslas – padėti visoms šalims VRE regiono tinkle laikytis „PwC” įsipareigojimo pasauliniu mastu užtikrinti, kad iki 2030 m. grynasis išmetamas anglies dioksido kiekis būtų nulinis. Šį įsipareigojimą neseniai patvirtino Mokslu grindžiamų tikslų iniciatyva (angl. SBTi). 
  • skirti virš 10 mln. JAV dol. darbuotojų tobulėjimui ir darbuotojų gerovės veikloms, įskaitant „Lankstaus darbo penktadieniais“ ir „5 paprastų geros savijautos įpročių“ iniciatyvas, padedančias mūsų darbuotojams sėkmingai dirbti pagal hibridinio darbo modelį. 

„PwC” iniciatyvių problemas sprendžiančių darbuotojų bendruomenės kūrimas 

Klientų ir jų suinteresuotųjų šalių svarbiausius iššūkius galima išspręsti tik turint įvairiose srityse kompetentingas komandas, kuriose užtikrinama įvairovė. „PwC” ir toliau siekia pritraukti įvairius talentus, siūlydama jiems lankstaus ir nuotolinio darbo galimybes bei laikydamasi įsipareigojimo tobulinti savo darbuotojų įgūdžius. Šiuo metu tęsiama Skaitmenizacijos VRE regione programa (angl. Digitise CEE programme), kurioje per praėjusius finansinius metus įvairiose skaitmeninių įgūdžių tobulinimo kursuose dalyvavo 9 000 „PwC” darbuotojų, tam skyrusių virš 131 000 mokymosi valandų.

Be to, atsižvelgiant į besikeičiančias tendencijas darbo rinkoje ir į pandemijos poveikį mūsų darbuotojams, esame oficialiai patvirtinę hibridinio darbo modelio politiką visame regione ir numatome, kad didelė dalis mūsų darbuotojų 40–60% savo darbo laiko dirbs nuotoliniu būdu. 

Veiksmai, kurių imamės norėdami tobulinti darbuotojų įgūdžius ir jiems padėti, atliepia mūsų viziją siekti, kad darbuotojų įtraukimas ir įvairovė atsispindėtų visuose „PwC” DNR aspektuose. Pasinaudodami strategija, paremta tokiais kertiniais dalykais kaip švietimas, įtraukimas ir atstovavimas, siekiame sukurti visų darbuotojų įtraukimą puoselėjančią kultūrą. 

„Bendram darbui pasitelkiame geriausias savo darbuotojų kompetencijas ir pažangiausias technologijas, kad padėtume klientams stiprinti savo pasitikėjimą ir siekti tvarių rezultatų jų versle ir visuomenėje.“

teigė Nick Kós, „PwC“ VRE regiono generalinis direktorius.

Įsipareigojimas pasiekti nulinę anglies dioksido emisiją, skaidrumo didinimas

Taip pat, VRE regione veikiančių „PwC“ firmų narių tinklas tęsia praėjusiais metais prisiimtą įsipareigojimą užtikrinti, kad iki 2030 m. grynasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamas kiekis būtų nulinis. Šis įsipareigojimas remiasi mūsų 2018 m. pasauliniu aplinkosaugos įsipareigojimu skatinti efektyvumą, 100 % pereiti prie iš atsinaujinančių išteklių gaminamos energijos ir likutinių energijos rūšių panaudojimo. Firmos pradeda naudoti vidinį Išmetamo anglies dioksido apskaičiavimo įrankį (angl. Emissions Calculator Tool), kuris leidžia mūsų darbuotojams VRE regione geriau suprasti individualiame ir klientų lygmenyje išmetamo anglies dioksido poveikį ir imtis veiksmų, skirtų sumažinti išmetamo anglies dioksido rodiklį.

Pasak Nick Kós:

„Kaip daugelis kitų organizacijų, imamės aktyvaus vaidmens kuriant mūsų ateitį. Svarbus šio vaidmens aspektas yra įsipareigojimas užtikrinti, kad pasauliniu mastu iki 2030 m. mūsų grynasis išmetamas anglies dioksido kiekis būtų nulinis. Tai atspindys to, kaip pripažįstame pasaulyje vykstančius pokyčius, ir svarbus veiksnys pozicionuojant „PwC” tinklą taip, kad ateityje pasiektume sėkmingų rezultatų.”

Susisiekite su mumis

Rimvydas Jogėla

Rimvydas Jogėla

Vadovaujantis partneris, PwC Lietuva

Tel. +370 (5) 239 2300

Sekite mūsų naujienas